งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาด ลาตินอเมริกา. LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร. กม. ประชากร : 548 ล้านคน ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และ ประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาด ลาตินอเมริกา. LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร. กม. ประชากร : 548 ล้านคน ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และ ประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาด ลาตินอเมริกา

2 LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร. กม. ประชากร : 548 ล้านคน ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และ ประมง เป็นต้น เขตดูแล : 3 สคต. เม็กซิโก บราซิล ชิลี

3 ข้อมูลการค้าประเทศเป้าหมายในกลุ่ม ประเทศลาตินอเมริกา ประเทศปี 2549 การค้าระหว่าง ประเทศปี 2549 มูลค่า : มูลค่าล้าน เหรียญสหรัฐ อัตรา การ ขยาย ตัว เป้าหมาย การส่งออก ปี 50 ประเทศ ประชาก ร ( ล้าน คน ) GDP Gro wth Per Capit a (USD) ส่งออ ก นำเข้า ดุลการ ค้า ปี 2549 เพิ่ม / ลด (%) มูลค่ า 1. เม็กซิโก , บราซิล , อาร์เจนติ น่า , ชิลี , เอกวาดอร์ , โคลัมเบีย , เวเนซุเอลา เปรู , อุรุกวัย , ปารากวัย , หมายเหตุ : ประเทศไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาทั้งหมด ( 47 ประเทศ ) มีมูลค่า 2,935 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4 เป้าหมายการค้าและการส่งออกกับ ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา ปี 2550 เป้าหมายการส่งออกไทยไปลาติน อเมริกาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2549 หรือคิดเป็นมูลค่า 3,522 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ( เนื่องจากการส่งออกจากประเทศไทยไปยังลาติน อเมริกาเพิ่มขึ้นทุกปี ) เพิ่มการลงทุนจากประเทศไทยในลาตินอเมริกา โดยเน้นการลงทุนที่ประเทศบราซิล, อาร์เจนติน่า, ชิลี และ เปรู หน่วย : Mill USD

5 การส่งออกของไทยไปลาตินอเมริกา ( ม. ค.- พ. ค. 50) เพิ่มขึ้น 32 % เนื่องจาก GDP ของลาตินอเมริกาในไตรมาสแรก ของปี 2550 ขยายตัวได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ ความ ต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งจากประเทศ ไทยมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น ชิลี (6.5%) อาร์ เจนติน่า (6.8%) เปรู (8%) 3,52 2 หน่วย : Mill USD ActualTarget

6 สินค้าไทย 10 อันดับแรกที่ส่งออกไปยัง ตลาดลาตินอเมริกา เครื่องจักรและส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพาราและผลิตภัณฑ์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ อาหารแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้าเป้าหมาย เป้า หมา ย เพิ่ม % มูลค่าการนำเข้าจากไทย (Mill USD) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ อื่นๆ มูลค่าส่งออกรวม ,

7 สินค้าที่มีโอกาสในตลาดลาตินอเมริกา สินค้า มูลค่า (Mill.USD) อัตราขยายตัว ( ร้อยละ ) สัดส่วนการ ส่งออก ( ร้อยละ ) รถยนต์ และ ชิ้นส่วน ยานยนต์ ยาง ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ ยาง คอมพิวเต อร์และ ส่วนประกอ บ เครื่องใช้ไ ฟฟ้า และ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ พลาสติก เม็ด พลาสติก อาหาร ทะเล กระป๋อง และแปร รูป

8 SWOT Strength - ภาพพจน์สินค้าไทยเป็นที่ ยอมรับของตลาด - ผู้ส่งออกไทยสามารถเข้าได้ทั้ง ตลาดลาติน และทวีปอเมริกา เหนือ Weakness - ผู้ส่งออกไทยขาดความสนใจใน ตลาดลาตินฯ - ผู้นำเข้าไม่สนใจติดต่อกับ ภูมิภาคเอเชีย Opportunity - เป็นตลาดใหม่ ประชากรจำนวน มาก - เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาด สหรัฐฯ - เป็นแหล่งทรัพยากร อาทิ ประมง เงิน พลังงาน Threat - นักธุรกิจไทยไม่ถนัดภาษาสเปน - ภาษีนำเข้ามีอัตราสูง - กฏระเบียบทางการค้ามาก

9 ยุทธศาสตร์ “Open New Opportunities” Logistics Internationalization Trade Promotion Trade Regime

10 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดลาติน อเมริกา กระตุ้นตลาดลาตินอเมริกาให้รู้จัก สินค้าไทย การเข้าถึงผู้ซื้อในตลาดลาติน อเมริกา การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับ รัฐบาลและเอกชน การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ตลาดลาตินอเมริกา

11 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การจัด In-store Promotion การจัดคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมงาน แสดงสินค้าในประเทศไทย การส่งเสริมนักธุรกิจไทยดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้า (Incoming & Outgoing Mission)

12 การจัดกิจกรรมร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในชิลี

13 การจัดกิจกรรมร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในบราซิล

14 การเชิญคณะผู้จัดซื้อของ ห้างสรรพสินค้าพบผู้ส่งออกไทย

15 บรรยากาศในนครเซาเปาโล ประเทศบราซิล

16 บรรยากาศในเมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

17 รายละเอียดสำนักงานฯ ในลาติน อเมริกา (www.depthai.go.th) นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล TEL: FAX: กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี TEL: FAX: กรุงเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก TEL: FAX:

18 T H A N K Y O U


ดาวน์โหลด ppt ตลาด ลาตินอเมริกา. LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร. กม. ประชากร : 548 ล้านคน ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และ ประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google