งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระ 3.1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2556 9 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระ 3.1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2556 9 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระ 3.1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/ เมษายน 2556

2 งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม หมายเหตุ งบอุดหนุนโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน ล้านบาท งบดำเนินงานโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน 0.5 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท ข้อมูล ณ 31 มี.ค ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556

3 เป้ากระทรวง 54% 44% ไตรมาส 2 % % % % 25% เป้างบลงทุน เป้าตามมติ ครม. กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 % % % % % % % % % % % ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 56 % %

4 รายการวงเงินลงนาม สัญญาวันที่ การดำเนินการ 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ 4,300,00029 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว / ส่งมอบ 90 วันนับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ 2 ชุดผ้าม่านมู่ลี่พร้อมอุปกรณ์ 32 ชุด 1,120,000 - สอบราคาครั้งที่ 1 ไม่ได้ผล อยู่ระหว่างการสอบ ราคาใหม่ 3 ครุภัณฑ์งานครัว 2 รายการ 91,200 - เบิกจ่ายแล้ว 4 ระบบภาพและเครื่องเสียง 1 ระบบ8,600, มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว / ส่งมอบ 90 วันนับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ 5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ4,160, มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว / ส่งมอบ 60 วันหลังส่งมอบพื้นที่ 6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(รพ. ผสมผสาน) 212, มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว 7 ระบบฐานข้อมูลการเงิน-คลังและพัสดุ 2 ระบบ1,200,000 - ประกวดราคา 2 ครั้งไม่มีผู้เสนอ เตรียม ดำเนินการสอบราคาใหม่ 8 ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูล สมุนไพร 300,000 - อยู่ระหว่างการเสนอราคาของ NETECH 9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตาม ประเมินผลและระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ 2 ระบบ 150, มี.ค.56 ผูกพันงบประมาณแล้ว/ส่งมอบภายใน 90 วัน 10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1ระบบ1,200, มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว /ส่งมอบ 25 ก.ย ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ1,500, มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว /ส่งมอบ 25 ก.ย ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 1 ระบบ 1,000,000 - ยกเลิก เนื่องจาก สป. มีระบบให้ใช้ร่วมกัน ข้อมูล ณ 31 มี.ค รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556

5 วาระ 3.2 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/ เมษายน 2556

6 1 2

7 เร่งส่งเสริมสถานบริการ สาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน รพ.สส.พท ร้อยละ 60 สนับสนุนแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. 222 คน อบรมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อส่งเสริม การใช้ยาแผนไทย 180 คน อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 197 คน ผลักดันยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียา หลักเพิ่มขึ้น สนับสนุนโรงพยาบาลที่ผลิตยา สมุนไพรให้ผ่านมาตรฐาน GMP

8 สรุปผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ครั้งที่ 1 จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งแบบประเมินมาตรฐาน 678 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.38 ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 ไม่ผ่าน เกณฑ์ ผ่าน เกณฑ์ ระดับดี ระดับ ดีมาก ระดับ ดีเยี่ยม 402 แห่ง : 59.29% 16 แห่ง : 2.36% 60 แห่ง : 8.85% 85 แห่ง : 12.54% 115 แห่ง : 16.96%

9 หน่วย บริการ หน่วยบริการ ที่ประเมิน มาตรฐาน (แห่ง) ผลการประเมินมาตรฐาน(ร้อยละ) ดีเยี่ยมดีมากดี ผ่าน เกณฑ์ ระดับพื้น ฐาน รวม ไม่ผ่าน เกณฑ์ รพศ./ รพท (15.38) 2 (15.38) 2 (15.38) 1 (7.69) 7 (53.85) 6 (46.15) รพช (29.69) 14 (21.88) 7 (10.94) 2 (3.13) 42 (65.62) 22 (34.38) รพ.สต (15.64) 69 (11.48) 51 (8.49) 13 (2.16) 227 (37.77) 374 (62.23) รวม (16.96) 85 (12.54) 60 (8.85) 16 (2.36) 276 (40.71) 402 (59.29) ผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. รวม ทั้งหมด(แห่ง) ,762 10,614 ส่งประเมิน (แห่ง) ร้อยละ

10 ผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ของรพ.สมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 1 หน่วย บริการ หน่วย บริการ ที่ประเมิน มาตรฐาน (แห่ง) ผลการประเมินมาตรฐาน(ร้อยละ) ดีเยี่ยมดีมากดี ผ่าน เกณฑ์ ระดับ พื้นฐาน รวม ไม่ผ่าน เกณฑ์ รพร.21 6 (28.57) 7 (33.33) 3 (14.29) - 16 (76.19) 5 (23.81) ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 จำนวนรพ.สมเด็จพระยุพราช ทั้งสิ้น 21 แห่ง

11 วิเคราะห์การประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รพ.สต. ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่จัด ให้มีบริการขั้นต่ำคือนวด อบ ประคบ มีเพียงสั่งใช้ยา สมุนไพร เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 รพร. รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ มากขึ้น เพราะผลประเมิน ในปี 54 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ ได้รับงบประมาณ สนับสนุน แห่งละ 300,000 บาท เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ รพช. รพศ./รพท. รพร % 53.85% 65.63% 37.77% หมายเหตุ : ประเมินครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2556

12 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก. พ % % ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี. ค. 56 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี. ค % TAM OPD ( ล้านครั้ง ) Total OPD ( ล้านครั้ง ) ข้อมูล 18 จังหวัด (24%) ข้อมูล 30 จังหวัด (40%) ข้อมูล 37 จังหวัด (49%)

13 % % % % % % % % % % ข้อมูล 18 จังหวัด (24%) ข้อมูล 30 จังหวัด (40%) ข้อมูล 37 จังหวัด (49%) รพศ./ รพท. รพช. รพ. สต. รพร.

14 เครือข่าย บริการ จำนวนจังหวัดจำนวนจังหวัดที่รายงานจังหวัดที่ไม่รายงาน ร้อยละผู้มารับบริการ แพทย์แผนไทยเฉลี่ย 183 พร./ลป./ชม./พย./ มส ตก./พล./พช นส./พจ ปท./อย./อท./สห สพ./รบ./นฐ./กจ./ สค./สส ฉช./ปจ./สก./ตร./ จบ มค./รอ อด./สน./บก อจ./มห./ศก./ยส นศ./สฎ./รน./กบ ตง.9.99 รวม

15 ลูก ประคบ กวาวเครือ ขาว กระชาย ดำ ไพล บัวบก 1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) 2.การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products)

16 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพร ห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) กุมภาพันธ์ การประชุมเพื่อ กำหนดหน่วยงานที่มี ส่วนร่วมขับเคลื่อน มกราคม กระทรวง สาธารณสุขเห็นชอบร่าง แผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ มีนาคม-เมษายน การทบทวนข้อตกลง ร่วมมือขับเคลื่อนและการ พิจารณากรอบความ ร่วมมือขับเคลื่อน พฤษภาคม การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products). ธันวาคม ร่างแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products). มิถุนายน เสนอแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products) กรกฎาคม สิงหาคม 2556.

17 2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) แนวทางขับเคลื่อนตามแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.1.2กำหนดพื้นที่ระดับจังหวัดจัดตั้งศูนย์แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรของวิสาหกิจ ชุมชน1แห่ง/เครือข่าย รวมจำนวน12แห่ง 2.1.3ส่งเสริมป่าสมุนไพรในชุมชนส่งเสริมป่าสมุนไพรในชุมชน(10พื้นที่) สำรวจ พื้นที่ปลูกสมุนไพรที่เหมาะสม ได้แก่ อ.ภู กระดึง จ.เลย /อ.กุดชุม จ.ยโสธร /อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี 2.1.4สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมสนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยเตรียมสนับสนุน งบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ อุบล มหาสารคาม และสุราษฎร์ธานี 2.1.6ตลาดกลางสมุนไพรจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพรนำร่อง4 แห่ง ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, ภาคใต้-สสจ.สุราษฎร์ธานี, ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ-สสจ.มหาสารคามและ สสจ. อุบลราชธานี

18 แนวทางขับเคลื่อนตามแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.2.1ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพร ห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนว ทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระชายดำ บัวบก กวาวเครือขาว และน้ำมันไพล 2.2.2จัดหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่เพียงพอประชุม2-3เมย2556 ร่วมกับ ผู้แทน รพ.รัฐที่ ผลิตยาแผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์14 แห่ง ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพื่อ เตรียมพร้อมและกำหนดแนวทางในการ ตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาลของรัฐ 2.2.3OTOPสมุนไพรไทยมีมาตรฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนำร่องใน12 โรงพยาบาลของรัฐให้ได้มาตรฐานGMP พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาล ของรัฐให้ได้มาตรฐานGMPอย่างน้อย1 โรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพ(ผ่าน9ใน12 เครือข่ายผ่านGMP) 2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products)

19 แนวทางขับเคลื่อนตามแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.2.4มีโรงงานแปรรูปสารสกัดสมุนไพรศูนย์พัฒนายาไทยพัฒนาสารสกัดสมุนไพร ได้แก่สารสกัดน้ำมันไพล บัวบก กระชายดำ กวาวเครือ เป็นต้น 2.3.2การกำหนดตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ปลาย เม.ย. 56 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการกำหนดตรา สัญลักษณ์ 2.3.6พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วย การบริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการ ใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน ไทย เพื่อการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากสมุนไพร 2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products)

20 พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

21 การส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยให้กับผู้บริหารทุกระดับ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

22


ดาวน์โหลด ppt วาระ 3.1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2556 9 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google