งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทุจริตและประพฤติมิชอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะทำงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลพบุรีปีงบประมาณ 2549

2 ความเป็นมา จากการที่รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาคราชการ พร้อมทั้งวางแนวทางการบริหารประเทศไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นความโปร่งใส ปลอดการทุจริตในทุกระดับ ทุกวงการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดระบบตรวจสอบประเมินผลตามมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายเงินแผ่นดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ภาคประชาชน และสถาบันศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการกล่อมเกลาจิตใจ และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

3 ประกาศเป็น “จังหวัดใสสะอาด”
จังหวัดลพบุรี โดยการนำของนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล ด้วยการประกาศเป็นระเบียบวาระของพื้นที่ และสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้จังหวัดลพบุรีเป็น “ จังหวัดใสสะอาด” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 พร้อมกำหนด กลยุทธ์ “พื้นที่สะอาดและบุคคลสะอาด” เน้นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม สงบ สะอาด ปราศจากแหล่งอบายมุขหรือสิ่งผิดกฎหมาย และเน้นการพัฒนาบุคคลให้ประกอบอาชีพ และประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย วินัย จริยธรรม และรวมพลังป้องกันปราบปรามและแก้ไขสิ่งผิด ส่งเสริมความดี


ดาวน์โหลด ppt การทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google