งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิตที่พอเพียง สู่ความสุขที่ ยั่งยืน. ชีวิต ศาสนา การศึกษา วิศาล เครือคล้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิตที่พอเพียง สู่ความสุขที่ ยั่งยืน. ชีวิต ศาสนา การศึกษา วิศาล เครือคล้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิตที่พอเพียง สู่ความสุขที่ ยั่งยืน

2 ชีวิต ศาสนา การศึกษา วิศาล เครือคล้าย

3 ชีวิตคืออะไร เกิดมาทำไม ชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต วิศาล เครือคล้าย

4

5 จะดำเนิน ชีวิต อย่างไรดี ล่ะ วิศาล เครือคล้าย

6

7

8

9 วิถีชีวิต วิศาล เครือคล้าย

10 เศรษฐกิจ พอเพียง ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ วิศาล เครือคล้าย

11 สาระสำคัญของการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ๑. รู้และเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง ๒. คิด ดำริตริตรองอย่างถูกต้องอยู่เสมอ ๓. มีความประพฤติทางวาจาถูกต้อง ๔. มีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องอยู่เสมอ วิศาล เครือคล้าย

12 สาระสำคัญของการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ๕. มีการทำงานที่สุจริตถูกต้อง ๖. มีความเพียรพยามในสิ่งที่มีความถูกต้อง ๗. มีการระลึกอยู่ รู้ตัวอย่างถูกต้องอยู่เสมอ ๘. มีจิตใจที่ตั้งมั่น หนักแน่น มั่นคงอยู่เสมอ วิศาล เครือคล้าย

13 จิต ใจ ความรู้สึกเจตนา ฝึกแล้วเป็นคนมีคุณธรรม ตั้ง มั่น จิตตสิกขา / สมาธิ วิศาล เครือคล้าย

14 ธรรมชาติ ของจิต จิ ต ใฝ่ดี สุขภา พจิต สมรรถภ าพจิต คุณภา พจิต ใฝ่ ต่ำ ราคะ จริต โทสะจ ริต โมหะ จริต สัทธา จริต วิตกจริ ต ตั้ง มั่น พุทธิ จริต

15 คิด ถูกต้อ ง ตนเอง ผู้อื่น ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีทั้งหลาย รู้และเข้าใจถูกต้อง ฝึกแล้วเรียกว่า คนมีปัญญา วิศาล เครือคล้าย

16 พฤติกรรมทาง กาย / วาจา / การงานสุจริต ถูกต้อง การประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและกับผู้อื่น การฝึกเรียนรู้ เรียกว่าเป็นคนมีจริยธรรม สีลสิกขา ศีล วิศาล เครือคล้าย

17 ฝึกฝนตนเอง สามด้าน ความ ประพฤติ ( ศีล ) จิตใจ ( สมาธิ ) รู้และเข้าใจ การปฏิบัติต่อ ความรู้ ( ปัญญา ) วิศาล เครือคล้าย ไตรสิ กขา

18 การศึกษา เป็นกระบวนการ อย่างเป็นระบบ เป็น เครื่องมือในการ พัฒนา คุณภาพมนุษย์ทุก ด้าน คุณภาพมนุษย์ทุก ด้าน วิศาล เครือคล้าย

19 การศึกษา เพื่อพัฒนา คนให้เป็น มนุษย์ที่ สมบูรณ์ วิศาล เครือคล้าย

20 การศึกษาที่ผ่าน มา การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ ความรู้ ผล เอาตัวไม่รอด สังคมประเทศชาติไปไม่รอด วิศาล เครือคล้าย

21 ความเชื่อของ การศึกษาตะวันตก มนุษย์จะมีความสุข สมบูรณ์ เมื่อมีวัตถุเพื่อไว้ เสพอย่างพรั่งพร้อม โดย พยายามจะพิชิตธรรมชาติ จนทำให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันเป็น ปัญหาใหญ่ที่สุด วิศาล เครือคล้าย

22 การเรียนแบบเดิม ครูผู้เรีย น ความรู้จาก ครูบอก บอ ก จำ คิดแคบ แยกส่วน วิศาล เครือคล้าย

23

24 คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ เป็นคนดี ( คุณธรรม ) คนมีความรู้ ( ปัญญาธรรม ) คนมีความรู้ ( ปัญญาธรรม ) และอยู่ดีมีสุข ( มี วัฒนธรรม ) และอยู่ดีมีสุข ( มี วัฒนธรรม ) วิศาล เครือคล้าย

25 คุณภาพ ของคนไทย เด็กและเยาวชน ได้รับ การศึกษาที่ ถูกต้องสมบูรณ์ วิศาล เครือคล้าย

26 ชาติไทยจะอยู่คู่ ปฐพี เพราะชาติไทยมี คนดีตั้งแต่เด็ก และเยาวชน วิศาล เครือคล้าย

27 แผ่นดินสยาม นามว่า ไทย เกียรติเกริกเกรียงไกร กึกก้องปฐพี เพราะชาติไทยมี คนดี เป็นพสกนิกร “ ในหลวง ” ๘๐ พรรษา ทรงอาทร พิทักษ์นคร สั่งสอนชาวไทย “ พอเพียง ” ผู้ใด ไป่ยินสำเนียง ผู้นั้น เกินเพียง เกินพอ อยู่เย็นเป็นสุขด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิศาล เครือคล้าย


ดาวน์โหลด ppt ชีวิตที่พอเพียง สู่ความสุขที่ ยั่งยืน. ชีวิต ศาสนา การศึกษา วิศาล เครือคล้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google