งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการประกัน คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล พื้นฐาน และบริหารการ พยาบาล 23 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการประกัน คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล พื้นฐาน และบริหารการ พยาบาล 23 เมษายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการประกัน คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล พื้นฐาน และบริหารการ พยาบาล 23 เมษายน 2556

2 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ภาควิชาการพยาบาล พื้นฐานและบริหารการ พยาบาล

3 1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของสถาบันฯ - ดำเนินงาน QA สอดคล้องกับ QA วพ. - มีปฏิทินการประกันคุณภาพของ ภาควิชาฯ - กำหนดเกณฑ์เป้าหมาย QA ของ ภาควิชาฯ ปรับเกณฑ์ - มอบหมายผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้ หมุนเวียนผู้รับผิดชอบ - มอบหมายทุกคนเป็นผู้ตรวจใน ภาควิชาฯ

4 4. มีการดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่ ครบถ้วน - มีการกำหนดแผนการ ดำเนินงาน QA ภาควิชา ฯ และ ติดตามการดำเนินงาน ตาม เกณฑ์สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ - นำ PDCA มาใช้ในการ ดำเนินงาน QA - นำผลการตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา มา พิจารณาวางแผน

5 5. มีการนำผลการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ ทำงานและส่งผลให้มีการพัฒนา ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ แผนยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ภาควิชาฯ นำผลการ ประเมินคุณภาพภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2553 กำหนด เกณฑ์เป้าหมายการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2554, 2555

6 ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจำที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกปริญญาเอก 3 คน รอสอบ 1 คน กลับมาทำงาน - มีแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ในระดับปริญญาเอก และตำแหน่ง วิชาการที่ชัดเจน รายรวม รายบุคคล - เตรียมตัวก่อนสอบ ลดภาระงาน - กำกับให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้หลักพี่น้อง ให้กำลังใจ ผู้เรียนรับรู้หน้าที่ _ ติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง

7 ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไก การจัดการเรียนการสอน - รับผิดชอบทั้งหมด 8 รายวิชา - จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน และนอกห้องเรียน

8 ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการ จัดการเรียนการสอน - จัดการเรียนการสอนที่ หลากหลาย - มีผลการดำเนินครบทุกเกณฑ์ มาตรฐาน - มีการทำ KM การเรียนการ สอนทั้ง วิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติ

9 ตัวเกณฑ์ 4.1 ระบบและ กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ -2555 ตีพิมพ์ 7 เรื่อง ตอบ รับรอตีพิมพ์ 2 เรื่อง - เตรียม Manuscript เพื่อ ตีพิมพ์ 4 เรื่อง - อภิปรายผล 4 เรื่อง - ส่งขอรับรองจริยธรรม 2 เรื่อง

10 กลยุทธ 4. ผู้นำเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ 4. อาจารย์เข้าร่วม TOR ของ วพ. 5. อาจารย์ร่วมรับรู้จุดที่ วพ. มี งานวิจัยน้อย 6. สรรหาวารสารที่จะลง ตีพิมพ์

11 กลยุทธ 1. กำหนดข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างอาจารย์กับหัวหน้า ภาควิชาฯในการสร้างงานวิจัย โดยทุกคนต้องถือครอง งานวิจัย 2. กำหนดในแผนภาควิชาฯ 3. ระบบพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูล กัน ช่วยอ่าน ช่วยแก้ กำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการประกัน คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล พื้นฐาน และบริหารการ พยาบาล 23 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google