งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05/04/60 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05/04/60 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 05/04/60 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

2 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
05/04/60 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 โครงการ การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง เรื่อง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 เพื่อลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกสู่บรรยากาศ การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน ในการส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ และลดการนำเข้าน้ำมันดิบ ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไม่ทำให้กำลังการกลั่นเพิ่มขึ้น PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

3 การจัดผังพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมันระยอง
05/04/60 การจัดผังพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมันระยอง การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ดำเนินการบริเวณสถานีขนถ่ายน้ำมันทางรถบรรทุก โรงกลั่นน้ำมันระยอง มีพื้นที่รวม 756 ไร่ แบ่งออกเป็น อาคารสำนักงาน พื้นที่ส่วนการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่ขนถ่ายทางรถยนต์และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ขนาด 256 ไร่ (พื้นที่ชายฝั่งเดิม) พื้นที่คลังน้ำมันหลัก ขนาด 500 ไร่ (พื้นที่ถมทะเล) PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

4 ที่ตั้งโครงการฯ ภายโรงกลั่นน้ำมันระยอง
05/04/60 ที่ตั้งโครงการฯ ภายโรงกลั่นน้ำมันระยอง ที่ตั้งโครงการ จะยกเลิก HPU PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

5 ที่ตั้งโครงการฯ ภายโรงกลั่นน้ำมันระยอง
05/04/60 ถังเก็บกักเมทิลเอสเตอร์ ท่อรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอนจากถังเก็บกักไปยัง VRU VRU ท่อรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอนจาก Loading Arm บริเวณสถานีสูบถ่ายน้ำมันทางรถ ไปยัง VRU PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

6 การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU)
แผนการดำเนินโครงการ ก่อสร้างประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ดำเนินการผลิตได้ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ท่อและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม ติดตั้ง Activated carbon 2 vessel ท่อรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอนจากรถบรรทุกน้ำมันไปยัง VRU ท่อรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอนจากถังเก็บกักผลิตภัณฑ์ไปยัง VRU ติดตั้ง Blower สำหรับรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอน ไปยังสถานีสูบถ่ายน้ำมันทางรถ ติดตั้ง Total Hydrocarbon Analyzer (THC) ที่ปลายปล่อง VRU

7 ติดตั้ง THC Online Analyzer หน่วยควบคุม ไอน้ำมันเบนซิน
05/04/60 การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) ขั้นตอนการทำงานของ VRU ติดตั้ง THC Online Analyzer หน่วยควบคุม ไอน้ำมันเบนซิน VRU removal Efficiency 95% ถังเก็บน้ำมันเบนซิน ถังเก็บน้ำมันเบนซิน PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

8 การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
05/04/60 การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล แผนการดำเนินโครงการ ก่อสร้างประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 ดำเนินการผลิตได้ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 วัตถุดิบ น้ำมันดีเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นฯ เมทิลเอสเตอร์ (B100) เป็นกรดไขมันประเภทหนึ่งที่อยู่ในน้ำมันปาล์ม รับจากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอลีโอเคมี จำกัด ผลิตภัณฑ์ ไบโอดีเซล (ผลิตภัณฑ์ใหม่) ประมาณ 1,500 ตันต่อวัน PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

9 การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
05/04/60 การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล c B100 c B100 Diesel Loading PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

10 การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ต่อ)
05/04/60 การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ต่อ) ก่อสร้างถังเก็บกักเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100 Tank) จำนวน 2 ถัง ขนาดถังละ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งท่อลำเลียง เพื่อลำเลียง B100 จากรถบรรทุก ไปยังถังเก็บกัก เพื่อลำเลียง B100 จากถังเก็บกัก เพื่อไปผสมลงในน้ำมันดีเซล ติดตั้งปั๊มสูบถ่าย สำหรับสูบถ่าย B100 จากรถบรรทุก ไปยังถังเก็บกัก สำหรับผสม B100 จากถังเก็บกัก ไปยังสถานีสูบถ่ายน้ำมันทางรถ PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

11 การเพิ่มประเภทผลิตไบโอดีเซล (ต่อ)
05/04/60 การเพิ่มประเภทผลิตไบโอดีเซล (ต่อ) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ติดตั้งเพิ่มเติม Wheel Dry Chemical Powder Mobile Foam Extinguisher วาล์วนิรภัย (Safety Valve) บนหลังคาของถังเก็บกัก PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

12 ความสอดคล้องกับประกาศ ปี พ.ศ.2548 Hazardous waste Absolute entry
05/04/60 ชนิด ปริมาณ และการจัดการกากของเสีย ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ชนิดของกากของเสีย หน่วย ปริมาณ ความสอดคล้องกับประกาศ ปี พ.ศ.2548 การจัดการ กากของเสียอันตราย จากหน่วย VRU (ติดตั้งใหม่) ตันต่อ 10 ปี 24 Hazardous waste Absolute entry รวบรวมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและส่งไปยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ กากของเสียไม่อันตราย ขยะจากคนงานก่อสร้าง กก. ต่อวัน 70 - รวบรวมและส่งเทศบาลเมือง มาบตาพุดนำไปกำจัด เพิ่มกากของเสียจาก FCC Scrubber PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

13 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
05/04/60 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโรงกลั่นฯ มี Fire Water Pump 3 เครื่อง ได้แก่ Electric Motor 1 เครื่อง และ Diesel Engine 2 เครื่อง ระบบ Sprinkler ด้วยน้ำและโฟม ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเตือนไฟไหม้ รถดับเพลิง เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ โดยใช้ CO2 Fixed Gas Detector ระบบน้ำสำรองดับเพลิง 16,000 m3 ระบบโฟมสำรอง 19,000 ลิตร PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

14 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
05/04/60 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

15 ทิศเหนือของ โรงกลั่นน้ำมันระยอง ทิศเหนือท่าเทียบเรือ
05/04/60 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 4 วัดมาบตาพุด โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ชุมชนบ้านอ่าวประดู่ 3 1 5 ทิศเหนือของ โรงกลั่นน้ำมันระยอง ทิศเหนือท่าเทียบเรือ 2 PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ.2548-2551
05/04/60 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ พารามิเตอร์ หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน SO2-1 hr ppb 0-500 300 SO2-24 hr 120 NO2-1 hr 170 H2S-2 hr ppm < - TSP mg/m3 0.330 PM-10* 0.120 THC-3 hr NMHC-3 hr หมายเหตุ : 1. ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. SO2-1 hr มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด ที่บริเวณทิศเหนือของโรงกลั่นฯ, ทิศเหนือของท่าเทียบเรือ, วัดมาบตาพุด และ ชุมชนอ่าวประดู่ ตรวจวัดวันที่ ธันวาคม 2549 ในช่วงเวลากลางคืน โดยพบในช่วงเวลาสั้น ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุ 3. * ตรวจวัดบริเวณทิศเหนือของโรงกลั่นฯ และทิศเหนือของท่าเทียบเรือ PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

17 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
05/04/60 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างปี พ.ศ จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดที่ 7%O2 PM (mg/Nm3) SO2 (ppm) NOx H2S VOC Main Stack ND-0.14 ND-0.1 HCU ND ND-0.6 HMU ND-2.8 ค่ามาตรฐาน1/ 300 950 200 80 172/ หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) 3. * ปัจจุบันได้หยุดเดินเครื่อง Incinerator PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

18 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของส่วนผลิตไฟฟ้า
05/04/60 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของส่วนผลิตไฟฟ้า ระหว่างปี พ.ศ จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดที่ 7%O2 SO2 (ppm) NOx (ppm) CO (ppm) Gas Turbine 1 Gas Turbine 2 Gas Turbine 3 ค่ามาตรฐาน 2/ 950 200 690/8701/ หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) 2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

19 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของถังกำมะถัน และหน่วย VRU
05/04/60 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของถังกำมะถัน และหน่วย VRU ระหว่างปี พ.ศ จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัด SO2 (ppm) H2S (ppm) VOC (mg/l) ถังกำมะถัน Inlet ND-0.9 - Outlet ND-0.7 หน่วย VRU Outlet V5204 Outlet V5205 ค่ามาตรฐาน1/ 100 17 2/ หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

20 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง dB(A)
05/04/60 ระดับเสียง จุดตรวจวัด โรงเรียนบ้านหนองแฟบ, วัดมาบตาพุด, ชุมชนอ่าวประดู่ พารามิเตอร์ Leq24, Ldn ผลการตรวจวัด ระหว่างปี พ.ศ จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง dB(A) Leq24 Ldn โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดมาบตาพุด ชุมชนอ่าวประดู่ ค่ามาตรฐาน 70 - หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

21 การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน
05/04/60 การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน โดยแบบสอบถาม จำนวน 316 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ และ 29 กันยายน พ.ศ.2550 ชุมชนที่ทำการสำรวจ 6 ชุมชน ระยะ 0-3 กิโลเมตร ซอยร่วมพัฒนา หนองน้ำเย็น ตากวน-อ่าวประดู่ คลองน้ำหู ระยะ > 3-5 กิโลเมตร กรอกยายชา เกาะกก-หนองแตงเม PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

22 การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน (ต่อ)
05/04/60 การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน (ต่อ) สรุปความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือน เห็นด้วย % ไม่เห็นด้วย % ไม่แสดงความคิดเห็น % การสำรวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยการสนทนา/สัมภาษณ์/พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 10 ท่าน จาก 7 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ กันยายน พ.ศ.2551 เห็นด้วยกับโครงการทุกท่าน PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

23 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
05/04/60 1. คุณภาพอากาศ 2. เสียง PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

24 1. คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง
05/04/60 1. คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง เกิดผลกระทบจากฝุ่นละออง เนื่องจากกิจกรรม การก่อสร้าง การปรับพื้นที่ การขนส่งคนงานและเครื่องจักร เกิดขึ้นเฉพาะในระยะก่อสร้างและระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงมีมาตรการในการลดผลกระทบ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

25 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) ระยะดำเนินการ :
05/04/60 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) ระยะดำเนินการ : การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) ประเมินผลกระทบจากการระบาย VOC และ Benzene PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

26 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) ข้อมูลสำหรับใช้กับแบบจำลอง :
05/04/60 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) แนวทางการประเมินผลกระทบโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ : AERMOD ข้อมูลสำหรับใช้กับแบบจำลอง : ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2550 สถานีตรวจอากาศสัตหีบ ของกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจอากาศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานีตรวจอากาศกรุงเทพ PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

27 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) ข้อมูลผู้รับผลกระทบ
05/04/60 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) ข้อมูลผู้รับผลกระทบ กำหนดตามระยะทางจากแหล่งกำเนิด 2,000 กริด ขนาดพื้นที่ 18x25 km2 (450 km2) ข้อมูลแหล่งกำเนิดสารมลพิษทางอากาศ จาก VRU ที่มีอยู่เดิมบริเวณลานถังของโรงกลั่น น้ำมันระยอง จากโครงการฯ ทั้งก่อนและหลังปรับลดอัตราการระบาย PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

28 การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU)
05/04/60 การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) ข้อมูลแหล่งกำเนิดสารมลพิษทางอากาศ จากแหล่งกำเนิดที่มีอยู่เดิม : โรงกลั่นน้ำมันระยอง 1 ปล่อง จากโครงการ ทั้งก่อนและหลังติดตั้ง VRU จากแหล่งกำเนิดเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมกับแหล่งกำเนิด ของโครงการ ทั้งก่อนและหลังติดตั้งระบบฯ สารมลพิษที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ VOC และ Benzene PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

29 ค่าความเข้มข้นสูงสุด (µg/m3)
05/04/60 ผลการประเมินค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย และเบนซีน ในบรรยากาศ โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา ค่าความเข้มข้นสูงสุด (µg/m3) VOC Benzene 1 hr 1 Y กรณีที่ 1 แหล่งกำเนิดเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ จาก VRU บริเวณ ลานถังของโรงกลั่นน้ำมันระยอง - 49 1.4 กรณีที่ 2 แหล่งกำเนิดของโครงการ ก่อนมีการติดตั้ง VRU 14,202 829 577 33.7 กรณีที่ 3 แหล่งกำเนิดของโครงการ ภายหลังมีการติดตั้ง VRU 710 41 12 0.7 กรณีที่ 4 แหล่งกำเนิดเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมกับแหล่งกำเนิดของ โครงการฯ ก่อนมีการติดตั้ง VRU 33.9 กรณีที่ 5 ผลกระทบเนื่องจากแหล่งกำเนิดเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ รวม กับแหล่งกำเนิดของโครงการฯ ภายหลังมีการติดตั้ง VRU ค่ามาตรฐาน 1.7 PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

30 2. เสียง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ : Decay Formular Model
05/04/60 2. เสียง แนวทางการประเมินผลกระทบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ : Decay Formular Model ระดับเสียงสูงสุดที่กำหนด ระยะก่อสร้าง : 101 dB(A) จากการเจาะเสาเข็ม ที่ระยะห่างจากเครื่องจักร ประมาณ 1 เมตร ระยะดำเนินการ : 85 dB(A) ที่ระยะห่างจาก เครื่องจักร 1 เมตร PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

31 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
05/04/60 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ระยะก่อสร้าง ชุมชน ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) ระดับเสียง ของพื้นที่ (L90) ระดับเสียงของโครงการ ค่าระดับเสียงรบกวนเวลากลางวัน 1. ชุมชนอ่าวประดู่ 48.4 2. ชุมชนตากวน 36.6 3. สถานีอนามัยมาบตาพุด 30.2 ค่ามาตรฐาน 10 PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

32 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
05/04/60 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ระยะดำเนินการ ชุมชน ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) ระดับเสียง ของพื้นที่ (L90) ระดับเสียงของโครงการ ค่าระดับเสียงรบกวนเวลากลางวัน 1. ชุมชนอ่าวประดู่ 37.2 2. ชุมชนตากวน 25.1 3. สถานีอนามัยมาบตาพุด 19.0 ค่ามาตรฐาน 10 PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

33 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
05/04/60 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ระยะดำเนินการ ชุมชน ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) ระดับเสียง ของพื้นที่ (L90) ระดับเสียงของโครงการ ค่าระดับเสียงรบกวนเวลากลางคืน 1. ชุมชนอ่าวประดู่ 40.2 2. ชุมชนตากวน 28.1 3. สถานีอนามัยมาบตาพุด 22.0 ค่ามาตรฐาน 10 PTTAR-VRU_ONEP(10-Nov-08)-CH2.ppt

34 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติม
ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจาก VRU Stack ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง ติดตั้ง Total Hydrocarbon Analyser ที่ปล่อง VRU จัดให้มี Preventive Maintenance ระบบ VRU ดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบ VRU อย่างสม่ำเสมอ ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเบนซีนบริเวณสถานีขนถ่ายน้ำมันทางรถบรรทุก ปีละ 2 ครั้ง จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่เสียงดัง ทุก 5 ปี


ดาวน์โหลด ppt 05/04/60 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google