งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) 7 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) 7 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) 7 มิถุนายน 2556 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

2 Estimated under-5 deaths prevented Source: Lancet Child Survival Series 2003 2

3 Exclusive Breastfeeding in Thailand MICS แหล่งที่มา : MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY (MICS) 2005-2006 by NATIONAL STATISTICAL OFFICE, MINISTRY OF ICT AND UNICEF 3

4 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน ระหว่างประเทศ แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 4

5 บุคคลสำคัญบางท่านในเรื่อง BFP ศ. นพ. ประสงค์ ตู้จินดารศ. นพ. วีระ พงษ์ ฉัตรานนท์ ศ. นพ. เสม พริ้งพวงแก้วพญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช รพ. เจริญกรุงประชา รักษ์ กทม 5

6 6

7 Development the Code In Thailand International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes, WHA 34, 1981 ‘ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการโฆษณาและจำหน่าย อาหารทดแทนนมแม่และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ’ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข 2524 ปรับปรุงใหม่ ปี 2551 Voluntary or Agreement Basis 7

8 8

9 9

10 10

11 Status of the code Korea Cambodia ChinaPhilippinesVietnam Thai Law Many provision laws Voluntary measure Few provision laws Some voluntary guidelines แหล่งที่มา : state of the code by country 2006, IBFAN 11

12 Negative factors affected BF การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ นมแม่ อุปสรรคในการให้นมแม่ การขาดการสนับสนุนจากผู้ ให้บริการทางการแพทย์ นโยบายของรัฐที่เอื้อต่อแม่และ ทารก การตลาดของอุตสาหกรรม นมผสม 12

13 การตลาดที่ขาดจริยธรรมของ อุตสาหกรรมนมผสม 13

14 Code Violation 2552 THAILAND 14

15 การละเมิดหลักเกณฑ์ฯจำนวน (แห่ง)ร้อยละ พบการละเมิด2331.1 ไม่พบการละเมิด5168.9 รวม74100 ตารางที่ 1 การละเมิดหลักเกณฑ์ของสถานบริการสาธารณสุข 15

16 ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารกNestle1 1.5 Dumex2 2.9 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula)Wyeth2 2.9 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) -- - ผลิตภัณฑ์อื่นๆNestle1 1.5 Wyeth1 1.5 Dumex2 2.9 ไม่พบการละเมิด-59 86.8 รวม68100 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ a.เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุก รูปแบบแก่สาธารณชน (Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) 16

17 ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารกNestle2 2.9 Mead-Johnson5 7.3 Wyeth1 1.5 Dumex5 7.3 นมผงสูตรต่อเนื่องWyeth1 1.5 Dumex1 1.5 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) -- - ผลิตภัณฑ์อื่นๆMead-Johnson1 1.5 Dumex1 1.5 ไม่พบการละเมิด-51 75.00 รวม68 100 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัท b.ที่มีการแจกตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ (Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) 17

18 ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารกNestle11.5 Mead-Johnson22.9 Wyeth11.5 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula)Nestle11.5 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) --- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ--- ไม่พบการละเมิด-6392.6 รวม68100 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่ C.พนักงานการตลาดติดต่อหญิงมีครรภ์ แม่ และครอบครัวโดยตรง Marketing personals make a direct contact with a pregnant woman, a mother and their families 18

19 ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารกNestle11.5 Dumex22.9 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula)Wyeth22.9 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) --- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ--- ไม่พบการละเมิด-6392.7 รวม68100 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่ d.ใช้สถานบริการสาธารณสุขเป็นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์อาหารทารกและเด็ก เล็ก(Use of public health centers as a venue of public relations and promotional campaigns of food for infants and small children) 19

20 ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารกNestle34.4 Dumex11.5 Wyeth11.5 Mead-Johnson11.5 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula)Wyeth11.5 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) --- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ--- ไม่พบการละเมิด-6189.6 รวม68100 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัท e.ที่บริจาคอาหารทารกและเด็กเล็กแก่สถานบริการสาธารณสุข (Donation of food for infants and small children to public health service centers) 20

21 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัท f.ให้ตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็กแก่บุคลากรสาธารณสุข (Giving samples of food for infants and small children to public health officials ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารกNestle22.9 Mead-Johnson22.9 Dumex11.5 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula)Mead-Johnson11.5 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) --- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ--- ไม่พบการละเมิด-6291.2 รวม68100 21

22 g.ข้อมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ค่าใช้จ่ายและอันตรายของอาหารที่ใช้ทดแทนนมแม่(Giving information on food for infants and small children without explaining the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks of breast milk substitutes ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารก (infant formula)--- นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula)Wyeth11.5 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) --- ผลิตภัณฑ์อื่นๆNestle11.5 ไม่พบการละเมิด-6697 รวม68100 22

23 h.เอกสารวิชาการเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กไม่มีหลักฐานอ้างอิงทาง วิทยาศาสตร์และเกินความจริง (Academic paper on food for infants and small children is not supported by any scientific evidence and contains some exaggeration) ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารก (infant formula)Snow Brand 11.5 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula)Wyeth22.9 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) --- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ--- ไม่พบการละเมิด-6595.6 รวม68100 23

24 i.ฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กแสดงรูปภาพของทารกหรือ ข้อความที่ชักจูงให้ใช้สินค้า(Labels of food for infants and small children feature pictures of infants or persuasive message ประเภทของผลิตภัณฑ์บริษัทจำนวนร้อยละ นมผงสำหรับทารกDumex22.9 Mead-Johnson11.5 นมผงสูตรต่อเนื่องNestle11.5 Wyeth22.9 Dumex11.5 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) Nestle11.5 ผลิตภัณฑ์อื่นๆNestle11.5 Dumex11.5 ไม่พบการละเมิด-5885.2 รวม68100 24

25 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบแก่สาธารณชน (Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) 25

26 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบแก่สาธารณชน (Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) 26

27 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบแก่สาธารณชน (Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) 27

28 ข้อมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ค่าใช้จ่ายและอันตรายของอาหารที่ใช้ทดแทนนมแม่ (Giving information on food for infants and small children without explaining the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks of breast milk substitutes 28

29 ข้อมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ค่าใช้จ่ายและอันตรายของอาหารที่ใช้ทดแทนนมแม่ (Giving information on food for infants and small children without explaining the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks of breast milk substitutes 29

30 ข้อมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ค่าใช้จ่ายและอันตรายของอาหารที่ใช้ทดแทนนมแม่ (Giving information on food for infants and small children without explaining the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks of breast milk substitutes 30

31 การแจกตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ (Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) 31

32 การแจกตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ (Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) 32

33 การแจกตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ (Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) 33

34 เอกสารวิชาการเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ และเกินความจริง (Academic paper on food for infants and small children is not supported by any scientific evidence and contains some exaggeration) 34

35 เอกสารวิชาการเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ และเกินความจริง (Academic paper on food for infants and small children is not supported by any scientific evidence and contains some exaggeration) 35

36 ถึง สมาชิกทุกบริษัท เนื่องด้วย บริษัท เนสท์เล่ มี โครงการส่งเสริมด้านโภชนาการให้แก่บุตร หลาน ของพนักงานในเครือฯ เพื่อให้ เด็กๆ มีพัฒนาการที่สมวัย โดยได้จัดทำ ชุดส่งเสริมความรู้เรื่อง อาหารเสริมสำหรับ เด็กเล็ก ตามภาพที่แนบมาพร้อมกัน นี้ ขอให้สมาชิก ส่งสำเนาสูติบัตรบุตร หลานพนักงาน ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ธันวาค 2551 ถึง 31 มีนาคม 2553 ให้เขียนที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกไว้ ด้านหลังสำเนาสูติบัตร โดยรวบรวมสำเนาสูติบัตรของบุตร หลานแต่ละบริษัท ส่งให้ที่ คุณเรติมล ( แอน ) หน่วยบุคคล บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เพื่อ จะได้แจ้งทางบริษัท เนสท์เล่ ให้จัดชุดฯ ดังกล่าวตามจำนวนที่ต้องการ ถึง สมาชิกทุกบริษัท เนื่องด้วย บริษัท เนสท์เล่ มี โครงการส่งเสริมด้านโภชนาการให้แก่บุตร หลาน ของพนักงานในเครือฯ เพื่อให้ เด็กๆ มีพัฒนาการที่สมวัย โดยได้จัดทำ ชุดส่งเสริมความรู้เรื่อง อาหารเสริมสำหรับ เด็กเล็ก ตามภาพที่แนบมาพร้อมกัน นี้ ขอให้สมาชิก ส่งสำเนาสูติบัตรบุตร หลานพนักงาน ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ธันวาค 2551 ถึง 31 มีนาคม 2553 ให้เขียนที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกไว้ ด้านหลังสำเนาสูติบัตร โดยรวบรวมสำเนาสูติบัตรของบุตร หลานแต่ละบริษัท ส่งให้ที่ คุณเรติมล ( แอน ) หน่วยบุคคล บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เพื่อ จะได้แจ้งทางบริษัท เนสท์เล่ ให้จัดชุดฯ ดังกล่าวตามจำนวนที่ต้องการ 36

37 ประชาสัมพันธ์ ที่ ธนาคาร ซื้อเช็คของขวัญ เด็กแรกเกิด แจก dumex gift set 37

38 38

39 นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานข้อ เรียกร้องตามที่ผู้ใช้แรงงานต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดนแร่งด่วนมีจำนวน 11 ข้อต่อ นายกรัฐมนตรี ได้แก่  ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98  ออกกฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างที่ตก งานเพราะโรงงานผิดกิจการ โดยไม่จ่ายค่าชดเชย  ให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้าง เอกชน และเงินตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ  ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไข พ. ร. บ. คุณสมบัติมาตรฐานกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ. ศ.2550 ให้มีการมาตรฐาน  เดียวกับข้าราชการพลเรือน  ผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุติการแปรรูปหรือยุบ เลิกรัฐวิสาหกิจ  ให้รัฐบาลเร่งตรา พ. ร. ฎ. สถาบันความปลอดภัยฯ  ปฏิรูประบบประกันสังคมและเพิ่มสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง ยกระดับสำนักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ  จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก และศูนย์เก็บน้ำนมแม่ในโรงงาน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  แก้ไขพ. ร. บ. คุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 มาตรา 59 ให้ นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อ ตรวจรักษาสุขภาพก่อนคลอดบุตร และคลอดบุตรเท่ากับ ค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 90 วัน และให้ ลูกจ้างซึ่งเป็นชายมีสิทธิลาเพื่อดูแลภรรยาใน การคลอดบุตรได้ 15 วันโดยได้รับค่าจ้าง และมาตรา 118 ให้นายจ้าง จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง เป็น 2 เท่าจากเดิมที่บัญญัติไว้  ออก พ. ร. ฎ. การจัดเก็บเงินสะสม และเงินสมทบ เพื่อเป็น กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  ตั้งคณะทำงานติดตาม และประสานงานข้อเรียกร้องวัน แรงงานแห่งชาติปี พ. ศ. 2556 39

40 40

41 Thank you for your attention 41


ดาวน์โหลด ppt Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) 7 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google