งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา
และประชาธิปไตย

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษานักเรียนให้สูงขึ้น
นักเรียนมีความตระหนักและสำนึกความเป็นไทยจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา นักเรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษาสูงขึ้นร้อยละ ๒

4 กิจกรรมหลัก จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาครูสังคมศึกษา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

5 หน่วยงานเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในเขตพื้นที่ ๑๘๕ ศูนย์
ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในเขตพื้นที่ ๑๘๕ ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของ สพฐ. ๒๒๘ ศูนย์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับละ ๗๖ ศูนย์ โรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย ๑๘๕ โรง

6 เป็นเงิน ๓๙๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินงาน ของ สพท.
๑. จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดสรรงบประมาณ ให้สถานศึกษา จ้างครูในสาระที่ขาดแคลน งบประมาณ ๑๒,๓๐๐ บาท รวม ๓๑,๘๒๑ โรง เป็นเงิน ๓๙๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

7 การดำเนินงาน ของ สพท. ๒. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
๒. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ (๑) พัฒนาครู หลักสูตร สื่อ การวัดและประเมินผล (๒) จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน ครู สื่อ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาเผยแพร่และให้บริการ (๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน อย่างหลากหลายรูปแบบ (๔) จัดทำคลังข้อสอบ (๕) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม เขตพื้นที่การศึกษา ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

8 ๓. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
การดำเนินงาน ของ สพท. ๓. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา รวม ๓๑,๔๐๘ โรง ในการพัฒนาครูสังคมศึกษา โรงเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

9 การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ๒๒๘ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในระดับการศึกษาที่รับผิดชอบ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของ สพท. ศูนย์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

10 การดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย
๑. พัฒนานวัตกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒. พัฒนาครูให้สามารถพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ของนโยบายสถานศึกษา ๓ D ๓. ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย พัฒนา ผู้เรียน ๔. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยการการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๘.๕ ล้าน

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กและเยาวชนไทยทุกระดับมีความตระหนัก และ เห็นคุณค่า สำนึกความเป็นไทยจากการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา ตระหนักและทราบถึง วิถีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข รังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และส่งเสริมการ เลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google