งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิตที่พอเพียงสู่ความสุขที่ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิตที่พอเพียงสู่ความสุขที่ยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิตที่พอเพียงสู่ความสุขที่ยั่งยืน

2 ชีวิต การศึกษา ศาสนา วิศาล เครือคล้าย

3 ชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต
ชีวิตคืออะไร เกิดมาทำไม ชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต วิศาล เครือคล้าย

4 วิศาล เครือคล้าย

5 จะดำเนินชีวิตอย่างไรดีล่ะ
วิศาล เครือคล้าย

6 วิศาล เครือคล้าย

7 วิศาล เครือคล้าย

8 วิศาล เครือคล้าย

9 วิถีชีวิต วิศาล เครือคล้าย

10 เศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ วิศาล เครือคล้าย

11 ๑. รู้และเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง
สาระสำคัญของการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ๑. รู้และเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง ๒. คิด ดำริตริตรองอย่างถูกต้องอยู่เสมอ ๓. มีความประพฤติทางวาจาถูกต้อง ๔. มีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องอยู่เสมอ วิศาล เครือคล้าย

12 ๕. มีการทำงานที่สุจริตถูกต้อง
สาระสำคัญของการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ๕. มีการทำงานที่สุจริตถูกต้อง ๖. มีความเพียรพยามในสิ่งที่มีความถูกต้อง ๗. มีการระลึกอยู่ รู้ตัวอย่างถูกต้องอยู่เสมอ ๘. มีจิตใจที่ตั้งมั่น หนักแน่น มั่นคงอยู่เสมอ วิศาล เครือคล้าย

13 จิตใจ ตั้งมั่น ฝึกแล้วเป็นคนมีคุณธรรม ความรู้สึก เจตนา จิตตสิกขา/สมาธิ
วิศาล เครือคล้าย

14 จิต ธรรมชาติของจิต ตั้งมั่น ใฝ่ต่ำ ใฝ่ดี สุขภาพจิต สมรรถภาพจิต
ราคะจริต คุณภาพจิต จิต โทสะจริต ใฝ่ต่ำ ใฝ่ดี โมหะจริต พุทธิจริต วิตกจริต สัทธาจริต

15 คิดถูกต้อง ฝึกแล้วเรียกว่า คนมีปัญญา รู้และเข้าใจถูกต้อง
ตนเอง ผู้อื่น ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีทั้งหลาย ฝึกแล้วเรียกว่า คนมีปัญญา วิศาล เครือคล้าย

16 พฤติกรรมทางกาย/วาจา/
การประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและกับผู้อื่น พฤติกรรมทางกาย/วาจา/ การงานสุจริตถูกต้อง สีลสิกขา ศีล การฝึกเรียนรู้ เรียกว่าเป็นคนมีจริยธรรม วิศาล เครือคล้าย

17 ฝึกฝนตนเองสามด้าน ไตรสิกขา ความ ประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ)
รู้และเข้าใจ การปฏิบัติต่อ ความรู้(ปัญญา) วิศาล เครือคล้าย

18 เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
การศึกษา เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพมนุษย์ทุกด้าน วิศาล เครือคล้าย

19 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
วิศาล เครือคล้าย

20 การศึกษาที่ผ่านมา การศึกษา ที่ไม่สมบูรณ์ ความรู้ ผล เอาตัวไม่รอด
สังคมประเทศชาติ ไปไม่รอด วิศาล เครือคล้าย

21 ความเชื่อของการศึกษาตะวันตก
มนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์ เมื่อมีวัตถุเพื่อไว้เสพอย่างพรั่งพร้อม โดยพยายามจะพิชิตธรรมชาติ จนทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด วิศาล เครือคล้าย

22 การเรียนแบบเดิม จำ บอก ครู ผู้เรียน ความรู้จากครูบอก แยกส่วน คิดแคบ
วิศาล เครือคล้าย

23 วิศาล เครือคล้าย

24 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
เป็นคนดี (คุณธรรม) คนมีความรู้ (ปัญญาธรรม) และอยู่ดีมีสุข (มีวัฒนธรรม) วิศาล เครือคล้าย

25 คุณภาพของคนไทย เด็กและเยาวชนได้รับ การศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์
วิศาล เครือคล้าย

26 ชาติไทยจะอยู่คู่ปฐพี คนดีตั้งแต่เด็กและเยาวชน
เพราะชาติไทยมี คนดีตั้งแต่เด็กและเยาวชน วิศาล เครือคล้าย

27 อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผ่นดินสยาม นามว่า ไทย
แผ่นดินสยาม นามว่า ไทย เกียรติเกริกเกรียงไกร กึกก้องปฐพี เพราะชาติไทยมี คนดี เป็นพสกนิกร “ในหลวง” ๘๐ พรรษา ทรงอาทร พิทักษ์นคร สั่งสอนชาวไทย “พอเพียง” ผู้ใด ไป่ยินสำเนียง ผู้นั้น เกินเพียง เกินพอ วิศาล เครือคล้าย


ดาวน์โหลด ppt ชีวิตที่พอเพียงสู่ความสุขที่ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google