งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ. ศ.2545 ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ สัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ. ศ.2545 ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ สัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ. ศ.2545 ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ สัมพันธ์

2 Kasetsart University Campus Research Station Establishment : Establishment : 1943 No. Campuses : No. Campuses : 7 No. Students : No. Students : 35,244 (7,008 Graduate Level) Degrees Offered : Bachelor, Master, Ph.D. Staffs : Staffs : 8,518 (2,012 Academic) Faculties : Faculties : 22 Research Institutes : Research Institutes : 9 Research Stations : Research Stations : 15 Annual Budget : Annual Budget : US$ 50 mill.

3 วิทยาเขต บางเขน  13 คณะ  1 บัณฑิต วิทยาลัย  10 สถาบัน  1 วิทยาลัย 7 สำนัก  2 ศูนย์ ( ระดับคณะ ) 7 สำนัก  2 ศูนย์ ( ระดับคณะ )  3 สถาบันสมทบ วิทยาเขต กำแพงแสน 5 คณะ 5 คณะ 2 สถาบัน 2 สถาบัน 3 สำนัก 3 สำนัก 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ วิทยาเขตศรี ราชา  3 คณะ  2 สำนัก วิทยาเขตเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัด สกลนคร  3 คณะ 2 สถาบัน 2 สถาบัน วิทยาเขต กระบี่ 2 หลักสูตร วิทยาเขต ลพบุรี 1 หลักสูตร วิทยาเขตวิทยาเขต วิทยาเขต สุพรรณบุรี 6 หลักสูตร 6 หลักสูตร

4 ที่ตั้งวิทยาเขต ที่ตั้งสถานีฝึกนิสิตและ สถานีวิจัย สุพรร ณบุรี 742 ไร่ กำแพง แสน 7,841 ไร่ บางเ ขน 846 ไร่ กระบี่ 500 ไร่ เฉลิมพระ เกียรติ จังหวัด สกลนคร 4,700 ไร่ ลพบุรี 1,876 ไร่ ศรี ราชา 199 ไร่ รวมพื้นที่ในความดูแลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสิ้น 23,700 ไร่ สถานีฝึก นิสิต วน ศาสตร์ 5 สถานี สถานีวิจัย 15 สถานี วิจัย 6,980 ไร่

5 จำนวนนิสิต ใหม่ : 11,194 คน 8,581 คน 2,487 คน 126 คน มหาวิทยาลัยยอดนิยม ต่อเนื่อง 3 ปี - มีผู้เลือกเข้าศึกษาต่อมาก ที่สุด - มีผู้เลือกเข้าศึกษาต่อมาก ที่สุด - มีผู้เลือกอันดับ 1 มากที่สุด - มีผู้เลือกอันดับ 1 มากที่สุด

6 จำนวนนิสิตทั้งหมด : รวมทั้งสิ้น 35,244 คน 28,236 คน 6,127 คน 881 คน

7 หลักสูตรการศึกษา : รวมทั้งสิ้น 214 หลักสูตร ปีการศึกษา พ. ศ.2545 106 หลักสูตร 130 หลักสูตร 41 หลักสูตร

8 France : CIRAD, IRD, Agropolis, U. Montpellier II, INRA, ESA, FESIA, ISAB,... International Cooperation > 200 Institutional Agreements Worldwide Other European Countries : Denmark, Great Britain, Austria, Germany, Portugal, Switzerland, the Netherlands, Italy, Spain, Poland International Institutions :CIMMYT, IRRI, AVRDC, IWMI, IBPGRI, CIAT International Institutions : CIMMYT, IRRI, AVRDC, IWMI, IBPGRI, CIAT

9 2000 Asia’s Best Universities : Asiaweek

10 2000 Asia’s Best University : Asiaweek 1 st Rank

11

12

13

14 Excellence Excellence Inspiration Inspiration Student Focused Student Focused Career Outcomes Career Outcomes Lifestyle Lifestyle WHY ? 9 th Rank

15 5 th Rank National University of Singapore

16 University Benchmark

17 Regional Platform of Cooperation Gateway of Cooperation between Kasetsart University and Others

18 C ooperation o n H igher E ducation and R esearch in A griculture and A gro-Industry (COHERAA)

19 Regional Advanced Research Platform COHERAA DORAS Cooperation on Higher Education and Research in Agriculture and Agro- Industry Cotton Project Rubber Project Peri-Urban Project NAN Project Thai-French Cooperation Vietnam Laos Cambodia Indonesia Philippines On-going and Possible Collaborative Countries  Ecophysiology  Genome Mapping  Rubber Technology  Genetic Engineering Peri-Urban  Agricultural System Analysis  Safety Production System  Landuse and Environmental Management Cotton  Insect-Plant Interaction  Breeding  Agrophysiology  Fiber Technology Rubber NAN Project  Agricultural Systems  Socio-Economic Analysis  Resource Management Training Higher Education

20 นโยบายด้านวิเทศ สัมพันธ์ นโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นโยบายด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ นโยบายด้าน คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมใน มหาวิทยาลัย ด้านการ บริหารงานทั่วไป  เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ประเทศ  สร้างความยอมรับในเวทีระดับ นานาชาติ เพื่อนำไปสู่การมี บทบาทต่อรองใน ประชาคม โลก  การบริหารจัดการ  เพิ่มและขยายความ ร่วมมือด้านการเรียนการ สอน การวิจัย การ แลกเปลี่ยนนิสิตและ บุคลากร  พัฒนาทักษะทางภาษา และเทคโนโลยี สารสนเทศแก่บุคลากร  ตั้ง “ ศูนย์การศึกษา นานาชาติ ”  ตั้ง “ กองทุนพัฒนาความ ร่วมมือระหว่างประเทศ ”  เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ประเทศ  สร้างความยอมรับในเวทีระดับ นานาชาติ เพื่อนำไปสู่การมี บทบาทต่อรองใน ประชาคม โลก  การบริหารจัดการ  เพิ่มและขยายความ ร่วมมือด้านการเรียนการ สอน การวิจัย การ แลกเปลี่ยนนิสิตและ บุคลากร  พัฒนาทักษะทางภาษา และเทคโนโลยี สารสนเทศแก่บุคลากร  ตั้ง “ ศูนย์การศึกษา นานาชาติ ”  ตั้ง “ กองทุนพัฒนาความ ร่วมมือระหว่างประเทศ ” เปิดประตูสู่สากลเปิดประตูสู่สากล นโยบายด้านการ บริหารงาน

21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับ การก้าวสู่ความเป็น สากล (Internationalization ) 1. ความเป็นสากลของ องค์กร 2. ความเป็นสากลของ บุคลากร 3. ความเป็นสากลของนิสิต 4. ความเป็นสากลของสังคม

22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับ การก้าวสู่ความเป็น สากล (Internationalization ) 1. ความเป็นสากลของ องค์กร  บรรยากาศการเรียนรู้ที่ เป็นสากล  การให้บริการ : One-Stop Service  ระบบสารสนเทศ : ICT  เครือข่ายความร่วมมือ (Network)  ระบบบริหารจัดการ : นโยบาย

23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับ การก้าวสู่ความเป็น สากล (Internationalization ) 2. ความเป็นสากลของ บุคลากร  ความรอบรู้และ รับผิดชอบในงาน  ทักษะการใช้ภาษา  ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์  ระบบการปฏิบัติงาน และรายงาน  การพัฒนาตนเอง

24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับ การก้าวสู่ความเป็น สากล (Internationalization ) 3. ความเป็นสากลของนิสิต  ความใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และแสวงหา  ทักษะการใช้ภาษา  ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาตนเอง

25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับ การก้าวสู่ความเป็น สากล (Internationalization ) 4. ความเป็นสากลของสังคม  การพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง  การร่วมสร้างสรรค์ชุมชน เข้มแข็ง  การสร้างสมดุลทาง วัฒนธรรม  ความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้าน  การเทิดทูนสถาบันมหา กษัตริย์

26 Information Network Personnel Network Institutional Network

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับ การก้าวสู่ความเป็น สากล  Regionalization  Internationalization  Globalization  Information and Communication Technology  World-Class University  Center of Excellence  Network  Consortium  Platform : Coordination  Knowledge-Based Economy  Knowledge-Based Society  Life-Long Learning  Sustainable Development

37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับ การก้าวสู่ความเป็น สากล สังเคราะห์ วิเคราะห์ จัดลำดับ ประมวล / เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินวิจัย ศักยภาพ ข้อมูล เวลา ข้อมูล ความพร้อม Mutual Benefit / Sharing

38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับ การก้าวสู่ความเป็น สากล การพัฒนาศักยภาพและความ พร้อม การพัฒนาความร่วมมือกับ พันธมิตร : ทุน การพัฒนาฐานข้อมูล การประมวลบันทึกประวัติ ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ การสร้างเครือข่ายกลุ่มภารกิจ (Cluster) การเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ การวิจัยเพื่อการพัฒนา

39 มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ. ศ.2545 ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ สัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ. ศ.2545 ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ สัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google