งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.thailocaladmin.go.th สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การสร้างแรงจูงใจและมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.thailocaladmin.go.th สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การสร้างแรงจูงใจและมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.thailocaladmin.go.th สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การสร้างแรงจูงใจและมี ส่วนร่วม เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปฯ

2 www.themegallery.com อำนาจหน้าที่ พ. ร. บ. อบจ. พ. ศ. ๒๕๔๐ แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๓ ) พ. ศ. ๒๕๔๖ ม. ๔๕ ให้ อบจ. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ใดๆภายในเขตความรับผิดชอบ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ( พ. ศ. ๒๕๔๑ ) - ป้องกันและบำบัดรักษาโรค

3 www.themegallery.com อำนาจหน้าที่ พ. ร. บ. เทศบาล พ. ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ. ศ. ๒๕๔๖ ม. ๕๐, ๕๑, ๕๓, ๕๔, ๕๕ พ. ร. บ. สภาตำบลและ อบต. พ. ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๕ ) พ. ศ. ๒๕๔๖ ม. ๖๗

4 www.themegallery.com อำนาจหน้าที่ พ. ร. บ. การสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕

5 www.themegallery.com แผนยุทธศาสตร์ การกำจัดโรคพิษ สุนัขบ้าฯ วิสัยทัศน์ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้ หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓

6 www.themegallery.com 1.การบริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การบริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5 เสริมสร้าง เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัข5 เสริมสร้าง เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัข 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน และประชาชน4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน และประชาชน 3 เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในคนและสัตว์3 เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในคนและสัตว์ 2สร้างเสริมบทบาทอปท.ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า2สร้างเสริมบทบาทอปท.ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

7 www.themegallery.com เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๑. การบริหารจัดการ ป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้การ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓ ๑. ๑ ตั้งคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้าที่ ๑. ๒ จัดทำแผนเฝ้าระวังป้องกันโรคฯ ๑. ๓ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ

8 www.themegallery.com เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๒. พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและ ควบคุมโรค ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓ ๒. ๑ ให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

9 www.themegallery.com เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๓. ส่งเสริมการบังคับ ใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓ ๓. ๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้กฎหมาย ๓. ๒ การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ๓. ๔ ออกข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติเพื่อป้องกันควบคุมโรค ๓. ๓ ปรับปรุง / แก้ไข / เพิ่มเติม / ยกเลิกกฎหมาย

10 www.themegallery.com เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๔. ส่งเสริมการนำ ผลงานวิจัย เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ใน การป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓

11 www.themegallery.com เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๕. พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ใน แต่ละชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓

12 www.themegallery.com กลไกการขับเคลื่อน ๑ ๒ ๓ การพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน ๔ ๕ การส่งเสริมศักยภาพ อสม. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล/เทศบาล การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวัง/ป้องกัน การสร้างจิตสำนึกของ ประชาชน

13 LOGO วิเคราะห์และ คัดเลือกปัญหา มาทำแผนงาน แผนงานสาธารณสุข ของ อปท. แนวทางจัดทำแผนงานและ กิจกรรม ด้านสาธารณสุขของ อปท. ดัชนีวัดด้าน สุขภาพของ ประชาชนใน พื้นที่ ภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ / โรค ระบาดร้ายแรง งาน ใน หน้า ที่ ของ อป ท. แผนงาน สาธารณสุขของ ชาติ ( สสจ. สสอ.) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นและสภา ให้ความเห็นชองและสนับสนุน งบประมาณ ดำเนิน การ ส่งเสริม สนับส นุน ปฏิบัติ การ ประสาน งาน

14 www.themegallery.com

15


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.thailocaladmin.go.th สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การสร้างแรงจูงใจและมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google