งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ
นิยามและขจัดเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ด้านการป้องกัน พัฒนาจิตสำนึกทัศนคติ ค่านิยมและจรรยาบรรณ ด้านจิตสำนึก ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำผิดและ ยกย่องผู้ประพฤติชอบ ด้านการปราบปราม

2 มาตรการด้านการป้องปราม (นิยามและขจัดเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
ขจัดความยากจน เพิ่มรายได้ ลดความฟุ้งเฟ้อของประชาชน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้อำนาจตามกฎหมาย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานภาครัฐ เพื่อลดช่องทางการเกิดการทุจริตฯ ของเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดหาพัสดุ (E-Auction) , การบริหารระบบงานการเงินการคลัง (GFMIS) ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

3 มาตรการการป้องกัน (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน)
มาตรการการป้องกัน (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน) สร้างเครือข่ายภาคประชาชน “อาสาสมัครจังหวัดใสสะอาด” สร้างเครือข่ายภาคราชการ “เครือข่ายหน่วยงานใสสะอาด” พัฒนาระบบรับฟังข้อร้องเรียน เช่น ตู้นายกฯ , โทร 1567 ศูนย์ดำรงธรรม, ปปช., ผู้ตรวจการราชการแผ่นดินฯ

4 ด้านจิตสำนึก พัฒนาจิตสำนึกทัศนคติ ค่านิยมและจรรยาบรรณ
ด้านจิตสำนึก พัฒนาจิตสำนึกทัศนคติ ค่านิยมและจรรยาบรรณ ประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณ ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ผู้นำ,ผู้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและภัยของการทุจริตให้สาธารณชนทราบผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ นสพ. ฯลฯ สอดแทรกความรู้เรื่อง “จังหวัดใสสะอาด”ในโครงการฝึกอบรมของข้าราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป

5 ด้านการปราบปราม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำผิดและยกย่องผู้ประพฤติชอบ
ด้านการปราบปราม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำผิดและยกย่องผู้ประพฤติชอบ จัดกิจกรรมยกย่องให้รางวัลหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/ประชาชน/ข้าราชการ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ กิจกรรมหน่วยงานท้าทาย มุ่งสู่ “หน่วยงานใสสะอาด” โครงการสรรหาผู้กระทำความดี

6 ด้านการปราบปราม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำผิดและยกย่องผู้ประพฤติชอบ
ด้านการปราบปราม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำผิดและยกย่องผู้ประพฤติชอบ จัดระบบรับเรื่อง/ตรวจสอบ เรื่องกล่าวหา,ข้อร้องเรียนการทุจริต ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่เมื่อมีผู้กล่าวหา และดำเนินการตามบทกำหนดโทษ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเป็นกรรมการสอบสวน/เป็นพยาน จัดทำข้อมูล ขท.01 ขท.02 ประมวลผลและรายงานข้อมูลการทุจริตไปยัง ปปช.ภายในระยะเวลาที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt มาตรการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google