งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนรายงานหมวดที่ 1-6 :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนรายงานหมวดที่ 1-6 :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนรายงานหมวดที่ 1-6 :

2 2 กำหนดการ 12 กรกฎาคม 2549 0900 – 0945 บรรยายการเขียนรายงานหมวด 1-6 0945 – 1700 เขียนรายงานหมวด 1-6 ให้แล้วเสร็จ 13 กรกฎาคม 2549 0900 – 1200เขียนรายงานหมวด 1-6 ให้แล้วเสร็จ 1300 – 1700นำเสนอ และสรุปรายงานหมวด 1-6 14 กรกฎาคม 2549 0900 – 0930บรรยายการเขียนรายงานหมวด 7 1300 – 1700นำเสนอ และสรุปรายงานหมวด 1-6

3 3 ประเด็นนำเสนอ  ทบทวนขั้นตอนในการดำเนินโครงการ  บรรยายวิธีการเขียนเอกสารรายงานเนื้อหาวิธีการดำเนินการ (Application Report)  Workshop เขียน Application Report แต่ละหมวด  ระบุข้อมูลที่ต้องไปรวบรวมเพิ่มเติมอีกครั้ง  ให้การบ้านรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และเขียนรายงาน หมวด 7

4 4 Output ที่ต้องการจาก Workshop 2-3 ผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวดเขียน Application Report สำหรับหมวด 1-6 จนเสร็จ คณะทำงานกลับไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และเขียน รายงานหมวด 7 ต่อไป

5 5 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินโครงการ รายงานจุด แข็งและโอกาส ในการปรับปรุง เอกสารรายงานเนื้อผล การดำเนินการ (Application Report) จัดลำดับความสำคัญโอกาสใน การปรัปปรุง การเขียนเอกสารรายงานผลการ ดำเนินการเบื้องต้น (First Draft Application Report) W 1-6 นำเสนอ Steering Committee ประเมินเนื้อหาในเอกสารรายงาน เนื้อหาวิธีการดำเนินการเบื้องต้น (Mock Assessment) W 7- 8 ตรวจสอบความเชื่อมโยง ระหว่างหมวด และ เพิ่มเติมข้อมูลที่ขาด หายไป W 9-10 จัดทำแผนการ ปรับปรุง W 11-12

6 6 การเขียนรายงาน หมวด 1-6

7 7

8 8 ประเภทคำถาม : อะไร / อย่างไร อะไร (WHAT)  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลักและวิธี ปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น  ผล แผนงาน เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ หรือ ตัวชี้วัดที่สำคัญ อย่างไร (HOW)  ให้ข้อมูลของกระบวนการที่สำคัญ เช่น วิธีการ ตัวชี้วัด การนำไปปฏิบัติ และปัจจัยด้านการ ประเมินผล การปรับปรุงและการเรียนรู้ คำถาม เปรียบเสมือนข้อชี้แนะให้ พิจารณา ในการปฎิบัติงาน

9 9 - พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการ คืออะไรบ้าง - กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ของส่วนราชการในการจัดการกับผลกระทบ ในทางลบที่เกิดขึ้นคืออะไร -ตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารของส่วนราชการทบทวน เป็นประจำมีอะไรบ้าง ตัวอย่างคำถาม “อะไร”

10 10 (1)-ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการกำหนดใน เรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และ ผลการดำเนินการที่คาดหวังไว้ รวมทั้งการถ่ายทอดให้บุคลากร ในส่วนราชการนำไปปฏิบัติในการกำหนดผลการดำเนินการ ดังกล่าว ผู้บริหารของส่วนราชการได้คำนึงถึงความต้องการหรือ ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลัก ความโปร่งใสและความชัดเจนอย่างไร -ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการสื่อสาร ในเรื่องดังกล่าวแบบ 2 ทิศทางอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไปสู่บุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญ โดยผ่านระบบการนำองค์กร ตัวอย่างคำถาม “อย่างไร”

11 11 ตัวอักษรที่เป็นตัวเข้มและเอียง เช่น “ผู้บริหารของส่วนราชการ” จะมี คำอธิบายเพิ่มเติมที่ “หมายเหตุ” ซึ่งปรากฏอยู่ที่ท้ายของเกณฑ์แต่ละหัวข้อ โดยมีจุดประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ (1) อธิบายความหมาย (2) แนะนำวิธีการตอบในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์ (3) ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่สำคัญกับหัวข้ออื่น เครื่องหมายดอกจัน “(*)” ที่ปรากฏอยู่ที่ท้ายของคำถาม หมายถึง ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของส่วนราชการนั้น ตัวอักษรที่เป็นตัวเข้มและเอียง เช่น “ผู้บริหารของส่วนราชการ” จะมี คำอธิบายเพิ่มเติมที่ “หมายเหตุ” ซึ่งปรากฏอยู่ที่ท้ายของเกณฑ์แต่ละหัวข้อ โดยมีจุดประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ (1) อธิบายความหมาย (2) แนะนำวิธีการตอบในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์ (3) ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่สำคัญกับหัวข้ออื่น เครื่องหมายดอกจัน “(*)” ที่ปรากฏอยู่ที่ท้ายของคำถาม หมายถึง ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของส่วนราชการนั้น “หมายเหตุ”“หมายเหตุ”

12 12 เมื่อปี 2543 องค์กรจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม ( รูป 1.1-1) โดยใช้กระบวนการ Consensus เพื่อให้ได้ฉันทามติจากคณะผู้บริหารระดับสูงและ คณะกรรมการบริหารองค์กร ผู้บริหารระดับสูงมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมระหว่างกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี และทุก 3 ปี จะมีการทบทวนร่วมกับ คณะกรรมการบริหารองค์กร เมื่อปี 2545 มีการเพิ่มเติม ค่านิยมขึ้นอีก 1 ประการ ได้แก่ การให้ความสำคัญต่อ ชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรจะบรรจุ อยู่ใน Strategy Matrix ( รูป 2.2-3) ซึ่งจะเป็นตัว เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผน - ปฏิบัติการ และตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร ตัวอย่างการตอบคำถาม “อย่างไร” ผู้บริหารดำเนินการอย่างไรในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ขององค์กร

13 13 แนวทางการเขียนรายงาน ให้เห็น A-D-L-I การเขียนต้องแสดงให้เห็นว่า Approach/Systematicมีแนวทางเป็นระบบ - Approach/Systematic Deployมีการนำไปใช้อย่างทั่วถึง(เท่าที่ทำได้) - Deploy Learningมีการวัดผลและนำผลกลับมาใช้ในการปรับปรุง - Learning Integrationมีการสอดรับกับกระบวนการอื่นๆภายในองค์กร - Integration TIP A D L I

14 14 ผู้บริหารดำเนินการอย่างไรในการสื่อสารในเรื่องดังกล่าว แบบ 2 ทิศทางอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมไปสู่บุคลากร ทุกคน รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ โดยผ่านระบบการนำองค์กร - ผู้บริหารสื่อสารเรื่องดังกล่าว ให้กับผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร ภายใน เครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกลไกการประชุมผู้บริหาร ทุกเดือน และกำหนดให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดต้องนำไปถ่ายทอดสู่ ผู้ปฏิบัติผ่านกลไกของการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน/หัวหน้า ฝ่าย ที่จะถ่ายทอดลงไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติเป็นลำดับขั้น และคู่ขนาน ไปยังองค์กรที่เป็นเครือข่ายงานและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป เปิดโอกาสให้ ผู้รับการถ่ายทอดหรือผู้ฟังได้มีโอกาสตรวจสอบความเข้าใจโดยการทวน ถาม เพื่อขอความชัดเจนและขจัดข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ จาก แหล่งข้อมูลได้ต่อหน้า และทันที who how frequency feedback deploy

15 15 เป็นระบบ“Systematic” แสดงให้เห็นว่าแนวทาง (Approach) เป็นระบบ“Systematic” DR MP Definable Definable:สามารถกำหนด ชี้แจงได้ Repeatable Repeatable:ทำซ้ำได้ Measurable Measurable:ตรวจวัดได้ Predictable Predictable:คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ APPROACH (A)

16 16 “Deploy” “Deploy” แสดงให้เห็นว่ามีการนำแนวทางไปปฏิบัติจริง  ความครอบคลุมและทั่วถึง  ครบถ้วน/จริงจัง - ทุกๆ ธุรกรรม (Transaction) - ทุกๆ กระบวนการ - ทุกๆ บริการ - ทุกๆ หน่วยงาน - ทุกๆ คน DEPLOY (D)

17 17 ”การเรียนรู้” แสดงให้เห็น”การเรียนรู้” (การทบทวนและปรับปรุง) วงจรการประเมิน และการปรับปรุง  การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมิน และการปรับปรุง นวัตกรรม  การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของ แนวทาง โดยใช้นวัตกรรม แบ่งปันความรู้  การแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้นและนวัตกรรม กับหน่วยงานและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องภายในส่วน ราชการ LEARNING (L)

18 18 ”บูรณาการ” แสดงให้เห็น”บูรณาการ” ได้แก่ความครอบคลุมและทั่วถึงของ สอดคล้องกลมกลืน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ระดับองค์กร  แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันทุก กระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ระดับองค์กร ทั่วทั้งส่วนราชการ  การใช้ตัวชี้วัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วย เสริมกระบวนการและหน่วยงานทั่วทั้งส่วนราชการ INTEGRATION (I)

19 19 กระชับ” ใช้รูปแบบที่ “กระชับ” ไม่เกิน 100 หน้า  ควรใช้เนื้อที่กระดาษตามที่มีการกำหนดไว้ให้ได้ ประโยชน์มากที่สุด (ไม่เกิน 100 หน้า) Flow ChartตารางBullet  นำเสนอโดยใช้ Flow Chart ตาราง และ Bullet เพื่อความกระชับ เทคนิคการเขียนรายงานเทคนิคการเขียนรายงาน

20 20 แจก แบบสอบถาม สัมภาษณ์ พนักงานบริการ ผู้รับบริการ หัวหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง KPI กรอก แบบสอบถาม ให้สัมภาษณ์ กรอกความ คิดเห็น ใส่กล่องรับ ความคิดเห็น เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สรุป ปรับปรุง แก้ไข ติดตามผลการ ปรับปรุง - ข้อมูล แบบสอบถาม ไม่ต่ำกว่า 80% - ความถูกต้อง ของการ วิเคราะห์ - สรุปผลการ วิเคราะห์ภายใน 2 วันของการ สำรวจ Flow การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

21 21 “อ้างอิง” “อ้างอิง” หัวข้อหรือหมวดอื่นตามความเหมาะสม สมบูรณ์  คำตอบในแต่ละหัวข้อควรสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ อ้างอิง  หากคำตอบต่างหัวข้อเสริมกันได้ ควรมีการอ้างอิงใน หัวข้อนั้น แทนที่จะให้ข้อมูลซ้ำกัน สับสน  ต้องระวังไม่ให้เกิดการอ้างอิงที่มากเกินไปจะเกิด ความสับสนกับผู้ตรวจประเมิน เทคนิคการเขียนรายงานเทคนิคการเขียนรายงาน

22 22 ประธานกลุ่ม  กำหนดผู้ทำหน้าที่เป็น ประธานกลุ่ม ในการวินิจฉัย ตัดสิน หาข้อยุติ ควบคุมเวลา  กำหนดผู้ทำหน้าที่ควบคุมเวลา ควรคำนวณว่าจะใช้ เวลาในแต่ละประเด็นกี่นาที จับใจความ พิมพ์บันทึก  กำหนดผู้ทำหน้าที่สรุป จับใจความจากการอภิปราย ภายในกลุ่ม และพิมพ์บันทึก ปัจจัยความสำเร็จปัจจัยความสำเร็จ

23 23 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนรายงานหมวดที่ 1-6 :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google