งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย: แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยง เครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย: แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยง เครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย: แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยง เครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ 18 ธันวาคม 2551 โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ สาธิน คุณะวเสน sathin@biotec.or.th

2 โปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การสร้างขีดความสามารถ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

3 ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อม

4 ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

5 การสร้างขีดความสามารถ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เว๊ปไซต์ เอกสารเผยแพร่ การจัดสัมมนา ฯลฯ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Resources for teacher

22

23

24

25 การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ

26 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

27 ข้อมูลที่ต้องการ

28 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม National Focal Point National BCH Compiled Information

29 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ

30 Competent National Authority –กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติฯ และข้อกำหนดต่างๆ –ขั้นตอนการอนุมัติ (การวิเคราะห์ความเสี่ยง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

31 งานวิจัยและพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

32 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

33 กระทรวงสาธารณสุข Competent National Authority –กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติฯ และข้อกำหนดต่างๆ –ขั้นตอนการอนุมัติ (การวิเคราะห์ความเสี่ยง) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

34 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

35 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนา งานเสริมสร้างขีดความสามารถ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

36 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

37 กระทรวงอุตสาหกรรม Competent National Authority –กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติฯ และข้อกำหนดต่างๆ –ขั้นตอนการอนุมัติ (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)

38 กระทรวงพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

39 กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลปริมาณการนำเข้า แหล่งที่มา

40

41 Clearing House Update continuously Accessibility + Confidentiality

42


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย: แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและเชื่อมโยง เครือข่าย และข้อมูลที่ต้องการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google