งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะสำคัญขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะสำคัญขององค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะสำคัญขององค์กร

2 กำหนดการ SIPOC MODEL แนวทางการวิเคราะห์หมวดลักษณะสำคัญขององค์กร
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร

3 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร
น้ำหนัก 8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ 2 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 1.5 8.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

4 ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การน้ำหนัก : ร้อยละ 2
ระดับคะแนน เกณฑ์ 1 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายหลังวันที่ 31 มกราคม 2556 - 3 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 5 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย

5 SIPOC Model / Value chain model
ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร 1 Customers สินค้าหรือบริการคืออะไร Outcome 2 3 Outputs ความต้องการคืออะไร กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร 4 Process ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร 5 Inputs ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร 6 Suppliers

6 เชื่อมโยง ม 1,3,6 ภารกิจ - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ/ พรบ. /มติครม
ภารกิจ - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ/ พรบ. /มติครม พันธกิจ ที่มา แผนยุทธศาสตร์พศ

7 เชื่อมโยง ม 3,6 บริการ 1. 2.

8 เชื่อมโยง ม 1,2,5 กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีค่า สู่สังคม 8

9 เชื่อมโยง ม 2,4,5 จำแนกประเภทบุคลากร
ประเมิน จำแนกประเภทบุคลากร (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ//ลูกจ้างชั่วคราว

10 เชื่อมโยง ม 4,6

11 เชื่อมโยง ม 1,5,6 ให้ระบุเฉพาะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น

12 เชื่อมโยง ม 1 โครงสร้างตามกฎกระทรวง/ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค/หน่วยงานจัดตั้งภายใน ให้ระบุอัตรากำลังถึงระดับกลุ่ม และจำแนกประเภท/ชื่อตำแหน่ง/จำนวนของบุคลากร

13 เชื่อมโยง ม 4,6

14 เชื่อมโยง ม 3,6

15 เชื่อมโยง ม 2,3

16 เชื่อมโยง ม 2,3,6

17 เชื่อมโยง ม 2,4

18 เชื่อมโยง ม 2,4 เชื่อมโยง ม 2,5

19 เชื่อมโยงทุกหมวด

20 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ลักษณะสำคัญขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะสำคัญขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google