งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ คป. สอ. สิงหนคร เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ คป. สอ. สิงหนคร เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ คป. สอ. สิงหนคร เมษายน 2555

2 สถานะภาพของหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ( เขาต้องการให้เป็น..? หรือ เรา ต้องการเป็น..?) สถานีอนามัย ( สอ.) สอ./ ศูนย์ สุขภาพ ชุมชน (PCU) สอ./PCU/ รพ. สต. สอ./PCU / รพ. สต./PCA

3 บริบท สิง หนคร ประชากร 87,479 คน หลังคาเรือน 17,513 หลัง สถานบริการสาธารณสุข * รพ. สต. 12 แห่ง 10 แห่ง สังกัด CUP สิง หนคร 2 แห่ง สังกัด CUP สงขลา 2 แห่ง สังกัด CUP สงขลา * รพช. ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง 1 PCU สังกัด รพช. สิงหนคร 1 PCU สังกัด รพช. สิงหนคร

4 1) จนท. รพ. สต./PCU, มีความรู้ ความเข้าใจ PCA เน้น หมวด P, 3, 6 2) 2) รพ. สต. ดำเนินการพัฒนากิจกรรมตามขั้นตอนและประเมิน ADLI ( หาส่วนขาด โอกาสพัฒนา : OFI สู่แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ) 3) คป. สอ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ PCA ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

5 คป. สอ. 1. ประชุมทำความรู้จัก / เข้าใจ แก่ ผู้รับผิดชอบหลักและรอง 2 ครั้ง 2. ประชุมเชิงปฎิบัติการ รพ. สต./ PCU แห่ง ละ 2 คน 3. กรรมการออกแบบตารางหุ่น หมวด P และ 1- 6 ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณภาพ 4. ประชุมโซนกระดังงา เพื่อแลกเปลี่ยน กระบวนการพัฒนา วางแผนการดำเนินงาน 5. ประชุม จนท. สส. รพ. สต./ PCU 100 % การขยับ... กิจกรรมคุณภาพ

6 6. ผู้รับผิดชอบหลักและรองของ รพ. สต. ประชุมทบทวน การเขียน หมวด P 3 6 และทำความเข้าใจการประเมิน ADLI 7. รพ. สต. ประเมิน ADLI หมวด 3 6 ตาม File Excel ของ สสจ. ( แยกจากตารางหุ่น / สภาพข้อเท็จจริงของ กิจกรรม กับ File ADLI ) 8. ประชุมปฏิบัติการการเขียนสภาพ ข้อเท็จจริงและแบบประเมิน ADLI ต่อเนื่องกัน การขยับ... กิจกรรม คุณภาพ ( ต่อ )

7 ... แลกเปลี่ยน... ตัวอย่าง รพ. สต. สว่างอารมณ์

8 หมวด P หมวด P ลักษณะสำคัญของ องค์กร ลักษณะสำคัญของ องค์กร

9 หมวด 3 หมวด 3 การให้ ความสำคัญกับ ประชากร เป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การให้ ความสำคัญกับ ประชากร เป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

10 หมวด 6 หมวด 6 ด้านระบบบริการ ด้านระบบบริการ

11


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ คป. สอ. สิงหนคร เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google