งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 อิน ติเกรเตอร์ และ ดิฟเฟอเรนติ เอเตอร์. เนื้อหา ประจำบท 2.1 วงจรกรองความถี่ต่ำ ผ่านแบบ RC 2.2 วงจร RC อินติเกร เตอร์ 2.3 วงจรกรองความถี่สูง ผ่านแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 อิน ติเกรเตอร์ และ ดิฟเฟอเรนติ เอเตอร์. เนื้อหา ประจำบท 2.1 วงจรกรองความถี่ต่ำ ผ่านแบบ RC 2.2 วงจร RC อินติเกร เตอร์ 2.3 วงจรกรองความถี่สูง ผ่านแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 อิน ติเกรเตอร์ และ ดิฟเฟอเรนติ เอเตอร์

2 เนื้อหา ประจำบท 2.1 วงจรกรองความถี่ต่ำ ผ่านแบบ RC 2.2 วงจร RC อินติเกร เตอร์ 2.3 วงจรกรองความถี่สูง ผ่านแบบ RC 2.4 วงจร RC ดิฟเฟอเรน ติเอเตอร์

3 2.1 วงจรกรองความถี่ต่ำ ผ่านแบบ RC (RC Low - Pass Filter Circuit) เป็นวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบเบื้องต้น อาศัยคุณสมบัติการทำงานของ R และ C ใน การกำหนดย่านความถี่ต่ำผ่านออกเอาต์พุต ที่ย่านความถี่หนึ่ง ถ้าความถี่ที่ ป้อนเข้ามา มีค่าความถี่สูงกว่าความถี่ที่ กำหนด วงจรจะไม่ยอมให้ค่าความถี่นั้นผ่าน ออกเอาต์พุตความถี่ที่ถูก กำหนดไม่ให้ผ่านเรียกว่า ความถี่คัต ออฟ (Cut off Frequency)

4 รูป วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบ RC

5 1.0 ย่านความถี่ผ่าน 0.707 0.01 ความถี่คัตออฟ (F CH ) ย่านความถี่ไม่ผ่าน จุดคัตออฟ f Av

6

7

8 ตัวอย่างที่ 2.1 จากรูปจงหาค่าความถี่คัตออฟของวงจร = 4.7 KΩ 0.002μF i

9 วิธีทำจาก f CH = 1 2 π RC เมื่อ R = 4.7 KHz, C = 0.002 μ F และ π = 3.14 แทนค่า f CH = 1 2 x 3.14 x 4.7 x10 x 0.002 x 10 = 1 0.06 x 10 =16.67 x 10 f CH =16.67 KHz 3 -6 -3 3

10 ตัวอย่างที่ 2.2 จากตัวอย่างที่ 2.1 ถ้าสัญญาณ Ei มีความถี่ใช้ งาน 4 KHz จงหาอัตราขยายแรงดันของวงจร วิธีทำ จาก A VL= 1 √1 + (fu / f CH ) เมื่อ fu = 4 KHz, f CH = 16.67 KHz แทนค่า A VL= 1 √ 1 + ( 4 x 10 ) (16.67 x 10 ) A VL= 1 √ 1 + (0.24 ) 2 2 3 3 2

11 A VL= 1 √ 1 + 0.0576 A VL= 1 √ 1.0576 A VL= 1 1.028 A VL= 0.972

12 แบบทดสอบที่ 2.1 จากรูปจงหาค่าความถี่คัตออฟของวงจร และถ้าสัญญาณ Ei มีความถี่ใช้งาน 15 KHz จงหาอัตราขยาย แรงดันของวงจร = 6.8 KΩ 0.001μF i

13 2.2 วงจร RC อินติเกรเตอร์ รูป วงจร RC อินติเกรเตอร์

14

15 1. เวลาคงที่น้อย (Short Time Constant) เป็นเวลาคงที่ ที่มีค่าช่วงเวลาพัลส์เป็น 10 เท่าหรือมากกว่า 10 เท่าของช่วงเวลา คงที่ของวงจร RC อินติเกรเตอร์ 2. เวลาคงที่ปานกลาง (Medium Time Constant) เป็นเวลาที่ ที่มีค่าช่วงเวลา พัลส์อยู่ระหว่าง 1/10 เท่า ถึง 10 เท่า ของช่วงเวลาคงที่ของวงจร RC อินติเกร เตอร์ 3. เวลาคงที่มาก (Long time Constant) เป็นเวลาคงที่ ที่มีค่าช่วงเวลาพัลส์ไม่เกิน 1/10 เท่า หรือน้อยกว่า 1/10 เท่า ของ ช่วงเวลาคงที่ของวงจร RC อินติเกรเตอร์ การเปลี่ยนแปลงสัญญาณเอาต์พุตตามค่าเวลาคงที่ของวงจรแบ่งได้ดังนี้

16

17 2.3 วงจรกรองความถี่สูงผ่านแบบ RC › (RC Hight - Pass Filter Circuit) เป็นวงจร กรองความถี่สูงผ่านแบบเบื้องต้น ที่อาศัย คุณสมบัติ ของ R และ C ในการกำหนดย่านความถี่สูง ผ่านออก เอาต์พุตที่ย่านความถี่หนึ่ง › ถ้าความถี่ที่ป้อนเข้ามา ต่ำกว่าระดับความถี่ที่ กำหนด วงจรจะไม่ยอมให้ความถี่นั้น ผ่านออก เอาต์พุต › ความถี่ที่ถูกกำหนดไม่ให้ผ่านนี้เรียกว่า “ ความถี่คัตออฟ ”

18 รูป วงจรกรองความถี่สูงผ่านแบบ RC

19 1.0 ย่านความถี่ผ่าน 0.707 0.01 ความถี่คัตออฟ (F CL ) ย่านความถี่ไม่ผ่าน จุดคัตออฟ f Av

20

21

22 แบบทดสอบที่ 2.2 จากรูปจงหาค่าความถี่คัตออฟของวงจร 33 KΩ =0.056μF i

23 แบบทดสอบที่ 2.3 จากแบบทดสอบที่ 2.2 ถ้าสัญญาณ Ei มีความถี่ใช้งาน 450 Hz จงหาอัตราขยายแรงดันของวงจร แบบทดสอบที่ 2.4 จากรูปจงหาค่าความถี่คัตออฟของวงจร และถ้าสัญญาณ Ei มีความถี่ใช้งาน 400 Hz จงหาอัตรา ขยายแรงดันของวงจร =0.033μF 47 KΩ

24 2.4 วงจร RC ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ (RC Differentiator) วงจรที่ประกอบด้วย R และ C ใช้งานเหมือนวงจรกรองความถี่สูง ผ่านแบบ RC นำไปใช้กับสัญญาณไฟฟ้า เฉพาะรูปคลื่นสี่เหลี่ยม วงจรสามารถทำให้ คลื่นสี่เหลี่ยมผ่านออกเอาต์พุตเปลี่ยนรูปไป เป็นสัญญาณคลื่นดิฟเฟอเรนติเอตจึงเรียก วงจรนี้ว่า วงจร RC ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์

25 รูป วงจร RC ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์

26

27 การตอบสนองสัญญาณขั้นบันไดของวงจร RC ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์

28


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 อิน ติเกรเตอร์ และ ดิฟเฟอเรนติ เอเตอร์. เนื้อหา ประจำบท 2.1 วงจรกรองความถี่ต่ำ ผ่านแบบ RC 2.2 วงจร RC อินติเกร เตอร์ 2.3 วงจรกรองความถี่สูง ผ่านแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google