งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สระแก้ว. วิสัยทัศน์จังหวัด สระแก้ว “ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอิน โดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สระแก้ว. วิสัยทัศน์จังหวัด สระแก้ว “ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอิน โดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สระแก้ว

2 วิสัยทัศน์จังหวัด สระแก้ว “ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอิน โดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย ”

3 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว พ. ศ.2558- 2561 ยุทธศาสต ร์ที่ 1 เพิ่ม ประสิทธิภา พระบบโลจิ สติกส์ให้ สามารถ ดำเนินการ ขนส่งและ กระจาย สินค้าได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรง เวลา ประหยัด และ สนับสนุน การเป็น ศูนย์กลางโ ลจิส - ติกส์ ของภูมิภาค อินโดจีน ยุทธศาสต ร์ที่ 2 ปรับปรุง ปัจจัยและ กระบวนการ ผลิตสินค้า เกษตรให้มี ประสิทธิภา พสูงขึ้น ให้ สอดคล้อง กับสภาพ พื้นที่เพื่อ รองรับการ เป็นแหล่ง พืช พลังงาน ทดแทน และอาหาร ปลอดภัย ของจังหวัด ยุทธศาสต ร์ที่ 3 ฟื้นฟู แหล่ง ท่องเที่ยว และปรับปรุง สิ่งอำนวย ความสะดวก ด้านการ ท่องเที่ยว เพื่อ เสริมสร้าง สภาพแวดล้ อมให้เอื้อต่อ การเป็น แหล่ง ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เชื่อมโยง ประวัติศาสต ร์วัฒนธรรม ขอม ยุทธศาสต ร์ที่ 4 เสริมสร้าง กระบวนการ เรียนรู้และ สภาพแวดล้ อม ของ ประชาชน ให้สามารถ ปรับตัว ประกอบ อาชีพ และ มีสภาพ - แวดล้อม และ คุณภาพ ชีวิตที่ ดี ยุทธศาสต ร์ที่ 5 เสริมสร้าง ศักยภาพคน ชุมชน และ พื้นที่ตาม แนว ชายแดน ให้ เกิดความ ปลอดภัย และมั่นคง เพื่อ สนับสนุน การแข่งขัน ในประชาคม อาเซียน

4 อุตสาหกรรมเกษตรท่องเที่ยว OTOP โครงสร้าง พื้นฐาน แปรรูป การเกษตร : น้ำตาล แป้งมัน มันเส้น เอทานอล มัน สำปะหลั ง ข้าวนา ปี อ้อย โรงงาน โคเนื้อ โค นม สุกร เชิงนิเวศ เชิง วัฒนธรรม จักสาน ไม้ไผ่หุ้ม เซรามิค กรอบรูป ไม้ไผ่ ศูนย์กลา งการค้า การ ขนส่ง จังหวัดสระแก้ว ข้อมูลสินค้า / บริการ / แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัด

5 ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัด (Product Champion) ตาม BCG

6 สถานการณ์มัน สำปะหลังโลก

7 ผลผลิตมันสำปะหลังและแนวโน้มผลผลิตต่อ ไร่ของประเทศไทย

8 สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง แหล่งผลิต 5 อันดับแรก นครราชสีมา กำแพงเพชร ชัยภูมิ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา

9 สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก ครองส่วนแบ่งตลาด 80-90% มีมูลค่าการส่งออกรวมมากกว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทย 25% อยู่ในรูปบริโภคโดยตรง ( แป้ง 17% อาหารสัตว์ 5% และพลังงาน 3%) การส่งออก ประสบปัญหาการกำหนด โควตานำเข้าในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้

10 สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง คู่ค้าที่สำคัญ มันเส้นจีน มันสำปะหลังอัดเม็ดจีน ญี่ปุ่น แป้งมันสำปะหลังจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน คู่แข่งที่สำคัญ เวียดนาม

11 สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง ส่งออก 255125522553 มันเส้น ปริมาณ ( ตัน ) 4,024,2284,116,7263,693,514 มูลค่า ( ล้าน บาท ) 18,96425,19329,252 มันสำปะหลัง อัดเม็ด ปริมาณ ( ตัน ) 332,176156,06936,694 มูลค่า ( ล้าน บาท ) 1,482785284 แป้งมัน สำปะหลัง ปริมาณ ( ตัน ) 2,496,6772,431,8922,681,39 2 มูลค่า ( ล้านบาท ) 29,49540,16247,294

12 ผลผลิตมันสำปะหลังของจังหวัด

13 สถานการณ์มันสำปะหลัง ในจังหวัด ประเภทมัน สำปะหลัง ปริมาณความ ต้องการ ปริมาณที่ผลิต ได้ มันสำปะหลังสด 1,261,098 ตัน / ปี 2,417,605 ตัน / ปี มันสำปะหลังแห้ง ( มันเส้น ) 212,000 ตัน / ปี 197,265 ตัน / ปี ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังที่ผลิตจากมันสดมากกว่าปริมาณความต้องการที่ ผลิตได้ ในขณะที่ปริมาณมันเส้นที่ผลิตได้น้อยกว่าความต้องการ ผู้ประกอบการกำลังการผลิตความต้องการ วัตถุดิบ ผลผลิต บ. ไท่ผิง เอทา นอล จำกัด 90 ล้านลิตร / ปี 550,000 ตัน / ปี 30 ล้านลิตร / ปี บ. อี เอส เพาเวอร์ จำกัด 30 ล้านลิตร / ปี 350,000 ตัน / ปี 30 ล้านลิตร / ปี รวม 120 ล้านลิตร / ปี 900,000 ตัน / ปี 60 ล้านลิตร / ปี โอกาสของจังหวัดสระแก้วอยู่ที่การแปรรูปมันสำปะหลังเป็น พลังงานทดแทน ( เอทานอล )

14 ขอบคุณ คะ


ดาวน์โหลด ppt สระแก้ว. วิสัยทัศน์จังหวัด สระแก้ว “ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอิน โดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google