งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาครู ทั้งระบบ Best Practices ภิรมย์ นันทวงค์ รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาครู ทั้งระบบ Best Practices ภิรมย์ นันทวงค์ รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาครู ทั้งระบบ Best Practices ภิรมย์ นันทวงค์ รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง

2 Best Practices of Master Teacher ทำ KM เพื่อนำ Best Practices มา Benchmarking

3 3 Best-practices Practices = Process กระบวนการ มีความเชื่อมโยงและ นำไปสู่ผลลัพธ์ Best = ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีที่สุด ผลลัพธ์ที่เหนือกว่ากระบวนการ เดียวกันของคนอื่น เหนือกว่า หน่วยงานอื่น มีตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับ กระบวนการ

4 Best Practices คือ อะไร ? นวัตกรรมการทำงาน ดีๆ ขององค์กร ที่คน ในองค์กรสามารถ อธิบายได้ว่า ดีแค่ ไหน ? ดีอย่างไร ? ดีเพราะอะไร ?

5 Best Practices คือ อะไร ? วิธีการทำงานใหม่ที่ องค์กรเรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริงในการพัฒนา คุณภาพองค์กร ซึ่ง นำไปสู่การบรรลุผล องค์กรก้าวสู่ความเป็น เลิศ

6 Best Practices หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ทำให้ องค์กรประสบ ความสำเร็จ หรือ วิธี ปฏิบัติที่นำองค์กรไปสู่ ความเป็นเลิศ ซึ่ง เหมาะสมกับองค์กร นั้นๆ Best Practices คือ อะไร ?

7 Best Practice คือ วิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทำสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ซึ่งเป็นผล มาจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ จริง แล้วสรุปความรู้และ ประสบการณ์นั้น เป็นแนว ปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง ( บูร ชัย ศิริมหาสาคร,2548) Best Practices คือ อะไร ?

8 หมายถึง แนวทาง หรือ วิธีการปฏิบัติ ในเรื่อง ต่างๆ ที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุ จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล Best Practices คือ อะไร ?

9 Best Practices เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge (ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน) ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit Knowledge (ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้ง) เพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปทดลองปฏิบัติ

10 Best Practices ( BP) เป็นวิธีการทำงาน หรือวิธีปฏิบัติงานที่ ส่งผลต่อ ผลงานที่มี คุณภาพ หรือส่งผลต่อ งานที่ประสบผลสำเร็จ

11 11วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็น กระบวนการ ไม่ใช่ กิจกรรม / ไม่ใช่โครงการ เป็น กระบวนการ ไม่ใช่ กิจกรรม / ไม่ใช่โครงการ ประกอบด้วยส่วนต่างๆหรือเรื่อง ที่รวมอยู่ในการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยส่วนต่างๆหรือเรื่อง ที่รวมอยู่ในการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สนับสนุนต่อกระบวนการของ องค์กรและการดำเนินงานที่ระบุ ไว้ในเบื้องต้น สนับสนุนต่อกระบวนการของ องค์กรและการดำเนินงานที่ระบุ ไว้ในเบื้องต้น ต้องสนับสนุนด้วยผลลัพธ์ที่ เหนือกว่า ต้องสนับสนุนด้วยผลลัพธ์ที่ เหนือกว่า

12 KM, Benchmarking, BP Writing Best Practices 12 BPBP Bencma rking KM

13 Best Practices เป็น กระบวนการ สำคัญ ที่จะนำไปสู่การทำ Benchmarking เป็นกระบวนการทำงานที่ มีอยู่ในระบบงานปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่โครงการที่คิดขึ้นมา ใหม่ ไม่ใช่สื่อ / สิ่งประดิษฐ์ ใดๆ

14 Benchmarking เป็นกระบวนการวัดและการ เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีปฏิบัติ ของ องค์กรใดๆ กับองค์กรอื่นที่ สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำ ผลของการเปรียบเทียบมา ใช้ในการปรับปรุงองค์กร

15 Benchmarking ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่  การเปรียบเทียบวัด (Benchmark)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

16 Benchmarking เป็นวิธีการปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน และการให้บริการที่มีอยู่ โดย นำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ไป เปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะ เป็นงานของเราหรือของผู้อื่น และนำ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หรือแบบอย่างจากสิ่งที่ดีที่สุดนั้น มา ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ องค์การ โดยแก้ไขปรับปรุง กระบวนการทำงาน ปรับปรุงการ บริการของเราให้ดีขึ้น

17 Benchmarking หมายถึง กระบวนการวัดและ เปรียบเทียบกับองค์กรที่ สามารถทำได้ดีกว่า และนำ ผลการเปรียบเทียบมาใช้ใน การปรับปรุงองค์กรของตน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของ องค์การอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

18 Best Practices ของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ทำให้ผู้รับบริการ สถานศึกษา ได้รับบริการ ตามที่คาดหวัง ประสบความสำเร็จอย่างดี เยี่ยม เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย

19 การเรียนการสอน - การจัดการเรียนรู้ - การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร - การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริงบรรลุ ผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของ ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง หรือชุมชน อย่างดี เยี่ยม เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย Best Practices ของครูผู้สอน

20 แนวการพิจารณา เน้น วิธีปฏิบัติ ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคนในองค์กร เป็นวิธีปฏิบัติที่ครบวงจรของระบบคุณภาพ PDCA องค์กร บุคคลนั้น สามารถบอกได้ว่า ทำอะไร (What) ทำอย่างไร (How) และทำไมจึงทำ (Why) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนด เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่กำหนด วิธีปฏิบัตินั้น สามารถบอกได้ว่าเกิดจากปัจจัยใดเป็นวิธีปฏิบัติ ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การเล่าเรื่อง (Story Telling) แล้วถอดองค์ความรู้จากการทำงาน

21 - ผู้ป่วย ได้รับเงิน รวดเร็ว -กำลังใจดี หายป่วย ปัญหา / ความต้องการ 1.เงินสด 500,000 2.จนท.3คน กระบวน การ นวัตกรรม ปัจจัย 1. หาเงินนอก 2. เปิดบัญชี กองทุน 3.บริการแบบ ฮิตาชิ 24 ชม. 4. เบิกเงิน ชดเชย ผลผลิต/ ผลลัพธ์ จ่ายค่า รักษาฯ รวดเร็ว BP

22 การเขียน How to ไม่ใช่เขียนขั้นตอนการทำงาน 1.วางแผน 2.ดำเนินการ 3.นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 4.ประเมินผลและรายงาน Benchmarking ไม่ได้ เพราะถ้าเขียนอย่างนี้จะไม่รู้ว่ามีวิธีการทำอย่างไร ใครต่อใครเอาไป Benchmarking ไม่ได้

23 การเขียน Best Practices ควรแสดงผังการเลื่อนไหลของงาน (Flowchart) ให้เห็นด้วย Connector Symbol Process Symbol Input/Output Symbol Decision Symbol Terminal Symbol Document Symbol

24 EX How to “ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O - Net ” 1.จัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพ 2.จัดทีมครูพี่เลี้ยง/จัดเครือข่ายผู้ปกครอง 3.สร้างความเข้าใจผู้ปกครอง 4.เสริมนอกเวลา/วันหยุด โรงเรียนและบ้าน 5.สร้าง/จัดสื่อทดสอบหลากหลาย 6.สอบซ้อมเด็กมีผู้ปกครองเชียร์ 7.เก็บตัวเข้าค่าย 8.ฉลองความสำเร็จร่วมกัน

25 ประเภทรูปแบบ ประเภทวิธีการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ใหม่สด เก่าที่อื่นมาใหม่กับเรา ปรับปรุงใหม่

26 การคิดนอกกรอบ คำนาม 1 คำนาม 2 ความคิดใหม่ + = สบู่กล้วยหอม สบู่รูปร่างกล้วยหอม สบู่กลิ่นกล้วยหอม สบู่สีกล้วยหอม + = = =

27

28 โปรดอย่าถาม

29 สวัสดี.


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาครู ทั้งระบบ Best Practices ภิรมย์ นันทวงค์ รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google