งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

2 2 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 โครงการ 1.การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง เรื่อง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550  เพื่อลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกสู่บรรยากาศ 2.การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน ในการส่งเสริมการใช้ผลผลิต ทางการเกษตรภายในประเทศ และลดการนำเข้าน้ำมันดิบ ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไม่ทำให้กำลังการกลั่นเพิ่มขึ้น

3 3 การจัดผังพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมันระยอง  การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) และ การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล  ดำเนินการบริเวณสถานีขนถ่ายน้ำมันทางรถบรรทุก  โรงกลั่นน้ำมันระยอง มีพื้นที่รวม 756 ไร่ แบ่งออกเป็น  อาคารสำนักงาน พื้นที่ส่วนการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสียและกาก ตะกอน ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่ขนถ่ายทางรถยนต์และระบบ สาธารณูปโภคอื่นๆ ขนาด 256 ไร่ (พื้นที่ชายฝั่งเดิม)  พื้นที่คลังน้ำมันหลัก ขนาด 500 ไร่ (พื้นที่ถมทะเล)

4 4 ที่ตั้งโครงการฯ ภายโรงกลั่นน้ำมันระยอง ที่ตั้งโครงการ

5 5 ที่ตั้งโครงการฯ ภายโรงกลั่นน้ำมันระยอง ถังเก็บกักเมทิลเอสเตอร์ VRU ท่อรวบรวมไอ ไฮโดรคาร์บอนจากถัง เก็บกักไปยัง VRU ท่อรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอนจาก Loading Arm บริเวณสถานีสูบถ่าย น้ำมันทางรถ ไปยัง VRU

6 6 การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU)   แผนการดำเนินโครงการ   ก่อสร้างประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551   ดำเนินการผลิตได้ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552   ท่อและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม   ติดตั้ง Activated carbon 2 vessel   ท่อรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอนจากรถบรรทุกน้ำมันไปยัง VRU   ท่อรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอนจากถังเก็บกักผลิตภัณฑ์ไปยัง VRU   ติดตั้ง Blower สำหรับรวบรวมไอไฮโดรคาร์บอน ไปยังสถานีสูบถ่ายน้ำมันทางรถ   ติดตั้ง Total Hydrocarbon Analyzer (THC) ที่ปลายปล่อง VRU

7 7 ขั้นตอนการทำงานของ VRU ขั้นตอนการทำงานของ VRU การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) ติดตั้ง THC Online Analyzer หน่วย ควบคุ ม ไอ น้ำมัน เบนซิ น ถังเก็บ น้ำมัน เบนซิน VRU removal Efficiency 95%

8 8 การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล  แผนการดำเนินโครงการ  ก่อสร้างประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2551  ดำเนินการผลิตได้ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552  วัตถุดิบ  น้ำมันดีเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นฯ  เมทิลเอสเตอร์ (B100) เป็นกรดไขมันประเภทหนึ่งที่อยู่ในน้ำมันปาล์ม รับจากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอลีโอเคมี จำกัด  ผลิตภัณฑ์  ไบโอดีเซล (ผลิตภัณฑ์ใหม่) ประมาณ 1,500 ตันต่อวัน

9 9 การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล Loading ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล Diesel c B100 c

10 10  ก่อสร้างถังเก็บกักเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100 Tank) จำนวน 2 ถัง ขนาดถังละ 1,500 ลูกบาศก์เมตร  ติดตั้งท่อลำเลียง  เพื่อลำเลียง B100 จากรถบรรทุก ไปยังถังเก็บกัก  เพื่อลำเลียง B100 จากถังเก็บกัก เพื่อไปผสมลงในน้ำมันดีเซล  ติดตั้งปั๊มสูบถ่าย  สำหรับสูบถ่าย B100 จากรถบรรทุก ไปยังถังเก็บกัก  สำหรับผสม B100 จากถังเก็บกัก ไปยังสถานีสูบถ่ายน้ำมันทางรถ การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ต่อ)

11 11 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ติดตั้งเพิ่มเติม  Wheel Dry Chemical Powder  Mobile Foam Extinguisher  วาล์วนิรภัย (Safety Valve) บนหลังคาของถังเก็บกัก การเพิ่มประเภทผลิตไบโอดีเซล (ต่อ)

12 12 ชนิด ปริมาณ และการจัดการกากของเสีย ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ชนิดของกากของเสียหน่วยปริมาณ ความสอดคล้องกับ ประกาศ ปี พ.ศ.2548 การจัดการ กากของเสียอันตราย จากหน่วย VRU (ติดตั้งใหม่) ตันต่อ 10 ปี 24 Hazardous waste Absolute entry รวบรวมใส่ภาชนะที่มี ฝาปิดมิดชิดและส่งไป ยังหน่วยงานรับกำจัด กากของเสียที่ได้รับ อนุญาตจากทาง ราชการ กากของเสียไม่อันตราย ขยะจากคนงานก่อสร้างกก. ต่อวัน 70-รวบรวมและส่ง เทศบาลเมือง มาบตาพุดนำไปกำจัด

13 13 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโรงกลั่นฯ   มี Fire Water Pump 3 เครื่อง ได้แก่ Electric Motor 1 เครื่อง และ Diesel Engine 2 เครื่อง   ระบบ Sprinkler ด้วยน้ำและโฟม   ระบบกล้องวงจรปิด   ระบบเตือนไฟไหม้   รถดับเพลิง   เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ โดยใช้ CO 2   Fixed Gas Detector   ระบบน้ำสำรองดับเพลิง 16,000 m 3   ระบบโฟมสำรอง 19,000 ลิตร

14 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

15 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 1 5 3 2 4 ทิศเหนือของ โรงกลั่นน้ำมันระยอง ชุมชนบ้านอ่าวประดู่ วัดมาบตาพุด ทิศเหนือท่าเทียบเรือ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

16 16 พารามิเตอร์หน่วยผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน SO 2 -1 hrppb0-500300 SO 2 -24 hrppb0.30-84.50120 NO 2 -1 hrppb0-58.50170 H 2 S-2 hrppm<0.001-0.003- TSPmg/m 3 0.013-0.2540.330 PM-10*mg/m 3 0.008-0.1230.120 THC-3 hrppm1.72-27.1- NMHC-3 hrppm0-24.30- หมายเหตุ : 1. ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. SO 2 -1 hr มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด ที่บริเวณทิศเหนือของโรงกลั่นฯ, ทิศเหนือของท่าเทียบเรือ, วัดมาบตาพุด และ ชุมชนอ่าวประดู่ ตรวจวัดวันที่ 19-21 ธันวาคม 2549 ในช่วงเวลากลางคืน โดยพบในช่วงเวลาสั้น ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุ 3. * ตรวจวัดบริเวณทิศเหนือของโรงกลั่นฯ และทิศเหนือของท่าเทียบเรือ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ.2548-2551

17 17 จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดที่ 7%O 2 PM (mg/Nm 3 ) SO 2 (ppm) NO x (ppm) H 2 S (ppm) VOC (ppm) Main Stack24.4-193.8311.9-637.757.8-88.1ND-0.14ND-0.1 HCU0.9-8.20.8-7.941.7-59.4NDND-0.6 HMU1.6-9.70.1-2.318.7-27.6NDND-2.8 ค่ามาตรฐาน 1/ 3009502008017 2/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างปี พ.ศ.2548-2551 หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) 3. * ปัจจุบันได้หยุดเดินเครื่อง Incinerator คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

18 18 จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดที่ 7%O 2 SO 2 (ppm)NO x (ppm)CO (ppm) Gas Turbine 10.6-2.9112.2-187.5242.6-665.2 Gas Turbine 20.3-1.494.1-168.8249.6-678.6 Gas Turbine 30.2-1.9101.1-175.7328.5-807.7 ค่ามาตรฐาน 2/ 950200690/870 1/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของส่วนผลิตไฟฟ้า ระหว่างปี พ.ศ.2548-2551 หมายเหตุ :1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) 2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548

19 19 จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัด SO 2 (ppm)H 2 S (ppm)VOC (mg/l) ถังกำมะถัน Inlet2.3-115.6ND-0.9- Outlet0.2-4.3ND-0.7- หน่วย VRU Inlet--7.1-62.8 Outlet V5204--0.2-12.9 Outlet V5205--0.1-6.8 ค่ามาตรฐาน 1/ -10017 2/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของถังกำมะถัน และหน่วย VRU ระหว่างปี พ.ศ.2548-2551 หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545)

20 20 ระดับเสียง จุดตรวจวัด โรงเรียนบ้านหนองแฟบ, วัดมาบตาพุด, ชุมชนอ่าวประดู่ พารามิเตอร์ Leq24, Ldn ผลการตรวจวัด ระหว่างปี พ.ศ.2548-2551 จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง dB(A) Leq24Ldn โรงเรียนบ้านหนองแฟบ51.3-62.255.7-71.3 วัดมาบตาพุด48.8-63.354.3-72.0 ชุมชนอ่าวประดู่50.9-60.556.4-81.1 ค่ามาตรฐาน70- หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

21 21 การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน โดยแบบสอบถาม จำนวน 316 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22-23 และ 29 กันยายน พ.ศ.2550 ชุมชนที่ทำการสำรวจ 6 ชุมชน ระยะ 0-3 กิโลเมตร ซอยร่วมพัฒนา หนองน้ำเย็น ตากวน-อ่าวประดู่ คลองน้ำหู ระยะ > 3-5 กิโลเมตร กรอกยายชา เกาะกก-หนองแตงเม

22 22 การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน (ต่อ) สรุปความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือน เห็นด้วย63.61 % ไม่เห็นด้วย33.54 % ไม่แสดงความคิดเห็น 2.85 % การสำรวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยการสนทนา/สัมภาษณ์/พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 10 ท่าน จาก 7 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ.2551 เห็นด้วยกับโครงการทุกท่าน

23 23 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1. คุณภาพอากาศ 2. เสียง

24 24 1. คุณภาพอากาศ   ระยะก่อสร้าง   เกิดผลกระทบจากฝุ่นละออง เนื่องจากกิจกรรม การก่อสร้าง การปรับพื้นที่ การขนส่งคนงานและ เครื่องจักร เกิดขึ้นเฉพาะในระยะก่อสร้างและ ระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงมีมาตรการ ในการลดผลกระทบ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

25 25 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)   ระยะดำเนินการ : การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU)   ประเมินผลกระทบจากการระบาย VOC และ Benzene

26 26 แนวทางการประเมินผลกระทบโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ : AERMOD  ข้อมูลสำหรับใช้กับแบบจำลอง :  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2550 สถานีตรวจอากาศสัตหีบ ของกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจอากาศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานีตรวจอากาศกรุงเทพ 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)

27 27  ข้อมูลผู้รับผลกระทบ  กำหนดตามระยะทางจากแหล่งกำเนิด 2,000 กริด ขนาดพื้นที่ 18x25 km 2 (450 km 2 )  ข้อมูลแหล่งกำเนิดสารมลพิษทางอากาศ  จาก VRU ที่มีอยู่เดิมบริเวณลานถังของโรงกลั่น น้ำมันระยอง  จากโครงการฯ ทั้งก่อนและหลังปรับลดอัตราการระบาย 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)

28 28  ข้อมูลแหล่งกำเนิดสารมลพิษทางอากาศ  จากแหล่งกำเนิดที่มีอยู่เดิม : โรงกลั่นน้ำมันระยอง 1 ปล่อง  จากโครงการ ทั้งก่อนและหลังติดตั้ง VRU  จากแหล่งกำเนิดเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมกับแหล่งกำเนิด ของโครงการ ทั้งก่อนและหลังติดตั้งระบบฯ  สารมลพิษที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ  VOC และ Benzene การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU)

29 29  ผลการประเมินค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย และเบนซีน ในบรรยากาศ โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา ค่าความเข้มข้นสูงสุด (µg/m3) VOCBenzene 1 hr1 Y1 hr1 Y กรณีที่ 1แหล่งกำเนิดเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ จาก VRU บริเวณ ลานถังของโรงกลั่นน้ำมันระยอง --491.4 กรณีที่ 2แหล่งกำเนิดของโครงการ ก่อนมีการติดตั้ง VRU14,20282957733.7 กรณีที่ 3แหล่งกำเนิดของโครงการ ภายหลังมีการติดตั้ง VRU71041120.7 กรณีที่ 4แหล่งกำเนิดเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมกับแหล่งกำเนิดของ โครงการฯ ก่อนมีการติดตั้ง VRU --57733.9 กรณีที่ 5ผลกระทบเนื่องจากแหล่งกำเนิดเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ รวม กับแหล่งกำเนิดของโครงการฯ ภายหลังมีการติดตั้ง VRU 491.4 ค่ามาตรฐาน---1.7

30 30 2. เสียง แนวทางการประเมินผลกระทบ  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ : Decay Formular Model  ระดับเสียงสูงสุดที่กำหนด  ระยะก่อสร้าง : 101 dB(A) จากการเจาะเสาเข็ม ที่ระยะห่างจากเครื่องจักร ประมาณ 1 เมตร  ระยะดำเนินการ : 85 dB(A) ที่ระยะห่างจาก เครื่องจักร 1 เมตร

31 31 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ระยะก่อสร้าง ชุมชน ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) ระดับเสียง ของพื้นที่ (L 90 ) ระดับเสียงของ โครงการ ค่าระดับเสียง รบกวนเวลา กลางวัน 1. ชุมชนอ่าวประดู่49.1-60.348.40 2. ชุมชนตากวน46.0-58.836.60 3. สถานีอนามัยมาบตาพุด45.6-56.630.20 ค่ามาตรฐาน10

32 32 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ระยะดำเนินการ ชุมชน ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) ระดับเสียง ของพื้นที่ (L 90 ) ระดับเสียงของ โครงการ ค่าระดับเสียง รบกวนเวลา กลางวัน 1. ชุมชนอ่าวประดู่49.1-60.337.20 2. ชุมชนตากวน46.0-58.825.10 3. สถานีอนามัยมาบตาพุด45.6-56.619.00 ค่ามาตรฐาน10

33 33 การติดตั้ง VRU และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ระยะดำเนินการ ชุมชน ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) ระดับเสียง ของพื้นที่ (L 90 ) ระดับเสียงของ โครงการ ค่าระดับเสียง รบกวนเวลา กลางคืน 1. ชุมชนอ่าวประดู่46.8-56.640.20 2. ชุมชนตากวน42.2-48.928.10 3. สถานีอนามัยมาบตาพุด42.9-53.122.00 ค่ามาตรฐาน10

34 34 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติม ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจาก VRU Stack ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจาก VRU Stack ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง ติดตั้ง Total Hydrocarbon Analyser ที่ปล่อง VRU ติดตั้ง Total Hydrocarbon Analyser ที่ปล่อง VRU จัดให้มี Preventive Maintenance ระบบ VRU จัดให้มี Preventive Maintenance ระบบ VRU ดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบ VRU อย่างสม่ำเสมอ ดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบ VRU อย่างสม่ำเสมอ ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเบนซีนบริเวณสถานีขนถ่ายน้ำมัน ทางรถบรรทุก ปีละ 2 ครั้ง ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเบนซีนบริเวณสถานีขนถ่ายน้ำมัน ทางรถบรรทุก ปีละ 2 ครั้ง จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่เสียงดัง ทุก 5 ปี จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่เสียงดัง ทุก 5 ปี


ดาวน์โหลด ppt 1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google