งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุด กิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 4 เรื่อง Statistics จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุด กิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 4 เรื่อง Statistics จุดประสงค์การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุด กิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 4 เรื่อง Statistics จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. รู้คำศัพท์เกี่ยวกับ สถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย, มัธย ฐาน, ฐานนิยม, พิสัย, ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2. สรุปสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย, มัธยฐาน, ฐานนิยม, พิสัย, ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ได้ 3. เกิดทักษะกระบวนการคิด ด้านเลือกข้อมูล เกี่ยวกับปัญหา 4. ตั้งโจทย์และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล สถิติง่ายๆได้ 1

2 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุด กิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 4 เรื่อง 2

3 4.1 STATISTICS : MEAN Try to think : Tom has 15 friends, each of them sell cookies as follow ; 10, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 38, 39, 140 $ Find the mean. ลองคิด : ทอมมีเพื่อน 15 คน เพื่อนของทอมแต่ละ คนขายคุกกี้ได้ ดังนี้ 10, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 38, 39, 140 $ จงหาค่าเฉลี่ย Statistics is a branch of mathematics dealing with the collection, organization, display, and analysis. To find the mean, or average, add the amounts the students raised and divide by the number of amounts. 3

4 To find the mean, or average, add the amounts and divide by the number of amounts. การหาค่าเฉลี่ย หรือ การเฉลี่ย, รวมผลรวมทั้งหมดและ หารด้วย จำนวนของผลรวม Explain : a) Add the amount raised by each friends selling cookies. 10+ 10+ 12+ 15+ 18+ 19+ 21+ 23+25+28+32+ 35+ 38+ 39+140 = 465 อธิบาย : a) รวมผลรวมของเพื่อน แต่ละคนที่ขายคุกกี้ ได้ 10+ 10+ 12+ 15+18+ 19+21+23+25+28+32+ 35+ 38+ 39+140 = 465 4

5 b) หารด้วยผลรวมของ จำนวนครั้งที่รวมกัน ในกรณีนี้ มีการเพิ่มขึ้น 15 ครั้ง : $ 465 ÷ 15 = $ 31 ค่าเฉลี่ย คือ $ 31. b) Divide the total by the number of amounts. In this case, there are 15 amounts : $ 465 ÷ 15 = $ 31 The mean was $ 31. 5

6 EXAMPLE : FIND THE MEAN 1) 14, 12.5, 11.5, 4, 8, 14, 14, 10 = ? (14+12.5+11.5+4+8+14+14+10) ÷ 8 = 88 ÷ 8 ANS = 11 2) 45,100,82,83,100,46,90 = ? (45+100+82+83+100+46+900) ÷ 7 = 546 ÷ 7 ANS = 78 6

7 EXERCISE A : FIND THE MEAN 1) 15, 12, 6, 4, 5, 12, 17, 3, 8, 18 วิธีคิด a) รวมผลรวมทั้งหมด 15+12+6+4+5+12+17+3+8 +18 = 100 b) หารด้วยจำนวนทั้งหมด 100 ÷ 10 = 10 ANS = 10 2) 100, 79, 88, 100, 45, 92 วิธีคิด a) รวมผลรวมทั้งหมด 100+ 79+ 88+ 100+ 45+ 92 = 504 b) หารด้วยจำนวนทั้งหมด 504 ÷ 6 = 64 ANS = 64 3) 125, 136, 287, 188, 201, 245 วิธีคิด a) รวมผลรวมทั้งหมด 125, 136, 287, 188, 201, 245 = 1182 b) หารด้วยจำนวนทั้งหมด 1182 ÷ 6 = 197 ANS = 197 7

8 4) The temperatures in Lumpoon the first week in September were 38˚, 25˚, 34˚, 28˚, 25˚, 15˚, and 24˚. Find the mean temperature. อุณหภูมิขั้นต่ำจังหวัดลำพูน ในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน คือ 38˚, 25˚, 34˚, 28˚, 25˚, 15˚, และ 24˚ จงหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ย วิธีคิด a) รวมผลรวมทั้งหมด 38˚+ 25˚+ 34˚+ 28˚+ 25˚+ 15˚+ 24˚ = 189 ˚ b) หารด้วยจำนวนทั้งหมด 7 วัน 189 ˚ ÷ 7 = 27˚ ANS = 27˚ EXERCISE A : FIND THE MEAN 8

9 5) Susan is tall 134 cm. Her mother is tall 161 cm. Her father is tall 167 cm. Her younger brothers are tall 130 and 120 cm. Find the mean. ซูซานสูง 134 ซ. ม. คุณแม่ของเธอสูง 161 ซ. ม. คุณพ่อของ เธอสูง 167 ซ. ม. น้องชายของเธอสูง 130 และ 120 ซ. ม. จงหา ค่าเฉลี่ย วิธีคิด a) รวมผลรวมทั้งหมด 134 + 161 + 167 + 130 + 120 = 712 b) หารด้วยจำนวนทั้งหมด 5 คน 712 ÷ 5 = 142.4 ซ. ม. ANS = 142.4 cm. 9

10 4.2 STATISTICS : MEDIAN MEDIAN MEDIAN : is the middle number in the data when the numbers are arranged in order. มัธยฐาน : คือ ค่ากลางของข้อมูลเมื่อนำตัวเลขมาจัดเรียงกันตามลำดับ Explain a) Arrange the data in numerical order from least to greatest or greatest to least. 10, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 38, 39, 140 b) Find the middle number. There are 15 numbers. The middle number is $23 Because there are 7 numbers above $23 and 7 below it. อธิบาย a) เรียงข้อมูลตัวเลขคามลำดับจาก น้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ จาก มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 10, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 38, 39, 140 b) หาตัวเลขที่อยู่ตรงกลาง มีตัวเลข15 ตัว ตัวเลขที่อยู่ตรงกลาง คือ 23 เพราะ มีตัวเลขอยู่ก่อนมันอยู่ 7 ตัว และ อยู่หลังมันอยู่ 7 ตัว 10

11 Explain FIND THE MEDIAN OF DATA Find the median of 2, 6, 4, 3, 5, and 9 a) Arrange the number in order from least to greatest or greatest to least. 2,3,4,5,6,9 or 9,6,5,4,3,2 b) Find the mean of the two middle numbers. The two middle numbers are 4 and 5 ( 4 + 5 ) ÷ 2 = 4.5 The median is 4.5 Half the numbers are greater than 4.5 and half the numbers are less than 4.5 อธิบาย จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูล Find the median of 2, 6, 4, 3, 5, and 9 a) เรียงข้อมูลตัวเลขคามลำดับจากน้อยที่สุด ไปหามาก ที่สุด หรือ จากมาก ที่สุดไปหา น้อยที่สุด 2,3,4,5,6,9 หรือ 9,6,5,4,3,2 b) หาตัวเลขที่อยู่ตรงกลาง มีตัวเลข 2 ตัว ตัวเลข 2 ตัว นั้น คือ 4 และ 5 ( 4 + 5 ) ÷ 2 = 4.5 ค่ากลาง คือ 4.5 ครึ่งหนึ่งของตัวเลข มากกว่า 4.5 และครึ่งหนึ่งของตัวเลข น้อยกว่า 4.5 11

12 EXAMPLE : FIND THE MEDIAN 1) 11, 18, 11, 5, 17, 18, 8 วิธีคิด a) เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก 5,8,11,11,17,18,18 b) หาค่าที่อยู่ตรงกลาง 5,8,11,11,17,18,18 ANS = 11 2) 5, 9, 2, 6 วิธีคิด a) เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก 2,5,6,9 b) หาค่าที่อยู่ตรงกลาง 2,5,6,9 (5+6) ÷ 2 = 11 ÷ 2 = 5.5 ANS = 5.5 12

13 Exercise B : FIND THE MEDIAN 1)11, 15, 10, 7, 16, 18, 9 วิธีคิด a) เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก 7,9,10,11,15,16,18 b) หาค่าที่อยู่ตรงกลาง 7,9,10,11,15,16,18 ANS : 11 2)1.4, 2.8, 5.7. 0.6 วิธีคิด a) เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก 0.6,1.4,2.8,5.7 b) หาค่าที่อยู่ตรงกลาง 0.6,1.4,2.8,5.7 ( 1.4+2.8) ÷ 2 = 4.2 ÷ 2 = 2.1 ANS : 2.1 3)11, 27, 16, 48, 25, 10, 18 วิธีคิด a) เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก 10,11,16,18,25,27,48 b) หาค่าที่อยู่ตรงกลาง 10,11,16,18,25,27,48 ANS : 18 13

14 Exercise B : FIND THE MEDIAN 4) The top ten scoring totals in a famous university are 100, 204, 200, 154, 157, 177, 222, 198, 165, and 120. Find the median scoring total. คะแนนรวมสูงสุด 10 คะแนน ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เป็น 100, 204, 200, 154, 157, 177, 222, 198, 165, and 120. วิธีคิด a) เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก 100,120,154,157,165,177,198,200,204,222 b) หาค่าที่อยู่ตรงกลาง 100,120,154,157,165,177,198,200,204,222 165 + 177 = 342 342 ÷ 2 = 171 ANS = 171 14

15 Exercise B : FIND THE MEDIAN 5) The age of Kimbery’s friends are 17, 19, 25, 16, 35, 20, 42, and 22 years old. Find the median. อายุของเพื่อนของคิมเบอรี่ เป็น 17, 19, 25, 16, 35, 20, 42, และ 22 ปี วิธีคิด a) เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก 16,17,19, 20, 22, 25, 35, 42 b) หาค่าที่อยู่ตรงกลาง 16,17,19, 20, 22, 25, 35, 42 20 + 22 = 42 42 ÷ 2 = 21 ANS = 21 years old 15

16 4.3 STATISTICS : MODE MODE MODE : is the number in the set that occurs most often. ฐานนิยม : เป็นตัวเลขในชุดนั้นที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด Explain a) Arrange the numbers in order. 10, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 38, 39, 140 b) Select the number that appears most frequently. The most frequent amount raised is $10 อธิบาย a) เรียงตัวเลขตามลำดับ 10, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 38, 39, 140 b) เลือกตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด $10 16

17 A group of numbers may have no mode or more than one mode. Data that have two modes is called bimodal กลุ่มของตัวเลขอาจไม่มีค่าฐานนิยม หรือ อาจมี มากกว่า 1 ค่า ข้อมูลที่มีค่าฐานนิยม 2 ค่า เรียกว่า bimodal EXAMPLE 1)21, 23, 23, 29, 27, 22, 27, 27, 24, 24 ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ 27 ANS = 27 2) 3.8, 4.2, 4.2, 4.7, 4.2, 8.1, 1.5, 6.4, 6.4 ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ 4.2 และ 6.4 ANS = 4.2 and 6.4 17

18 Exercise C : FIND THE MODE 1)1, 3, 3, 9, 7, 2, 7, 7, 4, 4 ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ANS : 7 2) 1.6, 2.7, 5.3, 1.8, 1.6, 1.8, 2.7, 1.6 ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ANS : 1.6 3)2, 10, 8, 10, 4, 2, 8, 10, 6 ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ANS : 10 18

19 Exercise C : FIND THE MODE 4) In 2007, Ann sold 57 houses. The top 20 sellers of 2006 sold, as follow : 57, 55, 54, 57, 49, 51, 51, 49, 54, 52, 53, 54, 55, 54, 52, 55, 49, 57, 50, 56. ในปี 2007, แอน ขายบ้านได้ 57 หลัง ผู้ขายได้สูงสุด 20 คนของปี 2006 มีดังนี้ : 57, 55, 54, 57, 49, 51, 51, 49, 54, 52, 53, 54, 55, 54, 52, 55, 49, 57, 50, 56. ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ANS ปี 2007 ผู้ขายส่วนใหญ่ขายบ้านได้ = 54 หลัง 19

20 Exercise C : FIND THE MODE 5) The prices of many T-shirts in a department store are 69, 99, 129, 139, 169, 199, and 350 ฿. ราคาของเสื้อยืดหลายราคา ในห้างสรรพสินค้าแห่ง หนึ่ง มีราคา 69, 99, 129, 139, 169, 199, และ 350. ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ( ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ส่วนใหญ่ขายต่างราคากัน ) ANS = ( ไม่มี ) 20

21 4.4 STATISTICS : RANGE RANGE : tells how far apart the greatest and least numbers in a set are. RANGE : tells how far apart the greatest and least numbers in a set are. ค่าพิสัย : บอกความต่างระหว่าง เลขมากที่สุดกับ น้อยที่สุด ของชุดตัวเลข Explain CONTINENT HIGHEST ELEVATION Africa 19,340 ft. Antarctica 16,864 ft. Asia 29,028 ft. Australia 7,310 ft. Europe 18,510 ft. No.America 20,320 ft. So.America 22,834 ft. อธิบาย พื้นที่ที่สูงสุดของทวีป แอฟริกา 19,340ฟุต แอนตาคค์ติกา16,864 ฟุต เอเชีย 29,028 ฟุต ออสเตรเลีย 7,310 ฟุต ยุโรป 18,510 ฟุต อเมริกาเหนือ20,320 ฟุต อเมริกาใต้ 22,834 ฟุต 21

22 1) Find the range of the highest elevations on the seven continents. The greatest value is 29,028 and the least value is 7,310. 2) Subtract 29,028 - 7,310 = 21,718 The range is 21,718 ft. 1) หาค่าพิสัยของพื้นที่ที่สูงสุดของ 7 ทวีป หาค่าสูงที่สุดคือ 29,028 และค่าที่ต่ำที่สุด คือ 7,310. 2) นำมาลบกัน 29,028 - 7,310 = 21,718 ค่าพิสัย คือ 21,718 ft. 22

23 EXAMPLE : FINDING THE RANGE 1) 250, 300, 925, 500, 15, 600 หาค่าสูงที่สุดคือ 925 และค่าที่ต่ำที่สุด คือ 15 นำมาลบกัน 925 - 15 ANS = 910 2)3.2, 2.8, 6.1, 0.4 หาค่าสูงที่สุดคือ และค่าที่ต่ำที่สุด 6.1 คือ 0.4 นำมาลบกัน 6.1 - 0.4 ANS = 5.7 23

24 Exercise D : FIND THE RANGE 1)100, 700, 800, 500, 50, 300 หาค่าสูงที่สุดคือ 800 และค่าที่ต่ำที่สุด คือ 50 นำมาลบกัน 800 - 50 = 750 ANS = 750 2)1.4, 2.8, 5.7, 0.6 หาค่าสูงที่สุดคือ 5.7 และค่าที่ต่ำที่สุด คือ 0.6 นำมาลบกัน 5.7 - 0.6 = 5.1 ANS = 5.1 3)56˚, 43˚, 18˚, 29˚, 25˚, 70˚ หาค่าสูงที่สุดคือ 70˚ และค่าที่ต่ำที่สุด คือ 18˚ นำมาลบกัน 70˚-18˚ = 52 ˚ ANS = 52 ˚ 24

25 Exercise D : FIND THE RANGE 4) The winning scores for the Hopelights basketball team are 78, 83, 83, 72, 83, 61, 75, 91, 95, and 72. 4) คะแนนชนะของทีมบาสเกตบอล โฮพไลท์ มีดังนี้ 78, 83, 83, 72, 83, 61, 75, 91, 95, and 72. วิธีคิด a) หาค่าสูงที่สุดคือ 95 และค่าที่ต่ำที่สุด คือ 61 b) นำมาลบกัน 95 - 61 = 34 ANS = 34 25

26 Exercise D : FIND THE RANGE 26 5) Jake has 100 baht. Windy have 250 baht. Candy has 570 bath. John and Judy have 1000 baht. 5) เจค มี 100 บาท วินดี้มี 250 บาท แคนดี้มี 570 บาท จอห์นและจูดี้มี 1000 บาท วิธีคิด a) หาค่าสูงที่สุดคือ 1000 และค่าที่ต่ำที่สุด คือ 100 b) นำมาลบกัน 1000 - 100 = 900 ANS = 900 baht

27 4.5 STATISTICS : WEIGHTED AVERAGES FINDING THE WEIGHTED AVERAGES : การหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก a)Determine each amount number of times it occurs in the set. $15 – 7 times $25 – 5 times $30 – 3 times $45 – 1 time $145 – 1 time a) กำหนดตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง จัดตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นชุด $15 – เกิดขึ้น 7 ครั้ง $25 – เกิดขึ้น 5 ครั้ง $30 – เกิดขึ้น 3 ครั้ง $45 – เกิดขึ้น 1 ครั้ง $145 – เกิดขึ้น 1 ครั้ง 27

28 b) Multiply each amount and the by the number of times it occurs. $15 x 7 = $ 105 $25 x 5 = $ 125 $30 x 3 = $ 90 $45 x 1 = $ 45 $145 x 1 = $ 145 c) Add the products and divide by the total of the weights. ( 105 + 125 + 90 + 45 + 145 ) ÷ ( 7 + 5 + 3 + 1 + 1 ) = 510 ÷ 17 = $ 30 The weighted average spent on books was $ 30 b) คูณแต่ละผลรวม ด้วย จำนวนครั้งตัวเลขที่เกิดขึ้น $15 x 7 = $ 105 $25 x 5 = $ 125 $30 x 3 = $ 90 $45 x 1 = $ 45 $145 x 1 = $ 145 c) รวมผลรวมและ หารด้วย จำนวนครั้งตัวเลขที่เกิดขึ้น ทั้งหมด ( 105 + 125 + 90 + 45 + 145 ) ÷ ( 7 + 5 + 3 + 1 + 1 ) = 510 ÷ 17 = $ 30 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่จ่ายค่าหนังสือ คือ $ 30 28

29 EXAMPLE : FIND THE WEIGHTED AVERAGES 1) 45 occurs 5 times, 36 occurs 10 times, and 35 occurs 15 times. วิธีคิด a) กำหนดตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง จัดตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นชุด 45 เกิดขึ้น 5 ครั้ง, 36 เกิดขึ้น 10 ครั้ง, และ 35 เกิดขึ้น 15 ครั้ง b) คูณแต่ละผลรวมด้วย จำนวนครั้งตัวเลขที่เกิดขึ้น 45 x 5 = 225 36 x 10 = 360 35 x 15 = 525 c) รวมผลรวมและหารด้วย จำนวนครั้งตัวเลขที่เกิดขึ้นทั้งหมด (225+360+525) ÷ (5+10+15) = 1110 ÷ 30 ANS = 37 29

30 Exercise E : FIND THE WEIGHTED AVERAGES 1) 70 occurs 3 times, 18 occurs 2 times, 80 occurs 5 times, and 52 occurs 1 time. 70*3 = 210 18*2 = 16 80*5 = 400 52*1 = 52 ANS (210+16+400+52) ÷ (3+2+5+1) = 678 ÷ 11 = 61.63 2) 14 occurs 3 times, 7 occurs 1 time, 13 occurs 2 times, and 17 occurs 1 time. 14*3 = 42 7*1 = 7 13*2 = 26 17*1 = 17 ANS (42+7+26+17) ÷ (3+1+2+1) = 92 ÷ 7 = 13.14 3) 130 occurs 2 times, 112 occurs 1 time, 377 occurs 1 time, and 239 occurs 2 times. 130*2 = 260 112*1 = 112 377*1 = 377 239*2 = 478 ANS (260+112+377+478) ÷ (2+1+1+2) = 1705 ÷ 6 = 284.16 30

31 Exercise E : FIND THE WEIGHTED AVERAGES 4) At the Fresh Company, 2 reporters earn $18,000 a year,5 earn $22,000 and 3 earn $29,000. What is the range of the salaries ? อะไรเป็นค่าพิสัยของ เงินเดือนนี้ What is the weighted average ? อะไรเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก What is the mode ? อะไรเป็นค่าฐานนิยม ที่บริษัทเฟรช ผู้รายงานข่าว 2 คนมีรายได้ ( หาเลี้ยงชีพ ) $18,000 ต่อปี, 5 คนมีรายได้ $22,000 และ 3 คนมีรายได้ $29,000 ANS The range is 29,000 – 18,000 = 11,000 $ 2 * 18,000 = 36,000 5 * 22,000 = 110,000 3 * 29,000 = 87,000 ( 36,000+ 110,000+ 87,000) = 233,000 ÷ (2+5+3) 233,000 ÷ 10= 23,300 $ The weighted average is 23,300 $ The mode is 22,000 $ 31

32 Exercise E : FIND THE WEIGHTED AVERAGES 5)There are 10 persons in an office, 5 persons are 25 years old. 2 persons are 20 years old. 3 persons are 35 years old. Find of the weighted averages. วิธีคิด 5 persons 25 years old 2 persons 20 years old 3 persons 35 years old (5*25)= 125 (2*20)=40 (3*35)=105 125 + 40 + 105 = 270 ÷ (5+2+3) =270 ÷ 10 ANS=27years old 32

33 33 Suppose judges gave a figure skater these scores. สมมุติให้ตัดสินตัวเลขคะแนนเหล่านี้ 7.98.0 8.27.9  The mean is the average of a group of numbers, or the sum of the group divided by the number of addends in the group. The mean of the scores is ( 8.2+8.0+7.9+7.9 ) ÷ 4 = 8  The median is the middle number in a group of numbers arrange in numerical order : When there are two middle numbers, the median is the mean or average of the two middle numbers.7.97.98.08.2 The median of the scores is ( 8.0 + 7.9 ) ÷ 2 = 7.95  The mode of a group of numbers is the number that occurs most often. There may be more than one mode in a group of numbers, or there may be no mode at all. The mode of the scores is 7.9  The range of a group of numbers is the difference between the greatest and least numbers. It measures the distance between extremes. The range of the scores is 8.2 – 7.9 = 0.3

34 Collections of DataMeanMedianModeRange A14, 16, 18, 20, 2218 -8 B10.1, 20,2, 20.2, 30.320.2 C34, 56, 84, 56, 92, 74396÷6 = 6656+74÷2=655692-34 = 58 D13, 19, 17, 13, 14, 2096÷6 = 1614+17÷2 = 15.51320-13 = 7 E72, 64, 96, 58290÷4 = 72.5 64+72÷2 = 68-72-64 = 8 F5,10, 15, 20, 25, 30,35105÷7 = 1515+20÷2 = 17.5-35-5 = 30 สรุปตัวอย่างค่าทางสถิติ 34

35 ตัวอย่าง การหาค่า Mode,Range,Average,Median  At the Daisy Company, 2 reporters earn$ 18,000 a year,5 earn $22,000, and 3 earn $29,000. What is the mode of the salaries? What is the range ? ANS = The mode is $22,000 ANS = The range is $11,000  A used – car company advertises 5 cars for sale at $6,200; $5,600; $6,300; $5,700; and $7,100. What is the average price of the used cars ? What is the median price ? ANS = The average price is 30900/5= $ 6,180 ANS = The median is $ 6,180 35

36 36


ดาวน์โหลด ppt สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุด กิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 4 เรื่อง Statistics จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google