งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Breastfeeding in Thailand นพ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Breastfeeding in Thailand นพ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Breastfeeding in Thailand นพ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

2 คำขวัญพระราชทานสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

3 The 2009 Reproductive Health Survey โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

4 เหตุผลการไม่สามารถเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ที่มา : The 2009 Reproductive Health Survey โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

5 ข้อแนะนำจาก WHO ให้มารดาให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่าง เดียว โดยไม่ได้ให้อาหารอื่นผสมอย่างน้อย 6 เดือน เนื่องจาก ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองอย่าง เต็มที่ ทำให้ลูกได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่าง เหมาะสมและเจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี มีความฉลาดทาง อารมณ์ ช่วยส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก เพิ่มภูมิต้านทาน ช่วยลดความเสี่ยงในการติด เชื้อและลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ลดปัญหาอาการท้องผูก กระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ช่วยการ ย่อยอาหารในทางเดินอาหาร

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ๖ เดือน  ระยะเวลาในการลาคลอดได้จริงของลูกจ้างหญิง  ทัศนคติ ทักษะและเทคนิคของแม่และคนใน ครอบครัว  นโยบายที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น การ จัดห้องสำหรับให้นมบุตร หรือ การให้หยุดพักเพื่อ ปั๊มนม 15  ความเข้มงวดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการตลาดว่าด้วยอาหารทารกและเด็กเล็ก พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ. 2522  การขาดความรู้ และความตระหนักในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ของแม่และคนในสังคม  กระบวนการสื่อสาธารณะ / แผนการรณรงค์ที่ขาด ประสิทธิภาพ รวมถึงสื่อ โฆษณา ของนมกระป๋อง ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

7

8 การจ่ายค่าจ้างในช่วงการลาคลอด ของประเทศในอาเซียน

9 ข้อเสนอแนะ การสร้างความรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน กระบวนการนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เช่น ข้อมูลความคุ้มค่าทาง เศรษฐศาสตร์ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับการเลี้ยงลูกด้วยนมผงและข้อมูลเกี่ยวกับ ทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับการลาคลอดและการให้ นมแม่ในสังคมไทยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษาวิจัย ในมิติทางด้านสังคม จิตวิทยา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจของมารดาและผู้เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ประชาชนทั่วไป และ กลุ่มเป้าหมาย เช่น แม่และคนในครอบครัวบุคลากรทาง การแพทย์ และผู้กำหนดนโยบาย

10 ข้อเสนอแนะ การพัฒนามาตรการและนโยบาย การพัฒนามาตรการและนโยบาย เพื่อ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง น้อย 6 เดือน เช่น กฎหมายควบคุม การตลาดของนมผง และกฎหมายขยายการ ลาคลอดจาก 90 วันเป็น 180 วันพร้อมได้รับ ค่าจ้างเต็มจำนวนในช่วงลาคลอด และ ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ อย่างจริงจัง พร้อมกำหนดบทลงโทษ การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้ ตระหนักรู้ การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ และการพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Breastfeeding in Thailand นพ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google