งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยพยาบาล ไทย คัทรียา ศิลาทอง ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยพยาบาล ไทย คัทรียา ศิลาทอง ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย...................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยพยาบาล ไทย คัทรียา ศิลาทอง ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย ซูบันดารี คลานุรักษ์ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นายแพท ย์ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย รจณีย์ พิทักษ์คุม พล ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นายแพท ย์ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

2 หน่วยพยาบาล ไทย มีนา บุญ รอด ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย อรสุภา พิศ พรรณ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย แววตา เพ็ง บูรณ์ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

3 หน่วยพยาบาล ไทย รอมล๊ะ อิ ราณี ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย บุศย์รินทร์ สิทธิภาจิรสกุล ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย อารยา ยีมู ดา ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

4 หน่วยพยาบาล ไทย ราตรี เทศ เซ็น ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย ไพรัตน์ เสมาชัย ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) เจ้า พนักงาน เวชสถิติ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย โรสนา กอ มะ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นักวิชาการ สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

5 หน่วยพยาบาล ไทย เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นายแพท ย์ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย ถาวร สาลี ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นายแพท ย์ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย อาซียะ เระ ปูตา ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

6 หน่วยพยาบาล ไทย รอมือเลาะ มูน๊ะ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย บุปผา สอาดขาว ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย ลดาวัลย์ หมันหลิน ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

7 หน่วยพยาบาล ไทย ยุพาพร อุปการะ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย ยูไวรียะ ยูนุ๊ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) เจ้าพนักงาน สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย เสาวณีย์ บุบผาชาติ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นักวิชาการ สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

8 หน่วยพยาบาล ไทย อภิญญา ก้อเด็ม ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นักวิชาการ สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย ลลิดา และ ตี ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นายแพท ย์ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย โซเฟียน หะยีตาเฮ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นายแพท ย์ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

9 หน่วยพยาบาล ไทย อายุ คาเรง ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) เภสัชกร กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย สุมาลี อนัน ทเสก ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย ซารีพะ มะ สะนิง ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

10 หน่วยพยาบาล ไทย จุฬารัตน์ สิทธิการ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย อรวรรณ แสงดิษฐ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย พนิดา สานุรักษ์ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

11 หน่วยพยาบาล ไทย ซุลกิฟลี ยู โซะ ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นายแพท ย์ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย สีเป๊าะ และ สมสา ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) นักวิชาการ สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย.................................................... หน่วยพยาบาล ไทย กฤตยา หลงหัน ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................


ดาวน์โหลด ppt หน่วยพยาบาล ไทย คัทรียา ศิลาทอง ( นายแพทย์ซุลกิฟลี ยู โซะ ) ปี 2554 ( ฮ. ศ.1432) พยาบาล วิชาชีพ กระทรวง สาธารณสุข หัวหน้าหน่วยพยาบาล ไทย....................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google