งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามที่นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและนายไพโรจน์ งาม จรัส นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามที่นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและนายไพโรจน์ งาม จรัส นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามที่นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและนายไพโรจน์ งาม จรัส นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี หลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ประธานแทนนายกรัฐมนตรี นั้น สรุปสาระของการประชุมฯ ดังนี้ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2555 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน 1.2 โดยให้รับความเห็น ของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดำเนินการด้วย ดังนี้ 1.2.1 ความเห็นของสำนักงบประมาณ งบประมาณที่ใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการตามแผนมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในงบประมาณ พ.ศ. 2555 เห็นสมควรให้ส่วน ราชการและหน่วยงานภาครัฐพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและแผนใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานมาดำเนินงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้รายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่ ด้วย 1.2.2 ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 1) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ ควรเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นพลัง ร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะการส่งเสริม บทบาทของภาคเอกชนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการ ประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายต่อต้าน คอร์รัปชันระหว่างภาครัฐเอกชน และประชาสังคมต่างๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้พัฒนายั่งยืน 2) เร่งพัฒนาช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การ ปฏิบัติงานภาครัฐ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ การจัดสรรทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายภาครัฐในทุกระดับ 3) ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดใหม่ๆ ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2555

2 2. ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นผลมาจากการศึกษารวบรวม แนวทางในการดำเนินการของต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (International Best Practices) ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),United Nations(UN) และ G20 Anti – Corruption Working Group และนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการและการดำเนินการต่างๆของ หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน การดำเนินงานของภาคเอกชนและกลุ่มเครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของ รัฐบาลที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการยกระดับให้สามารถเทียบเคียง มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้

3 3. รายงานสถานการณ์การทุจริตภาครัฐต่อคณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 3.1 จากรายงานฯที่ประชุมมีประเด็นสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ ซึ่งเป็น ข้อมูลในเชิงสถิติ โดยพบว่า 3.1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกร้องเรียนว่า มีการกระทำการทุจริตในทุกจังหวัด ของประเทศไทย โดยมี 5 จังหวัดที่ถูกร้องเรียนสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา และปทุมธานี 3.1.2 เรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับ  อันดับ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  อันดับ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง  อันดับ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตเงินงบประมาณโครงการต่างๆ  อันดับ 4 เจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอก/ฉ้อโกงทรัพย์ของทางราชการ  อันดับ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ 3.2 ข้อสังเกต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมที่ สร้างสรรค์ กำหนดโครงสร้างและกระบวนการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชัดเจนมีมาตรฐาน พัฒนากลไกการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างเครื่องมือการวัดระดับ องค์กรเพื่อความโปร่งใสมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมในทางบวกและป้องกัน ไม่ให้เกิดช่องโอกาสที่จะกระทำความผิดในหน่วยงานทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการสอดส่อง เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นจากทุกชุมชนเครือข่าย เพื่อ ร่วมกันบูรณาการประสานพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. รายงานสถานการณ์การทุจริตภาครัฐต่อคณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ 3.1 จากรายงานฯที่ประชุมมีประเด็นสถานการณ์ทุจริต คอร์รัปชั่นภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงสถิติ โดยพบว่า 3.1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกร้องเรียนว่า มีการ กระทำการทุจริตในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยมี 5 จังหวัดที่ถูก ร้องเรียนสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา และปทุมธานี 3.1.2 เรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถูก ร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อันดับ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง อันดับ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตเงินงบประมาณโครงการ ต่างๆ อันดับ 4 เจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอก/ฉ้อโกงทรัพย์ของทางราชการ อันดับ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ 3.2 ข้อสังเกต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัด เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมที่สร้างสรรค์ กำหนดโครงสร้างและ กระบวนการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชัดเจนมีมาตรฐานพัฒนากลไกการ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างเครื่องมือการวัดระดับ องค์กรเพื่อความโปร่งใสมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมใน ทางบวกและป้องกันไม่ให้เกิดช่องโอกาสที่จะกระทำความผิดใน หน่วยงานทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นจากทุกชุมชนเครือข่าย เพื่อร่วมกัน บูรณาการประสานพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4 4. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น” วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2,3 และ 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุม วายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยในการประชุมฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมประมาณ 650 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร รอง ปลัดกระทรวง หรือรองอธิบดี หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่ บริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แทนภาคท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน คณะ ผู้แทนทางการทูต ในประเทศไทย 2) ประเด็นที่จะต้องเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตาม แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล ในช่วงเดือน มิ.ย. 2555 คือ ส่วนราชการนำเสนอแนวคิด/ผลการ วิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในเบื้องต้น โดย ก.พ.ร. เป็น ผู้รับผิดชอบ ตามปฏิทินการดำเนินการตามแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล

5 5. ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงาน เกี่ยวกับ มาตรการเพื่อเอาชนะการทุจริตคอร์รัปชั่นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555 1. แต่งตั้งอนุกรรมการ จำนวน 7 คณะ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อน 7 มาตรการ คือ 2. มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจำนวน 7 คณะ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนทั้ง 7 มาตรการ คณะที่ 5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับมาตรฐานหน่วยงานเพื่อก้าวไปสู่องค์กร แห่งความโปร่งใส (ISO) คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างจิตสำนึกให้กับสังคมไทยและร่วมใจต้านภัย การทุจริต คณะที่ 7 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการป้องกันการทุจริต เงินงบประมาณใน โครงการหน่วยงานภาครัฐ คณะที่ 6 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างกลไกคุ้มครองนักลงทุนและผู้ประกอบการ ต่างชาติจากการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะที่ 4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการศึกษารูปแบบการกระทำผิดเพื่อนำไปสู่การปฏิรูป กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐ คณะที่ 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างกลไกรองรับเรื่องร้องเรียน และกำหนด มาตรการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน


ดาวน์โหลด ppt ตามที่นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและนายไพโรจน์ งาม จรัส นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google