งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา

2 ๒. คณะกรรมการได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีข้อเสนอ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

3 ๒. ๑ องค์ประกอบการประเมินและ สัดส่วนคะแนนของ แต่ละองค์ประกอบ - การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการในจังหวัดสงขลาให้ประเมิน จาก ๒ องค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธิ์ ของงานและจากพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ หรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วน คะแนนร้อยละ ๗๕ และ ๒๕ ตามลำดับ - ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสัดส่วน คะแนน ร้อยละ ๕๐ : ๕๐

4 ๒. ๒ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้ ดำเนินการดังนี้ - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน และ คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรง ตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดย กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน รายบุคคล จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

5 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินจาก สมรรถนะหลักที่ ก. พ. กำหนดได้แก่ การ มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

6 ๒. ๓ ระดับผลการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ คือ ๑. ระดับดีเด่น๙๐ - ๑๐๐ คะแนน ไม่เกิน 15% ๒. ระดับดีมาก๘๐ - ๘๙. ๙๙ คะแนน ๓. ระดับดี๗๐ - ๗๙. ๙๙ คะแนน ๔. ระดับพอใช้๖๐ - ๖๙. ๙๙ คะแนน ๕. ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า ๖๐

7 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การประเมินฯ ของข้าราชการให้ใช้ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ และแบบสรุปการ ประเมินฯ โดยกำหนดระยะเวลาการ ประเมินถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดย กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายบุคคล ในรอบที่ ๒ ( ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ) ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล คนละ ๖ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาดังนี้

8 ๑. ตัวชี้วัดกลุ่มงาน / ฝ่าย ๑ ตัว น้ำหนัก ๓๐ % ๒. ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว น้ำหนัก ๒๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๓. ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จาก ภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจาก ภารกิจหลัก หรือโครงการ / กิจกรรมอื่น ๆ น้ำหนัก ๒๐ %

9 สำหรับผู้บริหาร ( ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ) ตัวชี้วัดตัวรายบุคคลเน้น เรื่อง เบาหวาน ความดัน และ เรื่อง ยาเสพติด ตัวที่ ๑ ตัวชี้วัดหน่วยงาน ๑ ตัว น้ำหนักตัวละ ๓๐ % ตัวที่ ๒ ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว ตัวละ ๒๐, ๑๐, ๑๐, ๑๐ % ตัวที่ ๓ ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จากภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจาก ภารกิจหลัก หรือโครงการ / กิจกรรมอื่นๆ น้ำหนัก ๒๐ %

10 ๕. การพิจารณาผลการประเมิน และการ บริหารวงเงินที่ใช้ใน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในรอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ - การคำนวณวงเงิน ให้คำนวณจากอัตรา เงินเดือนรวมของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ ข้าราชการที่มีบัญชีถือจ่าย ( จ. ๑๘ ) อยู่ที่ จังหวัดสงขลา ( ยกเว้น ) รพ. หาดใหญ่ รพ. สงขลา โดยคำนวณร้อยละ ๒. ๙๕ ไว้ก่อน เนื่องจากจังหวัดยังไม่ได้แจ้งการจัดสรร วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

11 ๖. สำหรับกลุ่มผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน และตำแหน่งอื่น ๆ ที่ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ให้ จัดส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมหลักฐานอ้างอิง โดยให้ประเมิน จากสององค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ ปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ โดยมี สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ และ ๓๐ ตามลำดับ

12 สวัสดี กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล


ดาวน์โหลด ppt  หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google