งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเวชภัณฑ์. การบริหารเวชภัณฑ์ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเวชภัณฑ์. การบริหารเวชภัณฑ์ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเวชภัณฑ์

2 การบริหารเวชภัณฑ์ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2546 3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ พ.ศ.2542 4. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กันยายน 2546

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535

4

5 ระเบียบพัสดุฯ วิธีซื้อและวิธีจ้าง  วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท  วิธีสอบราคา เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท  วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท และเป็นเฉพาะกรณีที่กำหนด  วิธีกรณีพิเศษ ซื้อจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ ผลิตพัสดุนั้นและนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือ มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อ

6 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27 รายงานขอซื้อ  ต้องขออนุมัติซื้อก่อนดำเนินการจัดซื้อ  การขออนุมัติซื้อต้องจัดทำรายงานเสนอดังนี้ 1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ 2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางหรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 4) วงเงินที่จะซื้อหรือเงินที่ประมาณการ 4) วงเงินที่จะซื้อหรือเงินที่ประมาณการ 5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 6) วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ซื้อโดยวิธีนั้น 6) วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ซื้อโดยวิธีนั้น 7) ข้อเสนออื่น ๆ 7) ข้อเสนออื่น ๆ

7 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 60 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  ให้จัดซื้อยาตามชื่อสามัญใน ED  สธ. ให้ใช้เงินงบประมาณซื้อยา ED ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80

8 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 61 และ 62  ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถ้า GPO ผลิตต้องซื้อจาก GPO โดยราคายาต้องไม่สูงกว่าราคากลางเกิน 3%  ยา ED และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ GPO มิได้ผลิตแต่มี จำหน่าย ซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตรายใดก็ได้โดย - สอบราคา / ประกวดราคาให้แจ้ง GPO - สอบราคา / ประกวดราคาให้แจ้ง GPO - ตกลงราคา / พิเศษ ซื้อไม่สูงกว่าราคากลาง - ตกลงราคา / พิเศษ ซื้อไม่สูงกว่าราคากลาง

9 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 63 และ 64  กรณีมีกฎหมายหรือมติ ครม. กำหนดให้ซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานใด ให้ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ  ให้ กสธ. มีหน้าที่แจ้งเวียน - บัญชีรายการยา ED - บัญชีรายการยา ED - ราคากลางของยา ED - รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา - รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ GPO แจ้งรายการยา ED และรายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ ผลิตและมีจำหน่าย ให้ GPO แจ้งรายการยา ED และรายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ ผลิตและมีจำหน่าย

10 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 10 บทกำหนดโทษ  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ หรือกระทำการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทำ โดยปราศจากอำนาจ ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการ 1. ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย อย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกเป็นอย่างต่ำ 2. ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน 3. ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือนโดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

11 ระเบียบการจัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของ กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2543 และ ฉบับที่ 2 พ. ศ.2546

12 สาระสำคัญ 1. เวชภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2. การบริหารยา : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ผู้อำนวยการ รพ.เป็นประธาน เภสัชกร เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการ รพ.เป็นประธาน เภสัชกร เป็นเลขานุการ 3. การบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา : คณะกรรมการบริหาร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผู้อำนวยการ รพ. เป็นประธาน เภสัชกร ไม่จำเป็นต้อง เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการ รพ. เป็นประธาน เภสัชกร ไม่จำเป็นต้อง เป็นเลขานุการ

13 4. การจัดซื้อยาจะต้องจัดซื้อจากผู้ขายที่ได้รับใบอนุญาตขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา 5. การจัดซื้อยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในประเทศ สถานที่ผลิตยา จะต้องได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP ในหมวด ยาที่เสนอขาย 6. ยาที่จัดซื้อจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามกฎหมาย ว่าด้วยยา 7. กรณียาที่จัดซื้อเป็นยานำเข้า สถานที่ผลิตยาจะต้องได้ ใบรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP จากประเทศที่ผลิต และได้รับอนุญาตให้นำเข้า รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา

14 8. ให้หน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มีมูลค่าสูงให้ดำเนินการจัดซื้อรวม 9. ให้มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยาทุกรุ่นที่ส่งมอบ จากผู้ผลิต 10. ให้หน่วยราชการรายงานผลการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาของกระทรวง สาธารณสุข

15 http:://dmsic.moph.go.thhttp:://dmsic.moph.go.th

16 มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบบริหารเวชภัณฑ์ พ. ศ.2542

17

18 หลักการสำคัญ : 1. มีการกำหนดกรอบรายการยาในบัญชีรายการยาของ รพ. แต่ ละระดับ - รพศ. ( รพ. แพทย์ ) มีจำนวนไม่เกิน 750 รายการ - รพศ. ( รพ. แพทย์ ) มีจำนวนไม่เกิน 750 รายการ - รพศ. อื่นๆ มีจำนวนไม่เกิน 700 รายการ - รพศ. อื่นๆ มีจำนวนไม่เกิน 700 รายการ - รพท. มีจำนวนไม่เกิน 550 รายการ - รพท. มีจำนวนไม่เกิน 550 รายการ - รพช. มีจำนวนไม่เกิน 375 รายการ - รพช. มีจำนวนไม่เกิน 375 รายการ - สอ. มีจำนวนไม่เกิน 100 รายการ - สอ. มีจำนวนไม่เกิน 100 รายการ

19 2. มีการกำหนดกรอบสัดส่วนของยา ED ในบัญชี รายการยาของ รพ.แต่ละระดับ - รพศ. ไม่น้อยกว่า 70% - รพศ. ไม่น้อยกว่า 70% - รพท. ไม่น้อยกว่า 80% - รพท. ไม่น้อยกว่า 80% - รพช. ไม่น้อยกว่า 90% - รพช. ไม่น้อยกว่า 90% - สอ. ต้องใช้ยา ED ทุกรายการ - สอ. ต้องใช้ยา ED ทุกรายการ

20 3. One generic name - One brand name (Single Standard) 4. ยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกฤทธิ์ใกล้เคียงกันหรือ คล้ายคลึงกัน ให้คัดเลือกไว้ใช้ไม่เกิน 2 รายการ 5. ให้ยาของ สอ. เป็นส่วนย่อยของยา รพช. และยาของ รพช. ก็เป็นส่วนย่อยของยา รพศ./ รพท. ของจังหวัด เดียวกัน

21 6. ให้มียาคงคลัง ไม่เกิน 3 เดือน 7. ให้แพทย์สั่งใช้ยา โดยใช้ชื่อสามัญทางยา 8. ให้มีการจัดซื้อยาร่วมในระดับจังหวัด ในกลุ่มของยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มีราคาแพง และมีการใช้เยอะ

22 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อยาของกระทรวง สาธารณสุข ตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2550

23

24 กำชับแพทย์ :- สั่งยาโดยใช้ชื่อสามัญ (Generic name) สั่งยาโดยใช้ชื่อสามัญ (Generic name) ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นตัวเลือกแรก ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นตัวเลือกแรก ใช้งบประมาณจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้งบประมาณจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซื้อยาตามระเบียบ สนร. ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 61,62 ซื้อยาตามระเบียบ สนร. ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 61,62

25 ให้ดำเนินการจัดซื้อยาร่วมในระดับเขต ให้ดำเนินการจัดซื้อยาร่วมในระดับเขต

26 หลักเกณฑ์การจัดซื้อร่วม คัดเลือกกรรมการต่อรองราคา มีบุคคลภายนอกด้วย คัดเลือกกรรมการต่อรองราคา มีบุคคลภายนอกด้วย จัดซื้อโดยสัญญาจะซื้อจะขายฯ ( ราคาคงที่ & แบบปรับราคา ) จัดซื้อโดยสัญญาจะซื้อจะขายฯ ( ราคาคงที่ & แบบปรับราคา ) ให้ กสธ. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางรวบรวมราคา ให้ กสธ. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางรวบรวมราคา ให้ผู้ขายรับผิดชอบเก็บสำรองยาให้มีคุณภาพ และส่งให้ผู้ใช้ ให้ผู้ขายรับผิดชอบเก็บสำรองยาให้มีคุณภาพ และส่งให้ผู้ใช้ ตามที่สั่งเป็นคราว ๆ ไป ตามที่สั่งเป็นคราว ๆ ไป กำชับการเบิกจ่ายชำระเงิน กำชับการเบิกจ่ายชำระเงิน หากการจัดซื้อขัดหรือแย้งกับระเบียบใด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากการจัดซื้อขัดหรือแย้งกับระเบียบใด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้

27 1. เห็นชอบตามมาตรการที่ ป. ป. ช. เสนอ 2. ให้ดำเนินการเฉพาะสถานบริการสาธารณสุข สังกัด กสธ. ก่อน หากได้ผลดีจึงขยายออกไปยังสถาน บริการในสังกัดอื่น 3. มอบให้ กสธ. รับไปกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ร่วมกับ คณะกรรมการ ป. ป. ช. 4. รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

28 ภญ. ดวงตา ผลากรกุล โทร. 02 590 1628 มือถือ 08 9133 7221 มือถือ 08 9133 7221


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเวชภัณฑ์. การบริหารเวชภัณฑ์ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google