งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ ๒ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว และสังคมน่าอยู่ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ ๒ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว และสังคมน่าอยู่ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ ๒ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว และสังคมน่าอยู่ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว และสังคมน่าอยู่ ” เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงบริหารจัดการ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม การศึกษา สังคมน่าอยู่ การบริการ การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ อยู่ดี มีสุข อยู่ดี มีสุข แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน / หมู่บ้าน แผนพัฒนาอำเภอ ทำเอง ทำให้ ทำร่วม OSM ประชาชนในกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์สูงสุด วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี“พัฒนาแหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ และเมืองน่าอยู่” ยาเสพติด ต่างด้าว ป่าไม้ อุทกภัย สิ่งแวดล้อม คณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ

2 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบนที่ 2 ปี 2552-2555 (ลพบุรี สิงห์ ชัยนาท อ่างทอง)

3 1.แหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากร ในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศและต่างประเทศ 2. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมชาติ 4. ระบบบริหารจัดการน้ำที่เอื้อประโยชน์ ต่อการพัฒนาภาคผลิตและลดภัยพิบัติ ต่อการพัฒนาภาคผลิตและลดภัยพิบัติ 3. เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง กระเบื้องเคลือบดินเผาที่สำคัญ กระเบื้องเคลือบดินเผาที่สำคัญ 5. มีศักยภาพระบบ Logistic เพื่อลดต้นทุนภาคขนส่ง และการผลิต เพื่อลดต้นทุนภาคขนส่ง และการผลิต วางตำแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

4 “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว และสังคมน่าอยู่ ” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน 50 นโยบาย ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ กลุ่มภาคกลางตอนบน ที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง) ปี 2552- 2555

5 “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสังคมน่าอยู่ ” ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 1. การปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 2. เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ทางบก และทางน้ำ 3. บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

6 เป้าประสงค์ ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภค (Goals ) และการจำหน่าย (Goals ) และการจำหน่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้ามาตรฐาน ตราสัญลักษณ์สินค้ามาตรฐาน 4.พัฒนาเชื่อมโยง ช่องทางการตลาด ในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศและต่างประเทศ 5. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานอนุกรรมการ กลยุทธ์ (Strategies) 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขัน 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษาและ รวบรวมผลผลิต ด้านการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษาและ รวบรวมผลผลิต

7 เป้าประสงค์ เชื่อมโยงระบบกระจายสินค้าและบริการ (Goals ) (Goals ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ทางบก และทางน้ำ 1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานอนุกรรมการ กลยุทธ์ (Strategies) 2.สนับสนุนแหล่งกระจายสินค้าทางบก ทางน้ำ

8 เป้าประสงค์ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว (Goals ) (Goals ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เชื่อมโยงพัฒนาเครือข่าย และส่งเสริม การตลาดท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว 2. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ กลยุทธ์ (Strategies)

9 เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ (Goals ) (Goals ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานอนุกรรมการ กลยุทธ์ (Strategies) 2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ 1. การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 3. การจัดระบบเตือนภัยจากน้ำ

10 เป้าประสงค์ รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Goals ) (Goals ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.ป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังมลภาวะสิ่งแวดล้อม 3.บริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานอนุกรรมการ กลยุทธ์ (Strategies) 1.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยชุมชนมีส่วนร่วม

11 ยุทธศาสตร์ จังหวัดลพบุรี ปี 2552-2555

12 เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงบริหารจัดการ มโหสถ เดอร์รามาวิชาเยนธ์ โกษาปาน มหาราชครูโหราธิบดี โกษาเหล็กทองกีบม้า เกษตรกร รม อุตสาหก รรม พาณิชย์ กรรม การ ท่องเที่ยว การศึก ษา สังคมน่า อยู่ ความ มั่นคง การ บริการ พัฒนาแหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และเมืองน่าอยู่การถ่ายทอดขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ พัฒนา การผลิต เพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจ จังหวัด ปรับ โครงสร้าง การผลิต อาหาร ปลอดภัย เพิ่ม ประสิทธิภาพ การท่องเที่ยว อย่างมี ประสิทธิผล พัฒนา สังคมคุณภาพ พัฒนา ระบบ การศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ เสริมสร้าง พัฒนาการเมือง การปกครองและ ความมั่งคง ของบ้านเมือง บริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ สภาพแวดล้อม ที่ยั่งยืน การบริหารจัดการ ภาครัฐและ ภาคเอกชน ตามหลัก บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 1.7.6.5.4.3.2.8.

13 1.แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและแปรรูป อาหารที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน อาหารที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน 2.แหล่งท่องเที่ยวขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ 4. ระบบบริหารจัดการน้ำที่เอื้อประโยชน์ ต่อการพัฒนาภาคผลิตและลดภัยพิบัติ ต่อการพัฒนาภาคผลิตและลดภัยพิบัติ 3. แหล่งเกษตรอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสะอาด วางตำแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี

14 5. มีศักยภาพระบบ Logistic เพื่อลดต้นทุน ภาคขนส่งและการผลิต ภาคขนส่งและการผลิต 6. แหล่งการศึกษา และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่สำคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 7. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 8. กองกำลังทหารเสริมสร้างความมั่นคงที่สำคัญ ของประเทศ ของประเทศ วางตำแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ( ต่อ )

15 พ.ร.บ. ส่งเสริม การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี 46 แผนพัฒนา ภาคกลาง นโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐธรรมนูญ 50 ระเบียบ บริหารราชการ แผ่นดิน 50 “พัฒนาแหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และเมืองน่าอยู่” ร่าง วิสัยทัศน์จังหวัด ปี 2552-2555 วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี

16 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างพัฒนาการเมืองการปกครองและความมั่นคงของบ้านเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ ภาคเอกชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 5 ประเด็นที่ 3 ประเด็นที่ 4 ประเด็นที่ 7 ประเด็นที่ 6 ประเด็นที่ 8

17 กลุ่มภารกิจ เศรษฐกิจ

18 1. พัฒนาศักยภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 2. ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 3. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ (3 ประเด็น ) ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ เป้าประสงค์

20 กลยุทธ์หลัก (5 กลยุทธ์ ) 1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน การพาณิชย์ และบริการ 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ให้ได้มาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 4. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์เศรษฐกิจเกษตรกร 5. ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน

21 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค เป้าประสงค์ เป้าประสงค์

22 กลยุทธ์หลัก (3 กลยุทธ์ ) 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และการเรียนรู้ เพื่อผลผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ 3. พัฒนาความเชื่อมโยงและหาช่องทางการตลาด ในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย

23 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และขยายโอกาสด้านการตลาด เป้าประสงค์ เป้าประสงค์

24 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 2. พัฒนาบุคลากร การบริการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 3.ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กลยุทธ์หลัก (4 กลยุทธ์ ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

25 กลุ่มภารกิจด้านสังคม

26 พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ กลุ่มภารกิจด้านสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ (3 ประเด็น) ประเด็นยุทธศาสตร์ (3 ประเด็น) ที่ 5 เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่ 7

27 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 1. คนลพบุรีได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ครอบคลุมทั้งมิติกาย จิต สังคม และปัญญา ให้ครอบคลุมทั้งมิติกาย จิต สังคม และปัญญา 2. คนและหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดลพบุรี ได้รับ การส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี การส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้ออาทร นำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และความเอื้ออาทร นำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป้าประสงค์ (2 เป้าประสงค์)

28 1.พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการสาธารณะ สวัสดิการสังคม ประกันสังคม และพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการสังคม ประกันสังคม และพัฒนาศักยภาพ ของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประชาชนทั่วไป ของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประชาชนทั่วไป 2.ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพอนามัยที่ดีของชุมชน สุขภาพอนามัยที่ดีของชุมชน 3.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์หลัก (5 กลยุทธ์) ประเด็นที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

29 4.ส่งเสริมการมีอาชีพ และการมีงานทำ 5.เสริมเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ประเด็นที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ กลยุทธ์หลัก (ต่อ)

30 1.การจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 2.การบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะ เหมาะสมกับระดับการศึกษา เหมาะสมกับระดับการศึกษา เป้าประสงค์ (3 เป้าประสงค์) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

31 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 1.เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และตามอัธยาศัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และทันสมัย และทันสมัย 3.นำหลักคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 4.พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และสร้างโอกาสทางเลือก อาชีพใหม่ เพื่อการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพใหม่ เพื่อการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์หลัก (4 กลยุทธ์)

32 จังหวัดลพบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยั่งยืน และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป้าประสงค์ (1 เป้าประสงค์) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน

33 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. ป้องกัน และควบคุมการบุกรุกทำลายป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ 3. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ของบ้านเมือง ของบ้านเมือง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน กลยุทธ์หลัก (4 กลยุทธ์)

34 กลุ่มภารกิจความมั่นคง

35 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง กลุ่มภารกิจความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6

36 2. 2. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง 1. ประชาชนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย เป้าประสงค์ (2 เป้า )

37 กลยุทธ์หลัก (4 กลยุทธ์) 1. 1.พัฒนาและส่งเสริมการเมือง การปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. เสริมสร้างความมั่นคงภายในอย่างสมานฉันท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง

38 1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเมือง การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลยุทธ์ย่อย (3 ตัว) 2. ส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ตามกฎหมาย ตามกฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง

39 1. ลดปัญหาอาชญากรรมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ กลยุทธ์หลักที่ 2 การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน กลยุทธ์ย่อย ( 6 ตัว) 2. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง 3. พัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง

40 5. กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยการอยู่อาศัยในอาคาร กลยุทธ์หลักที่ 2 การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 6. ดำเนินการตามมาตรการด้านผังเมือง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง กลยุทธ์ย่อย ( ต่อ) 4. จัดระเบียบสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง

41 1. ดำเนินการด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด กลยุทธ์หลักที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลยุทธ์ย่อย (4 ตัว) 2. ดำเนินการด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง 3. ดำเนินการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด 4. ดำเนินการด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง

42 1. แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว/หลบหนีเข้าเมือง กลยุทธ์หลักที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน อย่างสมานฉันท์ กลยุทธ์ย่อย (3 ตัว) 2. เสริมสร้างเครือข่ายด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

43 กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ

44 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8

45 1. บุคลากรภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพ และสมรรถนะทางการบริหารเพิ่มขึ้น และสมรรถนะทางการบริหารเพิ่มขึ้น เป้าประสงค์ (2 เป้าประสงค์) 2. ประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด 2. ประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

46 1. การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ภาครัฐ/เอกชนเพื่อพัฒนาจังหวัด กลยุทธ์หลัก (6กลยุทธ์) 2. การพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการ ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

47 4. บริหารจัดการงบประมาณจังหวัดแบบมุ่งเน้นผลงาน 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 6. พัฒนาศักยภาพกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลยุทธ์หลัก (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

48 กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ภาครัฐ/เอกชนเพื่อพัฒนาจังหวัด กลยุทธ์ย่อย 1.1 ภาครัฐ (1) (1) พัฒนาสมรรถนะหลักของ บุคลากรภาครัฐของจังหวัด 1.2 ภาคเอกชน (1) (1)ส่งเสริมสนับสนุน จิตสาธารณะ ตามหลักบรรษัทภิบาล (2) (2) ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ประชาธิปไตยการทำงาน ในองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

49 กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ย่อย (1) จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาจังหวัดด้าน เศรษฐกิจ สังคม มั่นคง บริหารจัดการ (2) เพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านไอทีทุกระดับ (3) พัฒนาเชื่อมโยงและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

50 กลยุทธ์หลักที่ 3 เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐ และผู้ประกอบการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ย่อย 1.1 ภาครัฐ (1)ส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของบุคลากรภาครัฐ 1.2 ภาคเอกชน ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล (2)ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน ชีวิตของบุคลากรภาครัฐตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

51 กลยุทธ์หลักที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณจังหวัด แบบมุ่งเน้นผลงาน กลยุทธ์ย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

52 กลยุทธ์ย่อย รณรงค์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติราชการ กลยุทธ์หลักที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

53 กลยุทธ์ย่อย กลยุทธ์หลักที่ 6 พัฒนาศักยภาพกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์จังหวัด (1) เสริมสร้างการบริหารจัดการวางแผนพัฒนาจังหวัด (2) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด สู่ระดับองค์กรและระดับบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

54 นโยบาย / แนวทาง การพัฒนา ระดับอำเภอ นโยบาย / แนวทาง การพัฒนา ระดับอำเภอ สภาพปัญหา ของอำเภอ ลำดับ ความสำคัญ จำแนก ตามประเภท และ ความต้องการ ประชาคมอำเภอ ประชาคมตำบล ประชาคมหมู่บ้าน ข้อมูล กชช.2 ค. / ปัญหาในพื้นที่ / ข้อมูลความ ยากจน / แผนชุมชน / ฯลฯ นโยบาย / แนว ทางการพัฒนา ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด แผนความต้องการพัฒนา จังหวัด ( ๔ ปี ) งบพัฒนาจังหวัด งบตาม Functi on งบตาม Functi on งบ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น งบ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น โครงการ พัฒนา จว. แผน อยู่ดีมีสุข แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี แผนความต้องการพัฒนาอำเภอ ( ๔ ปี ) งบพัฒนาอำเภอ งบตาม Functi on งบตาม Functi on งบ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น งบ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น โครงการ พัฒนา อำเภอ แผน อยู่ดีมีสุข แผนปฏิบัติการจังหวัด ประจำปี ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด คำของบประมาณประจำปี จังหวัด ( ร่าง ) แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาและ งบประมาณจังหวัด ระดับอำเภอ

55 ความต้องการที่ขอรับการสนับสนุนจาก อปท. ความต้องการที่ขอรับการสนับสนุนจาก ส่วนกลาง / กระทรวง / กรม (Function) ความต้องการที่ขอรับการสนับสนุนจาก งบประมาณจังหวัด ( โครงการพัฒนาของอำเภอและโครงการของ หมู่บ้าน / ชุมชน ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ) คำขอ งบประมาณ ประจำปี จังหวัด / กลุ่ม จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนา กลุ่มจังหวัด / จังหวัด กพจ. กพ อ. ( ร่าง ) แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ จังหวัด / กลุ่มจังหวัด นโยบาย / แนวทาง การพัฒนา ระดับจังหวัด แผนความ ต้องการ พัฒนาอำเภอ ( ๔ ปี ) แผนปฏิบัติ การ จังหวัด ประจำปี การ พิจารณา ของ กนพ. นโยบายและ แนวทาง การพัฒนา ระดับชาติ นโยบาย / แนวทาง การพัฒนา ระดับอำเภอ. นโยบาย / แนวทาง พัฒนา ส่วนราชการ / กระทรวง / กรม แผนบริหาร ราชการ แผ่นดิน คำขอ งบประมาณ ระดับ กระทรวง / กรม ๑๒๓ แผนพัฒนา จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ( ๔ ปี ) ผลการอนุมัติ โครงการ และงบประมาณ หมู่บ้าน / ชุมชน แผนชุมชน ปัญหาในพื้นที่ อปท. แผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี ๑ ๒ ๓ กพก. ( โครงการ กลุ่ม จว.). สง ป.

56


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ ๒ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว และสังคมน่าอยู่ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google