งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 12 ธันวาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 12 ธันวาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 12 ธันวาคม 2556

2 ที่มา 1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 (เฉพาะ Strategic Focus) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มี คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการได้ 2. ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มี มาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ ภายใต้ การจัดการทรัพยากรที่ดี

3 เป้าหมาย บริการของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข ระบบบริการพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานของสำนักการพยาบาลและสภาการ พยาบาล ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ลดความแออัด และเวลารอคอย ในโรงพยาบาล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

4 วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.โรงพยาบาล โรงพยาบาลมี การพัฒนา คุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ยกระดับการ พัฒนาคุณภาพ ได้ และได้รับ การต่ออายุการ รับรองตาม กำหนด 1. พัฒนา และ เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลเพื่อ รับการประเมิน รับรองคุณภาพ โรงพยาบาล และ ต่ออายุการรับรอง (Re- accreditaition) 1. รพ.ขั้น 2 - สรุปผลลัพธ์การพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาลตาม self recommendation -ใช้เครื่องมือ SPA in Action และ สรุปผลลัพธ์การพัฒนา ตาม SPA in Action ตอนที่ I-6, II- 1, II-4, II-6 และ III-(1-6) ใน การต่อธำรงขั้น 2 - พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

5 กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ต่อ) วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.โรงพยาบาล 2. วัดเวทีให้รพ.ขั้น 2 นำเสนอผลงาน เพื่อ ธำรงขั้น 2 3. ร่วมกับสรพ.จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อเตรียม ความพร้อมในการต่อ อายุการรับรอง 3. จัดอบรมฟื้นฟูเรื่อง การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสู่การต่อ อายุรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 2. รพ. ขั้น 3 - พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตามข้อเสนอแนะ ของผู้เยี่ยมสำรวจ - ปรับ Service Profile และ Self Assessment (SA 2001) - ส่งเอกสารเพื่อขอต่ออายุ การรับรอง ตามกำหนด (ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน) 3. ลดระยะเวลารอคอย 4. ประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการ

6 กลวิธี : พัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญ วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการ พยาบาล 1.จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง การประเมิน คุณภาพบริการ พยาบาล 2.นิเทศงานพัฒนา คุณภาพบริการ พยาบาลใน รพช. พัฒนาคุณภาพระบบริการพยา บาลตามมาตรฐาน

7 กลวิธี : พัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญ วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.โรงพยาบาล พัฒนา คุณภาพ ห้องปฏิบัติการ 1.จัดประชุม เครือข่าย พัฒนา คุณภาพ ห้องปฏิบัติการ 2.จัดการตรวจ ประเมินภายใน คุณภาพ ห้องปฏิบัติการ รพช. (IS) - พัฒนาคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ ตามมาตรฐาน LA - เตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่ กระบวนการรับรอง LA

8 กลวิธี : พัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญ (ต่อ) วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.โรงพยาบาล พัฒนา คุณภาพงาน รังสีวินิจฉัย 1.จัดประชุม เครือข่าย พัฒนา คุณภาพงาน รังสีวินิจฉัย 2.จัดการตรวจ ประเมิน คุณภาพงาน รังสีวินิจฉัย - พัฒนาคุณภาพงานรังสี วินิจฉัย ตามแนวทาง พัฒนาคุณภาพงานรังสี วินิจฉัย กระทรวง สาธารณสุข - เตรียมความพร้อมรับการ ประเมิน

9 กลวิธี : พัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญ (ต่อ) วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพ งาน กายภาพบำบัด จัดประชุมเครือข่าย พัฒนาคุณภาพงาน กายภาพบำบัด - พัฒนาคุณภาพงาน กายภาพบำบัดตาม มาตรฐานงาน กายภาพบำบัด ผลลัพธ์ 1.โรงพยาบาลมีผลงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล อย่างน้อย ๕ เรื่องต่อปี 2.โรงพยาบาลขั้น ๒ เข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 3.โรงพยาบาลที่ครบอายุการรับรองเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการ รับรองตามกำหนด 4.ระบบบริการพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัย ได้รับการ รับรองมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 12 ธันวาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google