งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภิรมย์ ลูกตาก 1. ก.ค.ศ.อนุมัติ ผอ.-ครูเชี่ยวชาญ19ราย นางจินดา เกษวงษ์รอด โรงเรียนบ้านตาก ประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ผลงานทางวิชาการ คือ 1.การพัฒนาหนังสืออีเลคทรอนิกส์ส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภิรมย์ ลูกตาก 1. ก.ค.ศ.อนุมัติ ผอ.-ครูเชี่ยวชาญ19ราย นางจินดา เกษวงษ์รอด โรงเรียนบ้านตาก ประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ผลงานทางวิชาการ คือ 1.การพัฒนาหนังสืออีเลคทรอนิกส์ส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภิรมย์ ลูกตาก 1

2 ก.ค.ศ.อนุมัติ ผอ.-ครูเชี่ยวชาญ19ราย นางจินดา เกษวงษ์รอด โรงเรียนบ้านตาก ประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ผลงานทางวิชาการ คือ 1.การพัฒนาหนังสืออีเลคทรอนิกส์ส่งเสริม ความเข้าใจในการอ่าน ชุดรู้รักษ์ท้องถิ่นเมืองตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 พร้อมคู่มือ ประกอบการใช้หนังสือ อีเลคทรอนิกส์และหนังสือ อีเลคทรอนิกส์ จำนวน 4 เรื่อง 2.เพลงประกอบการสอนสาระท้องถิ่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 พร้อมคู่มือการใช้ CD เพลงประกอบและรายงานการใช้เพลงประกอบการ สอนสาระท้องถิ่น

3 เงินวิทยฐานะ เดิมคาดว่า สิ้นต. ค. 54 นี้ ผู้ที่ได้เลื่อน วิทยฐานะจะได้รับเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ ใหม่เลย แล้วไปรอตกเบิกเดือนก. พ.55 ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว กล่าวคือ ทั้ง ค่าตอบแทนวิทยฐานะใหม่ และตกเบิกวิทย ฐานะต้องไปรับพร้อมกันในเดือน ก. พ.55 ผู้ที่ได้รับตกเบิกรอบนี้เดิมขอไปถึงผู้ที่ ได้รับคำสั่งถึงก. พ. 54 แต่ขณะนี้ลด เป้าหมายลงไปอีก จะได้ตกเบิกสำหรับ สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 ธ. ค.52 – 30 ก. ย.53 ขณะนี้ สนผ. ได้ รวบรวมข้อมูลผู้ที่ผ่านวิทยฐานะทั้งหมดถึง ปัจจุบันเพื่อขออนุมัติใช้งบกลางจาก คณะรัฐมนตรี คุณครูจะได้ไม่ต้องรอตกเบิก อีกต่อไปครับ

4 อัตราจ้าง สพฐ. มีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน เขตพื้นที่ฯทราบ เรื่อง การจ้างอัตรา จ้างตำแหน่งต่าง ๆ สรุปว่า จ้างต่อทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 ต. ค.54 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่า มีบางตำแหน่งที่ คณะรัฐมนตรี ชุด เดิมตัดออกไป แต่ สพฐ. ก็พยายาม ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมกลับมา อีก สำหรับเรื่อง ตำแหน่งถาวรของ น้องๆธุรการโรงเรียน ขณะนี้ ก. ค. ศ. ยังไม่อนุมัติ แต่ สพฐ. ก็พยายาม ต่อสู้ให้ต่อไป

5 ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลไลการขับเคลื่อน การศึกษา มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ วิสัยทัศน์ ภายใน ปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรง ประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและ ความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ พันธกิจ พัฒนา ยกระดับและจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีด ความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่ง คั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

6 กรอบแนวคิด 1. คำนึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน 2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการ เรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการ บริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันและยกระดับศักยภาพในการทำงาน ให้กับบุคลากรคนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับ สากล

7 เป้าหมาย 2 กรอบระยะเวลาของแผน หมายถึง ช่วงเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 2 ปี แรก หมายถึง พ.ศ. 2555-2556 (2012-2013) 2 ปี หลัง หมายถึง พ.ศ. 2557-2558 (2014-2015) 5 ภูมิภาคหลักของโลก หมายถึง ทวียุโรป ทวีปอเมริกา ทวีป ออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา เพื่อให้ คนไทย “รู้ศักยภาพเขา” 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ หมายถึง ศักยภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามหลัก ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ พื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้คน ไทย “รู้ศักยภาพเรา” 5 กลุ่มอาชีพใหม่ หมายถึง กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำนวยการ บริหารจัดการและการบริการ เพื่อให้คนไทย สามารถปรับตัว “เท่าทันและแข่งขันได้”

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคม อาเซียน/ประชาคมโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและ เครื่องมืออุปกรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ

9 โครงการสำคัญ (Flagship) 1. โครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 2. โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 3. โครงการกองทุนตั้งตัวได้ 4. โครงการครูคลังสมอง 5. โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 6. โครงการวิจัยศักยภาพพื้นที่ 7. โครงการปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน 8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 9. โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ 10.โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 11.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 12.โครงการเทียบระดับการศึกษา 13.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 14.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 15.โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย 16.โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ 17.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก 18.โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 19.โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่

10 กลไกการขับเคลื่อน 1.การเผยแพร่ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจใน 5 ภูมิภาค (โดย รมว.ศธ ร่วมกับผู้บริหาร ระดับสูงของ ศธ (ต.ค. – พ.ย. 54) 2.การจัดทำสื่อเผยแพร่ทุกรูปแบบ (ต.ค.54–ก.ย. 55) 3.การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิก ารทุก ระดับทั้งในและต่างประเทศ 4.การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีรมว.ศธ เป็นประธาน เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเลขานุการ

11 "วรวัจน์"ชูแนวคิด 1 จังหวัด 1 เขตมัธยม 1 เขตประถม เป็น “วรวัจน์” สั่ง สพฐ.ทบทวนการแบ่งเขตพื้นที่มัธยมและ ประถมใหม่ เพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้น ระบุ การแบ่ง สพม. 42 เขต และ สพป.175 เขต พบปัญหาในเรื่อง การบริหารจัดการ โดยเฉพาะ สพม.นั้น มีหลายเขตพื้นที่การศึกษาที่ มีการบริหารจัดการบริหารจัดการคร่อมกันอยู่หลายเขต ทำให้ จังหวัดเล็กหรือจังหวัดที่ไม่เป็นที่ตั้งของสำนักงานอาจจะถูกละเลย ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง จึงมีแนวคิดควรจะปรับ สพม.จากที่มี 42 เขต อาจจะปรับโดยให้ยึดเขตจังหวัด “ในส่วนของ สพป.ก็ให้ไปดูว่าเขตพื้นที่ใดที่มีพื้นที่การดูแลที่ กว้างใหญ่เกินไปจนเกิดความไม่เหมาะสม ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ก็ สามารถเสนอขอปรับลดหรือเพิ่มเขตพื้นที่ได้ เช่น ใน 1 จังหวัด มี สพป.เขต 1-2 อาจจะให้เหลือเพียงเขตเดียว หรือในส่วน สพม.จาก ที่กำหนดว่า 2 จังหวัดถือเป็น 1 เขตพื้นที่ อาจจะปรับให้เป็น 1 จังหวัดต่อ 1 เขตพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระจายของทรัพยากร และ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ”

12

13

14 จุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น 2.นำประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ 3.นำประเทศไทยไปสู่การเป็น ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่าง สมบูรณ์

15 อาเซียน ( ASEAN ) Association for South East Asian Nations หรือ ประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ลงนามกันที่วังสราญรมย์ เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ ในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง สังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของ ประเทศสมาชิก

16 ASEAN COUNTRIES Thailand Laos Vietnam Cambodia Malaysia Myanmar Brunei Philippine Indonesia Singapore แรกก่อตั้งปี 2510 มีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ต่อมา บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 เมื่อปี 2527 เวียดนาม ลำดับที่ 7 ในปี 2538 ลาวและพม่า เป็นพร้อมกันเมื่อปี 2540 และกัมพูชาเป็นสมาชิก ล่าสุด ปี 2542

17 สมาชิกอาเซียน : พม่า (สาขาผลิตภัณฑ์เกษตรและสาขาประมง) มาเลเซีย (สาขาผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ) อินโดนีเซีย (สาขายานยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้) ฟิลิปปินส์ (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) สิงคโปร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาสุขภาพ) ไทย (สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน)

18 อัตลักษณ์ของอาเซียน อาเซียนต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในหมู่ประชาชน ของตน เพื่อให้บรรลุชะตา เป้าหมาย และ คุณค่าร่วมกันของอาเซียน

19 คำขวัญของอาเซียน วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว

20 ASEAN at the Centre ASEAN External Relations ASEAN Centrality (ASEAN+6) +3 : จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น +6 : ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ (แล้วบวกอีกสาม)

21 ASEAN ก่อตั้งโดยปฏิญญา กรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510 ASEAN ก่อตั้งโดยปฏิญญา กรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510)

22 ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศภายนอก สาขาความร่วมมือของอาเซียน

23 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

24 เสาการเมือง ความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ เสาสังคม วัฒนธรรม การศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนทั้ง 3 เสาหลัก

25 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนไทย เพื่อสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เราจะเตรียมคนอย่างไร

26 2543 2563 โครงสร้างประชากรประเทศไทย ชายหญิงชายหญิง

27 THE ASEAN CHARTER Association of Southeast Asian Nations

28 แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Social-Cultural Community)

29  เส้นทางขนถ่ายสินค้า และการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เส้นทางการคมนาคมไร้พรมแดน

30 เส้นทาง “ ระเบียง เศรษฐกิจหนานห นิง - กรุงเทพฯ ” (R9) ระยะทาง ประมาณ 1,900 กว่า กิโลเมตร รายละเอียด เส้นทางเริ่มต้นจาก นครหนานหนิง -– กรุงฮานอย ( ถนน หมายเลข 1) จ. กวางบิงห์ ( ถนน หมายเลข 9) – ด่านสะหวันนะเขต – ด่านมุกดาหาร – จ. ขอนแก่น – กทม. เราเตรียม อะไรให้เด็ก

31 ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก- ตะวันตก East – West Economic Corridor

32 เราเตรียมอะไร ให้เด็กแล้วบ้าง?

33 เด็กไทยจะต้องรู้กี่ภาษา จึงอยู่รอดได้ในโลกวันนี้

34 เราเตรียมอะไรให้เด็กแล้วบ้าง?

35

36 แผนที่เส้นทาง ไฮสปีดเทรน คุนหมิง-สิงคโปร์

37 1.แพทย์ 2.วิศวกรรม 3.พยาบาล 4.ทันตแพทย์ 5.สถาปัตยกรรม 6.นักบัญชี 7.การสำรวจ สิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคือ แรงงานในระดับหัวกะทิ ของไทยจะหลั่งไหลไป ยังต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ ตำแหน่งที่น่าจะขาดแคลนบุคลากรในอนาคตคือ บัญชี

38  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน ประชาคมอาเซียน ในทุก มิติ  มีศักยภาพทั้งในด้าน ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และ ภาษาอังกฤษ / ภาษา อาเซียน เทคโนโลยี สารสนเทศ  มีระบบคิดแบบ สมานฉันท์ โดยไม่ลืม รากเหง้าความเป็นไทย : รู้จักความหลากหลาย และอยู่ร่วมกับความ หลากหลายอย่าง สมานฉันท์ การจัดการศึกษา รองรับการเป็น ประชาคมอาเซียน คนไทยที่ควรจะเป็น ASEAN Community ทิศทาง อาเซียน ทิศทาง ประเทศ ไทย ทิศทา งโลก การเตรียมความ พร้อมด้าน การศึกษาของปท. ในอาเซียน หลักสูตร / โครงสร้าง การจัดการ ศึกษาไทย ในปัจจุบัน ใน ระบบ นอก ระบบ ความสัมพันธ์ไทย กับปท. อาเซียน ณ ปัจจุบัน

39 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน คนไทยที่พึงประสงค์ ในยุค “อาเซียน”  การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือ “ประชาคมอาเซียน”    การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง“อาเซียน” ในสังคมไทย ควรเป็นอย่างไร ใช้เครื่องมือใด การเสริมสร้างรากเหง้าความเป็นไทยในยุค “อาเซียน” เพื่อการอยู่อย่างสมานฉันท์ และ ไม่ลืมรากเหง้า

40 โจทย์สำคัญ เราจะทำอย่างไรกันดี 2.สภาพแวดล้อม - แหล่งเรียนรู้ - สถานศึกษา - บรรยากาศ 3.กิจกรรม - การเรียนการสอน - กิจกรรมเสริม - กิจกรรมสร้างกระแส READ Singapore/Book Club/การเรียนรู้ ผ่านโน๊ตบุ๊ค 1.คน - ครู - ผู้บริหารร.ร./เขต - บุคลากรอื่น - นักเรียน - ประชาชน การเปิดโครงการ future career ที่บริษัทเข้าไปร่วมกับสถานศึกษา ในการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าไปทำงานและมีการ คัดเลือกเด็กเข้ามาทำงานกับทางบริษัทผ่านโครงการนี้

41 กระทรวงศึกษาธิการกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ด้านการศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน มีการยอมรับว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการปรับตัวเพื่อรับ กับนโยบายเปิดเสรีอาเซียนช้ากว่าในหลายประเทศ

42 1.เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และ เตรียมความพร้อมครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน 2.การพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา นักเรียน และประชาชน ให้มีทักษะ เตรียมความพร้อม เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน

43 4.การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 3.พัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริม การหมุนเวียนของนักศึกษาและครูใน อาเซียน ยอมรับคุณสมบัติร่วมกับ และ ส่งเสริม Education Hub 5.การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

44 ทัศนคติและความตระหนักรู้ เพื่อก้าวไปสู่ “อาเซียน” บทสรุปข้อค้นพบจากการสำรวจข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบ สำรวจนักศึกษาจำนวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบ

45 ผม/ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1.ลาว 96.0% 2. กัมพูชา 92.7% 3. เวียดนาม 91.7% 4. มาเลเซีย 86.8% 5. บรูไน 82.2% 6. อินโดนีเซีย 73.0% 7. ฟิลิปปินส์ 69.6% 8. ไทย 67.0% 9. พม่า 59.5% 10. สิงคโปร์ 49.3%

46 ถาม ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รู้จักธงอาเซียน รู้ว่าอาเซียน ก่อตั้งเมื่อใด 1.Brunei98.5% 2.Indonesia92.2% 3.Laos87.5% 4.Myanmar85.0% 5.Singapore81.5% 6.Vietnam81.3% 7.Malaysia80.9% 8.Cambodia63.1% 9.Philippines38.6% 10.THAILAND38.5% 1.Laos68.4% 2.Indonesia65.6% 3.Vietnam64.7% 4.Malaysia53.0% 5.Singapore47.8% 6.Brunei44.3% 7.Philippines37.8% 8. Cambodia36.6% 9.Myanmar32.5% 10. THAILAND27.5%

47 คุณรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก ….. 1.โทรทัศน์ 78.4%10. ครอบครัว 18.2% 2.โรงเรียน 73.4%11. การเดินทาง 13.3% 3.หนังสือพิมพ์70.7%12. ภาพยนตร์ 12.1% 4.หนังสือ 65.0%13. ดนตรี 9.2% 5.อินเตอร์เน็ต 49.9%14. งาน/อาชีพ 6.1% 6.วิทยุ 40.3% 7.กีฬา 34.1% 8. โฆษณา 31.6% 9. เพื่อน ๆ 27.6%

48 กำหนดภาพเด็กไทย ใน ASEAN Education Hub school (14 โรง) Spirit Of ASEAN - Sister/partner school (30 โรง) - Buffer school (24 โรง) (มีเครือข่าย มากกว่า 500 โรง) ASEAN Focus School (14 โรง) Connecting classroom : พัฒนาการเรียนการ สอนร่วมกับประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ

49 Link with member countries school (Connecting Classroom) School Curriculum that focuses on English, ASEAN Language, ICT for Learning, Multi-Culture Community, etc Design & Implement Global Issues/Learning with partner school จุดเน้นของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ประชาคมอาเซียน School Curriculum that goes beyond it’s boundary Member Countries Language Multi-Cultural living

50 การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการเตรียมสู่ ASEAN แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน สำหรับประถมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน สำหรับมัธยมศึกษา แนวทางการจัดค่ายอาเซียน

51 จง... มองไปยังจุดหมายปลายทางให้แน่ใจ ว่าไม่ได้กำลังเดินผิดทาง ความสามารถและทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์

52

53 จังหวัดของเราจะมีผลกระทบอย่างไรจาก การเป็นประชาคมอาเซียน ? จังหวัดของท่านจะดำเนินการเตรียมคนทุก ระดับอย่างไร ? จัดการศึกษา/ให้ความรู้อย่างไร ด้วยวิธีการใด ? เมื่อเป็นอาเซียนแล้ว ความเป็นไทยและ ท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้อย่างไร ? ทางมหาวิทยาลัยมีการสำรวจบริษัทที่รับนักศึกษาเข้าทำงานพบว่า มีความชื่นชอบเด็กที่ทำกิจกรรมเพราะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

54

55 “นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล” รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ของผู้ที่บอกว่าจะมาปรับเปลี่ยน ระบบการศึกษาไทย

56 “ในขณะนี้ เรื่องการค้าเสรีเป็นเรื่องใหญ่ ที่ต้อง พิจารณา เพราะประเทศไทยก้าวเข้ามาด้วยความไม่ พร้อม ซึ่งทำให้เราเสียเปรียบในการทำสัญญา โดยเฉพาะ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงซึ่งแต่ละประเทศจะเข้ามา ทำการค้าโดยปลอดภาษี ซึ่งขณะนี้ไทยยังมีปัญหาเรื่อง ความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องภาษา เทคโนโลยี และ ระบบการผลิตต่างๆ ดังนั้นถ้าเปิดไปแล้วจะประสบกับ ปัญหาอย่างมาก ผมจึงมองว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่าง เร่งด่วน เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนที่ประเทศไทยจะเข้า สู่เศรษฐกิจอาเซียน เราจะต้องเพิ่มศักยภาพในด้าน การศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของภาษา ไอที และองค์ ความรู้ที่เหมาะสมกับเด็กไทย”

57 มหาวิทยาลัยจะลงไปจัดทำหลักสูตรและ ช่วยสอนในโรงเรียนมัธยมฯ ซึ่งจะทำให้เด็กได้ เรียนหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่มัธยมฯ โดยจะมีการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานให้แบ่งตามกลุ่มอัจฉริยภาพของเด็ก โดยจัดระบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจและสังคม 5 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ “จากนี้ไปการศึกษาต้องมีทิศทาง ต้องเป็น การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและการมีงานทำ ไม่ใช่การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ประการเดียว”

58 หลักสูตรการศึกษาไทยจะต้องสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ แบ่งหลักสูตรการศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม 1.ภาคเกษตรกรรม 2.ภาคอุตสาหกรรม 3.ภาคพาณิชยกรรม (ระบบการค้าขาย) 4.ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี แอนิเมชั่น บรรจุภัณฑ์ 5.ภาคการบริหารจัดการและบริการ

59 การมองไปที่ศักยภาพของพื้นที่ว่ามี ทรัพยากรธรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรมนุษย์ เป็นอย่างไร

60 จะเริ่มวางระบบเศรษฐกิจใหม่ โดย จะเริ่มทำ ธุรกิจเพื่อการศึกษา โดยใช้แต่ละจังหวัดเป็น พื้นฐาน เราพัฒนาเด็กผ่านระบบการศึกษา การสร้างผลผลิตทางการเกษตร ทำโลจิ สติกส์แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง ภายในประเทศด้วยกัน โดยใช้หน่วยของ ระบบการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ” เมื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจจำลอง เด็กเริ่มพัฒนา ทรัพยากรและทำงานอยู่ในจังหวัดของตัวเอง ท้องถิ่นก็จะเกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับพื้นที่ ของตนเอง ตอนนี้ก็จะเป็นการยกระดับวิชาชีพครู ขึ้นมาด้วย

61 “เราจะแบ่งครูออกเป็น 2 ระบบ คือ ครูวิชาการ และครูผู้เชี่ยวชาญ โดยครูวิชาการ จะมาจากบุคคลภายนอกก็ได้ ซึ่งตอนนี้ ศกอ.กำลัง ดำเนินการ และผมมองว่าบางทีบุคคลภายนอกเก่ง และมีความสามารถมากกว่าอาจารย์ทั่วไปก็เป็นไป ได้ จึงอยากให้บุคคลเหล่านั้นมาสอนนักเรียน แต่ อย่างไรก็ตาม ครูทั้ง 2 ระบบก็คงจะต้องร่วมมือกัน อยู่ดี โดยจะต้องนำองค์ความรู้ของครูทั้งคู่มาแปลง ให้ง่ายต่อการเข้าใจของเด็ก”

62 วิธีการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัยของไทย จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม “เรื่องโอเน็ต-เอเน็ต เรื่องนี้กำลังให้ มหาวิทยาลัยลงไปดูหลักสูตรการศึกษา ต่างจังหวัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก่อนหน้านี้ ระดับประถมก็คิดหลักสูตรประถม มัธยมก็ คิดหลักสูตรมัธยม อุดมศึกษาก็คิดใน หลักสูตรอุดมศึกษา ซึ่งมันไม่สามารถเชื่อม องค์ความรู้กันได้ ต่อจากนี้ไปเราจะให้ มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ เวลาไม่นานเราจะ ได้นักศึกษาที่มีความสามารถแบบ เฉพาะเจาะจงและมีศักยภาพจริงๆ ”

63 โรงเรียนต่างจังหวัดมีทรัพยากร ที่ผ่านมา หลักสูตรไม่เคยสอนให้ใช้ทรัพยากรได้ แต่ถ้า วันนี้ปรับเปลี่ยนใหม่ ให้สามารถใช้ทรัพยากรใน ท้องถิ่นได้ จนสามารถสร้างมูลค่า สร้างอาชีพได้ ความสำคัญของโรงเรียนก็จะเปลี่ยนไปตาม โดย โรงเรียนขนาดใหญ่จะต้องเปลี่ยนไปสอนการเงิน บัญชี หรืออะไรแทน ตรงนั้นน่าจะช่วยทำให้ น้ำหนักของโรงเรียนแต่ละแห่งเกิดความเท่า เทียมกัน เด็กก็ไม่ต้องแย่งกันเข้าโรงเรียนดังๆ และจะเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการสอบแข่งขัน หรือ สอบเอ็นทรานซ์ได้ด้วย ไม่ใช่เรียนมาทั้งหมด 12 ปี เพื่อสอบเอ็นทรานซ์เพียงครั้งเดียว

64 “เราจะเปลี่ยนระบบใหม่ ภายใต้แนวคิด เรียนไป มีงานทำไป มากกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยแบ่งให้ระดับมัธยมเป็น 2 รูปแบบ คือ มัธยม เชิงปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับมัธยมวิชาการ ซึ่ง ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยให้โรงเรียน มัธยมต้นเริ่มปรับเปลี่ยนอาคาร ที่เน้นไปเป็นการ เรียนเชิงปฏิบัติการมากขึ้น ด้วยการใช้ งบประมาณจากกองทุน 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายในปีการศึกษา 2555 น่าจะ ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”

65 "วันนี้เราไม่คิดจะปล่อยมหาวิทยาลัย ออกไปนอกระบบอยู่แล้ว เพราะการ ออกไปนอกระบบจะให้มหาวิทยาลัยทำ อะไรก็ได้ตามใจชอบ แต่วันนี้เองเรา กำลังจะดึงมหาวิทยาลัยกลับเข้าสู่ระบบ เช่นเดียวกับงานวิจัยที่เราก็ดึงกลับมา โดยแบ่งเป็น 30:70 คือ 30 เป็นความรู้ ทางวิชาการจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ ส่วน 70 จะเป็นไปตามแผนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้"

66 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ สิ่งที่วัดได้ คือ 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ ต่างประเทศ 2. เด็กมีงานทำประมาณ 80% โดยให้ ประชาชนเป็นคนตัดสิน ทั้งนี้ต้องมีเรื่องงบประมาณและความร่วมมือ ขององค์กรเป็นสำคัญ

67 สพฐ.เร่งเขตพื้นที่จัดทำแผนขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการมีงานทำ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

68 ให้ สพท.ไป วิเคราะห์ศักยภาพและ อาชีพที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อ จัดทำแผนการศึกษาให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ส่งแผนงานที่กำหนดเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา ภายในวันที่ 28 ก.ย.นี้

69 “เขตพื้นที่ต้องไปวิเคราะห์ความต้องการ เกี่ยวกับอาชีพที่ตรงกับสมรรถนะในตัว ผู้เรียน และยึดโยงกับศักยภาพของแต่ ละจังหวัดและเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อจะดูว่ามีกลุ่ม วิชาชีพใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความ พร้อมให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนจบการศึกษาออก มาแล้วมีงานทำ ทั้งนี้ การดำเนินงานเหล่านี้ไม่ได้ปิด โอกาสการเรียนต่อของเด็ก แต่จากนี้ไปเรื่องการศึกษา จะต้องมีความหลากหลายควบคู่กันไป เพราะ การวัด ความสำเร็จการศึกษาจะต้องวัดทั้งสอง ด้าน”

70 ให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ไป จัดทำคู่มือเพื่อปรับหลักสูตร ให้มี ความยืดหยุ่นเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไป ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละเขตพื้นที่ มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่จบ การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐาน ตามที่กำหนดไว้ เพราะต้องมีการประเมินโดย การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น พื้นฐาน หรือโอเน็ต ซึ่ง ต่อไปโอเน็ตจะต้อง มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มการวัดสมรรถนะ ทางด้านอาชีพเข้ามาด้วย

71 “โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะต้องส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ต้องเริ่มปูพื้นตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1, 2 พอถึง ช่วงชั้นที่ 3, 4 จะต้องมีการวัดสมรรถนะ ของนักเรียนและเพิ่มระดับความเข้มข้นไป เรื่อยๆ โรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีการแบ่งสายสามัญ ที่เน้นการจัดการเรียนการ สอนภาควิชาการแบบปกติ เช่น โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้าน วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เป็นต้น และ สายปฏิบัติการ ที่เน้นสอนความ เป็นเลิศด้านอาชีพ จะคัดโรงเรียนสายปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนหลักสูตร สายอาชีพเข้มข้น อาชีพละ 2 โรงกระจายตามภูมิภาคต่างๆ เขต พื้นที่จะต้องไปทำการบ้านวิเคราะห์ดูว่าจะส่งเสริมโรงเรียนที่มี ความเป็นเลิศด้านสายอาชีพได้อย่างไรบ้าง” ในอนาคตจะเห็น ภาพการจัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น เด็กไม่จำเป็นต้อง เรียนวิชาการแบบเข้มข้นครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ แต่จะยืดหยุ่นให้ เด็กได้เรียนวิชาการเท่าที่จำเป็นแต่ครบถ้วนคนถนัดวิชาชีพก็ เรียนทางด้านสายปฏิบัติการ ขณะเดียวกัน ก็ไม่ทิ้งผู้ที่มีความเป็น เลิศทางวิชาการส่งต่อไปยังโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนใน ฝัน หรือโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นต้น

72

73 การจัดงานแสดงผลงานวิชาการ - ชื่องาน......................................................... - วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง/ นำเสนอผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น -รูปแบบงาน (จัดทั้ง กลางวัน และ กลางคืน) กลางวัน มี 1.นิทรรศการผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู/นก เรียน/ภูมิปัญญา 2.แมนออฟเดอะแมท 5 กลุ่มสาระหลัก/รอบรู้เรื่อง เมืองตาก/อาเซียน 3.เวที/ลาน คนกล้า คนเก่ง คนดี 4.พิธีเฉลิมพระเกียรติ

74 การจัดงานแสดงผลงานวิชาการ กลางคืน (ปิดวิก) มี 1.การทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ 2.การแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที - จัด 22 พ.ย.-4 ธ.ค.54 ณ อำเภอ....................

75 ตัวอย่างชื่องานที่ยังไม่โดนใจ “วันบัลลังก์คนดี เวทีคนกล้า” “วันแสงแห่งปัญญา” “วันต้นกล้าแห่งปัญญา” “วันแห่งปัญญา” “พลังเด็กดี เวทีคนกล้า” “เมล็ดพันธุ์คนดี เวทีคนกล้า” “เมล็ดพันธุ์ปัญญา ต้นกล้าเมืองตาก” “วันภูมิปัญญา”

76 “เด็กเมืองตากรวมใจภักดิ์องค์ภูมินทร์” “ประถมศึกษาตากรวมใจภักดิ์องค์ภูมินทร์” “ประถมเมืองตากรวมใจภักดิ์องค์ภูมิพล” “ประถมศึกษาตากวิชาการ รวมใจถวายพ่อหลวง” “ประถมวิชาการรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” “ประถมศึกษาวิชาการรวมใจถวายพ่อหลวง” “เทิดไท้องค์ราชัน วิชาการตระการตา” “ลูกพ่อตากสินวิชาการรวมใจภักดิ์รักพ่อของแผ่นดิน” “ลูกพ่อตากสินรวมใจภักดิ์ ศักยภาพวิชาการเพื่อพ่อ ของแผ่นดิน” “ลูกพ่อตากสินรวมใจภักดิ์รักวิชาการ” “วิชาการดีที่เมืองตาก” ตัวอย่างชื่องานที่ยังไม่โดนใจ ( ต่อ )

77 สโลแกนของงาน “ลานคนดี เวทีภูมิปัญญา ต้นกล้าแห่งชุมชน” “ลานภูมิปัญญา ต้นกล้าแห่งชุมชน” “ลานปัญญา ต้นกล้าความดี เวทีคนเก่ง” “ลานสานฝัน วันคนดี เวทีคนกล้า ภูมิปัญญาคนเก่ง” “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครู หนึ่งภูมิปัญญา เก่งกล้าสู่อาเซียน” “หัวใจ ความคิดและฝีมือ ลูกพ่อตากสิน” “หลากหลายความคิด หลากหลายน้ำมือ หลากหลายสีสัน หลากหลายพลังลูกพ่อตากสิน” “หนุ่มแม่ปิง หญิงแม่วัง ลูกพ่อตากสินจริงจัง มุ่งหวังวิชาการก้าวไกล” “หนุ่มแม่ปิง หญิงแม่วัง ลูกพ่อตากสินเกรียงไกร ก้าวไกลในอาเซียน” “หนุ่มแม่ปิง หญิงแม่วัง ลูกพ่อตากสินรวมพลัง สร้างสรรค์วิชาการก้าวไกล” “ลูกพ่อตากสินเกรียงไกร ก้าวไกลในอาเซียน” “เก่งไม่กลัว กลัวช้า” (คิดไม่ออก)

78 ชื่องาน Work shop เรื่องจัดงานวิชาการ 1……………………………….. 2………………………………… 3………………………………… 4………………………………… 5………………………………… สโลแกนประจำงาน ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

79 Work shop เรื่อง ASEAN Needs Input Output/ Outcomes ขาดความ พร้อมการ เข้าสู่ ประชาคม อาเซียน - เด็ก - ครู ( รวม ผู้บริหาร / บุคลากร ) - ชาวบ้าน เด็ก 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… Process ครู 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… ชาวบ้าน 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… เด็ก 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… ครู 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… ช่าวบ้าน 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… เด็ก / ครู / ช่าวบ้าน 1. มีความรู้ เข้าใจใน ASEAN 2. เด็ก / ครู มี 5 สมรรถนะ หลักสากล 3. มีความ พร้อมสู่ ASEAN

80 Work shop เรื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 1.1 ศึกษายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดว่ามีอะไรบ้าง? เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร? 1.2 ศึกษายุทธศาสตร์จังหวัดตากว่ามีอะไรบ้าง ? เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร? 1.3 ศึกษาบริบทของท้องถิ่น (ทรัพยากรธรมชาติ / ภูมิอากาศ /ภูมิประเทศ /วัฒนธรรมประเพณี /วิถีชีวิต 1.4 วิเคราะห์ Demand – Supply ในพื้นที่  ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ศักยภาพด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม  ศักยภาพด้านเกษตรกรรม  ศักยภาพด้านพาณิชยกรรม  ศักยภาพด้านงานสร้างสรรค์

81 Work shop เรื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ 2.วิเคราะห์ว่าท้องถิ่นควรจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (เรียนรู้อาชีพ)ที่สอดคล้องกับปริบท คืออาชีพอะไรบ้าง? สถาบันการศึกษา/ภูมิปัญญาที่จะมาช่วยสนับสนุนได้แก่ อะไรบ้าง ? อย่างไร?  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านวิชาการ (วัฒนธรรม การท่องเที่ยว )  ด้านอุตสาหกรรม  ด้านเกษตรกรรม  ด้านพาณิชยกรรม  ด้านงานสร้างสรรค์ 3.วิธีการ/กระบวนการ/กิจกรรมหลักที่ควรทำ ในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำใน ท้องถิ่น ระดับเขตและสถานศึกษา

82 ยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด Work shop เรื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ 1……………………………….. 2………………………………… 3………………………………… 4………………………………… 5………………………………… สาระสำคัญที่ได้ จากการศึกษา ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. …………………………………………………………… ……………………………………………….. 3…………………………………………………….. อาชีพที่รองรับ / ส่งเสริม ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………………………………………………….

83 ยุทธศาสตร์ จังหวัดตาก Work shop เรื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ 1……………………………….. 2………………………………… 3………………………………… 4………………………………… 5………………………………… สาระสำคัญที่ได้ จากการศึกษา ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. …………………………………………………………… ……………………………………………….. 3…………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. อาชีพที่รองรับ / ส่งเสริม

84 Demand - Supply Work shop เรื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ 1. ทรัพยากรธรรมชาติ …………………………………. 3. ลักษณะภูมิอากาศ ………………………………….. 2. ลักษณะภูมิประเทศ ………………………………….. 4. วัฒนธรรมประเพณี ………………………………….. 5. ทรัพยากรมนุษย์ ………………………………….. ศักยภาพของพื้นที่ ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………….. อาชีพที่ควรส่งเสริม ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… ……………………………………………………..

85 Work shop เรื่อง ASEAN Needs Input Output/ Outcomes การจัด การศึกษา เพียงเพื่อ เก่ง ดี มี ความสุข ( เด็กจบ การศึกษา แล้วยังไม่มี งานทำ เยอะ ) คน 1…. 2…. 3…. 4…. 5…. 6…. 7…. 8…. 9…. 10. 11.. 12… Process อา คาร สถาน ที่ 1…. 2…. 3…. 4…. 5…. 6…. 7…. 8…. วัสดุ ครุ ภัณฑ์ 1…. 2…. 3…. 4…. 5…. 6…. 7…. 8…. 9…. 10… เด็ก 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… ครู 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… ช่าวบ้าน 1…. 2…. 3…. 4…. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10… 11... 12… เด็ก เก่ง ดี มีความสุข มีงานทำ


ดาวน์โหลด ppt ภิรมย์ ลูกตาก 1. ก.ค.ศ.อนุมัติ ผอ.-ครูเชี่ยวชาญ19ราย นางจินดา เกษวงษ์รอด โรงเรียนบ้านตาก ประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ผลงานทางวิชาการ คือ 1.การพัฒนาหนังสืออีเลคทรอนิกส์ส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google