งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ
การเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย: แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ สาธิน คุณะวเสน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ 18 ธันวาคม 2551 โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ

2 โปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การสร้างขีดความสามารถ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

3 ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อม

4 ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

5 การสร้างขีดความสามารถ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ผู้ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ นักจัดการความเสี่ยง นักสื่อสารเทคโนโลยีฯ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับสถาบัน IBC

6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
WWW. เว๊ปไซต์ เอกสารเผยแพร่ การจัดสัมมนา ฯลฯ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Resources for teacher

22

23

24

25 การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย
และข้อมูลที่ต้องการ

26 หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม

27 ข้อมูลที่ต้องการ

28 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
National Focal Point National BCH Compiled Information

29 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ

30 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Competent National Authority กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติฯ และข้อกำหนดต่างๆ ขั้นตอนการอนุมัติ (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)

31 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งานวิจัยและพัฒนา ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

32 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

33 กระทรวงสาธารณสุข Competent National Authority ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติฯ และข้อกำหนดต่างๆ ขั้นตอนการอนุมัติ (การวิเคราะห์ความเสี่ยง) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

34 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

35 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัยและพัฒนา งานเสริมสร้างขีดความสามารถ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

36 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

37 กระทรวงอุตสาหกรรม Competent National Authority
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติฯ และข้อกำหนดต่างๆ ขั้นตอนการอนุมัติ (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)

38 กระทรวงพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

39 กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลปริมาณการนำเข้า แหล่งที่มา

40

41 Clearing House Update continuously Accessibility + Confidentiality

42 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google