งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานมาตรการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะทำงานการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ลพบุรีปีงบประมาณ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานมาตรการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะทำงานการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ลพบุรีปีงบประมาณ 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานมาตรการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะทำงานการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ลพบุรีปีงบประมาณ 2549

2 ความเป็นมา จากการที่รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับการ ทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาคราชการ พร้อมทั้งวางแนวทางการบริหารประเทศไปสู่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นความ โปร่งใส ปลอดการทุจริตในทุกระดับ ทุก วงการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดระบบ ตรวจสอบประเมินผลตามมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายเงิน แผ่นดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดความ รวดเร็ว โปร่งใส ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน ให้ภาคประชาชน และสถาบันศาสนาเข้ามามี ส่วนร่วมในการกล่อมเกลาจิตใจ และมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

3 ประกาศเป็น “ จังหวัดใส สะอาด ” จังหวัดลพบุรี โดยการนำของ นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี ได้ขานรับนโยบาย รัฐบาล ด้วยการประกาศเป็น ระเบียบวาระของพื้นที่ และสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้จังหวัดลพบุรี เป็น “ จังหวัดใสสะอาด ” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 พร้อมกำหนด กลยุทธ์ “ พื้นที่สะอาดและบุคคล สะอาด ” เน้นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้มีภูมิ ทัศน์สวยงาม สงบ สะอาด ปราศจากแหล่งอบายมุข หรือสิ่งผิดกฎหมาย และเน้นการพัฒนาบุคคลให้ ประกอบอาชีพ และประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของ กฎหมาย วินัย จริยธรรม และรวมพลังป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขสิ่งผิด ส่งเสริมความดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานมาตรการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะทำงานการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ลพบุรีปีงบประมาณ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google