งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน สังคมศึกษานักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนมีความตระหนักและสำนึก ความเป็นไทยจากการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา นักเรียนยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รังเกียจการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ส่งเสริมการเลือกตั้งที่ บริสุทธิ์ยุติธรรม

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษาสูงขึ้นร้อยละ ๒

4 กิจกรรมหลัก จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและ พัฒนาครูสังคมศึกษา จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตย

5 หน่วยงานเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในเขต พื้นที่ ๑๘๕ ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการ เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของ สพฐ. ๒๒๘ ศูนย์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้นและตอนปลาย ระดับละ ๗๖ ศูนย์ โรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย ๑๘๕ โรง

6 การดำเนินงาน ของ สพท. ๑. จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดสรร งบประมาณ ให้สถานศึกษา จ้างครูในสาระที่ขาด แคลน งบประมาณ ๑๒, ๓๐๐ บาท รวม ๓๑, ๘๒๑ โรง เป็นเงิน ๓๙๑, ๕๐๐, ๐๐๐ บาท

7 การดำเนินงาน ของ สพท. ๒. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ( ๑ ) พัฒนาครู หลักสูตร สื่อ การวัดและ ประเมินผล ( ๒ ) จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน ครู สื่อ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาเผยแพร่และให้บริการ ( ๓ ) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน อย่าง หลากหลายรูปแบบ ( ๔ ) จัดทำคลังข้อสอบ ( ๕ ) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามการ ดำเนินงาน ของสถานศึกษา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม เขตพื้นที่การศึกษา ละ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘, ๕๐๐, ๐๐๐ บาท

8 การดำเนินงาน ของ สพท. ๓. จัดสรรงบประมาณให้ สถานศึกษา รวม ๓๑, ๔๐๘ โรง ในการพัฒนา ครูสังคมศึกษา โรงเรียนละ ๒, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๒, ๘๐๐, ๐๐๐ บาท

9 การดำเนินงานของศูนย์ ส่งเสริมประสิทธิภาพ การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ๒๒๘ ศูนย์ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ในระดับการศึกษาที่รับผิดชอบ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของ สพท. ศูนย์ละ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒, ๘๐๐, ๐๐๐ บาท

10 การดำเนินงานของโรงเรียน แกนนำประชาธิปไตย ๑. พัฒนานวัตกรรมการบริหารตาม หลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ๒. พัฒนาครูให้สามารถพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ของนโยบาย สถานศึกษา ๓ D ๓. ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมอย่าง หลากหลาย พัฒนา ผู้เรียน ๔. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยการ การพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนละ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท รวม ๑๘. ๕ ล้าน

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กและเยาวชนไทยทุกระดับมี ความตระหนัก และ เห็น คุณค่า สำนึกความเป็นไทยจากการ เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา ตระหนักและทราบถึง วิถีระบอบประชาธิปไตยที่มี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข รังเกียจการซื้อสิทธิ์ขาย เสียง และส่งเสริมการ เลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google