งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 23 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 23 เมษายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 23 เมษายน 2556

2 วัตถุประสงค์ จัดหาประสบการณ์การเรียนรู้ตาม Requirement ของรายวิชา ภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้รับ ประสบการณ์ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่รายวิชากำหนด

3 ผลลัพธ์ นักศึกษาทุกคนได้รับ ประสบการณ์ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

4 แนวปฏิบัติที่ดี ประชุมคณะผู้สอนรายวิชาเพื่อทำความเข้าใจใน เรื่องประสบการณ์การเรียนรู้ของรายวิชา พิจารณาปัญหา / อุปสรรคในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะผู้พิจารณาแนวทางในการจัดประสบการณ์ ของรายวิชาให้นักศึกษาได้รับครบถ้วน โดย ผู้สอนจะพิจารณาแหล่งฝึกที่ต้องจัดหา ประสบการณ์แต่ละอย่าง และตกลงร่วมกัน เช่น รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 จะมีประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งด้าน อายุรกรรมและศัลยกรรม การพยาบาลเฉพาะ อย่าง

5 แนวปฏิบัติที่ดี ( ต่อ ) คณะผู้สอนด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมจะ แบ่งกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ โดยต้อง จัดหาประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ครบถ้วน ก่อนย้ายแหล่งฝึกจากศัลยกรรมเป็นอายุรก รรม 1 สัปดาห์ก่อนเปลี่ยนแหล่งฝึกจาก ศัลยกรรมเป็นอายุรกรรม จะให้นักศึกษา ตรวจสอบประสบการณ์ว่าได้ประสบการณ์ ครบถ้วนหรือไม่ในแหล่งฝึกด้านศัลยกรรม / อายุรกรรม

6 แนวปฏิบัติที่ดี ( ต่อ ) เมื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติถึงสัปดาห์ที่ 7 ประธานวิชา จะแจ้งให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกตรวจสอบ ประสบการณ์อีกครั้งว่านักศึกษาได้รับประสบการณ์ ครบถ้วนตามที่รายวิชากำหนดหรือไม่ เพื่อจะได้จัดหา ประสบการณ์ให้นักศึกษาให้ครบถ้วนในสัปดาห์ที่ 8 ในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ประจำ แหล่งฝึกจะตรวจสอบประสบการณ์ว่านักศึกษาได้รับ ครบถ้วนตามที่รายวิชากำหนดหรือไม่โดยดูจากการลง นามของอาจารย์ในสมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ป่วยที่ทำกรณีศึกษาผู้ใหญ่ / ผู้สูงอายุ ตามที่ระบุไว้ตามแหล่งฝึก จะจัดสลับ case study หรือ ให้นักศึกษาคนอื่นสลับทำ case study แทน โดย อาจารย์ประจำแหล่งฝึกจะประสานงานกับอาจารย์ใน แหล่งฝึกต่อไปในกรณีที่มีการสลับ case

7 แนวปฏิบัติที่ดี ( ต่อ ) ภาควิชาจะจัดทำแบบตรวจสอบประสบการณ์การ เรียนรู้ของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาลงบันทึกใน แต่ละสัปดาห์ กำหนดให้นักศึกษาส่งแบบตรวจสอบ ประสบการณ์ให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกก่อนขึ้น ฝึกปฏิบัติ 1 วันเพื่อให้อาจารย์ทราบว่านักศึกษา ได้รับประสบการณ์ใดแล้วบ้าง อาจารย์ประจำแหล่งฝึกจะลงนามในสมุดบันทึก ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในทุก สัปดาห์ของการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกทำบันทึกข้อความถึง ประธานวิชา สรุปประสบการณ์การเรียนรู้ที่ นักศึกษาได้รับเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานใน สัปดาห์ที่ 8 และ 16

8 แนวปฏิบัติที่ดี ( ต่อ ) ในกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการ ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ ต่ำ หรือคะแนนการปฏิบัติน้อยกว่า 45 คะแนน รวมทั้งนักศึกษาที่มีการปฏิบัติงาน ผิดพลาด รายวิชาฯ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง จะมี การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมให้ เหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งอาจารย์ประจำ แหล่งฝึกจะทำบันทึกข้อความรายงาน พฤติกรรม การจัดประสบการณ์เสริม และ ผลการติดตาม ถึงประธานวิชา ( หัวหน้า ภาควิชา ) มีรายงานในการประชุมรายวิชาฯ

9 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ภาควิชามีความมุ่งมั่นในการจัดหาประสบการณ์ การเรียนรู้ให้นักศึกษา มีการวางแผนการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการแจ้งเตือนคณะผู้สอนเป็นระยะในการจัดหา ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ตามที่รายวิชา กำหนด อาจารย์ติดตามการบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาในสมุดบันทึกอย่างเคร่งครัด

10 ปัญหาอุปสรรคที่พบและ วิธีแก้ไข นักศึกษาได้รับประสบการณ์แต่ไม่ได้ นำสมุดบันทึกประสบการณ์มาให้ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกลงนาม หรือลง นามไม่ครบถ้วนหรือ บันทึกไม่ถูกต้อง ได้แก้ไขโดยติดตามให้นักศึกษานำ สมุดมาแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนการสอบ OSCA


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 23 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google