งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 9 Am Modulation. สเปกตรัมความถี่ของคลื่นเอเอ็ม (AM Spectrum Frequency) การผสมคลื่นแบบ AM เป็นแถบคลื่น ความถี่ที่เกิดขึ้นจากการนำสัญญาณเสียงผสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 9 Am Modulation. สเปกตรัมความถี่ของคลื่นเอเอ็ม (AM Spectrum Frequency) การผสมคลื่นแบบ AM เป็นแถบคลื่น ความถี่ที่เกิดขึ้นจากการนำสัญญาณเสียงผสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 9 Am Modulation

2 สเปกตรัมความถี่ของคลื่นเอเอ็ม (AM Spectrum Frequency) การผสมคลื่นแบบ AM เป็นแถบคลื่น ความถี่ที่เกิดขึ้นจากการนำสัญญาณเสียงผสม กับคลื่นพาห์ความถี่สูง ซึ่งจะทำให้เกิดไซด์ แบนด์เพียงหนึ่งคู่เสมอ ประกอบด้วยความถี่ 3 ความถี่ด้วยกันคือ 1. ความถี่พื้นฐานของคลื่นพาห์ 2. แถบความถี่ด้านข้าง มี 2 ด้านคือ แถบความถี่ด้านข้างสูง (Upper Sideband Frequency:USB) แถบความถี่ด้านข้างต่ำ (Lower Sideband Frequency:LSB)

3 โดยที่ความกว้างของแถบ ความถี่ด้านข้างทั้งสองข้าง รวมกัน เรียกว่าแบนด์วิดท์ (Bandwidth: BW) สามารถ หาค่าได้ดังนี้

4

5 ตัวอย่าง เมื่อทำการป้อน สัญญาณเสียงความถี่ 3 kHz เข้าไป ผสมกับคลื่นพาห์ความถี่ 15 MHz จงเขียนสเปกตรัมความถี่ของคลื่นนี้

6

7 1. เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 1MHz ทำการมอ ดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 5 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ 2. เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 3MHz ทำการ มอดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 10 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ 3. เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 5MHz ทำการ มอดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 15 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ 4. เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 7MHz ทำการ มอดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 20 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ 5. เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 9MHz ทำการ มอดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 25 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ 6. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 3.5 กิโลวัตต์ มีการมอดูเลตที่ระดับ 50% (M=0.5) กำลังงาน ของความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็ม มีค่าเท่าไร 7. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 990 วัตต์ มีการมอดูเลตที่ระดับ 100% (M=1) กำลังงานของ ความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็มมีค่า เท่าไร 8. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 0.05 เมกะวัตต์มีการมอดูเลตที่ระดับ 100% (M=1) กำลังงาน ของความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็ม มีค่าเท่าไร

8 6. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศ ด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 3.5 กิโลวัตต์ มีการมอดูเลตที่ระดับ 50% (M=0.5) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่น เอเอ็มมีค่าเท่าไร 7. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศ ด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 990 วัตต์ มี การมอดูเลตที่ระดับ 100% (M=1) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่น เอเอ็มมีค่าเท่าไร 8. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศ ด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 0.05 เมกะวัตต์ มีการมอดูเลตที่ระดับ 100% (M=1) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่น เอเอ็มมีค่าเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 9 Am Modulation. สเปกตรัมความถี่ของคลื่นเอเอ็ม (AM Spectrum Frequency) การผสมคลื่นแบบ AM เป็นแถบคลื่น ความถี่ที่เกิดขึ้นจากการนำสัญญาณเสียงผสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google