งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง 1 GFMIS Government Fiscal Management Information System รายงานระบบรับและ นำส่ง (RP)

2 กระบวนการ รับเงิน 1. จัดเก็บเงิน 2. ออกใบเสร็จรับเงิน ระบบ GFMIS กระบวนการนำส่ง กองคลัง ธนาคารกรุง ไทย RP: Receipt Process ระบบการรับและนำส่งเงิน บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS นำส่งเงิน บันทึกข้อมูลการนำส่งเงิน ส่งข้อมูลการรับเงิน (Statement) เข้าสู่ระบบ GFMIS ระบบ GFMIS กองคลัง กระทบยอดตัวเงินที่นำส่ง (Statement) กับ ข้อมูลการนำส่ง ( ที่ สรก. บันทึก ) 2

3 รายงานระบบรับและนำส่ง 3 ZRP_R01รายงานถอนคืนรายได้ ZRP_R02 รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้แยกตามรหัสรายได้ ZRP_R04รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง ZRP_R06 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน ZRP_R07 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน ZRP_R08 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้ ZRP_R23รายงานติดตามสถานะเช็คขัดข้อง ZRP_T01ตารางความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภทและรหัสรายได้ ZRP_T02ตารางความสัมพันธ์ของรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงิน ZRP_RPT001 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง ZRP_RPT002 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บ และนำส่งแทนกัน ZRP_RPT005รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง ZRP_STATUSรายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ ZFI_CASHBAL รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน - ส่วนราชการ 3

4 หัวข้อนำเสนอ รายงานระบบรับและนำส่ง 4 ZRP_R01 รายงานถอนคืนรายได้ ZRP_R02 รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอน คืนรายได้แยกตามรหัสรายได้ ZRP_R06 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน ZRP_R07 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน ZFI_CASHBAL รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน - ส่วนราชการ

5 5 ZRP_R01 รายงานถอนคืน รายได้ 5

6 6 01.10.200830.09.2009 6

7 7 7

8 8 ZRP_R02 รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้แยกตามรหัสรายได้ 8

9 9 9

10 10

11 11 ZRP_R06 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน 11

12 12

13 13

14 14 ZRP_R07 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน 14

15 15

16 16

17 17 ZFI_CASHBAL รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน - ส่วนราชการ 17

18 18

19 19

20 20

21 21


ดาวน์โหลด ppt โดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google