งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภิรมย์ ลูกตาก 1. จุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภิรมย์ ลูกตาก 1. จุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภิรมย์ ลูกตาก 1

2 จุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่ สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ภายในประเทศมากขึ้น 2.นำประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ 3.นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคม อาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์

3 อาเซียน ( ASEAN ) Association for South East Asian Nations หรือ ประชาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

4 ASEAN COUNTRIES Thailand Laos Vietnam Cambodia Malaysia Myanmar Brunei Philippine Indonesia Singapore

5 สมาชิกอาเซียน : พม่า (สาขาผลิตภัณฑ์เกษตรและสาขาประมง), มาเลเซีย (สาขา ผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ), อินโดนีเซีย (สาขายานยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้), ฟิลิปปินส์ (สาขาอิเล็กทรอนิกส์), สิงคโปร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาสุขภาพ), ไทย (สาขาการ ท่องเที่ยวและสาขาการบิน) +3 : จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ +6 : ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ (บวกสาม แล้วบวกอีกสาม)

6 THE ASEAN CHARTER Association of Southeast Asian Nations

7 อัตลักษณ์ของอาเซียน อาเซียนต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในหมู่ประชาชน ของตน เพื่อให้บรรลุชะตา เป้าหมาย และ คุณค่าร่วมกันของอาเซียน

8 คำขวัญของอาเซียน วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว

9 ASEAN at the Centre ASEAN External Relations ASEAN Centrality (ASEAN+6)

10 ASEAN ก่อตั้งโดยปฏิญญา กรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510 ASEAN ก่อตั้งโดยปฏิญญา กรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510)

11 ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศภายนอก สาขาความร่วมมือของอาเซียน

12 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

13 เสาการเมือง ความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ เสาสังคม วัฒนธรรม การศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนทั้ง 3 เสาหลัก

14 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนไทย เพื่อสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เราจะเตรียมคนอย่างไร

15 2543 2563 โครงสร้างประชากรประเทศไทย ชายหญิงชายหญิง

16 แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Social-Cultural Community)

17  เส้นทางขนถ่ายสินค้า และการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เส้นทางการคมนาคมไร้พรมแดน

18 เส้นทาง “ ระเบียง เศรษฐกิจหนานห นิง - กรุงเทพฯ ” (R9) ระยะทาง ประมาณ 1,900 กว่า กิโลเมตร รายละเอียด เส้นทางเริ่มต้นจาก นครหนานหนิง -– กรุงฮานอย ( ถนน หมายเลข 1) จ. กวางบิงห์ ( ถนน หมายเลข 9) – ด่าน สะหวันนะเขต – ด่านมุกดาหาร – จ. ขอนแก่น – กทม. เราเตรียม อะไรให้เด็ก

19 ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก- ตะวันตก East – West Economic Corridor

20 เราเตรียมอะไร ให้เด็กแล้วบ้าง?

21 เด็กไทยจะต้องรู้กี่ภาษา จึงอยู่รอดได้ในโลกวันนี้

22 เราเตรียมอะไรให้เด็กแล้วบ้าง?

23

24 แผนที่เส้นทาง ไฮสปีดเทรน คุนหมิง-สิงคโปร์

25 1. แพทย์ 2. วิศวกรรม 3. พยาบาล 4. ทันตแพทย์ 5. สถาปัตยกร รม 6. นักบัญชี 7. การสำรวจ

26  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน ประชาคมอาเซียน ในทุก มิติ  มีศักยภาพทั้งในด้าน ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และ ภาษาอังกฤษ / ภาษา อาเซียน เทคโนโลยี สารสนเทศ  มีระบบคิดแบบ สมานฉันท์ โดยไม่ลืม รากเหง้าความเป็นไทย : รู้จักความหลากหลาย และอยู่ร่วมกับความ หลากหลายอย่าง สมานฉันท์ การจัดการศึกษา รองรับการเป็น ประชาคมอาเซียน คนไทยที่ควรจะเป็น ASEAN Community ทิศทาง อาเซียน ทิศทาง ประเทศ ไทย ทิศทา งโลก การเตรียมความ พร้อมด้าน การศึกษาของปท. ในอาเซียน หลักสูตร / โครงสร้าง การจัดการ ศึกษาไทย ในปัจจุบัน ใน ระบบ นอก ระบบ ความสัมพันธ์ไทย กับปท. อาเซียน ณ ปัจจุบัน

27 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน คนไทยที่พึงประสงค์ ในยุค “อาเซียน”  การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือ “ประชาคมอาเซียน”    การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง“อาเซียน” ในสังคมไทย ควรเป็นอย่างไร ใช้เครื่องมือใด การเสริมสร้างรากเหง้าความเป็นไทยในยุค “อาเซียน” เพื่อการอยู่อย่างสมานฉันท์ และ ไม่ลืมรากเหง้า

28 กระทรวงศึกษาธิการกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ด้านการศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน

29 1.เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียม ความพร้อมครู อาจารย์ บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน และประชาชน 2.การพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา นักเรียน และประชาชน ให้มีทักษะเตรียมความพร้อม เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน

30 4.การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 3.พัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริม การหมุนเวียนของนักศึกษาและครูใน อาเซียน ยอมรับคุณสมบัติร่วมกับ และ ส่งเสริม Education Hub 5.การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็น ทรัพยากรในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน

31 ทัศนคติและความตระหนักรู้ เพื่อก้าวไปสู่ “อาเซียน” บทสรุปข้อค้นพบจากการสำรวจข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบ สำรวจนักศึกษาจำนวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบ

32 ผม/ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1.ลาว 96.0% 2. กัมพูชา 92.7% 3. เวียดนาม 91.7% 4. มาเลเซีย 86.8% 5. บรูไน 82.2% 6. อินโดนีเซีย 73.0% 7. ฟิลิปปินส์ 69.6% 8. ไทย 67.0% 9. พม่า 59.5% 10. สิงคโปร์ 49.3%

33 ถาม ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รู้จักธงอาเซียน รู้ว่าอาเซียน ก่อตั้งเมื่อใด 1.Brunei98.5% 2.Indonesia92.2% 3.Laos87.5% 4.Myanmar85.0% 5.Singapore81.5% 6.Vietnam81.3% 7.Malaysia80.9% 8.Cambodia63.1% 9.Philippines38.6% 10.THAILAND38.5% 1.Laos68.4% 2.Indonesia65.6% 3.Vietnam64.7% 4.Malaysia53.0% 5.Singapore47.8% 6.Brunei44.3% 7.Philippines37.8% 8. Cambodia36.6% 9.Myanmar32.5% 10. THAILAND27.5%

34 คุณรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก ….. 1.โทรทัศน์ 78.4%10. ครอบครัว 18.2% 2.โรงเรียน 73.4%11. การเดินทาง 13.3% 3.หนังสือพิมพ์70.7%12. ภาพยนตร์ 12.1% 4.หนังสือ 65.0%13. ดนตรี 9.2% 5.อินเตอร์เน็ต 49.9%14. งาน/อาชีพ 6.1% 6.วิทยุ 40.3% 7.กีฬา 34.1% 8. โฆษณา 31.6% 9. เพื่อน ๆ 27.6%

35 กำหนดภาพเด็กไทย ใน ASEAN Education Hub school (14 โรง ) Spirit Of ASEAN - Sister/partner school (30 โรง ) - Buffer school (24 โรง ) ( มีเครือข่าย มากกว่า 500 โรง ) ASEAN Focus School (14 โรง ) Connecting classroom : พัฒนาการเรียน การสอนร่วมกับประเทศอาเซียน และ ประเทศอื่นๆ

36 Link with member countries school (Connecting Classroom) School Curriculum that focuses on English, ASEAN Language, ICT for Learning, Multi-Culture Community, etc Design & Implement Global Issues/Learning with partner school จุดเน้นของการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน School Curriculum that goes beyond it’s boundary Member Countries Language Multi-Cultural living

37 การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการ เตรียมสู่ ASEAN แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน สำหรับ ประถมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน สำหรับมัธยมศึกษา แนวทางการจัดค่ายอาเซียน

38

39 การจัดค่ายอาเซียน วันที่ 11-18 ธันวาคม 2553 ผู้แทนประเทศเข้าคารวะ ท่าน รมว. ศธ

40 1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน เพื่อ รองรับการเคลื่อนตัวของแรงงานฝีมือ 2. พัฒนาขีดความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอาชีวะ 3. เตรียมการเปิดหลักสูตรนานาชาติและ หลักสูตร 2 ภาษา (English Program) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

41 1. AUN (Asean University Network) ซึ่ง ประเทศไทยเป็นสำนักงานเลขาธิการ 2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์เกี่ยวกับ ASEAN อาทิ - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดศูนย์เตรียม ความพร้อมสู่ประชาประชาคม อาเซียน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด ศูนย์อาเซียน ศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมหาวิยา ลัยสุราษฎธานี เปิดศูนย์การอบรมการท่องเที่ยว เพื่อประชาคมอาเซียน - มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งสถาบันพัฒนาการ สาธารณสุขอาเซียน

42 จังหวัดของท่านจะดำเนินการเตรียม คนทุกระดับอย่างไร ? จังหวัดของท่านจะมีผลกระทบอย่างไรจาก การเป็นประชาคมอาเซียน ? จัดการศึกษา / ให้ความรู้ อย่างไร ด้วยวิธีการใด ? เมื่อเป็นอาเซียนแล้ว ความเป็นไทยและ ท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้อย่างไร ?

43 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้มหาวิทยาลัย สพฐ. สกอ.ได้หา ข้อสรุปในการจัดการศึกษาร่วมกัน มหาวิทยาลัยจะลงไปจัดทำหลักสูตรและ ช่วยสอนในมัธยมฯซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียน หลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่มัธยมฯ จะมีการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ แบ่งตามกลุ่มอัจฉริยภาพของเด็ก ให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) เกษตรกรรม 2) อุตสาหกรรม 3) พาณิชยกรรม 4) วิชาการ 5) ความคิดสร้างสรรค์

44 นักวิชาการ ย้ำปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ การ อุดมศึกษา (กกอ.) การปฏิรูปการศึกษา 10 ปีที่ผ่านมา ล้มเหลว และยังไม่มีใครรู้ว่าเป้าหมายของการ ปฏิรูป การศึกษาคืออะไร แต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดจากการปฏิรูปคือ โครงสร้าง แต่โครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนนั้นกลับมีปัญหา จนปัจจุบัน ต้องกลับไปสู่รูปแบบเดิม เช่น การแยกเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การกระจาย อำนาจที่ยังไม่เป็นระบบ ที่สำคัญการนำทบวงมหาวิทยาลัยมารวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ก็ถือว่าผิดพลาดมหันต์ เพราะยิ่งทำให้การ บริหารงานไม่มีความคล่องตัว ดังนั้นตนคิดว่าน่าจะแยกสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจาก ศธ. โดยอาจจะ แยกเป็นกระทรวง และเพิ่มภาระงานด้านวิจัยให้มากขึ้น เพราะถือ เป็นงานหลักของอุดมศึกษา

45


ดาวน์โหลด ppt ภิรมย์ ลูกตาก 1. จุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google