งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้และเข้าใจเรื่องของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้และเข้าใจเรื่องของชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้และเข้าใจเรื่องของชีวิต

2 จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่า เพื่อนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

3 ท่านตอบคำถามนี้ได้มากน้อยเพียงใด
ชีวิตคืออะไร เกิดมาทำไม ชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอยู่อย่างไร อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต

4 ชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นการดำรงอยู่ของกายและจิต ดำรงอยู่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่แต่ละคนได้กำหนดไว้

5 เกิดมาทำไม เกิดมาเพื่อทำหน้าที่ให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
(เป้าหมายของชีวิต)

6 จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องทำหน้าที่ ๓ ประการ
ดูและและพัฒนาตนเอง ดูแลและพัฒนากาย ดูแลและพัฒนาจิต ดูแลและพัฒนาอาชีพ

7 จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องทำหน้าที่ ๓ ประการ
ดูแล ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปันผู้อื่น พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

8 จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องทำหน้าที่ ๓ ประการ
ดูแลบำรุงรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 ชีวิตดีที่สุดเป็นอย่างไร
ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์

10 อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง มรรคมีองค์แปด (อริยมรรค)

11 ทำให้มรรคแต่ละองค์เจริญมากขึ้นด้วย
กระบวนการของไตรสิกขา ทุกสถานที่ ทุกลมหายใจเข้าออก ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt รู้และเข้าใจเรื่องของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google