งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) KICK OFF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) KICK OFF."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) KICK OFF

2 2 วัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 3. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

3 3 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

4 4 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การให้ ความ สำคัญกับ ผู้รับ บริการ และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1. เกิดประโยชน์ สุขของ ประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของ รัฐ 3. ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 4. ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภารกิจ ของ ส่วน ราชการ 6. อำนวยความ สะดวก ให้กับประชาชน 7. ประเมินผลการ ปฏิบัติ ราชการ พรฎ. ความเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546

5 5 บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) 1 ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง 2 สร้างแผนปรับปรุง 3 ดำเนินการปรับปรุง 4 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

6 6 สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4

7 7 วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมให้ส่วน ราชการนำร่องเข้าสู่การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างความพร้อมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพ การบริหาร จัดการภาครัฐ

8 8 ประโยชน์ที่หน่วยงานนำร่องจะ ได้รับ ได้เรียนรู้ระบบการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ก่อนหน่วยงานอื่น ได้รับทราบสภาพองค์กรในปัจจุบัน ทราบจุดอ่อน และ โอกาสในการปรับปรุงขององค์กร เพื่อการปรับปรุง พัฒนาตนเอง (Improvement Action Plan) ได้เอกสารรายงานการดำเนินการบริหารจัดการของ องค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพ (Application Report)

9 9 3. ขั้นทบทวนผลการ ดำเนินงานโครงการ ขั้นตอนและการดำเนินงาน 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นตอนดำเนินการ เข้าพบฝ่ายบริหาร จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ปูพื้นฐานให้คณะทำงาน แบ่งกลุ่มทำ Workshop 6 กลุ่ม Workshop 12 ครั้ง ทบทวนการเขียนรายงาน ทบทวนการประเมินหาจุดแข็งและ โอกาสในการปรับปรุง สรุปผลการดำเนินงาน

10 10 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนิน โครงการ การเขียนเอกสารรายงานผลการ ดำเนินการเบื้องต้น (First Draft Application Report) ประเมินเนื้อหาในเอกสารรายงาน เนื้อหาวิธีการดำเนินการเบื้องต้น (Mock Assessment) ตรวจสอบความเชื่อมโยง ระหว่างหมวด และ เพิ่มเติมข้อมูลที่ขาด หายไป จัดลำดับความสำคัญโอกาสใน การปรัปปรุง จัดทำแผนการ ปรับปรุง นำเสนอ Steering Committee เอกสารรายงานเนื้อ ผลการดำเนินการ (Application Report) รายงานจุด แข็งและโอกาส ในการปรับปรุง W 1-6 W 7- 8 W 9-10 W 11-12

11 11 ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนที่ 1เดือนที่ 2เดือนที่ 3เดือนที่ 4 WK1WK1 WK2WK2 WK3WK3 WK4WK4 WK1WK1 WK2WK2 WK3WK3 WK4WK4 WK1WK1 WK2WK2 WK3WK3 WK4WK4 WK1WK1 WK2WK2 WK3WK3 WK4WK4 ขั้นตอนการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 ครั้ง การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2-3 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4-6 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 7-8 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 9-10 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 11-12 คณะทำงานนำเสนอแผนการปรับปรุงต่อ Steering Committee

12 12 สรุปประโยชน์และ Output จากการ ดำเนินโครงการ เอกสารรายงาน เนื้อหาวิธีการ ดำเนินการ (Application Report) รายงานจุดแข็งและ โอกาสในการ ปรับปรุง (Strength and Opportunities for Improvement) แผนการ ปรับปรุง (Improvem ent Plan) เรียนรู้ระบบการพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ รู้สภาพองค์กรใน ปัจจุบัน เรียนรู้วิธีการเขียน เอกสารรายงานผลการ ดำเนินการ (Application Report) และสามารถแก้ไข เพิ่มเติม เรียนรู้วิธี กำหนดแผนการ ปรับปรุงภายใน

13 13 ส่วนราชการประจำอำเภอ ส่วนราชการอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอ สนง. พัฒนาชุมชน อำเภอ สนง. สัสดีอำเภอ สนง.สาธารณสุข อำเภอ สนง. เกษตรอำเภอ - สำนักพระพุทธศาสนา - วัฒนธรรม - ท้องถิ่น - ป่าไม้ - การศึกษานอกโรงเรียน - โรงพยาบาล - ตำรวจภูธร - หมวดการทาง - สรรพากร - การป้องกันและรักษาป่า ฯลฯ

14 14 คณะกรรมการบริหาร (Steering Committee) คณะทำงาน (Working Team) หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 ให้คำปรึกษา/สนับสนุน กำกับติดตาม จัดสรรทรัพยากร สื่อสารทั้งองค์กร รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน ประเมินองค์กร จัดทำแผนปรับปรุง หน้าที่

15 15 แนวทางการจัดตั้ง Steering Committee ระดับจังหวัด ผู้บริหารสูงสุด (ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO) ผู้บริหารสูงสุด (ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO) ผู้บริหารระดับรอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้บริหารระดับรอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) หัวหน้าสำนักงาน จังหวัด ผู้บริหารระดับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (CCO) ผู้บริหารระดับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (CCO) หน้าที่ : สนับสนุน Working Team ในการดำเนินการ จัดสรรทรัพยากร สำหรับดำเนินการตามแผนปรับปรุง และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึง ความสำคัญของการใช้เกณฑ์มาปรับปรุงองค์กร ประธาน รองประธาน นายอำเภอ (เลขานุการ) นายอำเภอ (เลขานุการ)

16 16 แนวทางการจัดตั้ง Working Team ระดับจังหวัด หน้าที่ : จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรพร้อมกับประเมินองค์กรด้วยตนเอง และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ Category Champion 1..2..3..4..5..6 หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ Category Champion 1..2..3..4..5..6 Members รองประธาน Steering Committee (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ทำหน้าที่ ประธาน Working Team นายอำเภอ ทำหน้าที่รองประธาน Working Team เลขานุการ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย (เลขานุการ) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย (เลขานุการ)

17 17 หมวด 1 การนำองค์กร รองผู้ว่า/นายอำเภอเลขานุการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ แผนงานจังหวัด/อำเภอ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหน.ส่วนราชการ/ภารกิจ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ แผนงานจังหวัด/อำเภองานเทคโนโลยีการเจ้าหน้าที่ หมวด 5 การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคลการเจ้าหน้าที่ หมวด 6 การจัดการกระบวนการหน.ส่วนราชการ/ภารกิจ องค์ประกอบ Working Team

18 18 www.ftpi.or.th สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.tqa.or.th รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award www.quality.nist.gov Malcolm Baldrige National Quality Award แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) KICK OFF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google