งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความผิดฐาน ละทิ้งหน้าที่ราชการ. นาย น. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมาและไม่ กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยและได้ขอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความผิดฐาน ละทิ้งหน้าที่ราชการ. นาย น. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมาและไม่ กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยและได้ขอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความผิดฐาน ละทิ้งหน้าที่ราชการ

2 นาย น. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมาและไม่ กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยและได้ขอ ลากิจโดยไม่ระบุเหตุผลการลา ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อนุญาต อันเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้ง หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลา เกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร ระดับโทษ ไล่ออกจากราชการ ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ตัวอย่าง ๑

3 นาง จ. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ราชการตั้งแต่งวันที่ ๕ สิงหาคม ถึง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ติดต่อกัน โดย ส่งใบลาป่วยและลากิจต่อผู้บังคับบัญชาทาง ไปรษณีย์ แต่ไม่ได้ส่งใบรับรองแพทย์พร้อม เหตุผลในการลากิจ เมื่อนาง จ. กลับมา ปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้บังคับบัญชาให้ส่งใบรับรองแพทย์ และเหตุผลในการขอลากิจ เพื่อประกอบการ พิจารณา แต่นาง จ. ไม่ยอมดำเนินการใด ๆ ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อนุญาตให้ลา อันเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่ ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน กว่า ๑๕ วัน โดย ไม่มีเหตุผลอันสมควร ตัวอย่าง ๒ ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ

4 นาย ส. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติ หน้าที่ราชการครั้งที่ ๑ ตั้งแต่งวันที่ ๑๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ รวม ๒๓ วัน ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นมาและไม่ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย อัน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละ ทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร ตัวอย่าง ๓ ระดับโทษ ไล่ออกจากราชการ

5 ๑. ไม่เกิน ๓ วัน ตัดเงินเดือน ๕ % ๑ เดือน ๒. เกิน ๓ วัน แต่ไม่เกิน ๕ วัน ตัดเงินเดือน ๕ % ๒ เดือน ๓. เกิน ๕ วัน แต่ไม่เกิน ๑๐ วัน ตัดเงินเดือน ๕ % ๓ เดือน ๔. เกิน ๑๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน ลดขั้นเงินเดือน ๕. เกิน ๑๕ วัน ปลดออกหรือไล่ ออก การพิจารณาโทษกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ


ดาวน์โหลด ppt ความผิดฐาน ละทิ้งหน้าที่ราชการ. นาย น. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมาและไม่ กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยและได้ขอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google