งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 สัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆ ผู้เฉลย นายสายยันต์ กันอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 สัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆ ผู้เฉลย นายสายยันต์ กันอินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 สัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆ ผู้เฉลย นายสายยันต์ กันอินทร์

2 แบบฝึกหัดที่ 1.1 จากรูป จงหาส่วนประกอบคลื่นพัลส์ ดังต่อไปนี้ 08416122420 3228 5 10 15 T ( μs ) E (v)

3 1. ความกว้างพัลส์ (tp)= 8 μ s – 4 μ s = 4 μ s 2. ช่องว่างพัลส์ (ti)= 12 μ s – 8 μ s = 4 μ s 3. ช่วงเวลาเกิดพัลส์ซ้ำ (prt) = (tp + ti) = 4 μ s – 4 μ s = 8 μ s 4. อัตราการเกิดพัลส์ซ้ำ (prr) = = = =0.125 x 10 Hz หรือ 125 KHz 1 prt 1 8 μ s 1 8 x 10 -6 1x 10 8 6 6

4 5. แรงดันสูงสุดของพัลส์ (Ep)= 15 V 6. แรงดันเฉลี่ยของพัลส์ (Eav)= (tp x Ep) = ( 4 μ s x 15 V ) prt 8 μ s = 60 V 8 =7.5 V 7. ดิวตีไซเคิล (Duty Cycle)= Eav x 100 %= 7.5 V x 100% Ep15 V =50 %

5 แบบฝึกหัดที่ 1.2 จากรูปคลื่นดิฟเฟอเรนติเอเตด จงหาค่า เปอร์เซ็นต์อัตราส่วนความลาดเอียง (%P) เมื่อคลื่นมีความถี่ 10 KHz และช่วงเวลาเอียง (t t )

6 -20 20 30 -30 0 10 -10 t Ep

7 วิธีทำ จาก P = E1 – E2 Ep 2 P = 30 V – 20 V= 10 V= 0.5 40 V 20 V 2 เพราะฉะนั้น %P = 0.5 x 100 % = 50 %

8 จากสูตร T=1 f เมื่อ f = 10KHz T=1=100 μ s 10X10 Hz เพราะฉะนั้น tp = T= 100 μ s = 50 μ s 2 ดังนั้น t t=tp=50 μ s= 100 μ s P0.5 3

9 วงจรเชิงเส้นหนึ่งประกอบด้วยตัวต้านทาน 50k Ω ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ 0.5 μ F จง หาเวลาคงที่ วงจร RC แบบฝึกหัดที่ 1.3 วิธีทำ จาก τ =RC =50 k x 0.5 μ =(50 x 10) x (0.5 x 10) =25 x 10 τ =25 ms -6 3 -3

10 แบบฝึกหัดที่ 1.4 วงจรไฟฟ้าหนึ่งประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำ 60 mH ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 200 Ω จง หาค่าเวลาคงที่ วงจร RL วิธีทำ จาก τ =L R =60 m =(60 x 10)200 τ =0.3 x 10 หรือ 300 x 10 หรือ τ =300 μ s -3 -6

11 จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง คำตอบเดียว 1. ลักษณะสัญญาณที่ถูกกำหนดขึ้นมาตาม ธรรมชาติและนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางและ แพร่หลายคือคลื่นชนิดใด ก ) ไซน์ ข ) พัลส์ค ) สี่เหลี่ยมง ) อินติเกรต 2. คลื่นที่เกิดจากการผสมคลื่นหลายชนิดเข้า ด้วยกัน คือคลื่นชนิดใด ก ) ไซน์ข ) เอียงค ) ขั้นบันได ง ) สามเหลี่ยม 3. คลื่นสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นได้จากการผสมคลื่นใดเข้า ด้วยกัน ก ) ไซน์ข ) เอียงค ) ขั้นบันได ง ) เอกซ์โพเนเชียล แบบทดสอบท้ายบทที่ 1 X X X

12 4. คลื่นพัลส์กับคลื่นสี่เหลี่ยมแตกต่างกันในส่วนใด ก ) ขนาดความแรงคลื่นข ) ความลาดเอียงคลื่น ค ) ความถี่ของคลื่นที่เกิดขึ้นง ) ช่วงเวลาเกิดคลื่นเทียบกับ ช่วงช่องว่างคลื่น จากรูปต่อไปนี้ใช้ตอบคำถาม ข้อ 5 – 10 010520153025 4035 20 40 E(v) t(ms) X

13 5. ช่วงเวลา t P ของคลื่นมีค่าเท่าไร ก ) 5 ms ข ) 10 ms ค ) 15 ms ง ) 20 ms 6. ช่วงเวลา prt ของคลื่นมีค่าเท่าไร ก ) 10 ms ข ) 20 ms ค ) 30 ms ง ) 40 ms 7. ค่า prr ของคลื่นมีค่าเท่าไหร่ ก) 50 Hz ข ) 100 Hz ค ) 150 Hz ง ) 200 Hz 8. แรงดัน E av ของคลื่นมีค่าเท่าไร่ ก ) 10 V ข ) 15 V ค ) 20 V ง ) 25 V 9. ที่เวลา 20 ms ถูกเรียกว่าอะไร ก ) ขอบขาขึ้นข ) ขอบขาลง ค ) ช่องวางพัลส์ ง ) ความกว้างพัลส์ 10. ช่วงเวลา 20 – 30 ms ถูกเรียกว่าอะไร ก)ช่องว่างพัลส์ข ) ความกว้างพัลส์ ค ) อัตราการเกิดพัลส์ซ้ำง ) ช่วงเวลาเกิดพัลส์ซ้ำ X X X X X X


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 สัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆ ผู้เฉลย นายสายยันต์ กันอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google