งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมราชทัณฑ์ พ. ศ. 2548 – 2551 “ บุคลากรกรมราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่เป็นเลิศในการ ควบคุมและแก้ไข ฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมราชทัณฑ์ พ. ศ. 2548 – 2551 “ บุคลากรกรมราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่เป็นเลิศในการ ควบคุมและแก้ไข ฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมราชทัณฑ์ พ. ศ. 2548 – 2551 “ บุคลากรกรมราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่เป็นเลิศในการ ควบคุมและแก้ไข ฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขัง จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ” วิสัยทัศน์ (Vision)

3 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาความเป็นเลิศในวิชาชีพราชทัณฑ์ 2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และกระบวนทัศน์ของบุคลากร 3. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล 4. พัฒนากรมราชทัณฑ์สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ Only!..You and Me

4 ประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล ที่ 1 1.2 การพัฒนาผู้นำในงานราชทัณฑ์ 1.3 การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 2.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่ 2 2.2 เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้วยระบบบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 3.1 การเรียนรู้งานราชทัณฑ์ต่างประเทศ ที่ 3 3.2 การพัฒนาวิทยาการความรู้ใหม่ 3.3 การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1 การสร้างพันธมิตรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ 4 4.2 การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) 4.3 การพัฒนาความคิดด้านนวัตกรรม 4.4 การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบอื่น

5 หน้าที่ ดำเนินการพัฒนาและ ส่งเสริมการเรียนรู้ข้าราชการ ลูกจ้างของกรมฯ พ. ต. อ. โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายผดุง มณีเย็น นางโสภา เวณุภูติ นายไพรัตน์ ขมินทกูลนางพวงผกา เชื้อสุขนายอุรุชาติ กิ่งแก้ว นางวารุณี เกษกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ - งานการ เจ้าหน้าที่เบื้องต้น - สารบรรณ / ธุรการ - การเงิน / บัญชี - พัสดุ ยานพาหนะ - อาคารสถานที่ - สวัสดิการผู้อบรม - งานที่ไม่ได้ระบุ เป็นของฝ่ายใด - พิพิธภัณฑ์ - ห้องสมุด - ฐานข้อมูลความรู้ จากการฝึกอบรม - ฐานข้อมูล วิทยากร - ฐานข้อมูลการ พัฒนาบุคลากร - จัดทำแผนบริหาร ความรู้ของกรมฯ - พัฒนา / บริหาร ความรู้ของกรมฯ - ส่งเสริมการสร้าง องค์กรการเรียนรู้ - วางแผนพัฒนา บุคลากร - จัดทำคำของบฯ - ติดตามผล ดำเนินงานตาม แผนฯ - จัดทำวารสารฯ - หาความจำเป็น และพัฒนารูปแบบ การพัฒนา บุคลากรแนวใหม่ - พัฒนาบุคลากร - ติดตามประเมิน การพัฒนาบุคลากร - ส่งเสริม / พัฒนา เครือข่ายการอบรม - ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ - พัฒนาสื่อโสต เทคโนโลยีฯ - งานมูลนิธิพัฒนา งานราชทัณฑ์ - หาความจำเป็นใน การ อบรม - ดำเนินการ ฝึกอบรม - ประเมินผลและ รายงาน และติดตามผล การ ฝึกอบรม - ควบคุมดูแล ระเบียบ วินัย และการปกครอง ผู้เข้า อบรม อัตรากำลัง (42 คน ) ข้าราชการ 38 คน ลูกจ้าง 4 คน / ข้อมูล ณ 15 พ. ย.2548 การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมราชทัณฑ์ พ. ศ. 2548 – 2551 “ บุคลากรกรมราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่เป็นเลิศในการ ควบคุมและแก้ไข ฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google