งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะสำคัญขององค์กร 1. กำหนดการ SIPOC MODEL แนวทางการวิเคราะห์หมวดลักษณะ สำคัญขององค์กร แบ่งกลุ่มวิเคราะห์จัดทำลักษณะ สำคัญขององค์กร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะสำคัญขององค์กร 1. กำหนดการ SIPOC MODEL แนวทางการวิเคราะห์หมวดลักษณะ สำคัญขององค์กร แบ่งกลุ่มวิเคราะห์จัดทำลักษณะ สำคัญขององค์กร 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะสำคัญขององค์กร 1

2 กำหนดการ SIPOC MODEL แนวทางการวิเคราะห์หมวดลักษณะ สำคัญขององค์กร แบ่งกลุ่มวิเคราะห์จัดทำลักษณะ สำคัญขององค์กร 2

3 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดน้ำหนัก 8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ 2 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ ความสำคัญต่อความพึงพอใจในการ พัฒนาบุคลากร 1.51.5 8.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร 1.51.5 3

4 ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญ ขององค์การน้ำหนัก : ร้อยละ 2 ระดับ คะแน น เกณฑ์ 1 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายหลังวันที่ 31 มกราคม 2556 - 3 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 - 5 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 4

5 Suppliers Inputs Process Customers Outputs Outcome 3 1 2 สินค้าหรือบริการคืออะไร ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร ความต้องการคืออะไร 4 5 6 กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร SIPOC Model / Value chain model 5

6 เชื่อมโยง ม 1,3,6 ภารกิจ - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ / พรบ. / มติครม พันธกิจ ที่มา แผนยุทธศาสตร์พศ................................... 6

7 เชื่อมโยง ม 3,6 บริการ 1. 2. 7

8 เชื่อมโยง ม 1,2,5 8 กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีค่า สู่ สังคม

9 เชื่อมโยง ม 2,4,5 ประเมิน 9 จำแนกประเภทบุคลากร ( ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ // ลูกจ้างชั่วคราว

10 เชื่อมโยง ม 4,6 10

11 เชื่อมโยง ม 1,5,6 11 ให้ระบุเฉพาะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่ง มอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น

12 เชื่อมโยง ม 1 โครงสร้างตามกฎกระทรวง / ทั้งส่วนกลางและ ภูมิภาค / หน่วยงานจัดตั้งภายใน ให้ระบุอัตรากำลังถึงระดับกลุ่ม และจำแนก ประเภท / ชื่อตำแหน่ง / จำนวนของบุคลากร 12

13 เชื่อมโยง ม 4,6 13

14 เชื่อมโยง ม 3,6 14

15 เชื่อมโยง ม 2,3 15

16 เชื่อมโยง ม 2,3,6 16

17 เชื่อมโยง ม 2,4 17

18 เชื่อมโยง ม 2,4 เชื่อมโยง ม 2,5 18

19 เชื่อมโยงทุก หมวด 19

20 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของ องค์กร 20


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะสำคัญขององค์กร 1. กำหนดการ SIPOC MODEL แนวทางการวิเคราะห์หมวดลักษณะ สำคัญขององค์กร แบ่งกลุ่มวิเคราะห์จัดทำลักษณะ สำคัญขององค์กร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google