งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.thailocaladmin.go.th สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การสร้างแรงจูงใจและมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.thailocaladmin.go.th สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การสร้างแรงจูงใจและมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การสร้างแรงจูงใจและมี ส่วนร่วม เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปฯ

2 อำนาจหน้าที่ พ. ร. บ. อบจ. พ. ศ. ๒๕๔๐ แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๓ ) พ. ศ. ๒๕๔๖ ม. ๔๕ ให้ อบจ. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ใดๆภายในเขตความรับผิดชอบ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ( พ. ศ. ๒๕๔๑ ) - ป้องกันและบำบัดรักษาโรค

3 อำนาจหน้าที่ พ. ร. บ. เทศบาล พ. ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ. ศ. ๒๕๔๖ ม. ๕๐, ๕๑, ๕๓, ๕๔, ๕๕ พ. ร. บ. สภาตำบลและ อบต. พ. ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๕ ) พ. ศ. ๒๕๔๖ ม. ๖๗

4 อำนาจหน้าที่ พ. ร. บ. การสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕

5 แผนยุทธศาสตร์ การกำจัดโรคพิษ สุนัขบ้าฯ วิสัยทัศน์ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้ หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓

6 1.การบริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การบริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5 เสริมสร้าง เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัข5 เสริมสร้าง เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัข 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน และประชาชน4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน และประชาชน 3 เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในคนและสัตว์3 เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในคนและสัตว์ 2สร้างเสริมบทบาทอปท.ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า2สร้างเสริมบทบาทอปท.ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

7 เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๑. การบริหารจัดการ ป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้การ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓ ๑. ๑ ตั้งคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้าที่ ๑. ๒ จัดทำแผนเฝ้าระวังป้องกันโรคฯ ๑. ๓ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ

8 เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๒. พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและ ควบคุมโรค ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓ ๒. ๑ ให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

9 เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๓. ส่งเสริมการบังคับ ใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓ ๓. ๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้กฎหมาย ๓. ๒ การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ๓. ๔ ออกข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติเพื่อป้องกันควบคุมโรค ๓. ๓ ปรับปรุง / แก้ไข / เพิ่มเติม / ยกเลิกกฎหมาย

10 เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๔. ส่งเสริมการนำ ผลงานวิจัย เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ใน การป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓

11 เสริมสร้างบทบาท อปท. ฯ ๕. พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ใน แต่ละชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๓

12 กลไกการขับเคลื่อน ๑ ๒ ๓ การพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน ๔ ๕ การส่งเสริมศักยภาพ อสม. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล/เทศบาล การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวัง/ป้องกัน การสร้างจิตสำนึกของ ประชาชน

13 LOGO วิเคราะห์และ คัดเลือกปัญหา มาทำแผนงาน แผนงานสาธารณสุข ของ อปท. แนวทางจัดทำแผนงานและ กิจกรรม ด้านสาธารณสุขของ อปท. ดัชนีวัดด้าน สุขภาพของ ประชาชนใน พื้นที่ ภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ / โรค ระบาดร้ายแรง งาน ใน หน้า ที่ ของ อป ท. แผนงาน สาธารณสุขของ ชาติ ( สสจ. สสอ.) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นและสภา ให้ความเห็นชองและสนับสนุน งบประมาณ ดำเนิน การ ส่งเสริม สนับส นุน ปฏิบัติ การ ประสาน งาน

14

15


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.thailocaladmin.go.th สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การสร้างแรงจูงใจและมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google