งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ นรพัทธ์ ทรงเดชะ สนง. สสอ. สิงหนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ นรพัทธ์ ทรงเดชะ สนง. สสอ. สิงหนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ นรพัทธ์ ทรงเดชะ สนง. สสอ. สิงหนคร

2 สถานภาพของหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ( เขาต้องการให้เป็น..? หรือ เรา ต้องการเป็น..?) สถานีอนามัย ( สอ.) สอ./ ศูนย์ สุขภาพ ชุมชน (PCU) สอ./PCU/ รพ. สต. สอ./PCU / รพ. สต./PCA

3 หมวดที่ 6. กระบวนการที่สร้าง คุณค่าให้กับ หน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใต้ระบบ สนับสนุนที่ดี หมวดที่ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 3. การให้ความสำคัญ กับประชากร เป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 1. การนำองค์กรที่ดี หมวดที่ 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ดี หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความ ท้าทาย ระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ดี ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินงาน

4 หมวด P ลักษณะสำคัญของ องค์กร 1. รู้จัก ลักษณะ สำคัญของ องค์กร ดังต่อไปนี้ 2. รู้จัก ความท้า ทายที่ สำคัญของ องค์กร 1.1 ลักษณะพื้นที่ ( พันธกิจ, สภาพ โดยรวมของทีม สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ สะดวกในการ ปฏิบัติงาน ) 1.2 ความสัมพันธ์ ภายในองค์กรและ ความสัมพันธ์ของ องค์กรกับภาคี เครือข่ายสุขภาพ ( ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ) 2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์กร ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงและ พัฒนา 2.2 กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 3 ประเด็น เพื่อให้บรรลุพันธกิจของ องค์กร, เพื่อให้เกิด กระบวนการพัฒนาภายใน และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่มี สมรรถนะที่เหมาะสมตามพันธกิจ 2.3 ระบบหรือแนวทางการปรับปรุง ผลการดำเนินงาน โดยรู้จักแนว ทางการประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินมาปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “ สร้าง กระบวนการเรียนรู้ ” เพื่อความ ต่อเนื่องของการพัฒนาและยกระดับ

5 หมวด P หมวด P ลักษณะสำคัญของ องค์กร ลักษณะสำคัญของ องค์กร

6 หมวด 3 หมวด 3 การให้ ความสำคัญกับ ประชากร เป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การให้ ความสำคัญกับ ประชากร เป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

7 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับ ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำอย่างไรจึงทำให้เครือข่าย บริการปฐมภูมิ และ หน่วย บริการปฐมภูมิสามารถ ดำเนินงานได้ตอบสนองและ สอดคล้องกับความต้องการ ของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8 เกณฑ์คุณภาพที่ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับประชากร เป้าหมาย ชุมชน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดย เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ควรมีการกำหนดดังนี้ 3.1.1 มีการกำหนด จำแนกประชากร เป้าหมาย และ ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเป็นกลุ่ม ต่างๆ 3.1.2 มีการศึกษาความ ต้องการ ความคาดหวัง และ ความนิยมของ ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 3.1.3 มีการกำหนดบริการและแนวทางการ ดำเนินงานให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความ ต้องการของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มี ส่วนได้เสีย เกณฑ์คุณภาพที่ 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจ ของประชากร เป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 3.2.1 มีการสร้าง ความสัมพันธ์กับ ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 3.2.1 มีการวัดความ พึงพอใจ ของ ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย

9 หมวด 6 หมวด 6 ด้านระบบบริการ ด้านระบบบริการ

10 กระบวนการ สนับสนุนการ ให้บริการที่สร้าง คุณค่าของระบบ บริการปฐมภูมิ กระบวนการ ให้บริการที่สร้าง คุณค่าของระบบ บริการปฐมภูมิ เกณฑ์คุณภาพที่ 6.1 เกณฑ์คุณภาพที่ 6.2

11 ... แลกเปลี่ยน... ตัวอย่าง รพ. สต. สว่างอารมณ์

12


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ นรพัทธ์ ทรงเดชะ สนง. สสอ. สิงหนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google