งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN and Thai Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN and Thai Education"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASEAN and Thai Education
2015 ASEAN and Thai Education ภิรมย์ ลูกตาก 1

2 จุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล
จุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล   นโยบายรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น 2.นำประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ 3.นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์

3 อาเซียน (ASEAN) Association for South East Asian Nations หรือ
ประชาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

4 ASEAN COUNTRIES Thailand Laos Vietnam Cambodia Malaysia Myanmar Brunei Philippine Indonesia Singapore

5 สมาชิกอาเซียน : พม่า (สาขาผลิตภัณฑ์เกษตรและสาขาประมง), มาเลเซีย (สาขาผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ), อินโดนีเซีย (สาขายานยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้), ฟิลิปปินส์ (สาขาอิเล็กทรอนิกส์), สิงคโปร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาสุขภาพ), ไทย (สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน) : จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ : ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ (บวกสาม แล้วบวกอีกสาม)

6 Association of Southeast Asian Nations
THE ASEAN CHARTER Association of Southeast Asian Nations

7 อัตลักษณ์ของอาเซียน อาเซียนต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในหมู่ประชาชนของตน เพื่อให้บรรลุชะตา เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน

8 วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว
คำขวัญของอาเซียน วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว

9 ASEAN External Relations
ASEAN Centrality ASEAN External Relations ASEAN+3 ASEAN The centrality of ASEAN must be based on, first and foremost, ine inner strength of the ASEAN community. It also depends not only on the form of ASEAN’s external engagement, but also its content. The quality of ASEAN’s leadership is key. EAS (ASEAN+6) ASEAN at the Centre

10 ASEAN ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 (พ.ศ. 2510)

11 สาขาความร่วมมือของอาเซียน
ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศภายนอก

12 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

13 การศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนทั้ง 3 เสาหลัก
เสาการเมือง ความมั่นคง เสาสังคม วัฒนธรรม เสาเศรษฐกิจ

14 เราจะเตรียมคนอย่างไร เพื่อสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนไทย เพื่อสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

15 โครงสร้างประชากรประเทศไทย
ชาย หญิง ชาย หญิง 2563 2543

16 แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(A Blueprint for ASEAN Social-Cultural Community)

17 เส้นทางการคมนาคมไร้พรมแดน
เส้นทางขนถ่ายสินค้า และการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

18 เราเตรียมอะไรให้เด็ก
เส้นทาง “ระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-กรุงเทพฯ” (R9)ระยะทางประมาณ 1,900 กว่ากิโลเมตร           รายละเอียดเส้นทางเริ่มต้นจากนครหนานหนิง -– กรุงฮานอย (ถนนหมายเลข 1) จ. กวางบิงห์ (ถนนหมายเลข 9) – ด่านสะหวันนะเขต – ด่านมุกดาหาร – จ.ขอนแก่น – กทม. เราเตรียมอะไรให้เด็ก

19 ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East – West Economic Corridor

20 เราเตรียมอะไร ให้เด็กแล้วบ้าง?

21 เด็กไทยจะต้องรู้กี่ภาษา จึงอยู่รอดได้ในโลกวันนี้

22 เราเตรียมอะไรให้เด็กแล้วบ้าง?

23

24 แผนที่เส้นทางไฮสปีดเทรน คุนหมิง-สิงคโปร์
แผนที่เส้นทางไฮสปีดเทรน คุนหมิง-สิงคโปร์

25 การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง ในปี 2558
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreements: MRAs) แพทย์ วิศวกรรม พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม นักบัญชี การสำรวจ

26 คนไทยที่ควรจะเป็น ASEAN Community
กรอบแนวคิด คนไทยที่ควรจะเป็น ASEAN Community ทิศทาง อาเซียน ทิศทาง ประเทศ ไทย ทิศทาง โลก การเตรียมความพร้อมด้าน การศึกษาของปท. ในอาเซียน หลักสูตร/โครงสร้าง การจัดการศึกษา ไทยในปัจจุบัน ใน ระบบ นอก ระบบ ความสัมพันธ์ไทยกับปท. อาเซียน ณ ปัจจุบัน การจัดการศึกษารองรับการ เป็นประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ประชาคมอาเซียน ในทุกมิติ มีศักยภาพทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบคิดแบบสมานฉันท์ โดยไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทย: รู้จักความหลากหลายและอยู่ร่วมกับความหลากหลายอย่างสมานฉันท์

27 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โจทย์ของการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน คนไทยที่พึงประสงค์ ในยุค “อาเซียน” การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือ “ประชาคมอาเซียน” การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง“อาเซียน” ในสังคมไทย ควรเป็นอย่างไร ใช้เครื่องมือใด การเสริมสร้างรากเหง้าความเป็นไทยในยุค“อาเซียน” เพื่อการอยู่อย่างสมานฉันท์ และไม่ลืมรากเหง้า

28 กระทรวงศึกษาธิการกับการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ด้านการศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน

29 โดยเน้น... เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน การพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา นักเรียน และประชาชน ให้มีทักษะเตรียมความพร้อม เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน

30 โดยเน้น... การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน
พัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูในอาเซียน ยอมรับคุณสมบัติร่วมกับ และส่งเสริม Education Hub การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

31 ทัศนคติและความตระหนักรู้ เพื่อก้าวไปสู่ “อาเซียน” บทสรุปข้อค้นพบจากการสำรวจข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบ The survey was carried out last year among university students in all ten ASEAN member countries. There were 2170 respondent and average age was 20 years old. สำรวจนักศึกษาจำนวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบ 31

32 ผม/ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN)
ลาว 96.0% 2. กัมพูชา 92.7% 3. เวียดนาม 91.7% 4. มาเลเซีย 86.8% 5. บรูไน 82.2% 6. อินโดนีเซีย 73.0% 7. ฟิลิปปินส์ 69.6% 8. ไทย 67.0% 9. พม่า 59.5% 10. สิงคโปร์ 49.3% The most common attitude towards ASEAN was “positive”. Over 75% of students agreed with the statement “I feel I am a citizen of AZEAN “ They may not know yet that the drafters of the ASEAN Charter felt that ASEAN was not yet ready to recognize the ASEAN “citizenship” , the way the European Union does recognize European citizenship; thus the ASEAN Charter is silent on the ASEAN citizenship 32

33 ถาม ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
รู้จักธงอาเซียน รู้ว่าอาเซียนก่อตั้งเมื่อใด Brunei 98.5% Indonesia 92.2% Laos 87.5% Myanmar 85.0% Singapore 81.5% Vietnam 81.3% Malaysia 80.9% Cambodia 63.1% Philippines 38.6% 10.THAILAND 38.5% Laos 68.4% Indonesia 65.6% Vietnam 64.7% Malaysia 53.0% Singapore 47.8% Brunei 44.3% Philippines 37.8% 8. Cambodia 36.6% Myanmar 32.5% 10. THAILAND 27.5%

34 คุณรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก …..
โทรทัศน์ % ครอบครัว 18.2% โรงเรียน % 11. การเดินทาง 13.3% หนังสือพิมพ์70.7% 12. ภาพยนตร์ % หนังสือ % 13. ดนตรี % อินเตอร์เน็ต 49.9% 14. งาน/อาชีพ 6.1% วิทยุ % กีฬา % 8. โฆษณา % 9. เพื่อน ๆ %

35 การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดภาพเด็กไทย ใน ASEAN
Education Hub school (14 โรง) Spirit Of ASEAN - Sister/partner school (30 โรง) - Buffer school (24 โรง) (มีเครือข่าย มากกว่า 500 โรง) ASEAN Focus School (14 โรง) Connecting classroom : พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ

36 จุดเน้นของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
Link with member countries school (Connecting Classroom) School Curriculum that focuses on English, ASEAN Language, ICT for Learning, Multi-Culture Community, etc Design & Implement Global Issues/Learning with partner school School Curriculum that goes beyond it’s boundary Member Countries Language Multi-Cultural living

37 การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการเตรียมสู่ ASEAN
แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับประถมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับมัธยมศึกษา แนวทางการจัดค่ายอาเซียน

38

39 การจัดค่ายอาเซียน วันที่ 11-18 ธันวาคม 2553
ผู้แทนประเทศเข้าคารวะ ท่าน รมว.ศธ

40 ระดับอาชีวศึกษา 2. พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอาชีวะ
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน เพื่อรองรับการเคลื่อนตัวของแรงงานฝีมือ 2. พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอาชีวะ 3. เตรียมการเปิดหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

41 1. AUN (Asean University Network) ซึ่งประเทศไทยเป็นสำนักงานเลขาธิการ
ระดับอุดมศึกษา 1. AUN (Asean University Network) ซึ่งประเทศไทยเป็นสำนักงานเลขาธิการ 2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์เกี่ยวกับ ASEAN อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาประชาคม อาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมหาวิยาลัยสุราษฎธานี เปิดศูนย์การอบรมการท่องเที่ยวเพื่อประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

42 อีก 4 ปีที่เหลือ จังหวัดของท่านจะมีผลกระทบอย่างไรจากการเป็นประชาคมอาเซียน ? จังหวัดของท่านจะดำเนินการเตรียมคนทุกระดับอย่างไร ? จัดการศึกษา/ให้ความรู้อย่างไร ด้วยวิธีการใด ? เมื่อเป็นอาเซียนแล้ว ความเป็นไทยและท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้อย่างไร ?

43 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะให้มหาวิทยาลัย สพฐ. สกอ.ได้หา ข้อสรุปในการจัดการศึกษาร่วมกัน มหาวิทยาลัยจะลงไปจัดทำหลักสูตรและช่วยสอนในมัธยมฯซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่มัธยมฯ จะมีการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แบ่งตามกลุ่มอัจฉริยภาพของเด็ก ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) เกษตรกรรม ) อุตสาหกรรม 3) พาณิชยกรรม ) วิชาการ ) ความคิดสร้างสรรค์

44 นักวิชาการ ย้ำปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ การ อุดมศึกษา (กกอ.) การปฏิรูปการศึกษา 10 ปีที่ผ่านมาล้มเหลว และยังไม่มีใครรู้ว่าเป้าหมายของการ ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร แต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดจากการปฏิรูปคือ โครงสร้าง แต่โครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนนั้นกลับมีปัญหา จนปัจจุบันต้องกลับไปสู่รูปแบบเดิม เช่น การแยกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การกระจายอำนาจที่ยังไม่เป็นระบบ ที่สำคัญการนำทบวงมหาวิทยาลัยมารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ก็ถือว่าผิดพลาดมหันต์ เพราะยิ่งทำให้การบริหารงานไม่มีความคล่องตัว ดังนั้นตนคิดว่าน่าจะแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจาก ศธ. โดยอาจจะแยกเป็นกระทรวง และเพิ่มภาระงานด้านวิจัยให้มากขึ้น เพราะถือเป็นงานหลักของอุดมศึกษา

45 ASEAN THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ASEAN and Thai Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google