งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสัมมนา เรื่อง “การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมายที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสัมมนา เรื่อง “การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมายที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสัมมนา เรื่อง “การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมายที่ แท้จริงในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

2 E A I www.onep.go.th/eia Contents 1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) ใน EIA กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 การดำเนินงานระยะต่อไป 4 2 การดำเนินงานของ สผ.

3 E A I www.onep.go.th/eia 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 E A I จดทะเบียน นิติบุคคล ทำรายงาน พ. ศ. 2518 พ. ศ. 2535 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย ประเทศไทย ประกาศใช้ พ. ร. บ. ส่งเสริม และรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ. ศ. 2518 ประกาศกำหนด ประเภทและขนาด ทำรายงาน (10 ประเภท ) พ. ร. บ. ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 มีการ พัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการ พิจารณารายงาน การวิเคราะห์ ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (22 ประเภท ) พ. ศ. 2527 พ. ศ. 2552 พ. ศ. 2524 ประกาศประเภท และขนาด โครงการเพิ่มเติม จาก 22 เป็น 34 ประเภท พ. ศ. 2553 ประกาศประเภท และขนาด โครงการรุนแรง ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญปี 50 จำนวน 11 รายการ

5 E A I www.onep.go.th/eia 2 การดำเนินงานของ สผ.

6 E A I www.onep.go.th/eia 2549 สผ. ร่วมกับ World Bank ศึกษาแนวทางการ มีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผล กระทบทางสังคมในการ วิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม การ ดำเนินงาน 2553 สผ. ดำเนินโครงการ ศึกษาทบทวนเพื่อ พัฒนาแนวทางการมี ส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผล กระทบทางสังคม 2552 - 2553 ประกาศ ทส. ระบุว่าการ จัดทำรายงาน EIA และ EHIA ให้ดำเนินการตาม แนวทางการมีส่วนร่วมฯ ของ สผ.

7 E A I www.onep.go.th/eia 2554 ปรับปรุงองค์ประกอบของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทั้ง 10 ชุด ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ของประชาชน

8 E A I www.onep.go.th/eia 3 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (PP) ใน EIA

9 E A I www.onep.go.th/eia การมีส่วนร่วมของประชาชนใน EIA เป็นกิจกรรมที่จัด ให้มีขึ้นใน กระบวนการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของ โครงการ PP in EIA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชน องค์กรพัฒนา เอกชน และหน่วยงาน ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการร่วมแสดง ความคิดเห็น นำเสนอ ข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเสนอแนะ

10 E A I www.onep.go.th/eia หลักการสำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 1.ต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจ 2.ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะ เข้ามามีส่วนร่วม 3.ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ/ อิสรภาพ 1.ต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจ 2.ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะ เข้ามามีส่วนร่วม 3.ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ/ อิสรภาพ

11 E A I www.onep.go.th/eia ประโยชน์ของการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบรัดกุม มากขึ้น 2. การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา และทำให้การตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ 3. การสร้างฉันทามติ ลดความขัดแย้งทาง การเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ ตัดสินใจของรัฐ

12 E A I www.onep.go.th/eia 4. ความง่ายในการนำไปปฏิบัติ สร้างให้ประชาชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้น ในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 5. การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้า และความขัดแย้งที่รุนแรงได้ 6. ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับ ประชาชนและรับทราบข้อห่วงกังวลของ ประชาชนและมีความตระหนักในการตอบสนอง ต่อความห่วงกังวลของประชาชน ประโยชน์ของการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

13 E A I www.onep.go.th/eia 1. ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ 2. ทราบผลกระทบ ลักษณะ และ ระดับของ ผลกระทบ ใครได้รับผลกระทบ 3. สามารถแสดงข้อมูล ข้อโต้แย้ง ต่อขอบเขต การศึกษา และ EIA ได้ 4. สร้างความเข้าใจให้ประชาชน 5. ทราบข้อคิดเห็นของประชาชนและมีข้อมูล รอบด้านประกอบการตัดสินใจ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน

14 E A I www.onep.go.th/eia 1. จำแนกหัวข้อหรือประเด็นหลักที่ต้องให้ ความสำคัญในด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 2. จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย 3. จัดทำแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4. ให้ข้อมูลกับสาธารณะ (Public Information) 5. ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม กับกลุ่มผู้มีส่วน ได้เสียตลอดกระบวนการ 6. จัดทำแผนการติดตามผลอย่างมีส่วนร่วม ขั้นตอนการดำเนินงาน

15 E A I www.onep.go.th/eia การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน

16 E A I www.onep.go.th/eia หลักการพื้นฐานของการจัดการมีส่วนร่วม ของประชาชน ประกอบด้วย 4 S แนวทางการบริหารจัดการ 1.Starting Early : เริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก 2.Stakeholders : ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 3.Sincerity : จริงใจ เปิดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ 4.Suitability : วิธีการที่เหมาะสม

17 E A I www.onep.go.th/eia 1 2 ในระหว่าง ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ ในระหว่างเตรียมจัดทำรายงาน กรณี EIA โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ โครงการและขอบเขตการศึกษา ภายหลังจากโครงการอนุมัติแล้ว เจ้าของโครงการ ต้องให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นตลอดการก่อสร้าง โครงการ โดยรับฟังความคิดเห็น การทำ ประชาพิจารณ์ หรือใช้เทคนิค การมีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เหมาะสม การดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน

18 E A I www.onep.go.th/eia การดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณี IEE ให้ข้อมูล กำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนทราบ กำหนดมาตรการ ให้ข้อมูลข่าวสาร กับประชาชนและ รับฟังความคิดเห็น จากประชาชน ตั้งแต่เริ่มต้น โครงการ เจ้าของโครงการต้อง ให้ข้อมูลกับประชาชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเห็นชอบแล้ว ภายหลังจากโครงการอนุมัติแล้ว เจ้าของโครงการ ต้องให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นตลอดการก่อสร้าง โครงการ

19 E A I 1 เดือน แจ้ง สผ. สช. สาธารณชน ทราบ (แจ้งสาธารณชนทราบ ผ่านช่องทาง การสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง) ภาคผนวก ค 1 เปิดเผยเอกสาร โครงการ 15 วัน จัดเวที Public Scoping รับฟังความเห็นต่อเนื่อง ผ่าน 2 ช่องทาง สรุปความคิดเห็น และนำเสนอขอบเขต และแนวทาง EHIA ส่ง สผ. สช (ไม่กำหนดเวลา) 15 วัน สำรวจและรับฟังความเห็น เช่น - สัมภาษณ์รายบุคคล - แสดง ความเห็นทางโทรศัพท์ - สนทนากลุ่มย่อย - การประชุม เชิงปฏิบัติการ เสร็จสิ้น ภายใน 15 วัน สรุปผลการ สำรวจ ความคิดเห็น 15 วัน แสดงรายงานไว้ตาม จุดที่กำหนด ภาคผนวก ค 2ภาคผนวก ค 3 1 เดือน แจ้ง สผ. สช. สาธารณชน ทราบ (แจ้งสาธารณชนทราบ ผ่านช่องทาง การสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง) เปิดเผยเอกสาร โครงการ 15 วัน จัดเวที Public Review รับฟังความเห็นต่อเนื่อง ผ่าน 2 ช่องทาง สรุปความคิดเห็น และนำเสนอขอบเขต และแนวทาง EHIA ส่ง สผ. สช (ไม่กำหนดเวลา) 15 วัน กรณี EHIA

20 E A I www.onep.go.th/eia 6 การดำเนินงานใน ระยะต่อไป

21 E A I www.onep.go.th/eia การดำเนินงานระยะต่อไป พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ มีส่วนร่วมของประชาชนและการ ประเมินผลกระทบทางสังคมในการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

22 www.onep.go.th/eia 02-2656500 ต่อ 6832, 6834


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสัมมนา เรื่อง “การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมายที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google