งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสัมมนา เรื่อง “การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมายที่แท้จริงในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันที่ 1 มิถุนายน ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

2 Contents กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 การดำเนินงานของ สผ. 2 3
การมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) ใน EIA การดำเนินงานระยะต่อไป 4

3 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ประกาศประเภทและขนาดโครงการเพิ่มเติมจาก 22 เป็น 34 ประเภท ประเทศไทยประกาศใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2552 จดทะเบียนนิติบุคคล ทำรายงาน พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2527 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ มีการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (22 ประเภท) ประกาศประเภทและขนาดโครงการรุนแรงตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญปี 50 จำนวน 11 รายการ พ.ศ. 2524 ประกาศกำหนดประเภทและขนาดทำรายงาน (10 ประเภท)

5 2 การดำเนินงานของ สผ.

6 การ ดำเนินงาน 2549 สผ. ร่วมกับ World Bank ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2553 สผ. ดำเนินโครงการศึกษาทบทวนเพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคม ประกาศ ทส. ระบุว่าการจัดทำรายงาน EIA และ EHIA ให้ดำเนินการตาม แนวทางการมีส่วนร่วมฯ ของ สผ.

7 2554 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทั้ง 10 ชุด ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

8 การมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) ใน EIA
3 การมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) ใน EIA

9 PP in EIA การมีส่วนร่วมของประชาชนใน EIA
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

10 หลักการสำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ/อิสรภาพ

11 ประโยชน์ของการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบรัดกุม มากขึ้น 2. การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา และทำให้การตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ 3. การสร้างฉันทามติ ลดความขัดแย้งทาง การเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ ตัดสินใจของรัฐ

12 ประโยชน์ของการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ความง่ายในการนำไปปฏิบัติ สร้างให้ประชาชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้น ในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 5. การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้า และความขัดแย้งที่รุนแรงได้ 6. ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับ ประชาชนและรับทราบข้อห่วงกังวลของ ประชาชนและมีความตระหนักในการตอบสนอง ต่อความห่วงกังวลของประชาชน

13 1. ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ 2. ทราบผลกระทบ ลักษณะ และ ระดับของผลกระทบ ใครได้รับผลกระทบ 3. สามารถแสดงข้อมูล ข้อโต้แย้ง ต่อขอบเขตการศึกษา และ EIA ได้ 4. สร้างความเข้าใจให้ประชาชน 5. ทราบข้อคิดเห็นของประชาชนและมีข้อมูล รอบด้านประกอบการตัดสินใจ

14 2. จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย 3. จัดทำแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. จำแนกหัวข้อหรือประเด็นหลักที่ต้องให้ ความสำคัญในด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 2. จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย 3. จัดทำแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4. ให้ข้อมูลกับสาธารณะ (Public Information) 5. ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม กับกลุ่มผู้มีส่วน ได้เสียตลอดกระบวนการ 6. จัดทำแผนการติดตามผลอย่างมีส่วนร่วม

15 การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน

16 แนวทางการบริหารจัดการ
หลักการพื้นฐานของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 4 S Starting Early : เริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก Stakeholders : ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย Sincerity : จริงใจ เปิดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ Suitability : วิธีการที่เหมาะสม

17 1 2 การดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรณี EIA ในระหว่าง เริ่มต้น โครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ โครงการและขอบเขตการศึกษา 1 โดยรับฟังความคิดเห็น การทำ ประชาพิจารณ์ หรือใช้เทคนิค การมีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เหมาะสม ในระหว่าง เตรียมจัดทำ รายงาน 2 ภายหลังจากโครงการอนุมัติแล้ว เจ้าของโครงการต้องให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นตลอดการก่อสร้างโครงการ

18 การดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรณี IEE ให้ข้อมูล กำหนดมาตรการ เมื่อเห็นชอบแล้ว กำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนทราบ เจ้าของโครงการต้อง ให้ข้อมูลกับประชาชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ภายหลังจากโครงการอนุมัติแล้ว เจ้าของโครงการต้องให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นตลอดการก่อสร้างโครงการ

19 กรณี EHIA ภายใน 15 วัน 15 วัน สำรวจและรับฟังความเห็น เช่น
1 เดือน แจ้ง สผ. สช. สาธารณชน ทราบ (แจ้งสาธารณชนทราบ ผ่านช่องทาง การสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง) ภาคผนวก ค 1 เปิดเผยเอกสารโครงการ 15 วัน จัดเวที Public Scoping รับฟังความเห็นต่อเนื่อง ผ่าน 2 ช่องทาง สรุปความคิดเห็น และนำเสนอขอบเขต และแนวทาง EHIA ส่ง สผ. สช (ไม่กำหนดเวลา) สำรวจและรับฟังความเห็น เช่น สัมภาษณ์รายบุคคล แสดงความเห็นทางโทรศัพท์ สนทนากลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสร็จสิ้น ภายใน 15 วัน สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็น 15 วัน แสดงรายงานไว้ตามจุดที่กำหนด ภาคผนวก ค 2 ภาคผนวก ค 3 1 เดือน แจ้ง สผ. สช. สาธารณชน ทราบ (แจ้งสาธารณชนทราบ ผ่านช่องทาง การสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง) เปิดเผยเอกสารโครงการ 15 วัน จัดเวที Public Review รับฟังความเห็นต่อเนื่อง ผ่าน 2 ช่องทาง สรุปความคิดเห็น และนำเสนอขอบเขต และแนวทาง EHIA ส่ง สผ. สช (ไม่กำหนดเวลา)

20 การดำเนินงานในระยะต่อไป
6 การดำเนินงานในระยะต่อไป

21 การดำเนินงานระยะต่อไป
พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ มีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

22 Thank You! ต่อ 6832, 6834


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google