งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมสัมมนาการรายงานผลตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กุมภาพันธ์ 2556 เวลา น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 แหล่งที่มาของตัวชี้วัดกรมราชทัณฑ์
แผนทิศทาง 4 ปี กระทรวง สนง.ก.พ.ร. นโยบายเน้นหนัก

3 ตัวชี้วัดกระทรวงยุติธรรมถ่ายทอดยังกรมราชทัณฑ์
อัตราการกระทำผิดซ้ำ ระดับความสำเร็จของการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน ระดับความสำเร็จของเรือนจำในการดำเนินการตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ระดับความสำเร็จการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัย

4 ตัวชี้วัดแผนทิศทาง 4 ปี (2555-2558)กรมราชทัณฑ์
แหล่งที่มา. แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ : กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์

5 นโยบายเน้นหนักการบริหารงานราชทัณฑ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์
การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขัง การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ ที่มา. นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มแผนงานและโครงการ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์

6 การจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมลงสู่ระดับเรือนจำ/ทัณฑสถาน
กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผบ.เรือนจำ/ผอ.ทัณฑสถาน ผอ.สำนัก/กอง/เทียบเท่า สำนักงาน ก.พ.ร.

7 กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ รจ./ทส

8 ประเภทตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำนวน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนด้านของมาตรฐานเรือนจำที่ดูแลคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม ระดับความสำเร็จการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัย ระดับความสำเร็จในการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ระดับความสำเร็จการดำเนินงานพักการลงโทษ ระดับความสำเร็จของเรือนจำในการดำเนินการตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาและการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ระดับความสำเร็จของการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์

9 กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
ส่วนที่ 1 การประเมินความสำเร็จตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 4 ด้าน จำนวน 4 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 20 ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม จำนวน 1 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 10 ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดภาคบังคับเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรกรม (Corporate Scorecard) จำนวน 16 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 70

10 ส่วนที่ 1 การประเมินความสำเร็จตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 4 ด้าน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกวิชาชีพแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ/ปล่อยตัว ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกักขังที่ได้รับการฝึกวิชาชีพต่อจำนวนผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกักขังทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนด้านของมาตรฐานเรือนจำที่ดูแลคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกักขัง/ผู้ต้องกักกันที่ได้นำเข้าในระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่ 4. ระดับความสำเร็จของโครงการเรือนจำสีขาว

11 ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม

12 จำนวน 16 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดภาคบังคับเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรกรม (Corporate Scorecard) จำนวน 16 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดภาคบังคับ 14 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดภาคเลือกอีก 2 ตัวชี้วัด

13 วิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนัก/กอง/กลุ่ม ภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ส่วนที่ 1,2 และ 3 รจ./ทส./สก./สข. รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน แบบ IS 1-4 และ TPA 2 ไม่ต้องแนบเอกสารอ้างอิง แบบ TPA 1และ 2 เอกสารอ้างอิง ส่วนที่ 1 และ 2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการเจ้าหน้าที่

14 โปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการ TPA1และ 2


ดาวน์โหลด ppt โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google