งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
การศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติรับราชการ - ปลัดอำเภอ - นายอำเภอ - ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน - ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง - รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ - รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

2 นำประชาอยู่เย็นเป็นสุข
วิสัยทัศน์ในการทำงาน ใฝ่รู้คู่คุณธรรม นำประชาอยู่เย็นเป็นสุข

3 ใฝ่รู้คู่คุณธรรม แนวทางปรัชญาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1
1.1 ปรัชญาการทำงาน 1.2 ปรัชญาการให้ความรู้ 1.3 ปรัชญาการใช้ชีวิตร่วมกัน 1 2.1 ปรัชญาเรื่องความมั่นคง 2.2 ปรัชญาเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนรวม 2.3 ปรัชญาการแก้ปัญหา 2 3.1 ปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจ 3.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.3 ปรัชญาการดำรงชีพ 3 4.1 ปรัชญาการปกครอง 4.2 ปรัชญาของความสำเร็จ 4.3 ปรัชญาเรื่องของสติ 4

4 นำประชาอยู่เย็นเป็นสุข โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ
หลัก 4 ป โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ - โครงการพระราชดำริในพื้นที่ - ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์

5 ร่วมกัน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา
คำขวัญในการทำงาน ร่วมกัน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา

6 ความหมายคำว่า “ร่วมกัน”
ร่วมคิด ร่วมอยู่ ร่วมสุข ร่วมทำ ร่วมทุกข์

7 ความหมายคำว่า “สร้างสรรค์”
 ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนลพบุรี  สร้างความพึงพอใจกับคนลพบุรี โดย  ทำความดีทุกโอกาส แต่ไม่ประมาทในทุกเรื่อง  ไม่สร้างปัญหาให้แก่คนลพบุรี  ปฏิบัติงานร่วมกันกับชาวลพบุรีในเชิงบูรณาการ

8 ความหมายคำว่า “มุ่งมั่น”
ภูมิใจ เต็มใจ ดีใจ หนักใจ

9 ความหมายคำว่า “พัฒนา”
พัฒนาตามศักยภาพของจังหวัด เพื่อสร้างความสมประโยชน์ ให้แก่คนลพบุรี สร้างความพึงพอใจให้แก่คนลพบุรี

10 แนวคิดการปฏิบัติราชการ
ทำงานเป็นทีม มอบอำนาจในลักษณะ หน้าที่ และ พื้นที่ - รองโยธินฯ  อ.เมือง , อ.พัฒนานิคม - รองคำนึงฯ  อ.โคกสำโรง , อ.บ้านหมี่ , อ.ท่าวุ้ง - รอง ผอ.กอ.รมน.  อ.โคกเจริญ , อ.หนองม่วง , อ.สระโบสถ์ - ปลัดจังหวัด  อ.ชัยบาดาล , อ.ลำสนธิ , อ.ท่าหลวง ใช้ยุทธศาสตร์ขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ - ให้อำเภอเป็นศูนย์กลางบริหารการพัฒนาจังหวัด - จัดตั้งทีมตำบลรับผิดชอบงานในพื้นที่

11 ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน
พื้นที่ ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน ทีมงานตำบล ตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมตำบล ส่วนราชการประจำอำเภอ, ผู้แทน อปท. (ผู้นำ อบต. เทศบาล), ผู้นำศาสนา, ผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน,ผู้นำกลุ่มอาชีพ, ผู้นำวัฒนธรรม, อาสาสมัครภาคประชาชนในตำบล, ผู้นำสตรี เด็ก และเยาวชน, องค์ชุมชน, ปราชญ์ชาวบ้าน,ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจสังคม กลุ่มภารกิจมั่นคง กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ อำเภอ นายอำเภอ (ประธาน ก.พ.อ.) อ.เมือง, อ.พัฒนานิคม อ.ชัยบาดาล, อ.ลำสนธิ อ.ท่าหลวง อ.โคกเจริญ, อ.หนองม่วง อ.สระโบสถ์ อ.โคกสำโรง, อ.บ้านหมี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธินฯ) ปลัดจังหวัด รอง ผอ.กอ.รมน. (นายคำนึงฯ) พื้นที่ จังหวัด กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจสังคม กลุ่มภารกิจมั่นคง กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ ภารกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธินฯ) รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายคำนึงฯ) คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี (เลขานุการ ก.พ.จ.) หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง,ส่วนท้องถิ่น,องค์กรภาคประชาชน ประจำจังหวัดลพบุรี คณะธรรมาธิบาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ประธาน ก.พ.จ.)

12 โครงการริเริ่มของ ผวจ.ลพบุรี
โครงการ 80 พรรษามหาราชา ร่วมพัฒนาให้ยั่งยืน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สนองพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการสร้างสะพานลอยลิง ใช้ขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

13 วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี
“ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ” อันดับ 1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานการผลิตการเกษตร อันดับ 2 การปรับโครงสร้างการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม ประเด็นยุทธศาสตร์ อันดับ 3 ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อันดับ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน อันดับ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

14 ขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์
โกษาปาน ด้านการท่องเที่ยว ทองกีบม้า วิชาเยนทร์ ด้านการบริการ ด้านพาณิชยกรรม เดอร์รามา ศรีมโหสถ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ขุมทรัพย์ สมเด็จพระนารายณ์ มหาราชครู โหราธิบดี ด้านสังคมน่าอยู่ ด้านการศึกษา โกษาเหล็ก ด้านความมั่นคง

15 ความหมายด้านการพัฒนาขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์
แนวทางการพัฒนา บทบาทความสำคัญ แนวทาง การพัฒนา 1. โกษาเหล็ก เป็นแม่ทัพคนแรกที่ยกทัพไปพม่าบุกเข้าไปลึกถึงเมืองพุกาม อีกทั้งยังเป็น แม่ทัพที่ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ได้ ทำให้สังคมสงบสุข ด้านความมั่นคง 2. มหาราชครู เป็นผู้จดบันทึกทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องการดูแลทุกข์สุขของชาวลพบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์ และเป็นปราชญ์ผู้แต่ง “มหาสมุทรคำฉันท์” ด้านสังคมน่าอยู่ 3. โหราธิบดี เป็นผู้แต่งตำราแบบเรียนภาษาไทย “จินดามณี” และเป็นบิดาของศรีปราชญ์ อีกทั้งยังเป็นพระอาจารย์สมเด็จพระนารายณ์ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้สมุนไพรในรักษาโรคภัยไข้เจ็บ พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ สมุนไพรส่วนใหญ่ได้มาจากพืช ดังนั้นจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืช และสมุนไพร 4. ศรีมโหสถ ด้านเกษตรกรรม 5. เดอร์รามา เป็นผู้ออกแบบการสร้างวัง เมือง กำแพงวัง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ด้านอุตสาหกรรม 6. วิชาเยนทร์ เป็นเจ้ากรมการค้า มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจ รุ่งเรือง ด้านพาณิชยกรรม 7. โกษาปาน เป็นเอกอัครราชทูตที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เช่นประเทศ ฝรั่งเศส ด้านการท่องเที่ยว 8. ทองกีบม้า เป็นผู้ที่นำสูตรขนมของชาวโปตุเกตุมาทำเป็นครั้งแรก ซึ่งไทยเรียกว่า ทองหยิบ ฝอยทอง เพื่อต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง ที่เข้ามาเยือน ด้านบริการ

16 รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร/สุขภาพ ทรัพยากรการท่องเที่ยว การบริการภาครัฐ การประชาสัมพันธ์/การตลาด ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว การบริหารจัดการท่องเที่ยว ขนส่ง การอำนวยความสะดวก/ รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เฉลิมพระเกียรติ เกษตรแปรรูป ผ้ามัดหมี่ ของฝาก/ที่ระลึก โรงสีข้าว ทองกีบม้า OTOP อาหารสัตว์ โกษาปาน อุปโภคบริโภค ไก่/เนื้อสัตว์ วิชาเยนทร์ เกษตรปลอดภัย แร่/ดินสอพอง/ปูน ผลิตอาหาร พัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร มันสำปะหลัง ก่อสร้าง/พลาสติก ธัญญาพืช (ข้าวโพด, ข้าวหอมมะลิ, เมล็ดทานตะวัน) ผลิตภัณฑ์เดิม ขุมทรัพย์ สมเด็จพระนารายณ์ สมุนไพร/งา เดอร์รามา ศรีมโหสถ พืช มะม่วง/กระท้อน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สัตว์ พลังงานทดแทน ปลาในเขื่อน/แม่น้ำ หมู/ไก่/ไข่/น้ำผึ้ง นม/ข้าวแปรรูป นกกระจอกเทศ โหราธิบดี เครื่องสำอางค์ มหาราชครู โคนม/โคเนื้อ/แพะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม ด้านธรรมะ จริยธรรมคุณธรรม น้ำมันหอมระเหย คหกรรม โกษาเหล็ก เสริมอาชีพในครัวเรือน สุขภาพ วิชาด้านการทหาร การกีฬา การบรรจุภัณฑ์ การคมนาคม ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ เสริมการท่องเที่ยว เข้าถึงบริการ การทำเครื่องสำอาง ด้านการทหาร วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน นวดแผนไทย อาหารปลอดภัย ภาษาต่างประเทศ ความสงบเรียบร้อย วิชาประวัติศาสตร์ วิชาด้านการบริหารนักท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเมืองการปกครอง ปราบปรามผู้มีอิทธิพล งานการข่าวกรอง การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เครือข่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกวิชาทหารและอำนวยความปลอดภัย วิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

17 เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี


ดาวน์โหลด ppt ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google