งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข

2 ๒. คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีข้อเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

3 ๒.๑ องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของ แต่ละองค์ประกอบ - การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวัดสงขลาให้ประเมินจาก ๒ องค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงานและจากพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๕ และ ๒๕ ตามลำดับ - ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๕๐:๕๐

4 ๒.๒ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้ดำเนินการดังนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน และคุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

5 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ.กำหนดได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

6 ๒.๓ ระดับผลการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ คือ ๑. ระดับดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐ คะแนนไม่เกิน 15% ๒. ระดับดีมาก ๘๐ - ๘๙.๙๙ คะแนน ๓. ระดับดี ๗๐ - ๗๙.๙๙ คะแนน ๔. ระดับพอใช้ ๖๐ - ๖๙.๙๙ คะแนน ๕. ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า ๖๐

7 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินฯ ของข้าราชการให้ใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ และแบบสรุปการประเมินฯ โดยกำหนดระยะเวลาการประเมินถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ในรอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล คนละ ๖ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาดังนี้

8 ๑. ตัวชี้วัดกลุ่มงาน/ฝ่าย ๑ ตัว น้ำหนัก ๓๐% ๒
๑. ตัวชี้วัดกลุ่มงาน/ฝ่าย ๑ ตัว น้ำหนัก ๓๐% ๒. ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว น้ำหนัก ๒๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๓. ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จากภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก หรือโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ น้ำหนัก ๒๐%

9 สำหรับผู้บริหาร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ) ตัวชี้วัดตัวรายบุคคลเน้น เรื่อง เบาหวาน ความดัน และ เรื่อง ยาเสพติด ตัวที่ ๑ ตัวชี้วัดหน่วยงาน ๑ ตัว น้ำหนักตัวละ ๓๐% ตัวที่ ๒ ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว ตัวละ ๒๐,๑๐,๑๐,๑๐% ตัวที่ ๓ ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จากภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก หรือโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ น้ำหนัก ๒๐%

10 ๕. การพิจารณาผลการประเมิน และการบริหารวงเงินที่ใช้ใน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในรอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ การคำนวณวงเงิน ให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะข้าราชการที่มีบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘) อยู่ที่จังหวัดสงขลา (ยกเว้น) รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา โดยคำนวณร้อยละ ๒.๙๕ ไว้ก่อน เนื่องจากจังหวัดยังไม่ได้แจ้งการจัดสรรวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

11 ๖. สำหรับกลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และตำแหน่งอื่น ๆ ที่ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ให้จัดส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมหลักฐานอ้างอิง โดยให้ประเมินจากสององค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ และ ๓๐ ตามลำดับ

12 สวัสดี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google