งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 SME กับ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 SME กับ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 SME กับ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2 2 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ กสอ. เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 2. เพื่อให้ กสอ. ทราบแนวทางการส่งเสริมให้ SME เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก 3.เพื่อให้ กสอ. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประการ SME ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สมอ.

3 3 ขอบข่ายของ SME ครอบคุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ 1.กิจการการผลิต (Product sector) ● ภาคเกษตรกรรม ●ภาคอุตสาหกรรม 2. กิจการการค้า (Trading sector) 3.กิจการบริการ (Service sector)

4 4 นิยาม มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เอกสารที่จัดที่ ขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความ เห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ประเด็นสำคัญ ● เอกสาร ● องค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

5 5 กระบวนการทำผลิตผลิตภัณฑ์ Input องค์กร Output ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

6 6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product standard) หมายถึง ข้อกำหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เกี่ยวกับ จำพวก แบบ รูปร่าง มิติ วัตถุที่จะนำมาทำ ความสามารถในการใช้งาน เครื่องหมายและฉลาก รวมทั้งวิธีทดสอบ ประเด็นสำคัญ ● คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ● วิธีทดสอบ (Test method)

7 7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กับ สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ● มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ● มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

8 8 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนดขึ้น ● เพื่อสนับสนุนการนำภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น มาพัฒนา และยกระดับการผลิตให้มีคุณภาพ ● เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน สมอ.ให้การรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ● เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ● เพื่อให้สามารถขยายตลาดส่งออกจำหน่ายในวง กว้างได้มากขึ้น

9 9 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง สิ่งหรือเกณฑ์ทางเทคนิคที่กำหนดขึ้นไว้สำหรับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ สมอ.ให้การรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรอง คุณภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและสามารถขยายตลาดส่งออก

10 10 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ (มตปท.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศ ● มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระดับ ระหว่างประเทศ ได้แก่ ISO, IEC ● มาตรฐานระดับภูมิภาค ได้แก่ EN, ASIAN ● มาตรฐานระดับประเทศ JIS,BS,ANSI สมอ.ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ต่างประเทศเพื่อการส่งออก เป็นการออกใบรับรอง ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศที่อ้างถึง

11 11 หลักการการรับรองผลิตภัณฑ์ ● กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ● ประเมิน QC ● ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึง

12 12 SME กับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของ สมอ. 3 rd 1 st 2 nd ผลิตภัณฑ์ SMEผู้ซื้อ สมอ. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

13 13 ใบรับรองผลิตภัณฑ์ รายละเอียดใบรับรองผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ● ผู้ได้รับการรับรอง ● หน่วยรับรอง (Certification body, CB) ● มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง: ● คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ตัวอย่างใบรับรอง

14 14 ประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองผลิตภัณฑ์ ● เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SME ของไทย ● ผู้ประกอบการของไทยสามารถนำใบรับรอง ผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในการส่งออกได้ ตามความต้องการของผู้ซื้อในต่างประเทศ ● ทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นว่า สินค้าที่ซื้อมาจะได้มาตรฐานตามมาตรฐานที่ ผู้ซื้อต้องการ

15 15 ความสัมพันธ์ของ SME กับ การเพื่อขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก SME การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อการส่งออก สมอ. การรับรองผลิตภัณฑ์ มผช. การรับรองผลิตภัณฑ์ มอก. กสอ.ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการส่งเสริมอุตสาหการ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ มอก. ผลิตภัณฑ์ ภายใต้.มตปท. การรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.

16 16 การติดต่อกับ สมอ. ตาราง 1 รายละเอียดการติดต่อกับ สมอ. เพื่อขอรับรองผลิตภัณฑ์ ผลิตภั ณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยงานที่รับผิดชอบการติดต่อ มพช. - อาหาร - สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน - 0 2202 3344-6 - สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร - สำนักอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด - ตรวจสอบหมายเลข โทรศัพท์ อสจ. - เครื่องดื่ม - ผ้าและเครื่องแต่งกาย - ของใช้ หาประดิษฐ์ และ หาที่ระลึก

17 17 การติดต่อกับ สมอ. มอก. - เหล็กและเหล็กกล้า สำนักบริหารมาตฐาน 1 กลุ่ม ที่ 1 - 0 2202 3392-4 - เหล็กโครงสร้าง,เหล็กเส้นทอ สำนักบริหารมาตฐาน 1 กลุ่ม ที่ 2 - 0 2202 3371-2 - คอนกรีต,เสาเข็ม,ท่อปูน สำนักบริหารมาตฐาน 1 กลุ่ม ที่ 3 - 0 2202 3380-1 - กระจก,เซรามิก,วัสดุก่อสร้าง สำนักบริหารมาตฐาน 1 กลุ่ม ที่ 4 - 0 2202 3389-90 - เครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักบริหารมาตฐาน 2 กลุ่ม ที่ 2 - 0 2202 3469-70 - ไฟฟ้าส่องสว่างและสื่อสาร สำนักบริหารมาตฐาน 2 กลุ่ม ที่ 3 - 0 2202 3467-8 - ไฟฟ้ากำลัง สำนักบริหารมาตฐาน 2 กลุ่ม ที่ 4 - 0 2202 3460-2 - สี,เคมี,ปิโตเลี่ยม,โภคภัณฑ์, กระดาษ,และสิ่งท่อ สำนักบริหารมาตฐาน 3 กลุ่ม ที่ 4 - 0 2202 3342-3 - เครื่องกล สำนักบริหารมาตฐาน 4 กลุ่ม ที่ 3 - 0 2202 3481-3 - ยานยนต์ สำนักบริหารมาตฐาน 4 กลุ่ม ที่ 4 - 0 2202 3475-6

18 18 การติดต่อกับ สมอ. มตปท. - ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการมาตฐาน กลุ่ม รับรองมาตรฐานต่างประเทศ และจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ - 0 2202 3437-8


ดาวน์โหลด ppt 1 SME กับ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google