งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนรายงานหมวดที่ 7 : ผลลัพธ์การดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนรายงานหมวดที่ 7 : ผลลัพธ์การดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนรายงานหมวดที่ 7 : ผลลัพธ์การดำเนินการ

2 2 แบ่งการประเมินเป็น 2 มิติ แนวทางการประเมิน กระบวนการผลลัพธ์

3 3 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้าน ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ 7.1 มิติ ด้าน ประสิทธิผล ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร ผลการบรรลุ ความสำเร็จของ ยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์ และแผน ปฏิบัติงาน ผลด้านการบูรณา การกับส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้องกันใน การให้บริการ หรือ การปฏิบัติงาน (*) ผลการบรรลุ ความสำเร็จของ ยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์ และแผน ปฏิบัติงาน ผลด้านการบูรณา การกับส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้องกันใน การให้บริการ หรือ การปฏิบัติงาน ผลด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ ผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้าง คุณค่า ผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ กระบวนการ สนับสนุน ผลด้านระบบบริหารงาน บุคคล ผลด้านการเรียนรู้และ พัฒนาของบุคลากร ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึง พอใจของบุคลากร ผลด้านการสร้าง นวัตกรรมและการนำ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา ใช้ ผลการเปิดเผยรายงาน ผลการใช้งบประมาณ รายรับ - รายจ่ายประจำปี รายการเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างโดยให้ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียตรวจสอบได้ ผลด้านการปฏิบัติตาม ข้อบังคับและกฎหมาย ผลด้านการดำเนินงาน อย่างมีจริยธรรม การ สร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในการ บริหารงาน ผลด้านการเป็นองค์กรที่ ดี (Organizational Citizenship) ในการ สนับสนุน ชุมชนที่สำคัญ

4 4 1.เน้นที่ผลลัพธ์ที่สำคัญ  ลักษณะสำคัญองค์กร  หมวด 1-6 แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

5 5 2. ต้องนำเสนอ  ระดับ  ระดับของผลการดำเนินการ(Level)  แนวโน้ม  แนวโน้มเพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการ เปลี่ยนแปลง(Trend)  เปรียบเทียบ  เปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่เหมาะสม (Comparison) สำคัญ  แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญให้ครบถ้วน(Key Results) แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์ L T C K

6 6 3. แสดงแนวโน้มผลลัพธ์ตามระยะเวลาจริงที่เก็บข้อมูล  ไม่มีการกำหนดระยะเวลาน้อยที่สุดของข้อมูล ข้อมูลล่าสุด  ควรแสดงข้อมูลล่าสุดถึงแม้จะไม่เห็นแนวโน้มหรือ ข้อมูลเปรียบเทียบที่ชัดเจน แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

7 7 4.นำเสนอให้กระชับ เข้าใจง่าย กราฟ/ตาราง  ใช้กราฟ/ตาราง  ระบุเรื่องกราฟ/ตาราง ให้ชัดเจน ให้เป็นฐานเดียวกัน  ปรับข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบกับ องค์กรอื่น แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

8 8 5. เชื่อมโยงผลลัพธ์และ คำอธิบายผลลัพธ์ คำอธิบายผลลัพธ์  ควรนำเสนอผลลัพธ์คู่กับคำอธิบายผลลัพธ์ เพื่ออธิบาย แนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่มีนัยสำคัญไม่ว่าด้าน บวกหรือลบ ตัวเลขกำกับ  ใช้ตัวเลขกำกับให้สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น 7.1-3 แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

9 9 ตัวอย่างกราฟ On-Time Delivery Performance % On-Time Delivery Period = Good “ การปรับตัวของดัชนีการส่งมอบตรงเวลาของบริษัทมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากมีการปรับปรุงของเสียในสายการผลิต แต่ในไตรมาสที่ 4 ทาง บริษัทประสบขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ทันตาม กำหนด ” ตัวอย่างการอธิบาย แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

10 10 ครบถ้วน 6.แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญให้ครบถ้วน (ตามที่ระบุไว้ใน หัวข้อต่าง ๆ) ชัดเจน 7.แสดงผลลัพธ์แต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ไม่ควรแสดง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพียงอย่างเดียว ควรแสดงผลลัพธ์ ของแต่ละกลุ่มด้วย แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

11 11 A B C Mean Performance 20 1997199819992000 แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

12 12 หมายเหตุ 8.ข้อสังเกต และหมายเหตุ (ในเกณฑ์) เป็นเพียง ข้อแนะนำไม่ใช่ข้อกำหนด เปรียบเทียบ 9.ต้องมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อแสดงว่าผลลัพธ์ของ เรา ดีในระดับใด แนวทางการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

13 13 A B C Financial Performance 20 1997199819992000 15 10 5 Billion Baht = Good Year Your Organization ตัวอย่างการเขียนรายงาน ผลลัพธ์

14 14 1.ตัวเลขกำกับภาพในหัวข้อต่างๆ ควรเป็นตัวเลขเดียวกับ หัวข้อนั้น ๆ ระบุ ตัวเลขกำกับภาพ 2.เมื่ออ้างอิงถึงภาพใดต้องระบุ ตัวเลขกำกับภาพนั้นทุกครั้ง แกนทั้ง 2 แกน และหน่วยวัด 3.กำหนดแกนทั้ง 2 แกน และหน่วยวัดของกราฟให้ชัดเจน ข้อพึงระวังในการใช้ภาพแสดงผลลัพธ์

15 15 4.อธิบายความหมายและข้อสรุปของภาพอย่างกระชับ และชัดเจน “ รูปที่ 7.1 แสดงผลลัพธ์ด้านคุณภาพ โดยรวมของบริการ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง, จะเห็นว่าผลลัพธ์ของ ดัชนีชี้วัดทั้ง 6 ตัว ดีกว่าผลลัพธ์ของคู่แข่ง ” ข้อพึงระวังในการใช้ภาพแสดงผลลัพธ์

16 16 10. ควรใช้ประเภทของกราฟที่มีความเหมาะสมกับข้อมูล กราฟแท่ง กราฟแท่ง เพื่อแสดงการเปรียบเทียบ กราฟเส้น กราฟเส้น เพื่อแสดงแนวโน้ม % Accuracy MONTHS % On-Time Delivery Period ข้อพึงระวังในการใช้ภาพแสดงผลลัพธ์

17 17 11.อธิบายทุกๆส่วนของภาพให้ชัดเจน เช่น แกน สเกล เวลา เป้าหมาย GOAL GOAL AND FEEDBACK Report Quality Scores Weeks GOAL BASELINEGUIDELINES good ข้อพึงระวังในการใช้ภาพแสดงผลลัพธ์

18 18 12.อย่าใส่ข้อมูลมากเกินไปในภาพรูปเดียว เช่น คำอธิบาย, เส้นกราฟ, มาตรที่ดูยาก, ตัวย่อ ข้อพึงระวังในการใช้ภาพแสดงผลลัพธ์

19 19 G = e- 34589 q = 0.29384 Data analysis SD. = 0.34598 Corr. = 0.23333 Actual Control cond. Target line ตัวอย่างกราฟข้อมูลมากเกินไปในภาพรูปเดียว

20 20 ตัวอย่างกราฟข้อมูลมากเกินไปในภาพรูปเดียว

21 21 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนรายงานหมวดที่ 7 : ผลลัพธ์การดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google