งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้และเข้าใจ เรื่องของชีวิต.  จุดเริ่มต้นที่ สำคัญ ของ การ ดำเนินชีวิตที่มี คุณภาพและมี คุณค่า เพื่อ นำไปสู่ความ เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้และเข้าใจ เรื่องของชีวิต.  จุดเริ่มต้นที่ สำคัญ ของ การ ดำเนินชีวิตที่มี คุณภาพและมี คุณค่า เพื่อ นำไปสู่ความ เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้และเข้าใจ เรื่องของชีวิต

2  จุดเริ่มต้นที่ สำคัญ ของ การ ดำเนินชีวิตที่มี คุณภาพและมี คุณค่า เพื่อ นำไปสู่ความ เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์

3 ท่านตอบคำถามนี้ได้ มากน้อยเพียงใด  ชีวิตคืออะไร  เกิดมาทำไม  ชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอยู่ อย่างไร  อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการดำเนินชีวิต

4 ชีวิตคืออะไร  ชีวิตเป็นการ ดำรงอยู่ของกาย และจิต ดำรงอยู่ เพื่อไปให้ถึง เป้าหมายที่แต่ละ คนได้กำหนดไว้

5 เกิดมา ทำไม  เกิดมาเพื่อทำ หน้าที่ให้ เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ ( เป้าหมายของ ชีวิต )

6 จะเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ได้ต้องทำ หน้าที่ ๓ ประการ  ดูและและพัฒนา ตนเอง ดูแลและพัฒนา กาย ดูแลและพัฒนาจิต ดูแลและพัฒนา อาชีพ

7 จะเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ได้ต้องทำ หน้าที่ ๓ ประการ  ดูแล ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปันผู้อื่น พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ เพื่อนมนุษย์และ สัตว์ทั้งหลาย

8 จะเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ได้ต้องทำ หน้าที่ ๓ ประการ  ดูแลบำรุงรักษา ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

9 ชีวิตดีที่สุด เป็นอย่างไร  ชีวิตที่สงบ เย็นและเป็น ประโยชน์

10 อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการดำเนินชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  ทางสายกลาง  มรรคมีองค์แปด ( อริยมรรค )

11 ทำให้มรรคแต่ละองค์ เจริญมากขึ้นด้วย  กระบวนการของ ไตรสิกขา  ทุกสถานที่  ทุกลมหายใจเข้าออก ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt รู้และเข้าใจ เรื่องของชีวิต.  จุดเริ่มต้นที่ สำคัญ ของ การ ดำเนินชีวิตที่มี คุณภาพและมี คุณค่า เพื่อ นำไปสู่ความ เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google