งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 เครื่องส่ง วิทยุ เครื่องส่ง วิทยุ. 1. เครื่องส่งวิทยุ 2. วงจรออสซิลเลเตอร์ 3. วงจรมัลติพลาย 4. วงจรขยายกำลัง RF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 เครื่องส่ง วิทยุ เครื่องส่ง วิทยุ. 1. เครื่องส่งวิทยุ 2. วงจรออสซิลเลเตอร์ 3. วงจรมัลติพลาย 4. วงจรขยายกำลัง RF."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 เครื่องส่ง วิทยุ เครื่องส่ง วิทยุ

2 1. เครื่องส่งวิทยุ 2. วงจรออสซิลเลเตอร์ 3. วงจรมัลติพลาย 4. วงจรขยายกำลัง RF

3 วงจรขยา ยกำลัง ความถี่ สูง มัลติ พลาย วงจรขยา ยเสียง ออสซิลเ ลเตอร์ มอ ดูเลชั่น ไมโครโฟน สายอากาศ 1. เครื่องส่งวิทยุ

4 2. วงจรออสซิลเลเตอร์ ใช้ในการผลิตคลื่นความถี่ตามที่ ต้องการหรือความถี่พาหะ (Carrier) ซึ่ง วงจรนี้จะต้องมีความถี่ที่เป็นความถี่ เรโซแนนซ์ถึงจะมีความถี่ใช้งาน ความถี่เรโซแนนซ์ ; F = 1 2 π√ LC

5 1. L = 4mH, C = 0.033 uF 2. L = 8mH, C = 2.2 uF 3. L = 10mH, C = 40 pF 4. L = 12mH, C = 60 pF จงหาความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรต่อไปนี้

6 3. วงจรมัลติพลาย เป็นวงจรขยายสัญญาณที่มี อินพุตขับด้วยความแรงเต็มที่ซึ่ง จะทำให้เกิดสัญญาณฮาร์มอนิก เกิดขึ้นหลายๆความถี่ ส่วนวงจร ทางด้านเอาต์พุตจะต่อเข้ากับ วงจรเรโซแนนซ์

7 ตัวอย่าง 1. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 8 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 144 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด 2. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 10 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 540 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด

8 1. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 2 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 12 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด 2. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 5 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 90 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด 3. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 5.8 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 313.2 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด 4. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 10.5 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 189 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด

9 4. วงจรขยายกำลัง RF ทำหน้าที่ขยายสัญญาณความถี่วิทยุ ให้มีกำลังสูงขึ้นมากพอที่จะส่งต่อไปยัง สายอากาศ เพื่อให้สายอากาศ แพร่กระจายคลื่นวิทยุไปในอากาศที่ กำลังสูง

10 ทำแบบฝึกหัดท้ายบท


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 เครื่องส่ง วิทยุ เครื่องส่ง วิทยุ. 1. เครื่องส่งวิทยุ 2. วงจรออสซิลเลเตอร์ 3. วงจรมัลติพลาย 4. วงจรขยายกำลัง RF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google