งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาด ลาตินอเมริกา. LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร. กม. ประชากร : 548 ล้านคน ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และ ประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาด ลาตินอเมริกา. LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร. กม. ประชากร : 548 ล้านคน ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และ ประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาด ลาตินอเมริกา

2 LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร. กม. ประชากร : 548 ล้านคน ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และ ประมง เป็นต้น เขตดูแล : 3 สคต. เม็กซิโก บราซิล ชิลี

3 ข้อมูลการค้าประเทศเป้าหมายในกลุ่ม ประเทศลาตินอเมริกา ประเทศปี 2549 การค้าระหว่าง ประเทศปี 2549 มูลค่า : มูลค่าล้าน เหรียญสหรัฐ อัตรา การ ขยาย ตัว เป้าหมาย การส่งออก ปี 50 ประเทศ ประชาก ร ( ล้าน คน ) GDP Gro wth Per Capit a (USD) ส่งออ ก นำเข้า ดุลการ ค้า ปี 2549 เพิ่ม / ลด (%) มูลค่ า 1. เม็กซิโก 1044.8 8,06 6 637. 3 226. 8 410. 4 36.2125796 2. บราซิล 1883.6 5,71 7 623. 6 861. 4 - 237. 7 36.4930810 3. อาร์เจนติ น่า 408.0 5,74 5 353. 9 262. 1 91.831.0725442 4. ชิลี 165.2 8,57 0 262. 6 230. 6 32.2 113.5 0 20315 5. เอกวาดอร์ 134.4 3,08 1 167. 1 8.1 159. 0 25.0720200 6. โคลัมเบีย 464.8 2,76 3 128. 3 13.9 114. 5 51.0950192 7. เวเนซุเอลา 267.5 6.09 9 82.21.980.460.5550123 8. เปรู 286.0 3,15 1 57.791.5-33.929.082075 9. อุรุกวัย 34.6 5,81 0 9.640.9-31.314.292011 10. ปารากวัย 63.5 1,46 0 4.712.7-8.117.54206 หมายเหตุ : ประเทศไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาทั้งหมด ( 47 ประเทศ ) มีมูลค่า 2,935 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4 เป้าหมายการค้าและการส่งออกกับ ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา ปี 2550 เป้าหมายการส่งออกไทยไปลาติน อเมริกาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2549 หรือคิดเป็นมูลค่า 3,522 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ( เนื่องจากการส่งออกจากประเทศไทยไปยังลาติน อเมริกาเพิ่มขึ้นทุกปี ) เพิ่มการลงทุนจากประเทศไทยในลาตินอเมริกา โดยเน้นการลงทุนที่ประเทศบราซิล, อาร์เจนติน่า, ชิลี และ เปรู หน่วย : Mill USD

5 การส่งออกของไทยไปลาตินอเมริกา ( ม. ค.- พ. ค. 50) เพิ่มขึ้น 32 % เนื่องจาก GDP ของลาตินอเมริกาในไตรมาสแรก ของปี 2550 ขยายตัวได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ ความ ต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งจากประเทศ ไทยมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น ชิลี (6.5%) อาร์ เจนติน่า (6.8%) เปรู (8%) 3,52 2 หน่วย : Mill USD ActualTarget

6 สินค้าไทย 10 อันดับแรกที่ส่งออกไปยัง ตลาดลาตินอเมริกา เครื่องจักรและส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพาราและผลิตภัณฑ์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ อาหารแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้าเป้าหมาย 661.5 630.8 507.6 356.5 90.7 86.4 73.3 52.0 2549 826.8 788.5 583.7 456.8 106.1 - 87.9 62.4 เป้า หมา ย 255 0 25 15 25 17 - 20 เพิ่ม % มูลค่าการนำเข้าจากไทย (Mill USD) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ อื่นๆ มูลค่าส่งออกรวม 42.2 433.8 2935 50.6 589.2 3,552 20 35 20

7 สินค้าที่มีโอกาสในตลาดลาตินอเมริกา สินค้า มูลค่า (Mill.USD) อัตราขยายตัว ( ร้อยละ ) สัดส่วนการ ส่งออก ( ร้อยละ ) 474849474849474849 รถยนต์ และ ชิ้นส่วน ยานยนต์ 14 7 27 4 37 2 938635182319 ยาง ธรรมชาติ 11 3 13 2 21 7 451864141113 ผลิตภัณฑ์ ยาง 496690213436655 คอมพิวเต อร์และ ส่วนประกอ บ 7913-624490.90.70.8 เครื่องใช้ไ ฟฟ้า และ อุปกรณ์ 182636604342222 ผลิตภัณฑ์ พลาสติก 121727514257212 เม็ด พลาสติก 18313331678232 อาหาร ทะเล กระป๋อง และแปร รูป 232628911 322

8 SWOT Strength - ภาพพจน์สินค้าไทยเป็นที่ ยอมรับของตลาด - ผู้ส่งออกไทยสามารถเข้าได้ทั้ง ตลาดลาติน และทวีปอเมริกา เหนือ Weakness - ผู้ส่งออกไทยขาดความสนใจใน ตลาดลาตินฯ - ผู้นำเข้าไม่สนใจติดต่อกับ ภูมิภาคเอเชีย Opportunity - เป็นตลาดใหม่ ประชากรจำนวน มาก - เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาด สหรัฐฯ - เป็นแหล่งทรัพยากร อาทิ ประมง เงิน พลังงาน Threat - นักธุรกิจไทยไม่ถนัดภาษาสเปน - ภาษีนำเข้ามีอัตราสูง - กฏระเบียบทางการค้ามาก

9 ยุทธศาสตร์ “Open New Opportunities” Logistics Internationalization Trade Promotion Trade Regime

10 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดลาติน อเมริกา กระตุ้นตลาดลาตินอเมริกาให้รู้จัก สินค้าไทย การเข้าถึงผู้ซื้อในตลาดลาติน อเมริกา การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับ รัฐบาลและเอกชน การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ตลาดลาตินอเมริกา

11 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การจัด In-store Promotion การจัดคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมงาน แสดงสินค้าในประเทศไทย การส่งเสริมนักธุรกิจไทยดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้า (Incoming & Outgoing Mission)

12 การจัดกิจกรรมร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในชิลี

13 การจัดกิจกรรมร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในบราซิล

14 การเชิญคณะผู้จัดซื้อของ ห้างสรรพสินค้าพบผู้ส่งออกไทย

15 บรรยากาศในนครเซาเปาโล ประเทศบราซิล

16 บรรยากาศในเมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

17 รายละเอียดสำนักงานฯ ในลาติน อเมริกา (www.depthai.go.th) นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล TEL: 001-5511-3044-7301 FAX: 001-5511-3045-1913 E-mail: thaitcsp@terra.co.br, thaitcsaopalo@depthai.go.th กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี TEL: 001-562-263-4186 FAX: 001-56-2-263-4214 E-mail: thaicom@vtr.net กรุงเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก TEL: 001-5255-5557-5418 FAX: 5255-5580-4214 E-mail: thaitcmexico@prodigy.net.mx

18 T H A N K Y O U


ดาวน์โหลด ppt ตลาด ลาตินอเมริกา. LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร. กม. ประชากร : 548 ล้านคน ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และ ประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google