งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบนกลุ่ม 3.2 (ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบนกลุ่ม 3.2 (ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบนกลุ่ม 3.2 (ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง )

2 “เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร มีแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ ดีอย่างยั่งยืน ” ระเบียบวาระ แห่งชาติ การบริหาร จัดการบ้านเมือง ที่ดี นโยบาย ของรัฐบาล ศักยภาพของ กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ( 3.2) ( สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ) เดิม

3 ร่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 3.2 ปี 2551 - 2554 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (เดิม) เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด ปี 2551-2554 แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสังคมน่าอยู่ 3.พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 4.พัฒนาเป็นศูนย์บริการคมนาคมทางบก 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าอุตสาหกรรม 1.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตภาคเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.การปรับโครงสร้างการผลิต อาหารปลอดภัย 2.เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ทางบก และทางน้ำ 3.บริหารจัดการการท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ 5.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เสนอ ปรับปรุงใหม่ เสนอ ปรับปรุงใหม่

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 2. เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ทางบก และทางน้ำ ร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลุ่มจังหวัด ( 3.2) ( ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ) ปี 2551- 2554 พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 46 แผนพัฒนา ภาคกลาง นโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐธรรมนูญ 50 ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน 50 “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสังคมน่าอยู่ ” วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ SWOT เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารจัดการ ความมั่นคง เทคโนโลยี 3. บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย เป้าประสงค์ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคและ การจำหน่าย 3. พัฒนาเชื่อมโยง หาช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้ามาตรฐาน กลยุทธ์หลัก ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จังหวัดหลัก จังหวัดสนับสนุนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด 2. ร้อยละของจำนวนแปลงที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ผลผลิตข้าวต่อจำนวนแปลงที่ได้ รับการตรวจจากกระทรวงเกษตร 3. ร้อยละของจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP 4. ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 5. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตร 6. จำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรที่ใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร 4. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ทางบก และทางน้ำ เป้าประสงค์ 1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบก ลดต้นทุนและเชื่อมโยงระบบกระจายสินค้าและบริการ 2. สร้างแหล่งกระจายสินค้าขนส่งทางน้ำ (แม่น้ำเจ้าพระยา) กลยุทธ์หลัก อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท จังหวัดหลัก จังหวัดสนับสนุนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ทางบก เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งทางน้ำ (แม่น้ำเจ้าพระยา) 1 แผนงาน

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ 1. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว กลยุทธ์หลัก ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง จังหวัดหลัก จังหวัดสนับสนุนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 2.จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น 3.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 4.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 2. พัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่า

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ 2. สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำในเขตชุมชนที่สำคัญ 1. พัฒนาการชลประทานแบบโครงข่าย และแหล่งน้ำแก้มลิง กลยุทธ์หลัก ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จังหวัดหลัก จังหวัดสนับสนุนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1.ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของกลุ่มจังหวัด 2.ร้อยละที่ลดลงของจำนวนพื้นที่ประสบอุทกภัย/ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัด 3.ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลัก 3. จัดระบบบริหารจัดการอุทกภัยในช่วงภาระวิกฤติกลุ่มจังหวัด

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ 1. พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. จัดหาพลังงานทดแทนทางเลือกในกลุ่มจังหวัด 2. ป้องกันและเฝ้าระวังมลภาวะสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย) กลยุทธ์หลัก สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท จังหวัดหลัก จังหวัดสนับสนุนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1. คุณภาพน้ำ (ค่า DO) แม่นำสายหลักได้เกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละของปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลง 3. จำนวนฟาร์มตัวอย่างที่ใช้แก๊สชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน 4. จำนวนสวนสาธารณะชุมชนหลักที่ได้รับการพัฒนา 4. พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะชุมชนหลัก

10 ทบทวนปรับ ร่างยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ปี 2551-2554

11 “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ” ระเบียบวาระ แห่งชาติ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี นโยบาย ของรัฐบาล ศักยภาพของ กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี ปี 2550 เดิม

12 ปรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ปี 2551 - 2554 วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี(เดิม) เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน วิสัยทัศน์จังหวัด ปี 2551-2554 แหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองน่าอยู่ 3.พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 4.พัฒนาเป็นศูนย์บริการคมนาคม 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า อุตสาหกรรม 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 1. ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 4. บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล 5. พัฒนาสังคมคุณภาพ 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน เสนอ ปรับปรุงใหม่ เสนอ ปรับปรุงใหม่ 7. เสริมสร้างพัฒนาการเมืองการปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง 8. การบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนตาม หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด

13 การถ่ายทอดขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ สู่ระดับแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ระดับการถ่ายทอด ระดับ การถ่ายทอด ขุมทรัพย์ สมเด็จ พระนารายณ์ การบริหารงาน กลุ่มภารกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงด้านบริหารจัดการ เกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวการศึกษาสังคมน่าอยู่มั่นคงการบริการ โกษาเหล็ก โกษาปานมหาราชครูโหราธิบดีทองกีบม้ามโหสถเดอร์รามา วิชาเยนธ์ แหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองน่าอยู่ 3. พัฒนา ระบบ การศึกษา และแหล่ง เรียนรู้ที่มี คุณภาพ 1. พัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า ทาง เศรษฐกิจ จังหวัด 4. เพิ่มประ สิทธิ ภาพ การ ท่องเที่ยว อย่างมี ประสิทธิผล 5. พัฒนา สังคม คุณภาพ 6. บริหาร จัดการ ทรัพยากร ธรรม ชาติ สิ่งแวดล้อม และ สภาพแวดล้ อมที่ยั่งยืน 7. เสริมสร้าง พัฒนา การเมืองการ ปกครองและ ความมั่งคง ของบ้านเมือง 8. การบริหาร จัดการภาครัฐ และ ภาคเอกชน ตามหลัก บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2. ปรับ โครงสร้าง การผลิต อาหาร ปลอดภัย

14 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 5. พัฒนาสังคมคุณภาพ 2. ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย ร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จังหวัด ปี 2551- 2554 พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 46 แผนพัฒนา ภาคกลาง นโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐธรรมนูญ 50 ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน 50 “แหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองน่าอยู่” วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ SWOT เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง บริหารจัดการ เทคโนโลยี 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล 7. เสริมสร้างพัฒนาการเมืองการปกครองและความมั่นคงของบ้านเมือง 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด

15 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก กลุ่มภารกิจ 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐาน 2. ส่งเสริมสนับสนุนพาณิชย์ การค้า และบริการ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน 1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการชุมชนและ SME เศรษฐกิจ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและมี การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 51-54 1. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดการค้าและบริการ และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 4. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน 5.

16 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย เป้าประสงค์ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อผลผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน กลยุทธ์หลัก กลุ่มภารกิจ เศรษฐกิจ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 51-54 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเกษตรกรที่ ลดการใช้สารเคมีในการผลิตทาง การเกษตร 3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตการเกษตรที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน 5. 3. พัฒนาความเชื่อมโยง และหาช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค

17 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป้าประสงค์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 3. พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสทางเลือกอาชีพใหม่เพื่อการดำรงชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อสอดคล้องวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชน กลยุทธ์หลัก สังคม กลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 51-54

18 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ กลยุทธ์หลัก เศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 51-54 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 2. พัฒนาบุคลากร บริการ และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ และขยายโอกาสด้านการตลาด

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสังคมคุณภาพ เป้าประสงค์ 2. บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 1. พัฒนาศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก สังคม กลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 51-54 1 3. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. พัฒนาแรงงาน การมีงานทำและสวัสดิการ 5. เสริมสร้างหลักประกันสังคม

20 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ 1. การพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 3. การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม 2. การอนุรักษ์ การป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ กลยุทธ์หลัก สังคม กลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 51-54 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การเพิ่มจำนวนฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ 3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5. ระดับความสำเร็จในการควบคุมคุณภาพน้ำ และขยะมูลฝอยของเทศบาล 4. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง

21 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง เป้าประสงค์ 1. พัฒนาและส่งเสริมการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลยุทธ์หลัก มั่นคง กลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 51-54 1 4. เสริมสร้างความมั่นคงภายในอย่างสมานฉันท์

22 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป้าประสงค์ 1. การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาจังหวัด 3. ส่งเสริมหลักคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและผู้ประกอบการที่ดี 2. การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์หลัก บริหารจัดการ กลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 51-54 1 4. บริหารจัดการงบประมาณจังหวัดแบบมุ่งเน้นผลงาน 5. ส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

23 อ.เมือง, อ.พัฒนานิคม อ.ชัยบาดาล, อ.ลำสนธิ อ.ท่าหลวง อ.โคกเจริญ, อ.หนองม่วง อ.สระโบสถ์ อ.โคกสำโรง, อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธินฯ) ปลัดจังหวัดรอง ผอ.กอ.รมน. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายคำนึงฯ) ทีมตำบล พื้นที่ คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี (เลขานุการ ก.พ.จ.) หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง,ส่วนท้องถิ่น,องค์กรภาคประชาชน ประจำจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ประธาน ก.พ.จ.) กลุ่มภารกิจสังคมกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธินฯ) กลุ่มภารกิจบริหารจัดการกลุ่มภารกิจมั่นคง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายคำนึงฯ) ทีมงานตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการประจำอำเภอ, ผู้แทน อปท. (ผู้นำ อบต. เทศบาล), ผู้นำศาสนา, ผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน,ผู้นำกลุ่มอาชีพ, ผู้นำวัฒนธรรม, อาสาสมัครภาคประชาชนในตำบล, ผู้นำสตรี เด็ก และเยาวชน, องค์ชุมชน, ปราชญ์ชาวบ้าน,ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มภารกิจสังคม กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ กลุ่มภารกิจมั่นคง นายอำเภอ (ประธาน ก.พ.อ.) ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน อำเภอ คณะธรรมาธิบาลจังหวัด ภารกิจ พื้นที่ จังหวัด ตำบล

24 ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 4 ปี (2551-2554) จัดทำแผนพัฒนาและคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2552 27 ธ.ค. 50 เลขานุการกลุ่มภารกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนด กรอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2551-2554 2-9 ม.ค. 51 กลุ่มภารกิจประชุมภายในกลุ่มเพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3 ม.ค. 51 ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน และกำหนดภารกิจที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน 10 ม.ค. 51 กลุ่มภารกิจจัดทำรายละเอียดให้จังหวัดจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในภาพรวม 11-17 ม.ค. 51 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 18 ม.ค. 51 ส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้อำเภอและกลุ่มภารกิจประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำแผนงานปฏิบัติราชการ 4 ปีให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดลพบุรี 18-24 ม.ค. 51 อำเภอและกลุ่มภารกิจส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) พร้อมแผนพัฒนาและคำของบประมาณประจำปี 2552 25 ม.ค. 51 5 ก.พ. 51 8 ก.พ. 51 นำเข้าที่ประชุม กบจ. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนพัฒนาและคำของบประมาณประจำปี 2552 จัดส่งยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีและคำของบประมาณ ให้กระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ สำนักงานจังหวัดจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในภาพรวม


ดาวน์โหลด ppt พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบนกลุ่ม 3.2 (ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google