งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี การศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติรับราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี การศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติรับราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี การศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติรับราชการ - ปลัดอำเภอ - นายอำเภอ - ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน - ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง - รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ - รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2 วิสัยทัศน์ในการทำงาน ใฝ่รู้คู่คุณธรรมนำประชาอยู่เย็นเป็นสุข

3 1.2 ปรัชญาการให้ความรู้ 1.1 ปรัชญาการทำงาน 1.3 ปรัชญาการใช้ชีวิตร่วมกัน 3.3 ปรัชญาการดำรงชีพ 2.2 ปรัชญาเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนรวม 2.3 ปรัชญาการแก้ปัญหา 2.1 ปรัชญาเรื่องความมั่นคง 3.1 ปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจ 3.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.1 ปรัชญาการปกครอง 4.2 ปรัชญาของความสำเร็จ 4.3 ปรัชญาเรื่องของสติ แนวทางปรัชญาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใฝ่รู้คู่คุณธรรม 1 2 3 4

4 ยุทธศาสตร์ - โครงการพระราชดำริในพื้นที่ - ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย หลัก 4 ป โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ นำประชาอยู่เย็นเป็นสุข

5 ร่วมกัน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา คำขวัญในการทำงาน

6 ร่วมทำ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมคิด ร่วมอยู่ ความหมายคำว่า “ร่วมกัน”

7  ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนลพบุรี ความหมายคำว่า “สร้างสรรค์”  สร้างความพึงพอใจกับคนลพบุรี โดย  ทำความดีทุกโอกาส แต่ไม่ประมาทในทุกเรื่อง  ไม่สร้างปัญหาให้แก่คนลพบุรี  ปฏิบัติงานร่วมกันกับชาวลพบุรีในเชิงบูรณาการ

8 ดีใจ ภูมิใจ เต็มใจ หนักใจ ความหมายคำว่า “มุ่งมั่น”

9 พัฒนาตามศักยภาพของจังหวัด พัฒนาตามศักยภาพของจังหวัด เพื่อสร้างความสมประโยชน์ เพื่อสร้างความสมประโยชน์ ให้แก่คนลพบุรี ให้แก่คนลพบุรี สร้างความพึงพอใจให้แก่คนลพบุรี สร้างความพึงพอใจให้แก่คนลพบุรี ความหมายคำว่า “พัฒนา”

10 มอบอำนาจในลักษณะ หน้าที่ และ พื้นที่ ทำงานเป็นทีม ใช้ยุทธศาสตร์ขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ - ให้อำเภอเป็นศูนย์กลางบริหารการพัฒนาจังหวัด - จัดตั้งทีมตำบลรับผิดชอบงานในพื้นที่ - รองโยธินฯ  อ. เมือง, อ. พัฒนานิคม - รองคำนึงฯ  อ. โคกสำโรง, อ. บ้านหมี่, อ. ท่าวุ้ง - รอง ผอ. กอ. รมน.  อ. โคกเจริญ, อ. หนองม่วง, อ. สระโบสถ์ - ปลัดจังหวัด  อ. ชัยบาดาล, อ. ลำสนธิ, อ. ท่าหลวง แนวคิดการปฏิบัติราชการ

11 อ.เมือง, อ.พัฒนานิคม อ.ชัยบาดาล, อ.ลำสนธิ อ.ท่าหลวง อ.โคกเจริญ, อ.หนองม่วง อ.สระโบสถ์ อ.โคกสำโรง, อ.บ้านหมี่ อ.ท่าหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธินฯ) ปลัดจังหวัดรอง ผอ.กอ.รมน. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายคำนึงฯ) ทีมตำบล พื้นที่ คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี (เลขานุการ ก.พ.จ.) หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง,ส่วนท้องถิ่น,องค์กรภาคประชาชน ประจำจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ประธาน ก.พ.จ.) กลุ่มภารกิจสังคมกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธินฯ) กลุ่มภารกิจบริหารจัดการกลุ่มภารกิจมั่นคง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายคำนึงฯ) ทีมงานตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการประจำอำเภอ, ผู้แทน อปท. (ผู้นำ อบต. เทศบาล), ผู้นำศาสนา, ผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน,ผู้นำกลุ่มอาชีพ, ผู้นำวัฒนธรรม, อาสาสมัครภาคประชาชนในตำบล, ผู้นำสตรี เด็ก และเยาวชน, องค์ชุมชน, ปราชญ์ชาวบ้าน,ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มภารกิจสังคม กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ กลุ่มภารกิจมั่นคง นายอำเภอ (ประธาน ก.พ.อ.) ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน อำเภอ คณะธรรมาธิบาลจังหวัด ภารกิจ พื้นที่ จังหวัด ตำบล

12 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สนองพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการ ริเริ่ม ของ ผวจ.ลพบุรี โครงการสร้างสะพานลอยลิง ใช้ขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โครงการ 80 พรรษามหาราชา ร่วมพัฒนาให้ยั่งยืน

13 วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี “ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมือง แห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ” ประเด็นยุทธศาสตร์ อันดับ 1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานการ ผลิตการเกษตร อันดับ 2 การปรับโครงสร้างการผลิตโดยการ ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม อันดับ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว อันดับ 3 ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อันดับ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

14 ขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ขุมทรัพย์ สมเด็จพระนารายณ์ ทองกีบม้า วิชาเยนทร์ ศรีมโหสถ เดอร์รามา มหาราชครู โกษาเหล็ก โหราธิบดี ด้านพาณิชยกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านสังคมน่าอยู่ ด้านความมั่นคง ด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม ด้านการบริการ โกษาปาน ด้านการท่องเที่ยว

15 ความหมายด้านการพัฒนาขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ บทบาทความสำคัญ แนวทาง การพัฒนา แนวทางการพัฒนา เป็นผู้ที่นำสูตรขนมของชาวโปตุเกตุมาทำเป็นครั้งแรก ซึ่งไทยเรียกว่า ทองหยิบ ฝอยทอง เพื่อต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง ที่เข้ามาเยือน ด้านบริการ 8. ทองกีบม้า 7. โกษาปาน เป็นเอกอัครราชทูตที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เช่นประเทศ ฝรั่งเศส 6. วิชาเยนทร์ เป็นเจ้ากรมการค้า มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจ รุ่งเรือง 5. เดอร์รามา ด้านพาณิชยกรรม ด้านการท่องเที่ยว เป็นผู้ออกแบบการสร้างวัง เมือง กำแพงวัง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ด้านอุตสาหกรรม 4. ศรีมโหสถ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้สมุนไพรในรักษาโรคภัยไข้เจ็บ พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ สมุนไพรส่วนใหญ่ได้มาจากพืช ดังนั้นจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืช และสมุนไพร ด้านเกษตรกรรม 3. โหราธิบดี ด้านการศึกษา เป็นผู้แต่งตำราแบบเรียนภาษาไทย “จินดามณี” และเป็นบิดาของศรีปราชญ์ อีกทั้งยังเป็นพระอาจารย์สมเด็จพระนารายณ์ด้านการศึกษา 2. มหาราชครู เป็นผู้จดบันทึกทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องการดูแลทุกข์สุขของชาวลพบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์ และเป็นปราชญ์ผู้แต่ง “มหาสมุทรคำฉันท์” ด้านสังคมน่าอยู่ 1. โกษาเหล็ก เป็นแม่ทัพคนแรกที่ยกทัพไปพม่าบุกเข้าไปลึกถึงเมืองพุกาม อีกทั้งยังเป็น แม่ทัพที่ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ได้ ทำให้สังคมสงบสุข ด้านความมั่นคง

16 ฝึกวิชาทหารและอำนวยความปลอดภัย ขุมทรัพย์ สมเด็จพระ นารายณ์ โกษา เหล็ก ด้าน การทหาร ความสงบ เรียบร้อย งานการข่าว กรอง การเมืองการปกครอง การป้องกันและ แก้ไข ปัญหายาเสพติด ปราบปรามผู้มี อิทธิพล เครือข่าย ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย ความ ปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน การรักษาความ ปลอดภัย อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชา ติ เกษตรแปรรูป ศรีมโ หสถ พื ช ธัญญาพืช ( ข้าวโพด, ข้าวหอมมะลิ, เมล็ดทานตะวัน ) เกษตร ปลอดภัย มันสำปะหลัง สมุนไพร / งา มะม่วง / กระท้อน สัตว์ ปลาในเขื่อน / แม่น้ำ หมู / ไก่ / ไข่ / น้ำผึ้ง นกกระจอกเท ศ โคนม / โคเนื้อ / แพะ ผ้ามัดหมี่ ของฝาก / ที่ ระลึก OTOP อุปโภคบริโภค วิชาเยนทร์ กิจกรรมการ ท่องเที่ยว โกษาปาน การบริหารจัดการ ท่องเที่ยว ทรัพยากรการ ท่องเที่ยว ศูนย์ข้อมูลการ ท่องเที่ยว เฉลิมพระเกียรติ ขนส่ง การบริการภาครัฐ โรงแรม / ที่พัก / ร้านอาหาร / สุขภาพ การประชาสัมพันธ์ / การตลาด การอำนวยความสะดวก / รักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยว ทองกีบม้า เดอร์ รามา แร่ / ดินสอ พอง / ปูน ไก่ / เนื้อสัตว์ อาหาร สัตว์ โรงสี ข้าว ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตอาหาร ก่อสร้าง / พลาสติก เครื่องสำอางค์ นม / ข้าวแปร รูป พลังงาน ทดแทน อาหารปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม โหราธิบดี สุขภาพ เข้าถึงบริการ การกีฬา การคมนาคม ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ มหาราชครู ด้านธรรมะ จริยธรรมคุณธรรม วิชาด้านการทหาร วิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสริมอาชีพในครัวเรือน น้ำมันหอมระเหย วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเครื่องสำอาง การบรรจุภัณฑ์ คหกรรม เสริมการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาด้านการบริหารนักท่องเที่ยว วิชาประวัติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ นวดแผนไทย พัฒนาน้ำเพื่อ การเกษตร

17 เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www.lopburi.go.th


ดาวน์โหลด ppt นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี การศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติรับราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google