งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากรและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 12 ธันวาคม 2556

2 ที่มา 1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 (เฉพาะ Strategic Focus) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 2. ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี

3 เป้าหมาย บริการของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข ระบบบริการพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักการพยาบาลและสภาการพยาบาล ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพ ลดความแออัด และเวลารอคอย ในโรงพยาบาล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

4 กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ กิจกรรม สสจ. โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการพัฒนาคุณภาพได้ และได้รับการต่ออายุการรับรองตามกำหนด 1. พัฒนา และเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และต่ออายุการรับรอง (Re-accreditaition) 1. รพ.ขั้น 2 - สรุปผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตาม self recommendation ใช้เครื่องมือ SPA in Action และ สรุปผลลัพธ์การพัฒนา ตาม SPA in Action ตอนที่ I-6, II-1, II-4, II-6 และ III-(1-6) ในการต่อธำรงขั้น 2 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)

5 วัตถุประสงค์ กิจกรรม สสจ. โรงพยาบาล
กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ต่อ) วัตถุประสงค์ กิจกรรม สสจ. โรงพยาบาล 2. วัดเวทีให้รพ.ขั้น 2 นำเสนอผลงาน เพื่อ ธำรงขั้น 2 3. ร่วมกับสรพ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง 3. จัดอบรมฟื้นฟูเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การต่ออายุรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2. รพ. ขั้น 3 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมสำรวจ ปรับ Service Profile และ Self Assessment (SA 2001) ส่งเอกสารเพื่อขอต่ออายุการรับรอง ตามกำหนด (ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน) 3. ลดระยะเวลารอคอย 4. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

6 วัตถุประสงค์ กิจกรรม สสจ. โรงพยาบาล
กลวิธี : พัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรม สสจ. โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินคุณภาพบริการพยาบาล นิเทศงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในรพช. พัฒนาคุณภาพระบบริการพยาบาลตามมาตรฐาน

7 กลวิธี : พัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญ
วัตถุประสงค์ กิจกรรม สสจ. โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ จัดการตรวจประเมินภายในคุณภาพห้องปฏิบัติการ รพช. (IS) พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน LA เตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง LA

8 กลวิธี : พัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญ (ต่อ)
วัตถุประสงค์ กิจกรรม สสจ. โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย จัดการตรวจประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย พัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

9 กลวิธี : พัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญ (ต่อ)
วัตถุประสงค์ กิจกรรม สสจ. โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพงานกายภาพบำบัด จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพงานกายภาพบำบัด พัฒนาคุณภาพงานกายภาพบำบัดตามมาตรฐานงานกายภาพบำบัด ผลลัพธ์ โรงพยาบาลมีผลงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล อย่างน้อย ๕ เรื่องต่อปี โรงพยาบาลขั้น ๒ เข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่ครบอายุการรับรองเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองตามกำหนด ระบบบริการพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google