งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วม
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วม เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปฯ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 อำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ม.๔๕ ให้ อบจ.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการใดๆภายในเขตความรับผิดชอบ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) - ป้องกันและบำบัดรักษาโรค

3 อำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ม.๕๐ , ๕๑ , ๕๓ , ๕๔ , ๕๕ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ม.๖๗

4 อำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

5 แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าฯ
วิสัยทัศน์ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

6 5 เสริมสร้าง 1. เฝ้าระวัง ป้องกันและ 5 4 2 3
ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน 5 เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัข 1. การบริหารจัดการและ บูรณาการการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า 5 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน และประชาชน 2 สร้างเสริมบทบาท อปท.ในการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า 3 เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในคนและสัตว์

7 ๑.๒ จัดทำแผนเฝ้าระวังป้องกันโรคฯ ๑.๓ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
เสริมสร้างบทบาท อปท.ฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑.๑ ตั้งคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้าที่ ๑.๒ จัดทำแผนเฝ้าระวังป้องกันโรคฯ ๑.๓ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ๑. การบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้การ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

8 ๒.๑ ให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เสริมสร้างบทบาท อปท.ฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.๑ ให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมโรค

9 ๓.๒ การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างบทบาท อปท.ฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้กฎหมาย ๓.๒ การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ๓.๔ ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพื่อป้องกันควบคุมโรค ๓.๓ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม/ยกเลิกกฎหมาย ๓. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า

10 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ใน
เสริมสร้างบทบาท อปท.ฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ใน การป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า

11 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ในแต่ละชุมชน
เสริมสร้างบทบาท อปท.ฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ในแต่ละชุมชน

12 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลไกการขับเคลื่อน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน การส่งเสริมศักยภาพ อสม. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล/เทศบาล การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวัง/ป้องกัน การสร้างจิตสำนึกของ ประชาชน

13 แนวทางจัดทำแผนงานและกิจกรรม ด้านสาธารณสุขของ อปท.
ดัชนีวัดด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ/โรคระบาดร้ายแรง แผนงานสาธารณสุขของชาติ(สสจ. สสอ.) วิเคราะห์และคัดเลือกปัญหามาทำแผนงาน งานในหน้าที่ของ อปท. แผนงานสาธารณสุขของ อปท. เสนอผู้บริหารท้องถิ่นและสภาให้ความเห็นชองและสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริม ประสานงาน ดำเนินการ สนับสนุน ปฏิบัติการ

14

15


ดาวน์โหลด ppt บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google