งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ทีซิส คอนเซาท์ จำกัด. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การที่ จะดำเนินการและกำหนดนโยบายตามหลักธรรมา ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ทีซิส คอนเซาท์ จำกัด. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การที่ จะดำเนินการและกำหนดนโยบายตามหลักธรรมา ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ทีซิส คอนเซาท์ จำกัด

2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การที่ จะดำเนินการและกำหนดนโยบายตามหลักธรรมา ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่ละ องค์การจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ และ มาตรการหรือโครงการ เพื่อให้บรรลุผลตาม นโยบายขององค์การ ความหมาย 2

3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน องค์การ ด้าน องค์การ 3

4 ส่งเสริมความก้าวหน้า ในอาชีพแก่บุคลากร ตามหลักความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นธรรม เสมอภาคและชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดระบบ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงาน มุ่งมั่นให้บริการ ผู้รับบริการอย่าง เท่าเทียมกันและ เป็นธรรม ยึดมั่นในหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมนโยบาย 4 ด้าน 4

5  นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นโยบายด้านองค์การ  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นโยบายด้านองค์การ  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 1. นโยบายหลัก 4 ด้าน 2. แนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายหลักแต่ละด้าน องค์ประกอบสำคัญในนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี 5

6 องค์ประกอบของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (เพิ่มเติม – เป็นทางเลือก) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมหลัก (Core Values) โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมหลัก (Core Values) โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 3. ข้อมูลองค์การ หลักการ วัตถุประสงค์* หลักการ วัตถุประสงค์* 4. หลักการและวัตถุประสงค์ 6

7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลัก ธรรมาภิบาลสากล ค่านิยมหลัก ขององค์การ 1. การมีส่วนร่วม 2. นิติธรรม 3. ความโปร่งใส 4. การตอบสนอง 5. การมุ่งเน้นฉันทามติ 6. ความเสมอภาค / ความเที่ยงธรรม 7. ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล 8. ภาระรับผิดชอบ 9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศให้ทุกเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร เป็นองค์กรหลักในการวาง และจัดทำผังเมืองและ พัฒนาเมือง ด้วยการกำหนด สนับสนุนและกำกับให้งาน ด้านการผังเมือง ด้านอาคาร และด้านช่างมีมาตรฐาน ทางวิชาการที่สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการ ของสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ไม่เลือกปฏิบัติ 3. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 4. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 5. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน นโยบายการ กำกับดูแล องค์การ ที่ดี 7

8 การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ ความคล่องตัว ความคล่องตัว การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ค่านิยม ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน องค์การ ด้าน ผู้ปฏิบัติงาน 8

9 ค่านิยมหลัก ขององค์การ ธรรมาภิบาล มาตรการ / โครงการ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี นโยบายหลัก 4 ด้าน พันธกิจ วิสัยทัศน์ แนวทาง ปฏิบัติ การจัดทำ 9

10 การวางนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ค่านิยมหลัก ขององค์การ ธรรมาภิบาล ด้านรัฐ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้านองค์การด้านผู้ปฏิบัติงาน ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ ส่วนเสีย นโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี แนวทางปฏิบัติ มาตรการ / โครงการ ประเมินผล 10

11 นโยบายหลัก 4 ด้าน 1. ด้านรัฐ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 2. ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ด้านองค์การ 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน นโยบายหลัก 4 ด้าน 1. ด้านรัฐ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 2. ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ด้านองค์การ 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติ 1.ด้านรัฐ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 2.ด้านผู้รับบริการและ ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำหลักเกณฑ์และ รูปแบบการให้บริการที่มี มาตรฐาน ฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการบริการที่ดี 3.ด้านองค์การ มีการประเมินความเสี่ยง ในโครงการลงทุนทุก โครงการ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศการ ทำงานอย่างมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ พนักงานแสดงความ คิดเห็น แนวทางปฏิบัติ 1.ด้านรัฐ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 2.ด้านผู้รับบริการและ ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำหลักเกณฑ์และ รูปแบบการให้บริการที่มี มาตรฐาน ฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการบริการที่ดี 3.ด้านองค์การ มีการประเมินความเสี่ยง ในโครงการลงทุนทุก โครงการ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศการ ทำงานอย่างมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ พนักงานแสดงความ คิดเห็น มาตรการ/ โครงการ 1.โครงการส่งเสริม เทคโนโลยีสะอาด โดย 2.โครงการรณรงค์ กันทำความดีเพื่อ ส่งเสริมการทำตน เป็นแบบอย่างที่ดี มาตรการ/ โครงการ 1.โครงการส่งเสริม เทคโนโลยีสะอาด โดย 2.โครงการรณรงค์ กันทำความดีเพื่อ ส่งเสริมการทำตน เป็นแบบอย่างที่ดี ตัวอย่าง: นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด การนำไปปฏิบัติและ ประเมินผล ขออนุมัติและประกาศใช้ การนำไปปฏิบัติให้เกิดผล ติดตามประเมินผล เสริมสร้างความเข้าใจ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบทั่วกัน บริษัทมีเจตจำนงที่จะ ประกอบธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม บริษัทจะให้บริการที่มี คุณภาพ มาตรฐานและ สุภาพอ่อนน้อม บริษัทตระหนักในคุณค่า ทรัพยากรมนุษย์ โดย ส่งเสริมบรรยากาศการ ทำงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริม ให้พนักงานมี จิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการคัดแยกขยะ มูลฝอยและของเสีย จากกรมและร้านอาหาร มาตรการการใช้ไฟฟ้า และน้ำเพื่อลดภาวะ โลกร้อน _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ บริษัทมีความมุ่งมั่นทีจะ บริหารความสมดุล ระหว่างความเสี่ยงและ ผลตอบแทน 11

12 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายหลัก - สำนักงานปลัดฯ จะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่ เป็นเลิศ ตัวอย่าง แนวทางปฏิบัติ 1. พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อ ให้บริการรวดเร็วและถูกต้อง โครงการ e-customer S S ervice Mind การมีจิตมุ่ง บริการ 12

13 ตัวอย่าง Corporate Ethics ของมหาวิทยาลัย องค์การ ต่อพนักงาน แนวทางปฏิบัติ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางปฏิบัติ ต่อผู้รับบริการ แนวทางปฏิบัติ ● การนำความรู้สู่สังคม เพื่อเป็นการเตือนสติและแนวทาง แก้ปัญหาสังคม ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) นำความรู้สู่สังคม ( พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ) ● มุ่งรับผิดชอบ ดูแล ร่วมมือ แก้ไข และส่งเสริมให้เกิด ความเข้มแข็งของชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ● จัดระบบการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นกลไกรอง รับการพิทักษ์คุ้มครองการใช้ประโยชน์และการพัฒนาต่อ ยอดทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันและ ประเทศชาติในระยะยาว (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ● ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคมทั้งในระดับชาติและ ระดับท้องถิ่น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ● ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, เชียงใหม่) ● พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมให้สอด คล้องกับความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ● พัฒนาโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลให้แข็งแกร่ง และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ● การบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เชียงใหม่) มหาวิทยาลัย 13

14 วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ 1. 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ 1. 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ 1. 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 14

15 วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ 1. 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ 1. 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ 1. 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลักขององค์การ โครงการ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วัฒนธรรม องค์การ เก่ง + ดี 15

16 ขั้นตอนการจัดทำ ขั้นตอนการ เตรียมการ ขั้นตอนการ เตรียมการ 2. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 1. กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 1. กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขั้นตอนการจัดทำร่าง นโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี ขั้นตอนการจัดทำร่าง นโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี 6. ขออนุมัติและการประกาศใช้ 7. กระบวนการที่จะนำไปปฏิบัติ ให้เกิดผล ขั้นตอนการนำ ไปปฏิบัติและ ประเมินผล ขั้นตอนการนำ ไปปฏิบัติและ ประเมินผล 4. กำหนดร่างนโยบายหลัก 4 ด้าน 3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ 3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ 5. กำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้ นโยบายหลัก 4 ด้าน 16

17 ค่านิยมหลัก ขององค์การ ธรรมาภิบาล มาตรการ / โครงการ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี นโยบายหลัก แนวทาง ปฏิบัติ วิเคราะห์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ กระบวนงาน ภาพรวมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Acceptable Level SP 7 มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลตนเองที่ดี และนำแผนดังกล่าวมาปฏิบัติ LD 5 ผู้บริหารส่วนราชการได้ดำเนินการ ตามนโยบายในการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) โดยการ สื่อสาร และแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของ ผู้บริหาร ไปยังบุคลากรการเพื่อให้นำไป ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้ง จัดทำโครงการรองรับนโยบายในแต่ละ ด้านอย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับที่ยอมรับได้ “Acceptable Level” แนวทางการดำเนินการระดับการประเมิน PMQA 7 หมวด การวัดผล ปี 2552 หมวด 1-2 17

18 18 ประโยชน์ของการจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 1. เพื่อส่งเสริม ธรรมาภิบาลใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรม 2. เพื่อเป็นกรอบการ ดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลและ ค่านิยมขององค์การ 3. เพื่อให้การดำเนิน งานของภาครัฐเป็น ที่ศรัทธา มั่นใจและ ไว้วางใจจากประชา ชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้งเป็น ที่ยอมรับในระดับ สากล

19 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัติงาน 19 โครงการคลองสวย น้ำใส จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพและ รักษามาตรฐานการให้บริการ ประชาชน - จัดสิ่งอำนวยความสะดวก - ดำเนินกิจกรรม 5 ส. โครงการพัฒนาศักยภาพการ บริหารราชการจังหวัด ( การ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ) โครงการพัฒนาสมรรถนะ หลักของข้าราชการ

20 ถาม – ตอบ ขอบคุณครับ E-mail : center@tsisconsult.com 20


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ทีซิส คอนเซาท์ จำกัด. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การที่ จะดำเนินการและกำหนดนโยบายตามหลักธรรมา ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google