งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรม / การกระทำที่ สะท้อนความมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดร. สมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรม / การกระทำที่ สะท้อนความมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดร. สมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรม / การกระทำที่ สะท้อนความมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดร. สมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

2 I บุคคลแต่ ละคน พฤติกรรม หรือการกระทำของคน สะท้อนคุณค่า หรือค่านิยม (Values) ที่บุคคลนั้นยึดมั่น ค่านิยม (Values) ของคนจะผูกติดกับ ความเชื่อ (Beliefs) และทัศนคติ (Attitudes) ที่บุคคลนั้น ยึดถือหรือมีอยู่ ค่านิยมของคน จะรวมถึง การประเมินสิ่งต่าง ๆ ที่ บุคคลนั้นประสบ การตีความหรือเข้าใจในเรื่อง / สิ่งที่พบเห็นนั้นด้วย คนเราจะมีค่านิยมอยู่หลายอย่างรวมกันเป็น ชุด ของค่านิยม (set of values) ซึ่งจะกำหนดเป็น แนวทางหรือวิถีชีวิตของบุคคลที่แสดงออก ( จะ บอกว่า อะไรควรทำควรปฏิบัติ และอะไรไม่ควร ทำหรือปฏิบัติ ) … เป็นเสมือน “ จรรยาบรรณ ส่วนตัว ” หรือ “ ปรัชญาแห่งการดำรงชีวิตของ บุคคลผู้นั้น ”

3 II กลุ่มคนที่อยู่รวมกัน ( เช่น ในองค์กร ในทีม ) จำเป็น ต้องพัฒนาหรือส่งเสริม ค่านิยมร่วม (Shared Values) ที่กำกับ ควบคุมและประเมิน พฤติกรรม / การ กระทำของหมู่คณะและสร้างความ เจริญ ความยั่งยืนและผลงานโดยรวม ขององค์กร / คณะ

4 III รูปแบบเพื่อการวิเคราะห์ พฤติกรรมของคน ( รายบุคคล ) การดำรงชีวิตส่วนตนและในงานอย่างผาสุข ( มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ) นั้น ต้อง มี 1. พฤติกรรม / การปฏิบัติ (Behavior) ที่ เหมาะสมที่ถูกกำกับ โดย ความคิดของคน (Thoughts) อารมณ์ (Emotions) และ การกระทำที่ แสดงออก (Action) 2. เป้าหมายแห่งการดำรงชีวิตอยู่ (Goals) ซึ่ง จะบอกว่า แต่ละคน มีจุดมุ่งหมาย (Purpose) เป้าหมาย (goals) และความต้องการ (wants) อะไร ในชีวิต 3. คุณธรรมกำกับชีวิตและการกระทำ (Moral Compass) ซึ่งทุกคนจะต้องมี หลักยึดในชีวิต (principles) มีค่านิยม (values) และมีความเชื่อ (beliefs)

5 เขียนเป็นแผนภูมิ ความสัมพันธ์ ดังนี้ กรอบ คุณธรรม หลักการ ค่านิยม ความเชื่อ เป้าหมาย จุดมุ่งหมา ย เป้าหมาย ความ ต้องการ พฤติกรร ม ความคิด อารมณ์ การ แสดงออก การ ดำรงชี วิต อย่างมี คุณธรร มยั่งยืน มี ความสุ ข

6 Moral Intelligence VS Moral Competencies Moral Intelligence = กรอบหรือหลักการของ คุณธรรมประจำบุคคล ซึ่งตามหลักทั่วไปจะมี 4 ประการ ที่ค่อนข้างเป็นสากลหรือเป็น universal principles คือ 1. Integrity ความมีเกียรติภูมิศักดิ์ศรี เป็นที่รู้จักยอมรับ 2. Responsibility ความรับผิดชอบผูกพัน 3. Compassion ความผูกพันเอื้ออาทรต่อ ผู้อื่น 4. Forgiveness ความรู้จักให้อภัยผู้อื่น และแก้ไขตนเอง Moral Competencies = ความสามารถในการ ประพฤติปฎิบัติให้เป็นไปตามกรอบหรือหลักการคุณธรรม ที่ยึดถือเป็นการกระทำ (action) ที่สามารถวัด ตรวจสอบ เห็นเข้าใจ และประเมินได้ว่า เป็นอะไร อย่างไร ดังนั้น คนที่มี Moral Intelligence ต้องมี Moral Competencies ด้วย

7

8 วัฒนธรรมและค่านิยมใน องค์กร คุณค่าของการเป็นมนุษย์ (Human Values) คุณค่าของการบริหารในองค์กร (Organization Values) คุณค่าของการมุ่งมั่นเรื่องคุณภาพ (Quality Values) คุณค่าของการคิดริเริ่มใหม่ (Creative/Innovative Value) คุณค่าของสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environmental Values) คุณค่าของกระบวนทัศน์ของบุคคล / ความ เชื่อมั่นที่ยึดถืออยู่ (Perception Values - อวิชชาความไม่รู้ - เข้าใจผิด ) คุณค่าของการมีวัฒนธรรมที่ใสสะอาด มี คุณธรรมและมุ่งสร้างเกียรติภูมิศักดิ์ศรีที่สังคม ยอมรับ (Ethical Values)

9 การวิจัย เพื่อพัฒนา สิ่งใหม่ ๆ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ใสสะอาด องค์กรคุณภาพบุคคล สภาพแวด ล้อม กระบวน ทัศน์ที่ ถูกต้อง และที่ ต้องปรับ * วัฒนธรรม / ค่านิยมของ องค์การที่ใส สะอาด

10 กรอบแห่ง คุณธรรม (Moral Compass) หลักการ ของชีวิต (Principles) ค่านิยมที่ ยึดถือ (Values) ความเชื่อ (Beliefs) ทำให้ ขาด ตอน ไม่ สัมพั นธ์กัน ได้ เป้าหมาย ของชีวิต (Goals) จุดมุ่งหมาย สูงสุด (Purpose) เป้าหมายที่ ต้องการ (Goals) ความต้องการ ที่คาดหวัง (Wants) ทำ ให้ ขาด ตอน เสียห าย ได้ พฤติก รรม (Beha vior) ความคิด (Thoug hts) อารมณ์ (Emotio ns) การ กระทำ (Actions ) สัมพันธ์ กับ ปัจจัยที่ทำให้ เบี่ยงเบน (Viruses) ความมีคุณธรรมที่สูง ความมีวุฒิภาวะอารมณ์ สูง ความสามารถที่จะ ปฏิบัติได้จริง สัมพันธ์ กับ อารมณ์ ร้ายที่ทำ ให้เสียหาย ได้

11


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรม / การกระทำที่ สะท้อนความมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดร. สมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google