งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระ 3.1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2556 9 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระ 3.1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2556 9 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระ 3.1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2556 9 เมษายน 2556

2 งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ งบบุคลากร 68.3527 32.906548.14 งบดำเนินงาน 74.8226 37.846050.25 งบลงทุน 25.4592 0.09100.36 งบอุดหนุน 58.8600 33.5020 48.67 งบรายจ่ายอื่น 20.8788 1.8931 9.07 รวม 248.3733 106.2387 41.04 หมายเหตุ งบอุดหนุนโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน 9.9800 ล้านบาท งบดำเนินงานโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน 0.5 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2556 ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556

3 เป้ากระทรวง 54% 44% ไตรมาส 2 % % % % 25% เป้างบลงทุน เป้าตามมติ ครม. กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 % % % % % % % % % % % ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 56 % %

4 รายการวงเงินลงนาม สัญญาวันที่ การดำเนินการ 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ 4,300,00029 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว / ส่งมอบ 90 วันนับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ 2 ชุดผ้าม่านมู่ลี่พร้อมอุปกรณ์ 32 ชุด 1,120,000 - สอบราคาครั้งที่ 1 ไม่ได้ผล อยู่ระหว่างการสอบ ราคาใหม่ 3 ครุภัณฑ์งานครัว 2 รายการ 91,200 - เบิกจ่ายแล้ว 4 ระบบภาพและเครื่องเสียง 1 ระบบ8,600,000 29 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว / ส่งมอบ 90 วันนับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ 5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ4,160,000 27 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว / ส่งมอบ 60 วันหลังส่งมอบพื้นที่ 6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(รพ. ผสมผสาน) 212,500 29 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว 7 ระบบฐานข้อมูลการเงิน-คลังและพัสดุ 2 ระบบ1,200,000 - ประกวดราคา 2 ครั้งไม่มีผู้เสนอ เตรียม ดำเนินการสอบราคาใหม่ 8 ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูล สมุนไพร 300,000 - อยู่ระหว่างการเสนอราคาของ NETECH 9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตาม ประเมินผลและระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ 2 ระบบ 150,000 12 มี.ค.56 ผูกพันงบประมาณแล้ว/ส่งมอบภายใน 90 วัน 10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1ระบบ1,200,000 29 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว /ส่งมอบ 25 ก.ย. 56 11 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ1,500,000 29 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว /ส่งมอบ 25 ก.ย. 56 12 ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 1 ระบบ 1,000,000 - ยกเลิก เนื่องจาก สป. มีระบบให้ใช้ร่วมกัน ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2556 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556

5 วาระ 3.2 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2556 9 เมษายน 2556

6 1 2

7 เร่งส่งเสริมสถานบริการ สาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน รพ.สส.พท ร้อยละ 60 สนับสนุนแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. 222 คน อบรมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อส่งเสริม การใช้ยาแผนไทย 180 คน อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 197 คน ผลักดันยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียา หลักเพิ่มขึ้น สนับสนุนโรงพยาบาลที่ผลิตยา สมุนไพรให้ผ่านมาตรฐาน GMP

8 สรุปผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ครั้งที่ 1 จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งแบบประเมินมาตรฐาน 678 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.38 ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 ไม่ผ่าน เกณฑ์ ผ่าน เกณฑ์ ระดับดี ระดับ ดีมาก ระดับ ดีเยี่ยม 402 แห่ง : 59.29% 16 แห่ง : 2.36% 60 แห่ง : 8.85% 85 แห่ง : 12.54% 115 แห่ง : 16.96%

9 หน่วย บริการ หน่วยบริการ ที่ประเมิน มาตรฐาน (แห่ง) ผลการประเมินมาตรฐาน(ร้อยละ) ดีเยี่ยมดีมากดี ผ่าน เกณฑ์ ระดับพื้น ฐาน รวม ไม่ผ่าน เกณฑ์ รพศ./ รพท. 13 2 (15.38) 2 (15.38) 2 (15.38) 1 (7.69) 7 (53.85) 6 (46.15) รพช.64 19 (29.69) 14 (21.88) 7 (10.94) 2 (3.13) 42 (65.62) 22 (34.38) รพ.สต.601 94 (15.64) 69 (11.48) 51 (8.49) 13 (2.16) 227 (37.77) 374 (62.23) รวม678 115 (16.96) 85 (12.54) 60 (8.85) 16 (2.36) 276 (40.71) 402 (59.29) ผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. รวม ทั้งหมด(แห่ง) 96 756 9,762 10,614 ส่งประเมิน (แห่ง) 13 64 601 678 ร้อยละ 13.54 8.46 6.15 6.38

10 ผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ของรพ.สมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 1 หน่วย บริการ หน่วย บริการ ที่ประเมิน มาตรฐาน (แห่ง) ผลการประเมินมาตรฐาน(ร้อยละ) ดีเยี่ยมดีมากดี ผ่าน เกณฑ์ ระดับ พื้นฐาน รวม ไม่ผ่าน เกณฑ์ รพร.21 6 (28.57) 7 (33.33) 3 (14.29) - 16 (76.19) 5 (23.81) ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 จำนวนรพ.สมเด็จพระยุพราช ทั้งสิ้น 21 แห่ง

11 วิเคราะห์การประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รพ.สต. ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่จัด ให้มีบริการขั้นต่ำคือนวด อบ ประคบ มีเพียงสั่งใช้ยา สมุนไพร เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 รพร. รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ มากขึ้น เพราะผลประเมิน ในปี 54 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ 89.20 ได้รับงบประมาณ สนับสนุน แห่งละ 300,000 บาท เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80-100 รพช. รพศ./รพท. รพร. 76.19% 53.85% 65.63% 37.77% หมายเหตุ : ประเมินครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2556

12 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก. พ. 56 12.84 % 12.91 % ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี. ค. 56 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี. ค. 56 12.74 % TAM OPD ( ล้านครั้ง ) Total OPD ( ล้านครั้ง ) 1.7637 13.8440 2.73 21.2774 2.97 23.0194 ข้อมูล 18 จังหวัด (24%) ข้อมูล 30 จังหวัด (40%) ข้อมูล 37 จังหวัด (49%)

13 % % % % % % % % % % ข้อมูล 18 จังหวัด (24%) ข้อมูล 30 จังหวัด (40%) ข้อมูล 37 จังหวัด (49%) รพศ./ รพท. รพช. รพ. สต. รพร.

14 เครือข่าย บริการ จำนวนจังหวัดจำนวนจังหวัดที่รายงานจังหวัดที่ไม่รายงาน ร้อยละผู้มารับบริการ แพทย์แผนไทยเฉลี่ย 183 พร./ลป./ชม./พย./ มส. 6.75 252ตก./พล./พช.13.92 353นส./พจ.7.87 484ปท./อย./อท./สห.13.14 582 สพ./รบ./นฐ./กจ./ สค./สส. 15.83 683 ฉช./ปจ./สก./ตร./ จบ. 15.53 742มค./รอ.17.26 874อด./สน./บก.16.92 944-15.23 1051อจ./มห./ศก./ยส.12.10 1173นศ./สฎ./รน./กบ.8.07 1276ตง.9.99 รวม76374412.91

15 ลูก ประคบ กวาวเครือ ขาว กระชาย ดำ ไพล บัวบก 1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) 2.การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products)

16 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพร ห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) กุมภาพันธ์ 2556 1.3 การประชุมเพื่อ กำหนดหน่วยงานที่มี ส่วนร่วมขับเคลื่อน มกราคม 2556 1.2 กระทรวง สาธารณสุขเห็นชอบร่าง แผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ มีนาคม-เมษายน 2556 1.4 การทบทวนข้อตกลง ร่วมมือขับเคลื่อนและการ พิจารณากรอบความ ร่วมมือขับเคลื่อน พฤษภาคม 2556 1.5 การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products). ธันวาคม 2555 1.1 ร่างแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products). มิถุนายน 2556 1.6 เสนอแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products) กรกฎาคม 2556. สิงหาคม 2556.

17 2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) แนวทางขับเคลื่อนตามแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.1.2กำหนดพื้นที่ระดับจังหวัดจัดตั้งศูนย์แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรของวิสาหกิจ ชุมชน1แห่ง/เครือข่าย รวมจำนวน12แห่ง 2.1.3ส่งเสริมป่าสมุนไพรในชุมชนส่งเสริมป่าสมุนไพรในชุมชน(10พื้นที่) สำรวจ พื้นที่ปลูกสมุนไพรที่เหมาะสม ได้แก่ อ.ภู กระดึง จ.เลย /อ.กุดชุม จ.ยโสธร /อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี 2.1.4สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมสนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยเตรียมสนับสนุน งบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ อุบล มหาสารคาม และสุราษฎร์ธานี 2.1.6ตลาดกลางสมุนไพรจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพรนำร่อง4 แห่ง ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, ภาคใต้-สสจ.สุราษฎร์ธานี, ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ-สสจ.มหาสารคามและ สสจ. อุบลราชธานี

18 แนวทางขับเคลื่อนตามแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.2.1ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพร ห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนว ทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระชายดำ บัวบก กวาวเครือขาว และน้ำมันไพล 2.2.2จัดหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่เพียงพอประชุม2-3เมย2556 ร่วมกับ ผู้แทน รพ.รัฐที่ ผลิตยาแผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์14 แห่ง ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพื่อ เตรียมพร้อมและกำหนดแนวทางในการ ตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาลของรัฐ 2.2.3OTOPสมุนไพรไทยมีมาตรฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนำร่องใน12 โรงพยาบาลของรัฐให้ได้มาตรฐานGMP พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาล ของรัฐให้ได้มาตรฐานGMPอย่างน้อย1 โรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพ(ผ่าน9ใน12 เครือข่ายผ่านGMP) 2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products)

19 แนวทางขับเคลื่อนตามแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.2.4มีโรงงานแปรรูปสารสกัดสมุนไพรศูนย์พัฒนายาไทยพัฒนาสารสกัดสมุนไพร ได้แก่สารสกัดน้ำมันไพล บัวบก กระชายดำ กวาวเครือ เป็นต้น 2.3.2การกำหนดตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ปลาย เม.ย. 56 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการกำหนดตรา สัญลักษณ์ 2.3.6พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วย การบริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการ ใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน ไทย เพื่อการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากสมุนไพร 2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products)

20 พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

21 การส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยให้กับผู้บริหารทุกระดับ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

22


ดาวน์โหลด ppt วาระ 3.1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2556 9 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google