งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สำนักนโยบายและแผน สปสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สำนักนโยบายและแผน สปสช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สำนักนโยบายและแผน สปสช.

2 เงื่อนไขสนับสนุน นโยบาย พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ.2545 มาตรา 3 กำหนดให้บริการ สาธารณสุขครอบคลุมบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลป์ และมาตรา 13 (6) กำหนดให้มีผู้ทรง คุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย และ ด้านการแพทย์ทางเลือกใน คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ การนวดไทยสามารถเบิกค่าชดเชยจาก หน่วยบริการประจำในอัตรา 100 บาท ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานสร้างหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า

3 ข้อจำกัดการพัฒนา นโยบาย ความรู้ที่มีการจัดการอย่างเป็น ระบบและสามารถสื่อสารในระบบ คิดแบบวิทยาศาสตร์ได้ – ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผล ( cost effectiveness) ของวิธีการดูแลสุขภาพ ต่างๆ – ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน (cost analysis) – ระบบประกันคุณภาพบริการ (quality assurance mechanism): มาตรฐานผู้ ให้บริการและสถานพยาบาล แนว ปฏิบัติการให้ บริการ (CPG) ระบบรับรอง คุณภาพ (accreditation) ฯลฯ – ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างการแพทย์ ระบบต่างๆ

4 ข้อจำกัดการพัฒนา นโยบาย ข้อจำกัดการสนับสนุนในระดับ นโยบาย – ผู้บริหารไม่ขัดแย้งแต่ไม่ได้แสดงท่าที สนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องแบ่งทรัพยากรจากระบบ การแพทย์แผนปัจจุบัน – ความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจ ( เพื่อการ ดูแลผู้ป่วย ) ของแพทย์แผนปัจจุบัน vs. แพทย์ในระบบการแพทย์อื่น ( การให้ แพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้ตัดสินใจสั่งใช้ / ไม่ใช้การแพทย์สาขาอื่น ) – การมองผลประโยชน์เฉพาะหน้า ( ความ ประหยัดงบประมาณ ) และผลประโยชน์ ระยะยาว ( การพึ่งตนเองในระยะยาว ) – การใช้การแพทย์แผนไทยอย่างไม่ เหมาะสมในระบบประกันสุขภาพอื่น ( ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ )

5 ข้อจำกัดการพัฒนา นโยบาย ข้อจำกัดด้านงบประมาณ – งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่เพียงพอ ทำให้ความพยายามพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ลดน้อยลง – การแยกงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อบริหาร สำหรับบริการการแพทย์สาขาอื่น ทำให้ สถานการณ์การขาดแคลนงบประมาณเพิ่ม ความรุนแรงมากขึ้น แนวคิดการบูรณาการ (integration) โดยมีการแพทย์แผน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง เอกภาพของผู้สนับสนุน / ผู้ ให้บริการการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกอื่น

6 แนวโน้มข้อเสนอฯ การแยกกระบวนการตัดสินใจจาก ระดับหน่วยบริการเป็นระดับจังหวัด – การจัดตั้งกองทุนชดเชยการให้บริการ การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัดโดยกัน จากงบที่จัดสรรให้หน่วยบริการ สนับสนุนพื้นที่ที่มีการจัด / การใช้ บริการการแพทย์แผนไทยเกิน ค่าเฉลี่ย – จัดสรรงบเพิ่มเติมให้จังหวัดที่มีการใช้ บริการเกินค่าเฉลี่ย พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ บริการ การส่งเสริมการให้บริการ อย่างสมเหตุผล – สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สำนักนโยบายและแผน สปสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google