งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ศ – 2551 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมราชทัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ศ – 2551 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมราชทัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ศ. 2548 – 2551 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์ (Vision) “บุคลากรกรมราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่เป็นเลิศในการควบคุมและแก้ไข ฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขัง จนเป็นที่ยอมรับของสังคม”

2 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาความเป็นเลิศในวิชาชีพราชทัณฑ์ 2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และกระบวนทัศน์ของบุคลากร Only! ..You and Me 3. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล 4. พัฒนากรมราชทัณฑ์สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้

3 กลยุทธ์ ที่ 4 ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ประเด็น ยุทธศาสตร์
1.1 การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล ที่ 1 1.2 การพัฒนาผู้นำในงานราชทัณฑ์ 1.3 การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 2.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่ 2 2.2 เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้วยระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.1 การเรียนรู้งานราชทัณฑ์ต่างประเทศ ที่ 3 3.2 การพัฒนาวิทยาการความรู้ใหม่ 3.3 การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1 การสร้างพันธมิตรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ 4 4.2 การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) 4.3 การพัฒนาความคิดด้านนวัตกรรม 4.4 การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบอื่น

4 การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น - สารบรรณ/ธุรการ - การเงิน/บัญชี - พัสดุ ยานพาหนะ - อาคารสถานที่ - สวัสดิการผู้อบรม - งานที่ไม่ได้ระบุ เป็นของฝ่ายใด - พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฐานข้อมูลความรู้ จากการฝึกอบรม ฐานข้อมูลวิทยากร ฐานข้อมูลการ พัฒนาบุคลากร -จัดทำแผนบริหารความรู้ของกรมฯ -พัฒนา/บริหาร ความรู้ของกรมฯ -ส่งเสริมการสร้าง องค์กรการเรียนรู้ -วางแผนพัฒนาบุคลากร -จัดทำคำของบฯ -ติดตามผล ดำเนินงานตามแผนฯ -จัดทำวารสารฯ -หาความจำเป็น และพัฒนารูปแบบการพัฒนา บุคลากรแนวใหม่ -พัฒนาบุคลากร -ติดตามประเมินการพัฒนาบุคลากร -ส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายการอบรม -ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ -พัฒนาสื่อโสตเทคโนโลยีฯ -งานมูลนิธิพัฒนางานราชทัณฑ์ -หาความจำเป็นในการ อบรม -ดำเนินการฝึกอบรม -ประเมินผลและรายงาน และติดตามผลการ ฝึกอบรม ควบคุมดูแลระเบียบ วินัย และการปกครองผู้เข้า อัตรากำลัง (42 คน) ข้าราชการ 38 คน ลูกจ้าง คน/ข้อมูล ณ 15 พ.ย.2548


ดาวน์โหลด ppt พ.ศ – 2551 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมราชทัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google