งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คัทรียา ศิลาทอง ซูบันดารี คลานุรักษ์ รจณีย์ พิทักษ์คุมพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คัทรียา ศิลาทอง ซูบันดารี คลานุรักษ์ รจณีย์ พิทักษ์คุมพล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คัทรียา ศิลาทอง ซูบันดารี คลานุรักษ์ รจณีย์ พิทักษ์คุมพล
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) คัทรียา ศิลาทอง ซูบันดารี คลานุรักษ์ รจณีย์ พิทักษ์คุมพล พยาบาลวิชาชีพ นายแพทย์ นายแพทย์ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

2 มีนา บุญรอด อรสุภา พิศพรรณ แววตา เพ็งบูรณ์
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) มีนา บุญรอด อรสุภา พิศพรรณ แววตา เพ็งบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

3 รอมล๊ะ อิราณี อารยา ยีมูดา
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) รอมล๊ะ อิราณี บุศย์รินทร์ สิทธิภาจิรสกุล อารยา ยีมูดา พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

4 ราตรี เทศเซ็น ไพรัตน์ เสมาชัย โรสนา กอมะ
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ราตรี เทศเซ็น ไพรัตน์ เสมาชัย โรสนา กอมะ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักวิชาการสาธารณสุข (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

5 เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ถาวร สาลี อาซียะ เระปูตา
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ถาวร สาลี อาซียะ เระปูตา นายแพทย์ นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

6 รอมือเลาะ มูน๊ะ บุปผา สอาดขาว ลดาวัลย์ หมันหลิน
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) รอมือเลาะ มูน๊ะ บุปผา สอาดขาว ลดาวัลย์ หมันหลิน พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

7 ยุพาพร อุปการะ ยูไวรียะ ยูนุ๊ เสาวณีย์ บุบผาชาติ
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ยุพาพร อุปการะ ยูไวรียะ ยูนุ๊ เสาวณีย์ บุบผาชาติ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

8 อภิญญา ก้อเด็ม ลลิดา และตี โซเฟียน หะยีตาเฮ
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) อภิญญา ก้อเด็ม ลลิดา และตี โซเฟียน หะยีตาเฮ นักวิชาการสาธารณสุข นายแพทย์ นายแพทย์ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

9 อายุ คาเรง สุมาลี อนันทเสก ซารีพะ มะสะนิง
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) อายุ คาเรง สุมาลี อนันทเสก ซารีพะ มะสะนิง เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

10 จุฬารัตน์ สิทธิการ อรวรรณ แสงดิษฐ พนิดา สานุรักษ์
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) จุฬารัตน์ สิทธิการ อรวรรณ แสงดิษฐ พนิดา สานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย

11 ซุลกิฟลี ยูโซะ สีเป๊าะ และสมสา กฤตยา หลงหัน
หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย หน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ปี 2554 (ฮ.ศ.1432) ซุลกิฟลี ยูโซะ สีเป๊าะ และสมสา กฤตยา หลงหัน นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) (นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ) หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย หัวหน้าหน่วยพยาบาลไทย


ดาวน์โหลด ppt คัทรียา ศิลาทอง ซูบันดารี คลานุรักษ์ รจณีย์ พิทักษ์คุมพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google