งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดัชนีชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการ ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ สำคัญของบุคคลแต่ละ ตำแหน่งหรือแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงผลเป็นข้อมูลในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดัชนีชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการ ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ สำคัญของบุคคลแต่ละ ตำแหน่งหรือแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงผลเป็นข้อมูลในรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ดัชนีชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการ ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ สำคัญของบุคคลแต่ละ ตำแหน่งหรือแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงผลเป็นข้อมูลในรูป ของตัวเลขเพื่อสะท้อน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการทำงาน ของบุคคล แต่ละตำแหน่ง หรือแต่ละบุคคล

4 แนวทางในการแปลงระบบ ประเมินผลลงสู่ระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับ ส่วน / ฝ่าย เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับองค์กร ระดับองค์กร บทบาท หน้าที่และภารกิจ ของสำนัก/กองที่สนับสนุน ต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ในระดับองค์กร เป้าประสงค์ในระดับสำนัก/กอง ตัวชี้วัดในระดับสำนัก / กอง บทบาท หน้าที่และภารกิจ ในงานประจำของสำนัก/กอง ระดับสำนัก / กอง บทบาท หน้าที่ของ บุคคล ที่สนับสนุนต่อ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของผู้บังคับบัญชา งานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ เป้าประสงค์ในระดับบุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล บทบาท หน้าที่งาน ของบุคคล (Job Description) ระดับบุคคล ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลตัวชี้วัดกรมลงสู่ระดับส่วน / ฝ่ายและระดับบุคคล คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการปฏิบัติ ราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน

5

6

7 ปัจจัยสำคัญสำหรับจัดทำ KPI รายบุคคล KPI หลัก JD KPI หลัก แผน หน่วยงาน KPI หลัก / รอง Deploy KPI รอง รักษาการ / ช่วยงาน / ทำ แทน / งาน ฝาก KPI หลัก / รอง KPI ปีที่ผ่าน มา (Bas line Data) KPI ปีที่ผ่าน มา (Bas line Data) แหล่งที่มาของการกำหนดตัวชี้วัด รายบุคคล

8  ด้านคุณภาพ (Quality) เช่น ข้อ ร้องเรียน ความพึงพอใจของลูกค้า  ด้านปริมาณ (Quantity) เช่น จำนวนหน่วยที่ผลิต จำนวนโครงการที่ สำเร็จ ปริมาณการให้บริการ  ด้านเวลา (Timeless) เช่น งานเสร็จ ตามวันครบกำหนด งานเสร็จภายใน รอบเวลา  ด้านความคุ้มค่าของต้นทุน (Cost Effectiveness) เช่น จำนวนเงินที่ ใช้จ่าย จำนวนคำแนะนำที่มีการปฏิบัติ ตาม ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ

9  จำนวนตัวชี้วัดที่เหมาะสม : ระหว่าง 3-7 ตัวแต่ไม่ควรเกิน 10 ตัว  ตัวชี้วัดควรเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ และไม่ ควรมีจำนวนมากนัก  ตัวชี้วัดแต่ละตัวควรมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 10 % โดยในการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด ควรคำนึงถึง  ปริมาณงาน  ผลกระทบและความสำเร็จ  เวลาที่ใช้

10


ดาวน์โหลด ppt ดัชนีชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการ ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ สำคัญของบุคคลแต่ละ ตำแหน่งหรือแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงผลเป็นข้อมูลในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google