งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการประกันคุณภาพ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการประกันคุณภาพ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการประกันคุณภาพ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
และบริหารการพยาบาล 23 เมษายน 2556

2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

3 -ดำเนินงานQA สอดคล้องกับQA วพ.
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบันฯ -ดำเนินงานQA สอดคล้องกับQA วพ. -มีปฏิทินการประกันคุณภาพของภาควิชาฯ กำหนดเกณฑ์เป้าหมายQAของภาควิชาฯ ปรับเกณฑ์ มอบหมายผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้ หมุนเวียนผู้รับผิดชอบ - มอบหมายทุกคนเป็นผู้ตรวจในภาควิชาฯ

4 4.มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
-มีการกำหนดแผนการดำเนินงานQA ภาควิชา ฯ และติดตามการดำเนินงาน ตามเกณฑ์สกอ.ทุกตัวบ่งชี้ -นำ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานQA -นำผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา มาพิจารณาวางแผน

5 5.มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ภาควิชาฯ นำผลการประเมินคุณภาพภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2553 กำหนดเกณฑ์เป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554, 2555

6 ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปริญญาเอก 3 คน รอสอบ 1 คน กลับมาทำงาน
-มีแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก และตำแหน่งวิชาการที่ชัดเจน รายรวม รายบุคคล -เตรียมตัวก่อนสอบ ลดภาระงาน กำกับให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้หลักพี่น้อง ให้กำลังใจ ผู้เรียนรับรู้หน้าที่ _ติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง

7 ตัวบ่งชี้2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
-รับผิดชอบทั้งหมด 8 รายวิชา -จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน

8 ตัวบ่งชี้2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
-จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย -มีผลการดำเนินครบทุกเกณฑ์มาตรฐาน -มีการทำ KM การเรียนการสอนทั้ง วิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติ

9 ตัวเกณฑ์ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-2555 ตีพิมพ์ 7 เรื่อง ตอบรับรอตีพิมพ์ 2 เรื่อง -เตรียมManuscript เพื่อตีพิมพ์ 4 เรื่อง -อภิปรายผล 4 เรื่อง -ส่งขอรับรองจริยธรรม

10 4.ผู้นำเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ 4.อาจารย์เข้าร่วม TOR ของ วพ.
กลยุทธ 4.ผู้นำเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ 4.อาจารย์เข้าร่วม TOR ของ วพ. 5.อาจารย์ร่วมรับรู้จุดที่ วพ.มีงานวิจัยน้อย 6.สรรหาวารสารที่จะลงตีพิมพ์

11 กลยุทธ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์กับหัวหน้าภาควิชาฯในการสร้างงานวิจัย โดยทุกคนต้องถือครองงานวิจัย กำหนดในแผนภาควิชาฯ ระบบพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยอ่าน ช่วยแก้ กำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการประกันคุณภาพ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google