งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง
การพัฒนาครู ทั้งระบบ Best Practices ภิรมย์ นันทวงค์ รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง

2 Best Practices of Master Teacher
ทำ KM เพื่อนำ Best Practices มา Benchmarking Best Practices of Master Teacher

3 Best-practices Best = ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีที่สุด Practices = Process
กระบวนการ มีความเชื่อมโยงและนำไปสู่ผลลัพธ์ Best = ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีที่สุด ผลลัพธ์ที่เหนือกว่ากระบวนการเดียวกันของคนอื่น เหนือกว่าหน่วยงานอื่น มีตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับกระบวนการ 3

4 Best Practices คืออะไร?
นวัตกรรมการทำงานดีๆ ขององค์กร ที่คนในองค์กรสามารถอธิบายได้ว่า ดีแค่ไหน ? ดีอย่างไร ? ดีเพราะอะไร ?

5 Best Practices คืออะไร ?
วิธีการทำงานใหม่ที่องค์กรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพองค์กร ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผล องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ

6 Best Practices คืออะไร?

7 Best Practices คืออะไร ?

8 Best Practices คืออะไร ?
หมายถึง แนวทาง หรือ วิธีการปฏิบัติ ในเรื่องต่างๆ ที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9 Best Practices เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น
Tacit Knowledge (ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน) ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit Knowledge (ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้ง) เพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปทดลองปฏิบัติ

10 Best Practices ( BP)  เป็นวิธีการทำงานหรือวิธีปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ ผลงานที่มีคุณภาพ หรือส่งผลต่องานที่ประสบผลสำเร็จ

11 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เป็น กระบวนการ ไม่ใช่กิจกรรม/ไม่ใช่โครงการ ประกอบด้วยส่วนต่างๆหรือเรื่องที่รวมอยู่ในการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สนับสนุนต่อกระบวนการขององค์กรและการดำเนินงานที่ระบุไว้ในเบื้องต้น ต้องสนับสนุนด้วยผลลัพธ์ที่เหนือกว่า 11 11

12 Writing Best Practices
KM, Benchmarking, BP BP KM Bencmarking Writing Best Practices 12

13 Best Practices เป็น กระบวนการ สำคัญที่จะนำไปสู่การทำ Benchmarking
เป็นกระบวนการทำงานที่มีอยู่ในระบบงานปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่โครงการที่คิดขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่สื่อ/สิ่งประดิษฐ์ใดๆ

14 Benchmarking เป็นกระบวนการวัดและการเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีปฏิบัติ ขององค์กรใดๆ กับองค์กรอื่นที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร

15 Benchmarking ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

16 Benchmarking เป็นวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการให้บริการที่มีอยู่ โดยนำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นงานของเราหรือของผู้อื่น และนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หรือแบบอย่างจากสิ่งที่ดีที่สุดนั้น มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ โดยแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปรับปรุงการบริการของเราให้ดีขึ้น

17 Benchmarking หมายถึง กระบวนการวัดและเปรียบเทียบกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า และนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

18 การบริหารจัดการ Best Practices ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากร
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ทำให้ผู้รับบริการ สถานศึกษา ได้รับบริการ ตามที่คาดหวัง ประสบความสำเร็จอย่างดี เยี่ยม เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย

19 Best Practices ของครูผู้สอน
การเรียนการสอน - การจัดการเรียนรู้ - การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร - การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริงบรรลุ ผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของ ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง หรือชุมชน อย่างดี เยี่ยม เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย

20 แนวการพิจารณา ทำอย่างไร (How) และทำไมจึงทำ (Why) หรือตัวชี้วัดที่กำหนด
แนวการพิจารณา         เน้น วิธีปฏิบัติ ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคนในองค์กร         เป็นวิธีปฏิบัติที่ครบวงจรของระบบคุณภาพ PDCA         องค์กร บุคคลนั้น สามารถบอกได้ว่า ทำอะไร (What) ทำอย่างไร (How) และทำไมจึงทำ (Why)         ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนด เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่กำหนด         วิธีปฏิบัตินั้น สามารถบอกได้ว่าเกิดจากปัจจัยใดเป็นวิธีปฏิบัติ ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน         วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การเล่าเรื่อง (Story Telling) แล้วถอดองค์ความรู้จากการทำงาน

21 นวัตกรรม ปัจจัย กระบวน การ จ่ายค่า รักษาฯ รวดเร็ว BP ผลผลิต/ ผลลัพธ์
ปัญหา/ ความต้องการ ปัจจัย กระบวน การ ผลผลิต/ ผลลัพธ์ จ่ายค่า รักษาฯ รวดเร็ว 1.เงินสด 500,000 2.จนท.3คน 1.หาเงินนอก 2.เปิดบัญชี กองทุน 3.บริการแบบ ฮิตาชิ 24 ชม. 4.เบิกเงิน ชดเชย - ผู้ป่วย ได้รับเงิน รวดเร็ว กำลังใจดี หายป่วย

22 การเขียน How to ไม่ใช่เขียนขั้นตอนการทำงาน
1.วางแผน 2.ดำเนินการ 3.นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 4.ประเมินผลและรายงาน เพราะถ้าเขียนอย่างนี้จะไม่รู้ว่ามีวิธีการทำอย่างไร ใครต่อใครเอาไป Benchmarking ไม่ได้

23 การเขียน Best Practices ควรแสดงผังการเลื่อนไหลของงาน(Flowchart)ให้เห็นด้วย
Connector Symbol Process Symbol Input/Output Symbol Decision Symbol Terminal Symbol Document Symbol

24 EX How to “การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O - Net”
1.จัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพ 2.จัดทีมครูพี่เลี้ยง/จัดเครือข่ายผู้ปกครอง 3.สร้างความเข้าใจผู้ปกครอง 4.เสริมนอกเวลา/วันหยุด โรงเรียนและบ้าน 5.สร้าง/จัดสื่อทดสอบหลากหลาย 6.สอบซ้อมเด็กมีผู้ปกครองเชียร์ 7.เก็บตัวเข้าค่าย 8.ฉลองความสำเร็จร่วมกัน

25 นวัตกรรม ประเภทรูปแบบ ประเภทวิธีการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ใหม่สด
เก่าที่อื่นมาใหม่กับเรา ปรับปรุงใหม่

26 การคิดนอกกรอบ คำนาม 1 คำนาม 2 ความคิดใหม่ สบู่ กล้วยหอม = +
สบู่กลิ่นกล้วยหอม = สบู่ กล้วยหอม + สบู่รูปร่างกล้วยหอม = = สบู่สีกล้วยหอม

27

28 โปรดอย่าถาม

29 สวัสดี.


ดาวน์โหลด ppt รวบรวม /ปรับปรุง/เสริมแต่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google