งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาภาคปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาภาคปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาภาคปฏิบัติ
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 23 เมษายน 2556

2 วัตถุประสงค์ จัดหาประสบการณ์การเรียนรู้ตาม Requirement ของรายวิชาภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่รายวิชากำหนด

3 ผลลัพธ์ นักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

4 แนวปฏิบัติที่ดี ประชุมคณะผู้สอนรายวิชาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องประสบการณ์การเรียนรู้ของรายวิชา พิจารณาปัญหา/อุปสรรคในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะผู้พิจารณาแนวทางในการจัดประสบการณ์ของรายวิชาให้นักศึกษาได้รับครบถ้วน โดยผู้สอนจะพิจารณาแหล่งฝึกที่ต้องจัดหาประสบการณ์แต่ละอย่าง และตกลงร่วมกัน เช่น รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 จะมีประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งด้าน อายุรกรรมและศัลยกรรม การพยาบาลเฉพาะอย่าง

5 แนวปฏิบัติที่ดี(ต่อ)
คณะผู้สอนด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมจะแบ่งกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ โดยต้องจัดหาประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ครบถ้วน ก่อนย้ายแหล่งฝึกจากศัลยกรรมเป็นอายุรกรรม 1 สัปดาห์ก่อนเปลี่ยนแหล่งฝึกจากศัลยกรรมเป็นอายุรกรรม จะให้นักศึกษาตรวจสอบประสบการณ์ว่าได้ประสบการณ์ครบถ้วนหรือไม่ในแหล่งฝึกด้านศัลยกรรม/อายุรกรรม

6 แนวปฏิบัติที่ดี(ต่อ)
เมื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติถึงสัปดาห์ที่ 7 ประธานวิชาจะแจ้งให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกตรวจสอบประสบการณ์อีกครั้งว่านักศึกษาได้รับประสบการณ์ครบถ้วนตามที่รายวิชากำหนดหรือไม่ เพื่อจะได้จัดหาประสบการณ์ให้นักศึกษาให้ครบถ้วนในสัปดาห์ที่ 8 ในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกจะตรวจสอบประสบการณ์ว่านักศึกษาได้รับครบถ้วนตามที่รายวิชากำหนดหรือไม่โดยดูจากการลงนามของอาจารย์ในสมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ป่วยที่ทำกรณีศึกษาผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุตามที่ระบุไว้ตามแหล่งฝึก จะจัดสลับ case study หรือให้นักศึกษาคนอื่นสลับทำ case study แทน โดยอาจารย์ประจำแหล่งฝึกจะประสานงานกับอาจารย์ในแหล่งฝึกต่อไปในกรณีที่มีการสลับ case

7 แนวปฏิบัติที่ดี(ต่อ)
ภาควิชาจะจัดทำแบบตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาลงบันทึกในแต่ละสัปดาห์ กำหนดให้นักศึกษาส่งแบบตรวจสอบประสบการณ์ให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 1 วันเพื่อให้อาจารย์ทราบว่านักศึกษาได้รับประสบการณ์ใดแล้วบ้าง อาจารย์ประจำแหล่งฝึกจะลงนามในสมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกสัปดาห์ของการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกทำบันทึกข้อความถึงประธานวิชา สรุปประสบการณ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 8 และ 16

8 แนวปฏิบัติที่ดี(ต่อ)
ในกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ต่ำ หรือคะแนนการปฏิบัติน้อยกว่า 45 คะแนน รวมทั้งนักศึกษาที่มีการปฏิบัติงานผิดพลาด รายวิชาฯ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งอาจารย์ประจำแหล่งฝึกจะทำบันทึกข้อความรายงานพฤติกรรม การจัดประสบการณ์เสริม และ ผลการติดตาม ถึงประธานวิชา (หัวหน้าภาควิชา) มีรายงานในการประชุมรายวิชาฯ

9 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ภาควิชามีความมุ่งมั่นในการจัดหาประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษา มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการแจ้งเตือนคณะผู้สอนเป็นระยะในการจัดหาประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ตามที่รายวิชากำหนด อาจารย์ติดตามการบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในสมุดบันทึกอย่างเคร่งครัด

10 ปัญหาอุปสรรคที่พบและวิธีแก้ไข
นักศึกษาได้รับประสบการณ์แต่ไม่ได้นำสมุดบันทึกประสบการณ์มาให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกลงนาม หรือลงนามไม่ครบถ้วนหรือ บันทึกไม่ถูกต้อง ได้แก้ไขโดยติดตามให้นักศึกษานำสมุดมาแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนการสอบ OSCA


ดาวน์โหลด ppt การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาภาคปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google