งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ นิยามและขจัดเหตุ แห่งการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน พัฒนาจิตสำนึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ นิยามและขจัดเหตุ แห่งการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน พัฒนาจิตสำนึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ นิยามและขจัดเหตุ แห่งการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยมและ จรรยาบรรณ ตรวจสอบ ลงโทษ ผู้กระทำผิดและ ยก ย่องผู้ประพฤติชอบ ด้านการป้อง ปราม ด้านการป้อง ปราม ด้านการ ป้องกัน ด้านการ ป้องกัน ด้าน จิตสำนึก ด้านการ ปราบปราม

2  ขจัดความยากจน เพิ่ม รายได้ ลดความฟุ้งเฟ้อของ ประชาชน ยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง  การใช้อำนาจตามกฎหมาย  การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การปฏิบัติงานภาครัฐ เพื่อ ลดช่องทางการเกิดการ ทุจริตฯ ของเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดหาพัสดุ (E-Auction), การบริหารระบบงาน การเงินการคลัง (GFMIS)  ระบบคุณธรรมในการ บริหารงานบุคคล  ระบบการบริหารงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาตรการด้านการป้องปราม ( นิยามและขจัดเหตุแห่งการทุจริต และประพฤติมิชอบ )

3  สร้างเครือข่ายภาค ประชาชน “ อาสาสมัครจังหวัด ใสสะอาด ”  สร้างเครือข่ายภาค ราชการ “ เครือข่าย หน่วยงานใส สะอาด ”  พัฒนาระบบรับฟัง ข้อร้องเรียน เช่น ตู้ นายกฯ, โทร 1567 ศูนย์ดำรงธรรม, ปปช., ผู้ตรวจการ ราชการแผ่นดินฯ มาตรการการป้องกัน ( ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน )

4 ด้านจิตสำนึก พัฒนาจิตสำนึกทัศนคติ ค่านิยม และจรรยาบรรณ  ประกาศมาตรฐาน จรรยาบรรณ  ส่งเสริมค่านิยมความ ซื่อสัตย์สุจริต  ผู้นำ, ผู้บังคับบัญชา ประพฤติปฏิบัติเป็น แบบอย่างที่ดี  เผยแพร่ความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรมและ ภัยของการทุจริตให้ สาธารณชนทราบผ่านสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ นสพ. ฯลฯ  สอดแทรกความรู้เรื่อง “ จังหวัดใสสะอาด ” ใน โครงการฝึกอบรมของ ข้าราชการ เอกชนและ ประชาชนทั่วไป

5  จัดกิจกรรมยกย่องให้รางวัลหน่วยงานของรัฐ / เอกชน / ประชาชน / ข้าราชการ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านการปราบปราม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำผิดและ ยกย่องผู้ประพฤติชอบ โครงการสรรหาผู้กระทำความดีกิจกรรมหน่วยงานท้าทาย มุ่งสู่ “ หน่วยงานใสสะอาด ”

6  จัดระบบรับเรื่อง / ตรวจสอบ เรื่องกล่าวหา, ข้อร้องเรียนการทุจริต  ไต่สวนและวินิจฉัย เจ้าหน้าที่เมื่อมีผู้ กล่าวหา และ ดำเนินการตามบท กำหนดโทษ  เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเป็น กรรมการสอบสวน / เป็น พยาน  จัดทำข้อมูล ขท.01 ขท.02 ประมวลผลและ รายงานข้อมูลการทุจริต ไปยัง ปปช. ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ด้านการปราบปราม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำผิดและยก ย่องผู้ประพฤติชอบ


ดาวน์โหลด ppt มาตรการการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ นิยามและขจัดเหตุ แห่งการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน พัฒนาจิตสำนึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google