งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส ที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส ที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส ที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2 การควบคุมความเสี่ยงของ หน่วยงาน การกำกับดูแลที่ดี Good Governance การบริหารความเสี่ยง Risk Management การควบคุมภายใน Internal control

3 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ กำกับดูแลฝ่ายบริหารและ บุคลากรทุกระดับของ หน่วยรับตรวจ ( หน่วยงาน ) กำหนดให้มีขึ้น เพื่อให้มี ความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า การ ดำเนินงานจะบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส ที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google