งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ
คป.สอ.สิงหนคร เมษายน 2555

2 สอ./ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)
สถานะภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ (เขาต้องการให้เป็น..? หรือ เราต้องการเป็น..?) สอ./ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) สถานีอนามัย(สอ.) สอ./PCU /รพ.สต./PCA สอ./PCU/รพ.สต.

3 บริบท สิงหนคร ประชากร 87,479 คน หลังคาเรือน 17,513 หลัง
บริบท สิงหนคร ประชากร 87,479 คน หลังคาเรือน 17,513 หลัง สถานบริการสาธารณสุข *รพ.สต. 12 แห่ง 10 แห่ง สังกัด CUP สิงหนคร 2 แห่ง สังกัด CUP สงขลา *รพช. ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง 1 PCU สังกัด รพช.สิงหนคร

4 เป้าหมายของการพัฒนา PCA
1) จนท.รพ.สต./PCU,มีความรู้ ความเข้าใจPCA เน้น หมวด P, 3, 6 รพ.สต.ดำเนินการพัฒนากิจกรรมตามขั้นตอนและประเมินADLI ( หาส่วนขาด โอกาสพัฒนา : OFI สู่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ) 3) คป.สอ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์PCAขั้นที่ 1ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

5 การขยับ...กิจกรรมคุณภาพ
คป.สอ. 1.ประชุมทำความรู้จัก/เข้าใจ แก่ผู้รับผิดชอบหลักและรอง 2 ครั้ง 2.ประชุมเชิงปฎิบัติการ รพ.สต./PCU แห่งละ 2 คน 3.กรรมการออกแบบตารางหุ่น หมวด P และ ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณภาพ 4.ประชุมโซนกระดังงา เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนา วางแผนการดำเนินงาน 5.ประชุม จนท.สส. รพ.สต./PCU 100 %

6 การขยับ...กิจกรรมคุณภาพ(ต่อ)
6.ผู้รับผิดชอบหลักและรองของ รพ.สต.ประชุมทบทวน การเขียน หมวด P และทำความเข้าใจการประเมิน ADLI 7.รพ.สต.ประเมิน ADLI หมวด ตาม File Excel ของ สสจ. (แยกจากตารางหุ่น/ สภาพข้อเท็จจริงของกิจกรรม กับ File ADLI ) 8.ประชุมปฏิบัติการการเขียนสภาพข้อเท็จจริงและแบบประเมินADLI ต่อเนื่องกัน

7 ตัวอย่าง รพ.สต.สว่างอารมณ์
...แลกเปลี่ยน... ตัวอย่าง รพ.สต.สว่างอารมณ์

8 ลักษณะสำคัญขององค์กร
หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร

9 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10 หมวด 6 ด้านระบบบริการ

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google