งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) Workshop 12 จัดทำแผนปรับปรุง: โครงการพัฒนาคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) Workshop 12 จัดทำแผนปรับปรุง: โครงการพัฒนาคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) Workshop 12 จัดทำแผนปรับปรุง: โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) Workshop 12 จัดทำแผนปรับปรุง :

2 2 กำหนดการ 6 กันยายน 2549 0900 – 0930 บรรยายกระบวนการจัดทำแผนปรับปรุง 0930 – 1200 workshop จัดทำแผนปรับปรุงที่เลือกเป็นตัวอย่าง 1300 – 1700 นำเสนอแผนปรับปรุง

3 3 1. ระบบการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้รับบริการ 3. ระบบรับ ฟังความ คิดเห็น ผู้รับบริการ 5. ระบบการนำ ความคิดเห็นของ ผู้รับบริการไป ปฏิบัติ 4. มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน ชัดเจน 14. คัดเลือกและ ปรับปรุงกระบวนการ สร้างคุณค่าและ สนับสนุนอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง 11. ทบทวนการจัดวาง ทิศทางองค์กรและ กระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ 12. แผนทรัพยากรบุคคล ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 6. สำรวจ / วิเคราะห์ / ประมวลผล ความต้องการ ของบุคลากร 10. ระบบ การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน ของ บุคลากร 7. สำรวจความ คิดเห็นด้าน จริยธรรมกับ ผู้รับบริการทั้ง ภายในและ ภายนอก 15. ประเมินผลและ ปรับปรุงระบบการ กำกับดูแลตนเอง 9. ระบบการ ทบทวนผลการ ดำเนินงานเพื่อ การเรียนรู้และ ปรับปรุงงาน 8. ระบบ ติดตาม ข้อมูล พร้อมใช้ งานและ ทันสมัย 16. กำหนด แนวทางและ หลักเกณฑ์ใน การสนับสนุน ชุมชนที่สำคัญ 2. กระบวนกา รสื่อสาร ภายใน 13. การ ประเมินผ ลการ จัดการ ความรู้ เป็นงาน ต่อเนื่องกัน มี ความสัมพันธ์ กัน ภาพรวม Vital Few

4 4 การจัดทำแผนการปรับปรุง  แผนการปรับปรุงที่ได้จาก Workshop อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของ Vital Few  แผนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ (Completed Plan) - มีรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ  แผนสำหรับการวางแผน (Plan for Plan) - ทีมที่รับผิดชอบโครงการจะต้องกำหนดรายละเอียดของ แผนในภายหลัง  แผนสำหรับวิเคราะห์ขั้นต่อไป (Investigation plan) - กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา, การวิเคราะห์ Cost-Benefit

5 5  ชื่อโครงการ (ตามหัวข้อ Vital few)  วัตถุประสงค์ (Objective)  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Measurement of success)  กิจกรรมหลัก (Key deliverables, Main tasks and milestones)  เทคนิควิธีการ (Methodology to be used)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (participants, sponsor, team members, others to be kept informed)  กำหนดเวลา (Timetable)  Dependencies (inputs, tools, support…) Outline Template for Improvement Plan

6 6  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการปรับปรุง  ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ‘Fix’ and ‘Improvement’ แผนการปรับปรุงอาจต้องประกอบด้วย ทั้งการบรรเทาปัญหาระยะ สั้นและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในระยะยาว  ทำอย่างไรจึงจะให้การปรับปรุงนั้นส่งผลอย่างยั่งยืน - การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดที่ชัดเจน การจัดทำแผนการปรับปรุง

7 7 ประเด็น FixImprovement กระบวนการวางแผน ล่าช้าและยุ่งยาก รวมทั้งไม่ช่วยให้แต่ ละหน่วยงาน สอดคล้องกัน จัด workshop เพื่อ ทบทวนและทำให้ แผนงานของแต่ละ หน่วยงานสอดคล้อง กัน จัดให้มีทีมข้ามสาย งาน (cross- functional team) เพื่อทบทวนและ ออกแบบกระบวนการ วางแผน รวมทั้งจัดให้ มีการอบรมที่จำเป็น มีผู้จัดการเป็นจำนวน มากขาดทักษะที่ จำเป็นสำหรับการ บริหารคน ระบุผู้จัดการที่ต้อง เพิ่มทักษะและจัดให้มี การอบรม ปรับเปลี่ยนระบบการ พัฒนาผู้บริหาร เพื่อให้มีทักษะที่ จำเป็น - เครื่องมือใน การประเมินและการ ให้การฝึกอบรม สำหรับผู้จัดการ และ ผู้ที่จะได้รับการเลื่อน ตำแหน่ง ขาดข้อมูลเชิง ปริมาณเกี่ยวกับความ พึงพอใจของ บุคลากร ขยายหน่วยงาน การตลาดเพื่อจัดการ สำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าทุกกลุ่ม จัดสร้างระบบการ สำรวจ, การประชุม, และการวิเคราะห์ข้อ ร้องเรียนอย่าง สม่ำเสมอเพื่อรับ ข้อมูลป้อนกลับจาก ลูกค้า การระบุวัตถุประสงค์ของแผนปรับปรุง

8 8  การปรับปรุงมีหลายแบบ มีตั้งแต่  ‘การกำหนดนโยบายใหม่’ ไปจนถึง ‘การปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงาน’  ‘รู้ขั้นตอนโดยละเอียด’ หรือ ต้อง ‘คาดการณ์สิ่งที่ยังไม่รู้ (Predictable to unknown)’  ‘ใช้ผู้ที่รู้งานเพียง 1-2 คน’ หรือต้องใช้ ‘Cross functional team’ การเลือกเทคนิควิธีการ (Methodology) ที่เหมาะสม

9 9  จัดทำกระบวนการทำงานแบบใหม่ (Developing a new process)  ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ (Improving an existing process)  แก้ไขปัญหา (Solving a problem) กรอบแนวทางในการกำหนดแผน ปรับปรุง

10 10 วัตถุประสงค์ของการ ปรับปรุง เทคนิควิธีการวิธีการและเครื่องมือ ทางการจัดการอื่นๆที่ นำมาสนับสนุน เพื่อออกแบบกระบวนการ ‘ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกสู่ตลาด ’ ใหม่ให้ สามารถลดรอบเวลา (cycle times) ได้ 30% ถึง 50% ปรับปรุง กระบวนการ ทำงานที่มีอยู่ (Process improvement) วิเคราะห์ กระบวนการโดยเรียง ตามลำดับเวลา (Time-based process analysis) เพื่อจัดทำระบบการ จัดการข้อร้องเรียนซึ่งมี การจัดหมวดหมู่, วิเคราะห์ และตอบสนองต่อข้อ ร้องเรียนของลูกค้าใน ลักษณะที่ควบคุมได้และ ทันเวลา จัดทำ กระบวนการ ทำงานแบบใหม่ (Process development) ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล (Database design) เพื่อลดความถี่ของความ บกพร่องขณะใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ xyz ตามลำดับ ความสำคัญ แก้ไขปัญหา (Problem solving) Root cause analysis ทบทวนนโยบายการให้ เครดิตสำหรับข้อร้องเรียน แต่ละประเภทของลูกค้า เพื่อสร้างความภักดีของ ลูกค้า ขั้นตอนการ ทบทวนนโยบาย (Company specific) Focus group ทำ การทบทวนนยบายที่ เสนอขึ้นมา ตัวอย่างการเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงที่ เหมาะสม

11 11 Problem solving: typical steps Define the problem Identify possible causes Gather data, analyze and determine root causes Generate possible solutions Select, test, and verify best solutions Plan for implementatio n Implement the plan Verify that solutions were effective

12 12 Process improvement: typical steps Identify process outputs Identify customers Understand customer needs, priorities, and view of performance Understand the current process Select measurement s Identify main performance gaps and process shortcomings Devise, test, and implement process improvements (using problem solving) Verify that improvemen ts were effective Monitor ongoing process performance

13 13 Process Development: typical steps Define improvemen t goals (in terms of process performance ) Define required process outputs Define a process capable of achieving performance goals Verify feasibility and performance gains (e.g., through pilots, testing) Plan for implementation (typically a major transition) Implement the plan Monitor the transition plan and the performance gains Monitor ongoing process performance

14 14 Workshop ฝึกจัดทำแผน ปรับปรุง กลุ่ม 1 ทำแผน ‘ กระบวนการสื่อสารภายใน ’ ( อันดับ 2) กลุ่ม 2 ทำแผน ‘ พัฒนาระบบการทบทวนผลการดำเนินงาน ’ ( อันดับ 9) กลุ่ม 3 ทำแผน ‘ พัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้รับบริการ ’ ( อันดับ 1) กลุ่ม 4 ทำแผน ‘ พัฒนาระบบติดตามข้อมูลให้พร้อมใช้งาน และทันสมัย ’ ( อันดับ 8) กลุ่ม 5 ทำแผน ‘ การสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ / ประมวลผล ด้านบุคลากร ’ ( อันดับ 6) กลุ่ม 6 ทำแผน ‘ ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ’ ( อันดับ 4)


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) Workshop 12 จัดทำแผนปรับปรุง: โครงการพัฒนาคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google