งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมสัมมนาการรายงานผล ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมสัมมนาการรายงานผล ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมสัมมนาการรายงานผล ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 กรมราชทัณฑ์ แผน ทิศท าง 4 ปี กระท รวง สนง. ก. พ. ร. แหล่งที่มาของตัวชี้วัดกรมราชทัณฑ์ นโยบ าย เน้นห นัก

3  อัตราการกระทำผิดซ้ำ  ระดับความสำเร็จของการมีสิ่งจำเป็น ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน  ระดับความสำเร็จของเรือนจำในการ ดำเนินการตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)  ระดับความสำเร็จการควบคุม ผู้ต้องขังและการรักษาความ ปลอดภัย ตัวชี้วัดกระทรวงยุติธรรม ถ่ายทอดยังกรมราชทัณฑ์

4 ตัวชี้วัดแผนทิศทาง 4 ปี (2555- 2558) กรมราชทัณฑ์ แหล่งที่มา. แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ. ศ.2555-2558 : กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์

5  การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม ผู้ต้องขัง  การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน เรือนจำ  การพัฒนาบุคลากร  การบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ นโยบายเน้นหนักการบริหารงาน ราชทัณฑ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่มา. นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 กลุ่มแผนงานและโครงการ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์

6 การจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ กรมลงสู่ระดับเรือนจำ / ทัณฑสถาน กระทรวง ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรม ราชทัณฑ์ ผบ. เรือนจำ / ผอ. ทัณฑ สถาน ผอ. สำนัก / กอง / เทียบเท่า สำนักงาน ก. พ. ร.

7 กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ รจ./ ทส

8 1. จำนวนด้านของมาตรฐานเรือนจำที่ดูแลคุณภาพชีวิตในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม 3. ระดับความสำเร็จการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความ ปลอดภัย 4. ระดับความสำเร็จในการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 5. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานพักการลงโทษ 6. ระดับความสำเร็จของเรือนจำในการดำเนินการตามข้อกำหนด กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 7. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ 8. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขัง 9. ระดับความสำเร็จของการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของ หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ประเภทตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556  จำนวน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่

9  ส่วนที่ 1 การประเมินความสำเร็จตามนโยบาย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 4 ด้าน  จำนวน 4 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 20  ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม  จำนวน 1 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 10  ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดภาคบังคับเป็นตัวชี้วัดระดับ องค์กรกรม (Corporate Scorecard)  จำนวน 16 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 70 กรอบคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ 2556

10 ส่วนที่ 1 การประเมินความสำเร็จตามนโยบาย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 4 ด้าน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของผู้ต้องขังที่ได้รับ การฝึกวิชาชีพแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ภายหลัง พ้นโทษ / ปล่อยตัว ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผู้ต้องขัง / ผู้ต้องกักขังที่ได้รับ การฝึกวิชาชีพต่อจำนวนผู้ต้องขัง / ผู้ต้องกักขังทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนด้านของมาตรฐานเรือนจำที่ดูแล คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลผู้ต้องขัง / ผู้ต้องกักขัง / ผู้ต้องกักกันที่ได้นำเข้าในระบบข้อมูล ผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่ 4. ระดับความสำเร็จของโครงการเรือนจำสี ขาว

11 ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม

12 ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดภาคบังคับเป็นตัวชี้วัด ระดับองค์กรกรม (Corporate Scorecard)  จำนวน 16 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  ตัวชี้วัดภาคบังคับ 14 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดภาคเลือกอีก 2 ตัวชี้วัด

13 วิธีการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร แบบ IS 1-4 และ TPA 2 ไม่ต้องแนบ เอกสารอ้างอิง แบบ TPA 1 และ 2 เอกสารอ้างอิง ส่วนที่ 1 และ 2 รจ./ ทส./ สก./ สข. รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน สำนัก / กอง / กลุ่ม ภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ส่วนที่ 1,2 และ 3

14  http://www.correct.go.th/develop/default/ โปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ TPA1 และ 2


ดาวน์โหลด ppt ประชุมสัมมนาการรายงานผล ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google